Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Markt­groep Stad, Natuur & Mobiliteit op bezoek in Rotterdam

OchtendMensen Stad, Natuur en Mobiliteit in Rotterdam

Antoinette Sneeboer, oktober 2022

Op vrijdag 16 september 2022 was het alweer tijd voor de tweede masterclass van de marktgroep Stad, Natuur & Mobiliteit. OchtendMensen-adviseur Antoinette Sneeboer schreef een artikel over deze mooie dag in Rotterdam, die in het teken stond van strategisch omgevingsmanagement.  

Bereikbaarheid als knelpunt

Met 23 gemeenten, 2,4 miljoen mensen en 1,2 miljoen banen is de metropoolregio Rotterdam Den Haag een erg belangrijke regio in Nederland. Hoewel de regio nu nog goed groeit, zorgt verdere verstedelijking voor een ingewikkeld vraagstuk dat opgelost dient te worden: Hoe blijven we bereikbaar, nu en in de toekomst, voor de auto, het OV en de fiets? Zonder verbetering van de bereikbaarheid zou structurele filevorming en overvol openbaar vervoer onderdeel kunnen zijn van het toekomstbeeld van de regio. Dit is geen aantrekkelijk vooruitzicht. Deze kwestie is het onderwerp dat op tafel ligt in Rotterdam bij de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam. Maatschappelijk belang, ruimtelijke inpassing, participatie en samenwerking komen samen in dit project waardoor het een perfecte casus is voor alweer de tweede masterclass voor OchtendMensen-adviseurs uit de marktgroep Stad, Natuur & Mobiliteit.

MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam
www.oeververbindingen.nl

MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam

Op 16 september 2022 werden we ‘s ochtends in het Student Hotel in Rotterdam Kralingen verwacht waar gastheer en tevens TwynstraGudde-collega Niels Vrije ons meenam in het programma. Vervolgens begonnen we de ochtend met een presentatie van twee andere TwynstraGudde-collega’s Jos Kalfsbeek, projectmanager van de MIRT-verkenning Oeververbinding regio Rotterdam en Hanne van Kasteren, assistent-projectmanager MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam. In vogelvlucht namen ze ons mee in het verleden, heden en toekomst van het project. De huidige fase van het project, de MIRT-verkenning, is de tweede stap in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Dit is een Rijksprogramma dat elk project in het ruimtelijk domein doorloopt. Momenteel worden de kansrijke oplossingen om de bereikbaarheid op peil te houden of te verbeteren beoordeeld, zodat in het najaar een voorkeursalternatief door de bestuurders kan worden vastgelegd. Om tot een resultaat te komen dat niet alleen van waarde is voor de opdrachtgevers maar ook voor alle betrokken stakeholders speelt omgevingsmanagement een grote rol in het project. OchtendMensen-adviseur Merel Schonagen nam ons daarom vervolgens mee in haar ervaringen als secretaris van het omgevingsmanagementteam voordat we de theorie indoken over strategisch omgevingsmanagement. Op verschillende manieren, o.a. via participatiegroepen en informatiebijeenkomsten, houdt het project alle belanghebbenden op de hoogte en wordt er gevraagd om op verschillende niveaus mee te denken in het proces. Een uitdagende opgave die zowel Niels (oud-omgevingsmanager MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam) als Merel aan den lijve ondervonden hebben in hun werk.

Adviseurs Stad, Natuur & Mobiliteit verkennen op de fiets het gebied

Van papier naar plek

Met de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam als casus gingen we aan de slag met het SOM-canvas (Strategisch Omgevingsmanagement-canvas). Door te dansen over het canvas konden de vlakken worden ingevuld en werd de complexiteit van de MIRT-verkenning ineens een stuk helderder. Na de duik in de theorie rondom strategisch omgevingsmanagement schoof ten slotte Bart Schrijnen aan als woordvoerder van de belangengroep Kralingen aan de Maas om zijn ervaring als bewoner van Kralingen toe te lichten. Met zijn initiatief Kralingen aan de Maas pleit hij voor een betere leefomgeving waar een oeververbinding, ongeacht de vorm, aan zou moeten bijdragen. Zoals gewoonlijk bij de adviseurs van OchtendMensen vroegen we de experts het hemd van het lijf over het gebruik van de tool en over hun eigen ervaringen met omgevingsmanagement vanuit het perspectief van de omgevingsmanager en de burger. Na het in kaart brengen van het project op papier werd het tijd om de indrukken te verwerken en zelf op verkenning te gaan in het gebied. We trotseerden de regen en fietsten langs de Maas om te zien in welk gebied de nieuwe oeververbinding gerealiseerd zou worden. Door op locatie te staan en te visualiseren hoe een eventuele brug in de omgeving zou passen, ging het project echt leven.

"Tijdens de masterclass werd het belang van het betrekken van de omgeving in alle fasen van het project benadrukt."

Antoinette Sneeboer - Adviseur OchtendMensen

Participatie in elke fase: adviesopdracht voor de adviseurs

Bij terugkomst in het Student Hotel splitsten wij ons op in vier groepen en werden we uitgedaagd om een advies te geven over participatie in de volgende fase van het project. Tegenover een jury, bestaande uit de voorzitter van het omgevingsberaad, de projectmanager en de assistent-projectmanager, werden uiteindelijk vier verschillende en vernieuwende oplossingen gepitcht. Interessant om te zien dat elke groep een eigen invulling aan de opdracht gaf en een ander element van het vraagstuk belichtte.

OchtendMensen-adviseur Mark Smelt werkt met zijn team aan het advies voor de jury

De opbrengst van de masterclass

Terugblikkend op de masterclass blijft mij vooral het gevoel bij dat je niet zomaar een goede omgevingsmanager kunt zijn. Het uitvoeren van deze taak vraagt om een goede dosis verantwoordelijkheid, betrokkenheid en een passie voor kwalitatieve gebiedsontwikkeling, zeker bij een complex project als de MIRT-verkenning Oeververbinding regio Rotterdam. Het was ontzettend interessant om vanuit verschillende invalshoeken te horen hoe het proces rondom een MIRT-verkenning wordt vormgegeven en welk aandeel participatie daarin speelt. Wij hopen natuurlijk dat onze adviezen voor participatie in de planuitwerking van waarde zullen zijn in de volgende fase en zullen het project zeker in de gaten houden.

Meer weten over de masterclasses, de opleiding en het ontwikkeltraject die de adviseurs bij OchtendMensen volgen? Neem contact op met Antoinette Sneeboer of klik hier voor onze Academy-pagina

Markt­groep in Ontwikkeling: Stad, Natuur & Mobiliteit

Marktgroep Stad, Natuur en Mobiliteit

Merel Schonagen, november 2022 

Dat leren en ontwikkelen in het DNA zit van OchtendMensen hoeven we misschien niet meer te vertellen. Met een uitgebreid driejarig opleidingstraject staan leren en persoonlijke ontwikkeling centraal in het werk als adviseur bij OchtendMensen. Maar niet alleen de persoonlijke ontwikkeling van adviseurs komt aan bod.

Samen met het management kijken we als adviseurs ook naar de ontwikkeling van OchtendMensen als bedrijf. Zo discussiëren we samen over het vormgeven van het strategisch plan, zetten we samen een maatschappelijk programma op om ook naast onze opdrachten impact te kunnen maken en zijn we actief bezig met de rol van de marktgroepen binnen OchtendMensen. In dit artikel geef ik jullie hierin graag een inkijkje en neem ik jullie mee in de gesprekken, activiteiten en ontwikkelingen van mijn eigen marktgroep Stad, Natuur & Mobiliteit (SNM).

Het verhaal van Stad, Natuur & Mobiliteit

Het is één van de belangrijkste thema’s van de afgelopen jaren: de (her)indeling van de ruimte in Nederland. We staan in Nederland voor complexe opgaven in de fysieke leefomgeving: het terugdringen van de stikstofuitstoot, beheer van natuur in relatie tot landbouw en recreatie, toenemende druk op de openbare ruimte, een steeds ongezondere leefomgeving, bereikbaarheid en ga zo maar door. Ook de adviseurs van de marktgroep Stad, Natuur & Mobiliteit (SNM) zetten zich hier graag voor in. Maar wat maakt een adviseur van SNM nou een adviseur van SNM? Waar zetten wij ons graag voor in? Hoe willen wij impact maken en wat zien wij als impact maken? Om dit te verkennen, zijn wij met elkaar in gesprek gegaan, op zoek naar de identiteit van de marktgroep SNM. We presenteren jullie graag de opbrengst van de sessie: het verhaal van SNM.

De kracht van diversiteit

Wij zijn een diverse groep met een open visie op wat zich afspeelt in onze (ruimtelijke) omgeving. Door onze verschillende achtergronden en opleidingen brengen we een scala aan kennis en ervaring mee. Zo leren we van elkaar en ontwikkelen we een brede visie op het ruimtelijk domein. Tegelijkertijd verdiepen we ons onderling ook in de specifieke thema’s stad, natuur en mobiliteit. Samen onderzoeken we deze thema’s. Zo leveren wij vanuit onze eigen perspectieven en opdrachten een bijdrage aan een duurzame, groene en gezonde (balans tussen) stad, natuur en mobiliteit in Nederland.


Verschillende perspectieven, integrale blik

We zien en voelen de urgentie van de complexe uitdagingen van deze tijd, zoals klimaat, stikstof, gezondheid en de woningnood. Al deze organisatorische vraagstukken vragen om ruimte – zowel om ruimte in het gesprek alsook ruimte in het fysieke domein. Om dit fysieke domein toekomstbestendig in te richten, is het belangrijk om oog te houden voor zowel de technische als de sociale context. Wij zien stad, natuur en mobiliteit als onlosmakelijk met elkaar verbonden, en combineren deze thema’s waar we dat kunnen. Dit doen we niet alleen vanuit interesse op de onderwerpen, maar vooral vanuit een intrinsieke motivatie: het gaat immers om ónze toekomst.


De bijdrage van SNM-adviseurs

Wij zijn omgevingssensitief: we snappen het belang van de lokale context en we nemen tijd om deze context te doorgronden en te begrijpen. Elke omgeving vraagt immers iets anders. We luisteren, stellen vragen en zijn nieuwsgierig. Zo vinden we snel onze weg binnen complexe contexten en organisaties. Daarnaast komen we snel in beweging. We spelen in op veranderingen, denken in mogelijkheden, grijpen kansen waar deze zich aanbieden en brengen structuur aan. Ook brengen we onze onafhankelijke blik van buitenaf graag in bij vraagstukken om verbeter- of aandachtspunten te signaleren.

"Door samen het gesprek te voeren over de verschillende perspectieven en opdrachten creëren we een collectief geheugen en een breed begrip voor de uitdagingen in het ruimtelijk domein."

Merel Schonagen - Adviseur OchtendMensen


De toekomstbestendige stad

Op vrijdag 30 september 2022 sloeg de marktgroep SNM de handen ineen met de adviesgroepen Ruimte, Wonen & Economie en Mobiliteit & Infrastructuur van TwynstraGudde voor een inspirerende middag over de toekomstbestendige stad. Vanuit verschillende invalshoeken en perspectieven gingen wij met onze collega’s van TwynstraGudde in gesprek over de toekomstbestendige stad. Vragen als ‘hoe wonen we in de toekomst?’, ‘hoe verplaatsen we ons?’ en ‘hoe werken en leren we?’ passeerden de revue. Echter, in plaats van het gesprek aan te gaan vanuit onze eigen rol als ‘volwassene’ of ‘adviseur’ namen we de rol aan van verschillende leeftijdsgroepen in de stad. Zo bekeek de ene senior-adviseur van TwynstraGudde de toekomstige stad vanuit het oogpunt van een 10-jarig kind en de andere junior-adviseur van OchtendMensen als pensionado.

Adviseurs van TwynstraGudde en OchtendMensen samen aan de slag met de toekomstbestendige stad

Naast dat dit interessante inzichten opleverde over onze ideale toekomstige stad, stond deze dag ook in het teken van de verbinding tussen de markt- en adviesgroepen van TwynstraGudde en OchtendMensen. Want hoewel we soms samenwerken in opdrachten en elkaar tegenkomen in opleidingen zijn we ook op zoek naar hoe we nog meer van elkaars kennis en kunde gebruik kunnen maken. Hoe kunnen we de samenwerking tussen de ervaring en expertise van TwynstraGudde en de frisse blik en nieuwe werkwijze van OchtendMensen verder ontwikkelen? Vragen die we de door middel van dit soort inspirerende sessies verder zullen ontdekken.

Marktgroep SNM in de spotlights!

Naast verdiepende gesprekken en werksessies ontwikkelt de marktgroep SNM zich ook op andere gebieden. Zo nemen we deel aan congressen, organiseren we teammiddagen en houden we elkaar op de hoogte van opdrachtervaringen tijdens onze maandelijkse bijpraat.

Zo bezocht ik op 29 september 2022 mijn eerste congres, samen met collega Thijs en manager Albert. De Dag van de Stad in Tilburg stond op het programma. Hier dompelden wij ons onder in de vele workshops, lezingen, ‘talks of the town’ en ontwerpateliers over de stad. Kunstenaars die de Stad hacken tijdens ‘Kaapstad’, succesverhalen over het gebruik van design thinking in de publieke ruimte en inspirerende gesprekken geleid door Özcan Akyol met onder andere ondernemer en verbinder Vittorio, Burgermeester Theo Weterings en Rijksbouwmeester Francesco Veenstra.

Adviseur Thijs Hofman aan het werk tijdens het ontwerpatelier ‘Gelijkwaardig onderwijs’ (VNG Connect, 2022)
Adviseur Merel Schonagen aan het werk in het ontwerpatelier ‘De Rechtvaardige stad’ (VNG Connect, 2022)

Daarnaast nam SNM-adviseur Ramoeni op 5 oktober een aantal leden van de marktgroep SNM mee naar het Expertforum Biodiversiteit georganiseerd door de Nationale Denktank 2022. Samen met experts vanuit het hele speelveld; wetenschappers, ambtenaren, ervaringsdeskundigen, entrepreneurs en creatievelingen, werd er gebrainstormd over concrete oplossingen voor het biodiversiteitsverlies in Nederland.

Tot slot zette Carolien de marktgroep letterlijk in de spotlights: samen met fotograaf Nathalie Hennis organiseerde zij een fantastische fotoshoot voor de marktgroep SNM. De mooiste plekjes van Amersfoort werden opgezocht, wat resulteerde in prachtige foto’s. Hieronder een kleine greep uit de foto’s gemaakt door Natahalie Hennis.

Meet the team: de adviseurs SNM

Tot slot presenteren wij graag het hele team van Stad, Natuur & Mobiliteit. Via de volgende link kun je zien wie ze zijn, welke studieachtergrond ze hebben en welke rollen en opdrachten ze op dit moment vervullen: de Marktgroep SNM.

Wil je meer weten over de Marktgroep Stad, Natuur en Mobiliteit? Of over onze adviseurs?
Onze manager Albert Pansier komt graag met je in contact.  

Klaar voor de start: Het opzetten van de marktgroep Onderwijs  

Sinds 1 november 2022 is de markgroep Onderwijs binnen OchtendMensen alive and kicking! Met een manager en team van adviseurs werken we hard om de groep vorm te geven, ons te verdiepen in de sector en op zoek te gaan naar inspirerende opdrachtgevers. Maar hoe pakken we dat aan? En wat komt hier allemaal bij kijken? We nemen je mee in het opzetten van een nieuwe marktgroep.

De gereedschapskist van de marktgroep Onderwijs

Er is een aantal benodigdheden om een marktgroep binnen OchtendMensen op te zetten. We halen onze inspiratie uit de vier bestaande marktgroepen binnen OchtendMensen. Tijdens onze zoektocht ontdekten we vier basisingrediënten: een goed verhaal, enthousiaste Ochtendmensen, kansen op de markt en uiteraard en flinke dosis positieve energie!   

Een goed verhaal

Het begint natuurlijk allemaal met een goed idee. Wat is precies ons verhaal? Waarom vinden we dit thema belangrijk? En hoe willen we ons hier als OchtendMensen voor inzetten? Nadat we onze ideeën op papier hebben gezet, gieten we het in de vorm van een businessplan. In het plan schrijven we onze visie en missie, welke opgaven we zien, hoe wij denken daaraan bij te dragen, welke opdrachtgevers we interessant vinden, en welke vaardigheden en inhoudelijke kennis we willen ontwikkelen. Best een klus, maar gelukkig doen we dat samen en kan iedereen vanuit zijn interesse of achtergrond een bijdrage leveren. Wanneer zowel de adviseurs als het management team van OchtendMensen zich kunnen vinden in de ideeën, wordt het plan vastgesteld en vorm het de basis voor alle acties die we uitvoeren. 

Enthousiaste OchtendMensen

Vele handen maken licht werk. Binnen de marktgroep Onderwijs zijn er drie rollen die verdeeld worden: een manager, een coördinator en adviseurs die zich bezighouden met één of meerdere thema’s. Voor het vormen van deze nieuwe marktgroep heeft manager Hans Verheijde binnen de bestaande groep adviseurs gezocht naar geïnteresseerden. Tijdens onze eerste bijeenkomst verkenden we samen onze wensen en ideeën en verdeelden we onze taken. Zo kunnen we binnen de groep onze talenten goed inzetten en vullen we elkaar steeds goed aan.  

Kansen op de markt

Het uiteindelijke doel is uiteraard om echt met de opgaven die we zien aan de slag te gaan. Ook zijn we nieuwsgierig naar wat er nog meer leeft in de onderwijswereld. Daarom gaan we in gesprek met (con)rectoren, koepelorganisaties, beleidsmakers en docenten. Zo leren we de complexiteit van de opgaven te begrijpen en helder te krijgen hoe wij hier concreet aan kunnen bijdragen. Daarnaast kijken ook naar onze collega’s van TwynstraGudde. Zij werken bijvoorbeeld aan strategietrajecten in het onderwijs. Ook bestaande opdrachtgevers, zoals Pesant en Common Eye, hebben veel onderwijsexpertise in huis. Vanuit deze bronnen halen we ideeën en inspiratie voor concrete opdrachten binnen het onderwijs. 

Flinke dosis positieve energie

Zonder energie om hiermee aan de slag te gaan, kom je natuurlijk niet ver. De energie zit bij ons in het feit dat we zien dat er in het onderwijs veel complexe opgaven zijn. Voor onze inhoudelijke focus hebben we drie pijlers gekozen: kansengelijkheid, toekomstbestendig organiseren en onderwijskwaliteit. We zien veel uitdaging binnen deze thema’s waar we binnen verschillende rollen impact kunnen maken. 

Bouwen aan de nieuwe marktgroep Onderwijs

Inmiddels zijn we met elk onderdeel uit de gereedschapskist aan de slag! In dit artikel lees je meer over de inhoudelijke pijlers waarmee wij aan de slag gaan. Verder zijn onze adviseurs ook gestart met het werken in de onderwijssector, onder andere bij de PO-Raad en het ROC Zadkine.

Om elkaar op de hoogte te houden van onze opdrachten en de vordering van onze plannen, komen we een keer in de twee weken op vrijdag samen. Ook komt er regelmatig een onderwijsexpert langs en organiseren we masterclasses, zodat wij zelf ook blijven leren. Tot slot combineren we het nuttige ook met het aangename. Zo zijn we onlangs naar het nationaal onderwijsmuseum geweest om een rondleiding te krijgen en onze eigen schoolherinneringen op te halen. 

Ook werken bij de marktgroep Onderwijs van OchtendMensen? 

Denk je nu: dat lijkt mij ook wel wat? Dat komt goed uit! We zoeken namelijk nieuwe talentvolle starters of mensen met enkele jaren werkervaring om onze marktgroep te versterken. Spreekt ons verhaal jou aan? En heb je zin om samen met ons verder te bouwen aan de groep? Bekijk dan onze vacature en meld je aan voor onze inhousedag. We leren je graag kennen! 

Schrijf je in voor onze OchtendKrant Onderwijs

Elk kwartaal sturen we je een OchtendKrant Onderwijs. We brengen je op de hoogte over de laatste ontwikkeling op het terrein van kansengelijkheid, toekomstbestendig organiseren en onderwijskwaliteit. Schrijf je in via onderstaand formulier om de OchtendKrant te ontvangen.

Ontwikkel­ing: een interview met manager en adviseur 

SummerCourse OchtendMensen

Door Roos Thijssen en Marjolein Wesselo, Manager en Adviseur OchtendMensen, oktober 2022

Roos Thijssen is sinds augustus 2022 gestart als Manager Zorg & Gezondheid bij OchtendMensen en heeft ook zelf het traject als adviseur bij OchtendMensen doorlopen. Marjolein Wesselo sprak haar over haar rol en de onderwerpen zelfontwikkeling en feedback. Hoe kijkt Roos hier tegenaan en hoe wil zij zich hiervoor inzetten? 

Hoe lang ben jij al betrokken bij OchtendMensen?

In januari 2020 ben ik gestart bij OchtendMensen als adviseur. Ik heb daarvoor een aantal jaar als
jurist gewerkt, maar ik merkte vast te lopen in mijn ontwikkeling. In mijn zoektocht naar een passende werkplek werd ik door vrienden gewezen op TwynstraGudde. Uiteindelijk vond ik mijn plek bij OchtendMensen. Na het driejarige traject als adviseur te hebben doorlopen, ben ik sinds afgelopen zomer gestart in de rol van Manager Zorg & Gezondheid.  

Waarom was je op zoek naar een plek waar je jezelf nog meer kon ontwikkelen?

Na mijn studie ben ik direct gaan werken. Ik merkte toen al snel dat ik in die rol mezelf niet goed kon ontwikkelen en mijn kwaliteiten niet benutte. Bovendien was ik ook niet helemaal zeker wat mijn kwaliteiten waren. Ik vond mijn baan wel ontzettend leuk en wilde graag in de zorg actief zijn, maar wilde graag meer mijn talenten ontdekken. Ik was ook op zoek naar meer begeleiding hierin.
In veel banen ligt de focus op je werkzaamheden. Bij OchtendMensen ligt de focus op ontwikkeling. Ik ben van mening dat je tijdens je studie niet leert ‘hoe’ je moet werken. Veel werkgevers gaan er vanuit dat een starter dat al wel weet. Bij OchtendMensen word je goed begeleid in hoe je je werk het beste organiseert, kun je groeien in de rollen die je uitvoert en leer je zowel theoretisch als praktisch. 

Waarom is die ontwikkeling dan zo belangrijk en hoe draagt OchtendMensen daaraan bij?

Veel bedrijven vinden ontwikkeling belangrijk. Er wordt dan vaak gevraagd wat je niet goed kan en verder zou willen ontwikkelen. Maar het is juist zo belangrijk om te ontdekken waar je goed in bent, waar je kwaliteiten liggen en hoe je die kunt benutten en verder ontwikkelen. OchtendMensen legt de focus op het positieve: waar liggen je kwaliteiten en hoe zet je die zo goed mogelijk in? Daardoor kun je groeien naar een rol die bij je past. Bij OchtendMensen zijn beide ontwikkelpaden (ontdekken waar je kracht ligt én wat je nog wil ontwikkelen) in balans en wordt er gekeken naar zowel persoonlijke ontwikkeling als professionele ontwikkeling. 

Was bij jou direct duidelijk waar je talenten liggen en wat je na de 3 jaar bij Ochtendmensen wilde doen?

Nee, zeker niet. Ontdekken waar je goed in bent is ook een proces. In mijn geval hielp ik vaak collega’s met een hulpvraag. Ik bleek open en benaderbaar en op een gegeven moment kwamen er steeds meer mensen naar mij toe. Ik werd enthousiast als ik anderen kon helpen. In mijn opdrachten merkte ik dat ik het contact met opdrachtgevers leuk en inspirerend vond. En tenslotte ben ik eigenlijk gewoon fan van OchtendMensen als bedrijf: het is een plek waar ik me thuis voel en graag aan verbonden ben. Daarmee ben ik langzamerhand toegegroeid naar de rol van manager. 

'Als manager probeer je de kwaliteiten van iemand bloot te leggen, zodat deze ook zichtbaar worden voor de persoon zelf. Zo help je een adviseur te groeien van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam.'

Roos Thijssen - Manager Zorg & Gezondheid

Hoe kan je als manager de ontwikkeling van een adviseur stimuleren?

Soms is het lastig om iets waar je goed in bent als een kwaliteit te zien. Je neemt het bijna als vanzelfsprekend aan. Als manager probeer ik de kwaliteiten van iemand bloot te leggen, zodat deze ook zichtbaar worden voor de adviseur zelf. Zo help je een adviseur te groeien van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam. Dat is de zoektocht die je gezamenlijk doormaakt bij OchtendMensen. 

Wat is hierin je geheim? Hoe kan ik mijn eigen talenten verder ontdekken?

Enthousiasme, openheid en oprechte interesse is wat mij betreft ‘key’ in de begeleiding en ontwikkeling van advsiseurs. Verder is elk individu anders. Natuurlijk wordt door de adviseurs (grotendeels) hetzelfde opleidingstraject gevolgd, maar iedereen komt binnen met een andere achtergrond, heeft andere ontwikkelvragen en heeft ook verschillende ambities. Er is bij OchtendMensen veel vertrouwen in de adviseurs en de ontwikkeling die zij doormaken. Daarnaast moet de manager een adviseur uitdagen in zijn of haar ontwikkeling, maar niet te ver stretchen. Soms juist ook (helpen) begrenzen. Zelf heb ik het driejarige traject bij OchtendMensen, door alle mogelijkheden die er zijn, ervaren als één grote speeltuin: ik ben blij en trots dat ik daar nu nieuwe adviseurs in kan begeleiden.  

Wat heb jij als manager van de adviseurs nodig?

Ik denk dat het belangrijk is om het gevoel te hebben dat je alles met elkaar kan bespreken. Door mijn achtergrond als adviseur weet ik een beetje wat er allemaal kan spelen tijdens het opleidingstraject, maar ik kan een adviseur pas optimaal helpen ontwikkelen wanneer ik weet waar iemand tegenaan loopt. Dat is voor iedereen anders. Mede daarom vind ik transparantie en wederzijdse feedback zo belangrijk. Ik benoem dit ook expliciet naar de adviseurs, om eventuele drempels hiertoe weg te nemen. Daarnaast deel ik zelf ook veel – ik ben wat dat betreft wel een open boek en heb maar weinig geheimen! 

Wil je meer weten over OchtendMensen? Meld je dan aan voor één van onze digitale inhousedagen. En wil je daarna solliciteren? Dat kan hier.

Preventie en veranderkunde bij FC Utrecht

Door Bloys Sebregts en Bregje Titulaer, adviseurs Zorg & Gezondheid OchtendMensen, oktober 2022

Op vrijdag 30 september had de marktgroep Zorg & Gezondheid van OchtendMensen een masterclass. Elke marktgroep bij OchtendMensen volgt twee keer per jaar een masterclass, waarin een verdiepingsslag gemaakt wordt met praktijkcases, organisaties worden bezocht of workshops worden gevolgd door experts uit het veld. Ben jij nieuwsgierig hoe wij veranderkunde combineerden met preventieve gezondheid en FC Utrecht? Lees dan verder! 

Deze dag stond in het teken van ‘Preventie in relatie tot gezondheid’. De organisatie ‘JOGG – gezonde jeugd gezonde toekomst’ stond centraal in de casus die werd behandeld waarbij we het thema veranderkunde toepasten. Omdat FC Utrecht partner is van JOGG, waren we te gast in het FC Utrecht stadion – en kregen we uiteraard een rondleiding in het stadion.

Actualiteit in preventie

We begonnen de dag met een stukje actualiteit. Wat lees je momenteel in de krant als het gaat om preventie? Gezond eten, genoeg bewegen, vroegtijdige opsporing van kanker, STOPtober, een helm of gordel in het verkeer zijn zo een aantal thema’s die de revue passeerden. En ook als je de krant niet leest, ontkwam je de afgelopen twee jaar niet aan preventie van verspreiding van het coronavirus. Het gesprek eindigde met de vraag: hoe ver gaan we met preventie in verhouding tot de kosten en belastbaarheid in de zorg?  

Veranderkunde in kleuren

Bij preventie speelt het veranderen van bestaand gedrag een belangrijke rol. Hoe veranderen mensen eigenlijk? Welke belangen spelen een rol of welke methode pas je daarin het beste toe? Babette Richter (Adviseur Leadership en Change TwynstraGudde) nam ons mee in het gedachtegoed van veranderkunde: het kleurenmodel van de Caluwe beschrijft vijf verschillende perspectieven op veranderen. Daarna pasten we deze kennis toe in de praktijk: we bedachten in subgroepen per veranderkleur toepasselijke vragen, bespraken kenmerken en herkenbare uitspraken die passen bij de kleuren.

De veranderkleuren van de Caluwé

JOGG en FC Utrecht

Na de theorie hebben we de geleerde lessen over veranderkunde toe mogen passen op een casus van JOGG. JOGG bouwt aan een lokale, landelijke en internationale samenwerking om de leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken. Meer dan 200 gemeenten in Nederland werken op dit moment integraal aan een gezondere omgeving met de JOGG-aanpak. Maar in plaats van op het gemeentehuis, stonden we vandaag bij FC Utrecht. Naast gemeenten, werkt JOGG ook samen met kennisinstellingen, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en zelfs betaald voetbalorganisaties als FC Utrecht. Samen zetten zij zich in voor gezondere voeding en meer bewegen op school, in de buurt en bij de sportvereniging. 

Voordat we dieper ingingen op het verandervraagstuk van JOGG was het eerst tijd voor een rondleiding, je bent tenslotte niet elke dag in het spelershonk van FC Utrecht. Van kleedkamer tot het vers gemaaide gras; alles kwam voorbij! We leerden hoe preventie een rol speelt bij een grote voetbalclub en uiteraard eindigden we in het enige echte supporterscafé. Vol enthousiasme gingen we vervolgens weer de inhoud in.

Vraagstuk en diagnose: welke veranderkleur zet je in?

Koos Leeuw, programmamanager Buurt, en Patty Scholten, programmamanager Gezonde Omgeving, namen ons mee in het verandervraagstuk van JOGG. Daarna was het aan ons om met behulp van het verandercanvas een diagnose te stellen en de kern van het verandervraagstuk te bepalen. 

De juiste diagnose van het vraagstuk is van groot belang. Want alleen dan kan de meest kansrijke veranderstrategie én interventie worden bepaald. Het kleurenmodel van de Caluwé gebruikten wij om het vraagstuk vanuit de verschillende veranderkleuren te benaderen. Dit deden wij door achtereenvolgend vragen te stellen die passen bij elke veranderkleur.

We kwamen tot de conclusie dat een vraagstuk soms een bepaalde kleur heeft, maar dat het dan kan helpen om bewust een andere veranderkleur toe te passen. Daarnaast helpt het ook om te weten welke veranderkleur je eigen voorkeurskleur is. Wil je daar ook achter komen? Doe dan de kleurentest van TwynstraGudde.

Leerzaam om aan de hand van het kleurenmodel van de Caluwé te achterhalen wat je voorkeurskleur is, én soms bewust te kiezen een andere veranderkleur in te zetten.

Bregje Titulaer - Adviseur OchtendMensen

Meer weten over wat OchtendMensen doet op het gebied van Zorg & Gezondheid? Neem dan eens een kijkje op onze marktpagina.

Ochtend­Mensen start in het Onderwijs!

Onderwijs vormt dé basis van onze maatschappij en de grote opgaven die daarin spelen. Tegelijkertijd zijn er in het onderwijs zelf ook grote uitdagingen. Bij OchtendMensen geloven we dat deze complexe opgaven nu om actie vragen. Met de oprichting van de marktgroep Onderwijs binnen OchtendMensen gaan wij aan de slag om verbindingen te leggen, complexe uitdagingen te structureren en vol energie aan de slag te gaan voor nog beter onderwijs. 

Even voorstellen

Ons team bestaat uit adviseurs Sanna Verhoeff, Romy Schouten, Raela Zorlu, Isis Weekenborg, Tess van den Berg en Hans Verheijde.

Wat zien wij gebeuren?

Er is enorm veel gaande in het onderwijs. We hebben een kwart miljoen leerkrachten en duizenden professionals in ons land die zich dagelijks hardmaken in en voor het onderwijs. Afgelopen periode zijn we met onze marktgroep het onderwijsveld ingedoken en hebben we een aantal opgaven benoemd waaraan wij een bijdrage gaan leveren:

Kansengelijkheid in het onderwijs 

Kansengelijkheid in het onderwijs wordt beïnvloed door heel veel factoren, op het niveau van het onderwijsstelsel, de school en de klas. Het is helaas zo dat niet iedereen dezelfde kansen krijgt in het onderwijs. Samen met andere professionals gaan wij aan de slag om de kansengelijkheid in het onderwijs te vergroten.

Toekomstbestendig organiseren

Goed onderwijs begint bij goede docenten en scholen die in staat zijn om zichzelf constant te verbeteren. Toekomstbestendig organiseren betekent dat organisaties en professionals in het onderwijs in staat zijn zichzelf en hun organisatie te blijven verbeteren. Wij geloven dat in het algemeen nog veel te winnen is. Die kansen willen wij helpen te benutten.

Kwaliteit van onderwijs

De eisen die aan de onderwijskwaliteit worden gesteld, zijn constant in beweging. Kijk bijvoorbeeld naar het masterplan basisvaardigheden en het samenvoegen van de gemengde leerweg en de theoretische leerweg binnen het VMBO. Wij willen scholen helpen om mee te gaan in de laatste ontwikkelingen en tegelijkertijd hun unieke stempel op het onderwijs te drukken.

Wat gaan we doen

Leren

We gaan zelf de schoolbanken in door het organiseren van ontbijtpraktijken en masterclasses. Bij een ontbijtpraktijk nodigen we onderwijsprofessionals uit om met ons een uitdaging in het onderwijs te bespreken en te zoeken naar concrete aanknopingspunten voor verbeteringen. Wij leren daarin van de onderwijsprofessional en tegelijkertijd kunnen onze frisse blik, scherpe vragen en creatieve ideeën het veld inspireren.

Tijdens onze masterclasses gaan we aan de slag met een specifiek thema. We nodigen een expert uit die ons een hele dag mee de diepte inneemt. Daarnaast krijgen we training van senior-adviseurs van TwynstraGudde in het toepassen van methodieken om het onderwijs te versterken (projectmatig/programmatisch werken, samenwerkingskunde, veranderkunde en leiderschap).

Netwerken

We zijn enorm nieuwsgierig naar wat er allemaal in het onderwijsveld gaande is. Om een goed beeld te krijgen, gaan we in gesprek met leerkrachten, beleidsmakers, schoolbestuurders, adviseurs, leerlingen en nog vele anderen. Dat allemaal om de complexiteit van de uitdagingen te snappen en aan te scherpen wat OchtendMensen hieraan kan bijdragen.

Meewerken

Om het verschil te kunnen maken, moeten we aan de slag. Onze OchtendMensen doen al een aantal mooie opdrachten voor opdrachtgevers als Zadkine, PO-Raadde Unie van Waterschappen, de gemeente Almere en Pesant. Onze adviseurs kunnen in complexe samenwerkingen structuur aanbrengen, verbinding leggen en naar concrete resultaten toewerken. Daarnaast zijn onze OchtendMensen inzetbaar om verandertrajecten en innovatie te begeleiden. Dit doen we in de rol van secretaris, project-/programmaleider en adviseur. We zijn op zoek naar opdrachtgevers die samen met ons het verschil willen maken!

Doe je mee?

OchtendMensen trekken graag samen op met mensen die zich inzetten voor opgaven in het onderwijs. Dat kan onder andere op de volgende manieren:

Vertel ons over jouw hart voor het onderwijs

We zijn benieuwd naar wat professionals in het onderwijs drijft. Wat maakt werken in het onderwijs zo mooi? Waar ligt het verbeterpotentieel? En natuurlijk, wat denken jullie dat OchtendMensen kan bijdragen in het onderwijs? We gaan graag het gesprek met jou aan! Stuur een berichtje naar Hans Verheijde (manager Onderwijs) via hansverheijde@ochtendmensen.nl of 06 13 62 25 19.

Kom bij ons werken

We zoeken nieuwe talentvolle starters en mensen met enkele jaren werkervaring om ons onderwijsteam te versterken. Spreekt ons verhaal jou aan? Bekijk dan onze vacature en meld je aan voor onze inhousedag. We leren je graag kennen!

Schrijf je in voor onze OchtendKrant Onderwijs

Elk kwartaal sturen we je een OchtendKrant Onderwijs. We brengen je op de hoogte over de laatste ontwikkeling op het terrein van kansengelijkheid, toekomstbestendig organiseren en onderwijskwaliteit. Schrijf je in via onderstaand formulier om de OchtendKrant te ontvangen.

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven