Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Digitale innovaties in het ziekenhuis – Ontwikkelen van een innovatie­strategie

Digitale innnovaties in de zorg - OchtendMensen - robotarm

In de zorg vliegen de ontwikkelingen je om de oren. Innovatieve technologieën veranderen de wijze waarop zorgorganisaties werken aanzienlijk. De mogelijkheden lijken onbegrensd. De urgentie en noodzaak om ruimte te creëren voor nieuwe ontwikkelingen, te experimenten en nieuwe inzichten te vertalen naar beleid en praktijk, zijn van groot belang om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Het hebben van een innovatiestrategie als zorgorganisatie is hierin zeer helpend.  

OchtendMensen-adviseurs dragen op verschillende manieren bij aan het opzetten of creëren van samenhang in innovatietrajecten.

Vaak ontbreekt een innovatiestrategie in de acute zorg 

OchtendMensen heeft gesproken met projectleiders, projectmanagers en CMIO’s van verschillende ziekenhuizen. Hieruit kwam naar voren dat lang niet alle ziekenhuizen een écht uitgesproken strategie hebben op het gebied van innovatie, of dat de uitwerking van de strategie in het primaire proces ontbreekt. Veel innovaties sluiten aan bij de zorgbehoefte op het niveau van een afdeling of vakgroep, maar bieden geen garantie voor samenhang of synergie met andere digitale innovaties op het niveau van het ziekenhuis. 

Van innovatiestrategie naar daadwerkelijke uitvoering 

Met een innovatiestrategie wordt een stip op de horizon gezet. Maar bovenal wordt antwoord gegeven op de vraag: Welke strategische keuzes zijn er nodig om de richting en manier van innoveren te verankeren binnen de huidige organisatiestrategie? Bij het operationaliseren hiervan wordt vaak gezien dat de focus verschuift. Van visie en gedachten die in een ‘gecontroleerde’ omgeving op papier zijn gezet, naar de daadwerkelijke praktijk waarin tegenslagen en ‘gedoe’ het resultaat eïnvloeden. Dan begint het pas echt!

Een gestructureerde aanpak leidt tot groter succes 

Juist initiatieven die bijdragen aan vernieuwing, kunnen tot een groter succes leiden als ze zijn ingebed in een structuur. Deze structuur is zeker niet per definitie planmatig of volgens de traditionele waterval-methode (sterker nog: liever niet), maar moet juist zo worden ingericht dat experimenten en nieuwe initiatieven worden toegejuicht.

Door kort-cyclisch te werken, continue deelresultaten op te leveren en doelen te blijven bijstellen, worden ‘lessons learned’ gedurende innovatietrajecten meegenomen en direct vertaald naar concrete toegevoegde waarde van projecten.

'Wil je weten welke succesfactoren relevant zijn voor het succesvol inzetten van digitale innovaties in de acute zorg? Vraag dan onze whitepaper ‘Randvoorwaarden voor het implementeren van digitale innovaties in ziekenhuizen’ aan.'

Nienke Adema - Adviseur Zorg en Gezondheid OchtendMensen

Wil je meer weten over welke randvoorwaarden nodig zijn voor het succesvol inzetten van digitale innovaties in de acute zorg? Vraag dan hieronder onze whitepaper ‘Randvoorwaarden voor het implementeren van digitale innovaties in ziekenhuizen’ aan.  

Wil je meer weten over wat OchtendMensen voor jouw organisatie kan betekenen? Lees dan de projectomschrijving van OchtendMensen-adviseur Fenna Reuvers: Programmasecretaris Innovatielab Maastricht UMC+ of lees over onze andere opdrachten in de Zorg & Gezondheid

Het digitale ziekenhuis: een reëel toekomstbeeld?

Digitale ziekenhuis OchtendMensen

Bij zorgverzekeraar VGZ staat innovatie hoog in het vaandel. OchtendMensen-adviseur Nienke Adema ging in gesprek met Charlotte Oldenburg – Innovatiemanager en missieleider van het netwerk Zinnige Zorg van VGZ – over hoe zij aankijkt tegen een initiatief dat lang een toekomstvisie is geweest, maar nu werkelijkheid lijkt te worden: een ziekenhuis zonder muren, oftewel een digitaal ziekenhuis.

Even voorstellen: Charlotte Oldenburg, innovatiemanager en missieleider netwerk Zinnige Zorg van VGZ

Charlotte Oldenburg is werkzaam bij zorgverzekeraar VGZ als innovatiemanager en missieleider van het netwerk Zinnige Zorg. Als missieleider zet zij zich samen met innovatieve aanbieders in om de zorg in Nederland aantoonbaar beter te maken voor de patiënt en te kijken naar oplossingen voor de oplopende personeelstekorten en zorgkosten. Het netwerk Zinnige Zorg bestaat uit 12 ziekenhuizen, 4 GGZ-instellingen, 3 V&V-instellingen en Coöperatie VGZ.

Hoe kijk jij aan tegen het digitale ziekenhuis?

“In een verkenning hiernaar hebben wij vanuit het netwerk Zinnige Zorg met Mercy Virtual Care Center (het eerste digitale ziekenhuis ter wereld in Chesterfield, Verenigde Staten) gesproken. Een volledig digitaal ziekenhuis, waarin geen bedden aanwezig zijn, artsen en verpleegkundigen achter hun computer zitten en dat bijna geheel gebruikt maakt van ‘telemedicine’. Het is een innovatief concept dat bijdraagt aan het verminderen van ziekenhuisopnames en consulten, maar ook de kwaliteit van zorg voor patiënten verbetert en toegankelijker maakt. De geografische kenmerken van landen als Amerika maken ook dat de noodzaak voor een concept als het digitale ziekenhuis meer aanwezig is. De afstanden zijn groter en mensen wonen verder uit elkaar. Dit is anders dan in Nederland, waar ziekenhuiszorg relatief dichtbij is.”

“Het digitale ziekenhuis is een innovatief concept dat bijdraagt aan het verminderen van ziekenhuisopnames en consulten, maar ook de kwaliteit van zorg voor patiënten verbetert en toegankelijker maakt.”

“Daarnaast zijn niet alleen in het buitenland verschillende initiatieven te vinden het gebied van ‘telemedicine’ of ‘telemonitoring’. Ook in Nederland zijn tal van voorbeelden bekend. Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen is één van de voorlopers op digitale zorg. Telemonitoring is bij meer dan acht patiëntgroepen ingezet, o.a. voor COPD- en hartfalenpatiënten. Je ziet dat de aanpak van telemonitoring leidt tot minder (spoed)opnames, doordat exacerbaties of urgente hart- of longproblemen eerder herkend en voorkomen kunnen worden. Dit is een mooi voorbeeld van digitalisering in de zorg, waarbij de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg voor de patiënt wordt verbeterd én het voordelen oplevert voor de betaalbaarheid van zorg.”

“Een ander voorbeeld is DiSofa, een psychologiepraktijk die uitsluitend online GGZ-zorg biedt. DiSofa behandelt patiënten verspreid door heel Nederland en werkt samen met psychologen die buiten Nederland wonen. Hierdoor kan er 24/7 psychologische zorg worden aangeboden, wordt de patiënt geholpen in zijn/haar eigen vertrouwde thuisomgeving en is er geen wachttijd.”

Geen digitaal ziekenhuis, maar een digitaal platform

De zorg voor patiënten wordt niet enkel in het ziekenhuis geleverd, maar ook door andere zorgpartijen. De digitale patiëntreis gaat verder dan het ziekenhuis. Eigenlijk spreekt Charlotte daarom ook liever van een digitaal platform dan van een digitaal ziekenhuis. “Huisartsen, GGZ-instellingen, ouderenzorginstellingen en andere aanbieders in de zorg- en welzijnketen zijn hier een belangrijke speler in. Zij moeten ook kunnen aansluiten op de digitale innovaties.”

Wel verwacht Charlotte dat er nog altijd fysiek aanbod nodig zal blijven. “Je moet goed weten voor welke zorg of ondersteuning digitale mogelijkheden goed werken én voor welke niet. Er bestaan al online apotheken en huisartsen, maar voor (spoed)operaties of een deel van de diagnostiek heb je nog fysieke locaties nodig. Het aanbieden van zorg in een blended en hybride variant lijkt mij daarom veel realistischer.”

Kwaliteit en betaalbaarheid van zorg

Kijkend naar de betaalbaarheid van (digitale) zorg, is het belangrijk te kijken welke gevolgen dit heeft voor de betaalbaarheid van de gehele zorg, zowel op micro- als op macroniveau. Digitale zorg is niet per definitie goedkoper.

Charlotte: “Als organisaties aan de slag gaan met innovaties of nieuwe zorgvormen, is een belangrijke vraag en uitdaging om goed te kijken naar wat je gaat afbouwen als je nieuwe vormen van digitale zorg of innovaties in gebruik hebt genomen. Wanneer je een deel van de poliklinische zorg digitaal organiseert, heb je dan nog wel hetzelfde aantal vierkante meters nodig? En een grote parkeerplaats voor alle patiënten die naar het ziekenhuis komen? Als je naar de toekomst en digitalisering van de zorg kijkt, betekent dit dat je ook moet gaan kijken naar hoe je op de lange termijn omgaat met vastgoed, de inzet van personeel en samenwerkingen met leveranciers.”

“Digitale zorg is toegankelijk en plaats- en tijdonafhankelijk.”

“Bij zorgverleners en patiënten zie je wel dat zij zich steeds meer bewust zijn van de voordelen van digitale zorg. Patiënten krijgen meer regie over hun eigen gezondheid. Digitale zorg is toegankelijk en plaats- en tijdonafhankelijk. En digitale zorg sluit aan op de patiëntbeleving. Voor zorgverleners biedt digitale zorg kansen om meer directe tijd voor de noodzakelijke fysieke patiëntenzorg over te houden en minder tijd kwijt te zijn aan administratieve taken en werkprocessen, mits het goed geïntegreerd wordt.”

Daarnaast is een belangrijke factor ‘aandacht hebben voor de combinatie van zinnige zorg en digitalisering’. Hoe zorg je voor digitale zorg die ook gepast en zinnig is? Je wilt voorkomen dat het overbehandeling of onnodige diagnostiek in de hand werkt. Dat is onderaan de streep niet goed voor de patiënt, we hebben er het personeel niet voor om die zorg te bieden en de zorgkosten stijgen dan alsnog.

Belangrijke randvoorwaarden: gegevensuitwisseling, een digitale strategie en gepaste zorg

Voor het laten slagen van een concept als het digitale ziekenhuis is wel een aantal randvoorwaarden sterk noodzakelijk. “Data-uitwisseling tussen zorgaanbieders is van groot belang om digitale zorg te laten slagen. Samenwerking in én tussen zorginstellingen wordt nu vaak bemoeilijkt omdat dit (nog) niet mogelijk is.”

“Daarnaast is voor zorgorganisaties het hebben van een strategie op innovatie een belangrijk uitgangspunt. Een onderbouwd beeld waar je naartoe wilt, helpt om focus te houden. Vervolgens is het ook een kwestie van lef hebben. Durf als organisatie te starten met verschillende innovatieve initiatieven en te leren van de ervaringen die je hierin opdoet. Een gemeenschappelijke en landelijke visie over hoe de toekomst van de zorg er in 2030 of 2040 uitziet, zou daarbij een goede aanvulling zijn. Deze ontbreekt momenteel. Verschillende instellingen zijn zelf bezig met pilots en het opstarten van initiatieven, maar je kunt elkaar versterken door van elkaar te leren en waardevolle lessen onderling te delen.”

“Digitalisering is een middel om zinnige zorg voor elkaar te krijgen en niet een doel op zich.”

“Een ander thema is, dat er bij de invoering van digitale zorg of innovaties vaak een nieuw proces wordt ontworpen dat naast een bestaand proces wordt gezet. Indien je innovaties en digitalisering wilt laten slagen, dan moet je bestaande processen vervangen en nieuwe werkprocessen in plaats van de oude werkprocessen gaan gebruiken. Deze nieuwe processen moet je wel ontwerpen vanuit de patiënt, en niet vanuit het aanbod. Soms lijkt digitalisering een doel. Terwijl digitalisering volgens mij een middel is om zinnige zorg voor elkaar te krijgen en niet een doel op zich.”

Wat zijn tips voor zorgorganisaties die aan de slag willen met een digitaal ziekenhuis of ecosysteem?

“Zet een goede digitale strategie neer en betrek daarin patiënten en ketenpartners. Kijk hoe de digitale patiëntreis eruit ziet – vanuit de patiënt – en wat je hiervoor nodig hebt. Zijn dit triagesystemen of misschien wel een callcenter dat 24/7 bereikbaar is?”

“Heb oog voor het veranderproces bij innovaties in de zorg: zorg dat je zorgmedewerkers, ondersteunende diensten en overige belanghebbenden goed betrekt. Neem elkaar mee in ontwikkelingen en wissel geleerde lessen en werkzame elementen uit. Ga vervolgens vooral ook aan de slag. Durf je organisatie te transformeren en de status quo te challengen.”

"Met innovatieve aanbieders de zorg in Nederland aantoonbaar beter maken voor de patiënt en kijken naar oplossingen voor de oplopende personeelstekorten en zorgkosten."

Charlotte Oldenburg - Innovatiemanager/missieleider netwerk Zinnige Zorg VGZ

Meer over digitale innovaties in de zorg lees je op de themapagina op onze website. En wij vertellen je graag wat OchtendMensen nog meer doet in de Zorg & Gezondheid.

Langer zelfstandig thuis – Hoe kan digitalisering daarbij helpen?

Chris van der Sluijs Adviseur Zorg en Gezondheidheid OchtendMensen

OchtendMensen ging in gesprek met mevrouw Schreuder (92) en haar buurman Bas over zo lang mogelijk zelfstandig wonen in je eigen huis. Wat kan nog zelfstandig? Waarin kunnen je naasten je steunen? We bespreken de uitdagingen uit de dagelijkse praktijk en koppelen die aan de mogelijkheden die de digitale innovatie Leefsamen biedt.

Even voorstellen: mevrouw Schreuder

Mevrouw Schreuder is 92 jaar en woont aan de rand van park Clingendael in Den Haag in een portiekwoning op de eerste etage. Ze probeert elke dag een stukje te wandelen, doet haar eigen boodschappen en weet haar huishouden zelfstandig draaiende te houden. Omdat ze nooit is getrouwd en geen kinderen heeft, is ze gewend om voor zichzelf te zorgen. Mevrouw Schreuder heeft nooit veel vrienden gehad, maar gelukkig ziet ze elke week nog haar beste vriendin voor een kopje thee en gezellig bijpraten.

Zelfstandig thuis blijven wonen: lukt dat nog?

Mevrouw Schreuder legt uit dat sommige dingen haar de laatste tijd meer moeite kosten. De dagelijkse wandeling gaat moeizamer. De trap in haar portiek is smal en kan met nat weer glad worden. Ze is bang een keer uit te glijden. Daarnaast merkt ze dat ze soms dingen vergeet. Zo had ze laatst het eten laten aanbranden. Er hing een brandlucht in het portiek. De buren hadden aangebeld om te vragen of alles goed ging. Ze schaamde zich, maar gelukkig reageerden de buren begripvol en behulpzaam.

Liever een goede buur dan een verre vriend

Buurman Bas merkt dat mevrouw Schreuder de afgelopen maanden regelmatiger tegen probleempjes aanloopt. Zo ruikt hij bijna wekelijks de lucht van aangebrand eten. Hij ziet dat mevrouw Schreuder minder vast ter been is dan vroeger. Omdat hij weet dat mevrouw Schreuder weinig bezoek krijgt, is hij met haar in gesprek gegaan over hoe het met haar gaat. Hij heeft gevraagd of hij en zijn vrouw haar kunnen helpen. Mevrouw Schreuder stond niet meteen te springen om hulp. Wel heeft ze aangegeven het fijn te vinden als ze bij Bas kan aanbellen als ze ergens hulp voor nodig heeft. Die afspraak hebben ze dan ook gemaakt.

Er zijn als het nodig is: hoe doe je dat?

De situatie van mevrouw Schreuder en haar buurman Bas komt regelmatig voor. Ouderen willen vaak graag in hun vertrouwde omgeving oud worden, en het liefst zo zelfstandig mogelijk. Tegelijk zie je ouderen ook tegen hun grenzen aanlopen, en dan hulpbehoevend worden en in potentieel onveilige situaties terecht komen. Naasten zoals Bas willen helpen. Maar hoe ze het beste kunnen helpen, is zowel voor de ouderen als de naasten lastig concreet te maken. Digitale innovaties kunnen een verbinding leggen tussen de naasten en ouderen. Leefsamen is daar een mooi voorbeeld van!

'Leefsamen is een innovatief concept dat met behulp van slimme sensoren onveiligheid signaleert en de verbinding legt tussen ouderen en hun naasten en/of een servicecentrale.'

Chris van der Sluijs - Adviseur Zorg & Gezondheid OchtendMensen

Leefsamen: digitale innovatie voor langer zelfstandig thuis wonen

Leefsamen is een innovatief concept dat met behulp van slimme sensoren onveiligheid signaleert en de verbinding legt tussen ouderen en hun naasten (kinderen, buren, vrienden, etc.) en/of een servicecentrale. Door de inzet van slimme sensoren kan een brand of een val worden gesignaleerd, waarna Leefsamen de verbinding legt tussen het signaal en de naasten.

Een concreet voorbeeld voor de situatie van mevrouw Schreuder: De rookmelder en bewegingssensor bij mevrouw Schreuder staan in verbinding met de telefoon van buurman Bas waardoor er automatisch een bericht wordt verstuurd in geval van rookontwikkeling of afwijkende beweegpatronen (zoals een val).

OchtendMensen-adviseur Chris van der Sluijs helpt met de uitrol van ‘Leefsamen’ in de gemeente Eersel. Daarmee draagt OchtendMensen bij aan een veiliger thuissituatie voor ouderen door digitale innovatie.

Wil je meer weten over het project Leefsamen? Lees dan de projectomschrijving van OchtendMensen-adviseur Chris van der Sluijs: Project­ondersteuner aanvraag Stimulerings­regeling eHealth Thuis.

Meer over digitale innovaties in de zorg lees je op de themapagina op onze website. En wij vertellen je graag wat OchtendMensen nog meer doet in de Zorg & Gezondheid.

Bartiméus en Slimme Zorg voor de toekomst – Over eHealth en digitale innovaties

Marcel Bours Adviseur Zorg en Gezondheid OchtendMensen TwynstraGudde

De onderwerpen ‘eHealth’ en ‘digitale innovaties’ waren al belangrijk op de agenda van Bartiméus. Door de realiteit en de aanpassingen die van iedereen worden gevraagd door Corona zijn deze thema’s nog belangrijker geworden. 

Bartiméus is een expertiseorganisatie voor mensen die slechtziend of blind zijn. Bartiméus doet veel aan onderzoek, diagnostiek en behandeling. Daarnaast begeleiden en adviseren ze door het hele land. Ook hebben ze eigen scholen, woonvoorzieningen en vormen van dagbesteding. Kortom, Bartiméus zet zich in voor 100% leven voor mensen met een visuele beperking.

OchtendMensen-adviseur Marcel Bours ging met Nienke Nijhof, programma manager eHealth van Bartiméus, in gesprek over hoe Bartiméus bezig is met Slimme Zorg.

Wie is Nienke Nijhof? En hoe ziet de dag van de programma-manager eHealth van Bartiméus eruit in Coronatijd?

Nienke Nijhof werkt nu (februari 2021) ongeveer 3,5 jaar bij Bartiméus. Ze is haar hele werkzame leven al bezig met technologie en innovaties in de zorg. Voorheen deed ze dat ook in de ziekenhuiszorg, maar de laatste jaren specifiek op het gebied van langdurige en ouderenzorg. Daarnaast is ze gepromoveerd aan de Universiteit Twente op technologie voor mensen met dementie. Ze is bij Bartiméus gestart als projectleider en ‘koersversneller’ eHealth, waarbij pragmatisch een aantal projecten voor eHealth werden opgezet. 

Er komen bij Bartiméus steeds meer eHealth-projecten bij. Denk aan een project waarbij er een app ontwikkeld wordt die ervoor die ervoor zorgt dat je met een visuele beperking veilig van A naar B kunt komen. Of een audio escaperoom die jongeren met een visuele beperking voorbereidt op het studeren en/of wonen in een andere stad.

Voor Bartiméus is eHealth steeds meer een veranderopgave in de organisatie geworden. Daarom wordt het als programma neergezet, waarbij er meer aspecten aan bod komen, zoals digivaardigheid, toegankelijkheid, gedragenheid en integratie in de processen. 

Nienke ondersteunt de projectleiders met het vormgeven van de projecten en zorgt voor de afstemming met andere disciplines, zoals ICT, opleidingen en communicatie. Ze draait daarnaast in enkele projecten mee, omdat ze graag de ‘voeten in de klei houdt’. En ze haalt er voldoening uit om te zien wat de impact van de eHealth-innovaties is op de cliënten van Bartiméus. Daarnaast is ze samen met de Hogeschool van Amsterdam bezig met een onderzoek om de impact en meerwaarde van eHealth-innovaties voor mensen met een visuele beperking in kaart te brengen.   

'De technologische mogelijkheden zijn bijna oneindig, maar de grotere uitdaging is om ervoor te zorgen dat Slimme Zorg ook ingezet en geïntegreerd wordt in het conservatieve zorgland.'

Nienke Nijhof - Programmamanager eHealth Bartiméus

Wat betekent Slimme Zorg voor de programma-manager eHealth van Bartiméus in haar werk?

Voor Bartiméus betekent Slimme Zorg het slim inzetten van (digitale) innovaties die bijdragen aan 100% leven voor mensen met een visuele beperking. Dit kan een ontwikkeling zijn waardoor iemand met een visuele beperking bijvoorbeeld zelfstandig naar een treinstation kan gaan. Of een ontwikkeling waardoor iemand met een visuele beperking thuis minder afhankelijk is van zorgmedewerkers. Nienke gelooft erin dat technologische innovaties veel toegevoegde waarde kunnen bieden voor mensen met een visuele beperking, mits de innovaties toegankelijk zijn. De technologische mogelijkheden zijn bijna oneindig, maar de grotere uitdaging is om ervoor te zorgen dat Slimme Zorg ook ingezet en geïntegreerd wordt in het conservatieve zorgland. Om de kans op slagen te vergroten, is Nienke scherp op de volgende punten: 

  • Zorg dat de innovatie toegankelijk en niet te moeilijk is
  • Zorg dat de gebruikers digi-vaardig zijn of worden door middel van scholing
  • Zorg dat de gebruikers de meerwaarde van de innovatie inzien
  • Zorg dat de innovatie geïntegreerd wordt in het proces.

Welke ontwikkelingen in de zorg hoopt de programma-manager eHealth van Bartiméus te zien in de toekomst?

Nienke hoopt dat de zorg meer gaat inzetten op Blockchain-technologieën. Dat is een open en veilig digitaal netwerk wat voor verschillende toepassingen ingezet kan worden. Cryptovaluta, zoals de Bitcoin, maakt hier bijvoorbeeld ook gebruik van. Zorg ervoor dat de patiënt in de toekomst autonomie krijgt over zijn/haar zorg. Een eigen pot geld en eigen regie, waarbij er natuurlijk wel wordt ondersteund en geadviseerd vanuit de zorgorganisaties. Het gaat dan om een grote verandering van het hele financieringsstelsel van de zorg, maar wel met grote mogelijkheden voor de toekomst. Er zijn al pilots op kleine schaal uitgevoerd rondom eigen geld en regie voor de patiënt. Deze pilots hebben laten zien dat onder andere de patiënt zich meer bewust wordt van de zorg, en dat therapietrouw vergroot wordt. Misschien is deze ontwikkeling naar meer autonomie niet geschikt voor iedere patiënt, maar het biedt wel mogelijkheden voor de jongere generaties.

Welke tips geeft de programma-manager eHealth van Bartiméus mee aan andere programma-managers?

Je moet gewoon beginnen. Schrijf niet eerst ellenlange stukken, maar ga het veld in en ga het proberen. Doe het niet alleen, maar juist samen met cliënten en zorgmedewerkers. Neem elkaar mee in de ontwikkelingen. Kijk waar de behoeften van de gebruikers liggen. Zo creëer je draagvlak en vergroot je de kans op succes. 

Wil je weten wat OchtendMens Marcel Bours heeft gedaan voor Bartiméus? Lees dan hier over zijn project.

Meer over digitale innovaties in de zorg lees je op de themapagina op onze website. En wij vertellen je graag wat OchtendMensen nog meer doet in de Zorg & Gezondheid.

Zlimsamen – Innovatief concept voor veilig oud worden in je eigen huis

ZlimSamen Digitale innovatie in de zorg OchtendMensen

Veilig oud worden in je eigen huis met warme aandacht en ondersteuning. Hoe kunnen data en technologie daarbij helpen? 

Akkedeer en OchtendMensen deden een brainstorm over de potentie van het innovatieve concept ‘Zlimsamen’. Wil jij lezen hoe Zlimsamen kan helpen bij het veilig ouder worden in eigen huis, en op welke manier Zlimsamen kan worden ingezet voor preventie?

Vul dan hieronder je gegevens in. Van ons ontvang je dan onze casebeschrijving over Zlimsamen.

Meer over digitale innovaties in de zorg lees je op de themapagina op onze website. En wij vertellen je graag wat OchtendMensen nog meer doet in de Zorg & Gezondheid.

Digitalisering in de zorg – De Ochtend­Mensen Slimme Zorg-estafette

Digitalisering in de zorg OchtendMensen TwynstraGudde

De Coronacrisis heeft voor een versnelling gezorgd van de digitalisering in de zorg

De zorg staat onder druk: ook zonder de Coronacrisis kampt het zorglandschap met tekorten aan zorgpersoneel, vergrijzing en een toename van het aandeel aan chronische ziekten. De wensen om tot op hogere leeftijd thuis te blijven wonen, om als individu nóg gezonder te worden en om acute zorg efficiënt in te richten, vragen om een hervorming van het zorgsysteem. Digitalisering in de zorg wordt vaak als dé oplossing gezien voor deze uitdagingen.

De Coronacrisis heeft voor een versnelling van de digitalisering in de zorg gezorgd. We hebben gezien hoe videobellen en digitale consulten een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de inrichting van de zorg.

Wat kán er eigenlijk al op het gebied van digitale zorg? Met wie hebben we te maken? Wat maakt de zorg ‘slim’? En… hebben we nog wel een ziekenhuis nodig in 2050? 

'Digitalisering in de zorg wordt vaak als dé oplossing gezien voor de uitdagingen in de zorg. Wij nemen jou graag mee in deze ontwikkelingen, en laten zien hoe wij als OchtendMensen meewerken aan de digitalisering in de zorg.'

Hans Verheijde - Manager Zorg & Gezondheid OchtendMensen

OchtendMensen neemt je in vier weken mee langs vier thema’s rondom digitalisering in de zorg

Tijdens de nationale Slimme Zorg Estafette is er elke week aandacht voor een regio waarin slimme zorg en innovatie centraal staan. OchtendMensen doet mee aan dit mooie initiatief en neemt jou in onze eigen OchtendMensen Slimme Zorg-estafette mee aan de hand van vier thema’s rondom digitalisering in de zorg.

Langer thuis blijven wonen

Het startschot van de OchtendMensen Slimme Zorg-estafette klinkt op maandag 15 februari 2021. Onze eerste week trappen we af met het thema ‘Langer thuis blijven wonen’. We spreken een cliënt die langer thuis blijft wonen door middel van (digitale) innovatie, én we krijgen een kijkje in de mogelijkheden van de dienst ‘Zlimsamen’ die door slimme sensoren helpt bij het langer thuis kunnen blijven wonen. 

Toekomstvisie op de zorg

In de tweede week horen we hoe Nienke Nijhof – programma-manager eHealth bij Bartiméus, een instelling die zich inzet voor zorg voor mensen met een visuele beperking – de technologische ontwikkelingen in de zorg voor zich ziet en in de praktijk brengt.

Digitale innovatie in de acute zorg

Onze estafette brengt ons verder naar het thema ‘Digitale innovatie in de acute zorg.’ Wij vertellen jou graag over ons gesprek met Charlotte Oldenburg, innovatiemanager en missieleider van het netwerk Zinnige Zorg bij zorgverzekeraar VGZ, over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van digitale innovatie in de acute zorg.

Persoonlijke zorg- en gezondheidsmonitoring

In de vierde week van onze estafette bereiken we, samen met Jeroen van der Heijden van FocusCura en Petra van Tiggelen en Monique Westerlaken van de GGD Appstore, de finish. Met hen spreken we over hun professionele ervaringen op het gebied van persoonlijke zorg- en gezondheidsmonitoring. Denk hierbij aan ehealth-apps en ‘wearables’ in de zorg.

Wil je niets missen van de OchtendMensen Slimme Zorg-estafette en de wekelijkse updates over digitalisering in de zorg ontvangen, schrijf je dan in via onderstaand formulier.

Wil je weten wat OchtendMensen nog meer doet in de Zorg & Gezondheid, kijk dan hier.

Houd ook ook onze website, Instagram en LinkedIn in de gaten om je te laten inspireren door digitalisering in de zorg.

OchtendMensen leren van professionals uit de praktijk

Biodigister - OchtendMensen - ontbijtpraktijk

OchtendMensen zijn niet alleen bezig met het verdiepen en verbreden van hun theoretische kennis. Wij leren ook graag in de praktijk. Daarom zijn wij sinds kort het fenomeen ‘Ontbijtpraktijken’ gestart! Hierbij nodigen wij professionals uit om hun kennis en ervaring met ons te delen. Wat komen professionals tegen in hun vraagstukken? En welke rollen pakken zij op? Wat zijn hun nieuwe inzichten?

Laten groeien van verduurzamingsprojecten in de gebouwde omgeving

Tijdens een van de Ontbijtpraktijken zijn we in gesprek gegaan met een van de oprichters van het bedrijf Circ: René Schers. Volgens hun website is Circ een ‘no-nonsense bedrijf waar innovatief en disruptief denken centraal staat. Wij koppelen nieuwe ideeën aan langjarige ervaring in het ontwikkelen, laten groeien en realiseren van verduurzamingsprojecten in de gebouwde omgeving.’

Een van de projecten waar Circ nu mee bezig is, is de BioDigester. Deze in Nederland geproduceerde machine verwerkt bioafval (denk aan groente, fruit en etensresten) en zet dit via snelle vergisting om naar biogas en vloeibare plantenvoeding. Je kunt dus op locatie met eigen afval je eigen energie opwekken. Deze biovergister voorziet Sportcentrum Papendal en Forteiland Pampus op dit moment al van eigen, duurzame energie!

Hopen op concurrentie om de duurzaamheidsbeweging te versnellen

Vanuit OchtendMensen was er, naast veel belangstelling voor de techniek, aandacht voor de manier waarop René zijn idee uitrolt en opschaalt. René nam ons mee in zijn beweegredenen om Circ te starten. En waarom het opzetten van dit soort ondernemingen noodzakelijk is voor het versnellen van de energietransitie. Hoe zorg je er vervolgens voor dat meer bedrijven een BioDigester aanschaffen. En hoe ga je om met soortgelijke initiatieven?

Het klinkt misschien gek, maar René hoopt juist dat er meer concurrentie komt op het gebied van zijn Biovergister. Hierdoor kan de duurzaamheidsbeweging sneller en wellicht ook voordeliger worden.

Wil je meer weten over Circ: bezoek hun website.

Wat doen OchtendMensen op het gebied van energie en duurzaamheid

Het was voor ons een leerzame Ontbijtpraktijk die smaakt naar meer! Wil je weten waar OchtendMensen aan werken op energie- en duurzaamheidsgebied? Dat kun je hier zien.

"De 'Ontbijtpraktijk' van OchtendMensen: Geen theoretische modellen, maar verhalen uit de praktijk. Leren van wat professionals tegenkomen in hun energie- en duurzaamheidsvraagstukken."

Alexandra Kist - Adviseur Energie & Duurzaamheid OchtendMensen

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven