Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Samenwerken: hoe realiseer je een project met meerdere stakeholders?

In dit interview met Ochtendmensen-adviseur Sanne Steggerda lees je over haar opdracht bij Schiphol en de samenwerking die daar aan te pas komt. Bij het realiseren van projecten binnen en rondom Schiphol hebben stakeholders vaak verschillende belangen, maar wél een gezamenlijk doel. Het helder krijgen van het gezamenlijke doel draagt bij aan een succesvolle samenwerking, wat vervolgens ook weer tot betere resultaten leidt.

Opdrachtgever van projecten

Sanne is bij Schiphol bestuurlijk verantwoordelijk voor de realisatie van projecten in haar rol als opdrachtgever. In deze rol schakelt ze veel met interne en externe stakeholders, waar samenwerking een belangrijke voorwaarde is voor een succesvolle uitvoering van projecten. Belangen van iedere club erkennen en bij elkaar brengen om zo een gezamenlijke koers te voeren is iets waar Sanne zich veel mee bezig houdt. Het valt Sanne op dat ook binnen Schiphol tegengestelde belangen kunnen spelen, ondanks dat je voor dezelfde organisatie werkt. Het is daarom van belang continu het gezamenlijke doel weten te benadrukken, dat je het voor dezelfde organisatie doet.

Samenwerken binnen projecten

Door het stellen van een gezamenlijk doel, bijvoorbeeld de realisatie van een nieuw parkeerplein, wordt het evident dat er samengewerkt moet worden. “Je moet erkennen als opdrachtgever, maar ook als organisatie, dat je met elkaar betere resultaten kan bereiken dan als iedereen zich afzonderlijk inzet.” Hierbij komen wel een aantal randvoorwaarden kijken. Het is belangrijk dat men zich eigenaar voelt van een probleem, in dit geval het gebrek aan gezamenlijke parkeerplekken rondom Schiphol, waar tegelijkertijd elementen als veiligheid en duurzaamheid worden gewaarborgd. Wanneer stakeholders samen een verantwoordelijkheid voelen om dat probleem op te lossen, stimuleert dit de samenwerking om samen de bouw van een toekomstig bestendig parkeerplein te realiseren. Sanne heeft verschillende partijen en afdelingen nodig om een parkeerplein te realiseren die voldoen aan alle wensen en eisen: “Het zijn projecten waarbij je expertises uit de gehele breedte van de organisatie nodig hebt.”

Realiseren van projecten

Voor het realiseren van projecten op Schiphol is samenwerken essentieel (of noodzakelijk), aangezien het alleen niet lukt.  Grote mijlpalen van een project of programma worden dan ook gevierd, geeft Sanne aan. “Ik zie een rol voor mij als opdrachtgever om vanaf de start tot de finish mensen samen aan te zetten en de verbinding te blijven opzoeken.” Mijlpalen zijn momenten dat je wil evalueren en lering wil trekken, maar vooral ook wil stilstaan bij het succes van een project. Het is daarom ook een moment om successen te vieren.

Wordt jij net als Sanne ook enthousiast om samen met anderen naar een concreet resultaat toe te werken? Meld je dan hier aan voor de aankomende inhousedag!

Samenwerken: hoe pas je de theorie toe in je opdracht?

In dit interview met OchtendMensen-adviseur Saskia lees je over haar opdracht bij het KNGF/SKF en de samenwerking die daarbij komt kijken. De partijen werken in de paramedische zorg om verschillende redenen samen, zoals het creëren van draagvlak en het vergroten van de gezamenlijke slagkracht. Allemaal met als doel om de kwaliteit van de paramedische zorg te verbeteren.    

Overzicht creëren en elkaar opzoeken 

Saskia is bij het KNGF en de SKF verantwoordelijk voor verschillende taken. In haar werk bewaakt ze de samenhang tussen zeven projecten binnen het programma Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg. Ze zorgt voor communicatie richting het KNGF en de SKF, begeleidt de besluitvorming, houdt de voortgang bij en verzorgt de rapportages aan het ministerie van VWS. Tijdens deze werkzaamheden komt Saskia veel verschillende partijen tegen. Zo werkt Saskia samen met andere projectsecretarissen van de paramedische beroepsverenigingen om ervoor te zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op blijven wijzen en om praktische zaken te bespreken. Vragen als ‘hoe pak jij dit aan of hoe los jij dit op?’ passeren vaak de revue. Maar deze samenwerking is ook behulpzaam om met hen af te stemmen wat er binnen hun beroepsvereniging leeft.

Het belang van samenwerken 

Samenwerken is van cruciaal belang voor de beroepsverenigingen. “De beroepsverenigingen werken samen omdat ze samen sterker staan. Oefentherapeuten hebben zich bij KNGF en SKF aangesloten omdat zij koploper zijn onder andere op het gebied van richtlijnontwikkeling. Zij delen deze kennis zodat ook andere beroepsgroepen, met minder ervaring op dit vlak stappen kunnen zetten.”  

Het onderling samenwerken met andere beroepsgroepen heeft ook nog andere voordelen, geeft Saskia aan. “Wanneer je samenwerkt spreek je een grotere doelgroep aan en je hebt meer menskracht om het uit te voeren. Ook is samenwerking van belang om sterk te staan tegenover andere partijen, zoals de medische sector die veel groter is dan de paramedische.” De partners zien in dat zij afhankelijk van elkaar zijn om hun doelen te realiseren. Voor de totstandkoming van de bestuurlijke afspraken waren er weinig tot geen middelen beschikbaar voor paramedische beroepsgroepen om te investeren in onderzoek, innovatie en digitalisering . Gedurende de tijd verkennen de betrokken beroepsgroepen met elkaar op welke wijze zij kunnen samenwerken. Soms is dat met als doel krachten bundelen, de andere keer is dat te leren van ontwikkelingen waar een andere beroepsgroep al verder in is.  

Het onderling samenwerken tussen meerdere partijen zorgt ook voor uitdagingen. Het valt  
Saskia op dat hoewel iedereen hetzelfde doel heeft er tegelijk andere belangen bestaan. “Iedereen heeft een andere achterban waar belangen uit voortkomen die nagestreefd moeten worden. Het is dan een uitdaging hoe je toch de gezamenlijkheid kan opzoeken. Ook bestaat er een verleden in de samenwerking, wat van invloed is op de samenwerking nu. Hier moet je ook rekening mee houden.”.   

Tips rondom samenwerken binnen de opdracht 

Bij een bestuurlijke samenwerking zoals deze is het belangrijk om de verbinding op te zoeken. Juist in haar rol merkte Saskia dat het belangrijk is om contact te leggen met de verschillende partijen. Door vragen te stellen en de tijd te nemen om belangen tegen elkaar af te wegen, lukt het om gezamenlijkheid te bevorderen. 

Vind jij het net als Saskia ook interessant om je met complexe maatschappelijke vraagstukken bezig te houden en daarbij bijvoorbeeld de theorie rondom samenwerken toe te passen? Meld je dan hier aan voor de aankomende inhousedag!

Markt­groep Stad, Natuur & Mobiliteit op bezoek in Rotterdam

OchtendMensen Stad, Natuur en Mobiliteit in Rotterdam

Antoinette Sneeboer, oktober 2022

Op vrijdag 16 september 2022 was het alweer tijd voor de tweede masterclass van de marktgroep Stad, Natuur & Mobiliteit. OchtendMensen-adviseur Antoinette Sneeboer schreef een artikel over deze mooie dag in Rotterdam, die in het teken stond van strategisch omgevingsmanagement.  

Bereikbaarheid als knelpunt

Met 23 gemeenten, 2,4 miljoen mensen en 1,2 miljoen banen is de metropoolregio Rotterdam Den Haag een erg belangrijke regio in Nederland. Hoewel de regio nu nog goed groeit, zorgt verdere verstedelijking voor een ingewikkeld vraagstuk dat opgelost dient te worden: Hoe blijven we bereikbaar, nu en in de toekomst, voor de auto, het OV en de fiets? Zonder verbetering van de bereikbaarheid zou structurele filevorming en overvol openbaar vervoer onderdeel kunnen zijn van het toekomstbeeld van de regio. Dit is geen aantrekkelijk vooruitzicht. Deze kwestie is het onderwerp dat op tafel ligt in Rotterdam bij de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam. Maatschappelijk belang, ruimtelijke inpassing, participatie en samenwerking komen samen in dit project waardoor het een perfecte casus is voor alweer de tweede masterclass voor OchtendMensen-adviseurs uit de marktgroep Stad, Natuur & Mobiliteit.

MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam
www.oeververbindingen.nl

MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam

Op 16 september 2022 werden we ‘s ochtends in het Student Hotel in Rotterdam Kralingen verwacht waar gastheer en tevens TwynstraGudde-collega Niels Vrije ons meenam in het programma. Vervolgens begonnen we de ochtend met een presentatie van twee andere TwynstraGudde-collega’s Jos Kalfsbeek, projectmanager van de MIRT-verkenning Oeververbinding regio Rotterdam en Hanne van Kasteren, assistent-projectmanager MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam. In vogelvlucht namen ze ons mee in het verleden, heden en toekomst van het project. De huidige fase van het project, de MIRT-verkenning, is de tweede stap in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Dit is een Rijksprogramma dat elk project in het ruimtelijk domein doorloopt. Momenteel worden de kansrijke oplossingen om de bereikbaarheid op peil te houden of te verbeteren beoordeeld, zodat in het najaar een voorkeursalternatief door de bestuurders kan worden vastgelegd. Om tot een resultaat te komen dat niet alleen van waarde is voor de opdrachtgevers maar ook voor alle betrokken stakeholders speelt omgevingsmanagement een grote rol in het project. OchtendMensen-adviseur Merel Schonagen nam ons daarom vervolgens mee in haar ervaringen als secretaris van het omgevingsmanagementteam voordat we de theorie indoken over strategisch omgevingsmanagement. Op verschillende manieren, o.a. via participatiegroepen en informatiebijeenkomsten, houdt het project alle belanghebbenden op de hoogte en wordt er gevraagd om op verschillende niveaus mee te denken in het proces. Een uitdagende opgave die zowel Niels (oud-omgevingsmanager MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam) als Merel aan den lijve ondervonden hebben in hun werk.

Adviseurs Stad, Natuur & Mobiliteit verkennen op de fiets het gebied

Van papier naar plek

Met de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam als casus gingen we aan de slag met het SOM-canvas (Strategisch Omgevingsmanagement-canvas). Door te dansen over het canvas konden de vlakken worden ingevuld en werd de complexiteit van de MIRT-verkenning ineens een stuk helderder. Na de duik in de theorie rondom strategisch omgevingsmanagement schoof ten slotte Bart Schrijnen aan als woordvoerder van de belangengroep Kralingen aan de Maas om zijn ervaring als bewoner van Kralingen toe te lichten. Met zijn initiatief Kralingen aan de Maas pleit hij voor een betere leefomgeving waar een oeververbinding, ongeacht de vorm, aan zou moeten bijdragen. Zoals gewoonlijk bij de adviseurs van OchtendMensen vroegen we de experts het hemd van het lijf over het gebruik van de tool en over hun eigen ervaringen met omgevingsmanagement vanuit het perspectief van de omgevingsmanager en de burger. Na het in kaart brengen van het project op papier werd het tijd om de indrukken te verwerken en zelf op verkenning te gaan in het gebied. We trotseerden de regen en fietsten langs de Maas om te zien in welk gebied de nieuwe oeververbinding gerealiseerd zou worden. Door op locatie te staan en te visualiseren hoe een eventuele brug in de omgeving zou passen, ging het project echt leven.

"Tijdens de masterclass werd het belang van het betrekken van de omgeving in alle fasen van het project benadrukt."

Antoinette Sneeboer - Adviseur OchtendMensen

Participatie in elke fase: adviesopdracht voor de adviseurs

Bij terugkomst in het Student Hotel splitsten wij ons op in vier groepen en werden we uitgedaagd om een advies te geven over participatie in de volgende fase van het project. Tegenover een jury, bestaande uit de voorzitter van het omgevingsberaad, de projectmanager en de assistent-projectmanager, werden uiteindelijk vier verschillende en vernieuwende oplossingen gepitcht. Interessant om te zien dat elke groep een eigen invulling aan de opdracht gaf en een ander element van het vraagstuk belichtte.

OchtendMensen-adviseur Mark Smelt werkt met zijn team aan het advies voor de jury

De opbrengst van de masterclass

Terugblikkend op de masterclass blijft mij vooral het gevoel bij dat je niet zomaar een goede omgevingsmanager kunt zijn. Het uitvoeren van deze taak vraagt om een goede dosis verantwoordelijkheid, betrokkenheid en een passie voor kwalitatieve gebiedsontwikkeling, zeker bij een complex project als de MIRT-verkenning Oeververbinding regio Rotterdam. Het was ontzettend interessant om vanuit verschillende invalshoeken te horen hoe het proces rondom een MIRT-verkenning wordt vormgegeven en welk aandeel participatie daarin speelt. Wij hopen natuurlijk dat onze adviezen voor participatie in de planuitwerking van waarde zullen zijn in de volgende fase en zullen het project zeker in de gaten houden.

Meer weten over de masterclasses, de opleiding en het ontwikkeltraject die de adviseurs bij OchtendMensen volgen? Neem contact op met Antoinette Sneeboer of klik hier voor onze Academy-pagina

Markt­groep in Ontwikkeling: Stad, Natuur & Mobiliteit

Marktgroep Stad, Natuur en Mobiliteit

Merel Schonagen, november 2022 

Dat leren en ontwikkelen in het DNA zit van OchtendMensen hoeven we misschien niet meer te vertellen. Met een uitgebreid driejarig opleidingstraject staan leren en persoonlijke ontwikkeling centraal in het werk als adviseur bij OchtendMensen. Maar niet alleen de persoonlijke ontwikkeling van adviseurs komt aan bod.

Samen met het management kijken we als adviseurs ook naar de ontwikkeling van OchtendMensen als bedrijf. Zo discussiëren we samen over het vormgeven van het strategisch plan, zetten we samen een maatschappelijk programma op om ook naast onze opdrachten impact te kunnen maken en zijn we actief bezig met de rol van de marktgroepen binnen OchtendMensen. In dit artikel geef ik jullie hierin graag een inkijkje en neem ik jullie mee in de gesprekken, activiteiten en ontwikkelingen van mijn eigen marktgroep Stad, Natuur & Mobiliteit (SNM).

Het verhaal van Stad, Natuur & Mobiliteit

Het is één van de belangrijkste thema’s van de afgelopen jaren: de (her)indeling van de ruimte in Nederland. We staan in Nederland voor complexe opgaven in de fysieke leefomgeving: het terugdringen van de stikstofuitstoot, beheer van natuur in relatie tot landbouw en recreatie, toenemende druk op de openbare ruimte, een steeds ongezondere leefomgeving, bereikbaarheid en ga zo maar door. Ook de adviseurs van de marktgroep Stad, Natuur & Mobiliteit (SNM) zetten zich hier graag voor in. Maar wat maakt een adviseur van SNM nou een adviseur van SNM? Waar zetten wij ons graag voor in? Hoe willen wij impact maken en wat zien wij als impact maken? Om dit te verkennen, zijn wij met elkaar in gesprek gegaan, op zoek naar de identiteit van de marktgroep SNM. We presenteren jullie graag de opbrengst van de sessie: het verhaal van SNM.

De kracht van diversiteit

Wij zijn een diverse groep met een open visie op wat zich afspeelt in onze (ruimtelijke) omgeving. Door onze verschillende achtergronden en opleidingen brengen we een scala aan kennis en ervaring mee. Zo leren we van elkaar en ontwikkelen we een brede visie op het ruimtelijk domein. Tegelijkertijd verdiepen we ons onderling ook in de specifieke thema’s stad, natuur en mobiliteit. Samen onderzoeken we deze thema’s. Zo leveren wij vanuit onze eigen perspectieven en opdrachten een bijdrage aan een duurzame, groene en gezonde (balans tussen) stad, natuur en mobiliteit in Nederland.


Verschillende perspectieven, integrale blik

We zien en voelen de urgentie van de complexe uitdagingen van deze tijd, zoals klimaat, stikstof, gezondheid en de woningnood. Al deze organisatorische vraagstukken vragen om ruimte – zowel om ruimte in het gesprek alsook ruimte in het fysieke domein. Om dit fysieke domein toekomstbestendig in te richten, is het belangrijk om oog te houden voor zowel de technische als de sociale context. Wij zien stad, natuur en mobiliteit als onlosmakelijk met elkaar verbonden, en combineren deze thema’s waar we dat kunnen. Dit doen we niet alleen vanuit interesse op de onderwerpen, maar vooral vanuit een intrinsieke motivatie: het gaat immers om ónze toekomst.


De bijdrage van SNM-adviseurs

Wij zijn omgevingssensitief: we snappen het belang van de lokale context en we nemen tijd om deze context te doorgronden en te begrijpen. Elke omgeving vraagt immers iets anders. We luisteren, stellen vragen en zijn nieuwsgierig. Zo vinden we snel onze weg binnen complexe contexten en organisaties. Daarnaast komen we snel in beweging. We spelen in op veranderingen, denken in mogelijkheden, grijpen kansen waar deze zich aanbieden en brengen structuur aan. Ook brengen we onze onafhankelijke blik van buitenaf graag in bij vraagstukken om verbeter- of aandachtspunten te signaleren.

"Door samen het gesprek te voeren over de verschillende perspectieven en opdrachten creëren we een collectief geheugen en een breed begrip voor de uitdagingen in het ruimtelijk domein."

Merel Schonagen - Adviseur OchtendMensen


De toekomstbestendige stad

Op vrijdag 30 september 2022 sloeg de marktgroep SNM de handen ineen met de adviesgroepen Ruimte, Wonen & Economie en Mobiliteit & Infrastructuur van TwynstraGudde voor een inspirerende middag over de toekomstbestendige stad. Vanuit verschillende invalshoeken en perspectieven gingen wij met onze collega’s van TwynstraGudde in gesprek over de toekomstbestendige stad. Vragen als ‘hoe wonen we in de toekomst?’, ‘hoe verplaatsen we ons?’ en ‘hoe werken en leren we?’ passeerden de revue. Echter, in plaats van het gesprek aan te gaan vanuit onze eigen rol als ‘volwassene’ of ‘adviseur’ namen we de rol aan van verschillende leeftijdsgroepen in de stad. Zo bekeek de ene senior-adviseur van TwynstraGudde de toekomstige stad vanuit het oogpunt van een 10-jarig kind en de andere junior-adviseur van OchtendMensen als pensionado.

Adviseurs van TwynstraGudde en OchtendMensen samen aan de slag met de toekomstbestendige stad

Naast dat dit interessante inzichten opleverde over onze ideale toekomstige stad, stond deze dag ook in het teken van de verbinding tussen de markt- en adviesgroepen van TwynstraGudde en OchtendMensen. Want hoewel we soms samenwerken in opdrachten en elkaar tegenkomen in opleidingen zijn we ook op zoek naar hoe we nog meer van elkaars kennis en kunde gebruik kunnen maken. Hoe kunnen we de samenwerking tussen de ervaring en expertise van TwynstraGudde en de frisse blik en nieuwe werkwijze van OchtendMensen verder ontwikkelen? Vragen die we de door middel van dit soort inspirerende sessies verder zullen ontdekken.

Marktgroep SNM in de spotlights!

Naast verdiepende gesprekken en werksessies ontwikkelt de marktgroep SNM zich ook op andere gebieden. Zo nemen we deel aan congressen, organiseren we teammiddagen en houden we elkaar op de hoogte van opdrachtervaringen tijdens onze maandelijkse bijpraat.

Zo bezocht ik op 29 september 2022 mijn eerste congres, samen met collega Thijs en manager Albert. De Dag van de Stad in Tilburg stond op het programma. Hier dompelden wij ons onder in de vele workshops, lezingen, ‘talks of the town’ en ontwerpateliers over de stad. Kunstenaars die de Stad hacken tijdens ‘Kaapstad’, succesverhalen over het gebruik van design thinking in de publieke ruimte en inspirerende gesprekken geleid door Özcan Akyol met onder andere ondernemer en verbinder Vittorio, Burgermeester Theo Weterings en Rijksbouwmeester Francesco Veenstra.

Adviseur Thijs Hofman aan het werk tijdens het ontwerpatelier ‘Gelijkwaardig onderwijs’ (VNG Connect, 2022)
Adviseur Merel Schonagen aan het werk in het ontwerpatelier ‘De Rechtvaardige stad’ (VNG Connect, 2022)

Daarnaast nam SNM-adviseur Ramoeni op 5 oktober een aantal leden van de marktgroep SNM mee naar het Expertforum Biodiversiteit georganiseerd door de Nationale Denktank 2022. Samen met experts vanuit het hele speelveld; wetenschappers, ambtenaren, ervaringsdeskundigen, entrepreneurs en creatievelingen, werd er gebrainstormd over concrete oplossingen voor het biodiversiteitsverlies in Nederland.

Tot slot zette Carolien de marktgroep letterlijk in de spotlights: samen met fotograaf Nathalie Hennis organiseerde zij een fantastische fotoshoot voor de marktgroep SNM. De mooiste plekjes van Amersfoort werden opgezocht, wat resulteerde in prachtige foto’s. Hieronder een kleine greep uit de foto’s gemaakt door Natahalie Hennis.

Meet the team: de adviseurs SNM

Tot slot presenteren wij graag het hele team van Stad, Natuur & Mobiliteit. Via de volgende link kun je zien wie ze zijn, welke studieachtergrond ze hebben en welke rollen en opdrachten ze op dit moment vervullen: de Marktgroep SNM.

Wil je meer weten over de Marktgroep Stad, Natuur en Mobiliteit? Of over onze adviseurs?
Onze manager Albert Pansier komt graag met je in contact.  

Klaar voor de start: Het opzetten van de marktgroep Onderwijs  

Sinds 1 november 2022 is de markgroep Onderwijs binnen OchtendMensen alive and kicking! Met een manager en team van adviseurs werken we hard om de groep vorm te geven, ons te verdiepen in de sector en op zoek te gaan naar inspirerende opdrachtgevers. Maar hoe pakken we dat aan? En wat komt hier allemaal bij kijken? We nemen je mee in het opzetten van een nieuwe marktgroep.

De gereedschapskist van de marktgroep Onderwijs

Er is een aantal benodigdheden om een marktgroep binnen OchtendMensen op te zetten. We halen onze inspiratie uit de vier bestaande marktgroepen binnen OchtendMensen. Tijdens onze zoektocht ontdekten we vier basisingrediënten: een goed verhaal, enthousiaste Ochtendmensen, kansen op de markt en uiteraard en flinke dosis positieve energie!   

Een goed verhaal

Het begint natuurlijk allemaal met een goed idee. Wat is precies ons verhaal? Waarom vinden we dit thema belangrijk? En hoe willen we ons hier als OchtendMensen voor inzetten? Nadat we onze ideeën op papier hebben gezet, gieten we het in de vorm van een businessplan. In het plan schrijven we onze visie en missie, welke opgaven we zien, hoe wij denken daaraan bij te dragen, welke opdrachtgevers we interessant vinden, en welke vaardigheden en inhoudelijke kennis we willen ontwikkelen. Best een klus, maar gelukkig doen we dat samen en kan iedereen vanuit zijn interesse of achtergrond een bijdrage leveren. Wanneer zowel de adviseurs als het management team van OchtendMensen zich kunnen vinden in de ideeën, wordt het plan vastgesteld en vorm het de basis voor alle acties die we uitvoeren. 

Enthousiaste OchtendMensen

Vele handen maken licht werk. Binnen de marktgroep Onderwijs zijn er drie rollen die verdeeld worden: een manager, een coördinator en adviseurs die zich bezighouden met één of meerdere thema’s. Voor het vormen van deze nieuwe marktgroep heeft manager Hans Verheijde binnen de bestaande groep adviseurs gezocht naar geïnteresseerden. Tijdens onze eerste bijeenkomst verkenden we samen onze wensen en ideeën en verdeelden we onze taken. Zo kunnen we binnen de groep onze talenten goed inzetten en vullen we elkaar steeds goed aan.  

Kansen op de markt

Het uiteindelijke doel is uiteraard om echt met de opgaven die we zien aan de slag te gaan. Ook zijn we nieuwsgierig naar wat er nog meer leeft in de onderwijswereld. Daarom gaan we in gesprek met (con)rectoren, koepelorganisaties, beleidsmakers en docenten. Zo leren we de complexiteit van de opgaven te begrijpen en helder te krijgen hoe wij hier concreet aan kunnen bijdragen. Daarnaast kijken ook naar onze collega’s van TwynstraGudde. Zij werken bijvoorbeeld aan strategietrajecten in het onderwijs. Ook bestaande opdrachtgevers, zoals Pesant en Common Eye, hebben veel onderwijsexpertise in huis. Vanuit deze bronnen halen we ideeën en inspiratie voor concrete opdrachten binnen het onderwijs. 

Flinke dosis positieve energie

Zonder energie om hiermee aan de slag te gaan, kom je natuurlijk niet ver. De energie zit bij ons in het feit dat we zien dat er in het onderwijs veel complexe opgaven zijn. Voor onze inhoudelijke focus hebben we drie pijlers gekozen: kansengelijkheid, toekomstbestendig organiseren en onderwijskwaliteit. We zien veel uitdaging binnen deze thema’s waar we binnen verschillende rollen impact kunnen maken. 

Bouwen aan de nieuwe marktgroep Onderwijs

Inmiddels zijn we met elk onderdeel uit de gereedschapskist aan de slag! In dit artikel lees je meer over de inhoudelijke pijlers waarmee wij aan de slag gaan. Verder zijn onze adviseurs ook gestart met het werken in de onderwijssector, onder andere bij de PO-Raad en het ROC Zadkine.

Om elkaar op de hoogte te houden van onze opdrachten en de vordering van onze plannen, komen we een keer in de twee weken op vrijdag samen. Ook komt er regelmatig een onderwijsexpert langs en organiseren we masterclasses, zodat wij zelf ook blijven leren. Tot slot combineren we het nuttige ook met het aangename. Zo zijn we onlangs naar het nationaal onderwijsmuseum geweest om een rondleiding te krijgen en onze eigen schoolherinneringen op te halen. 

Ook werken bij de marktgroep Onderwijs van OchtendMensen? 

Denk je nu: dat lijkt mij ook wel wat? Dat komt goed uit! We zoeken namelijk nieuwe talentvolle starters of mensen met enkele jaren werkervaring om onze marktgroep te versterken. Spreekt ons verhaal jou aan? En heb je zin om samen met ons verder te bouwen aan de groep? Bekijk dan onze vacature en meld je aan voor onze inhousedag. We leren je graag kennen! 

Schrijf je in voor onze OchtendKrant Onderwijs

Elk kwartaal sturen we je een OchtendKrant Onderwijs. We brengen je op de hoogte over de laatste ontwikkeling op het terrein van kansengelijkheid, toekomstbestendig organiseren en onderwijskwaliteit. Schrijf je in via onderstaand formulier om de OchtendKrant te ontvangen.

Preventie en veranderkunde bij FC Utrecht

Door Bloys Sebregts en Bregje Titulaer, adviseurs Zorg & Gezondheid OchtendMensen, oktober 2022

Op vrijdag 30 september had de marktgroep Zorg & Gezondheid van OchtendMensen een masterclass. Elke marktgroep bij OchtendMensen volgt twee keer per jaar een masterclass, waarin een verdiepingsslag gemaakt wordt met praktijkcases, organisaties worden bezocht of workshops worden gevolgd door experts uit het veld. Ben jij nieuwsgierig hoe wij veranderkunde combineerden met preventieve gezondheid en FC Utrecht? Lees dan verder! 

Deze dag stond in het teken van ‘Preventie in relatie tot gezondheid’. De organisatie ‘JOGG – gezonde jeugd gezonde toekomst’ stond centraal in de casus die werd behandeld waarbij we het thema veranderkunde toepasten. Omdat FC Utrecht partner is van JOGG, waren we te gast in het FC Utrecht stadion – en kregen we uiteraard een rondleiding in het stadion.

Actualiteit in preventie

We begonnen de dag met een stukje actualiteit. Wat lees je momenteel in de krant als het gaat om preventie? Gezond eten, genoeg bewegen, vroegtijdige opsporing van kanker, STOPtober, een helm of gordel in het verkeer zijn zo een aantal thema’s die de revue passeerden. En ook als je de krant niet leest, ontkwam je de afgelopen twee jaar niet aan preventie van verspreiding van het coronavirus. Het gesprek eindigde met de vraag: hoe ver gaan we met preventie in verhouding tot de kosten en belastbaarheid in de zorg?  

Veranderkunde in kleuren

Bij preventie speelt het veranderen van bestaand gedrag een belangrijke rol. Hoe veranderen mensen eigenlijk? Welke belangen spelen een rol of welke methode pas je daarin het beste toe? Babette Richter (Adviseur Leadership en Change TwynstraGudde) nam ons mee in het gedachtegoed van veranderkunde: het kleurenmodel van de Caluwe beschrijft vijf verschillende perspectieven op veranderen. Daarna pasten we deze kennis toe in de praktijk: we bedachten in subgroepen per veranderkleur toepasselijke vragen, bespraken kenmerken en herkenbare uitspraken die passen bij de kleuren.

De veranderkleuren van de Caluwé

JOGG en FC Utrecht

Na de theorie hebben we de geleerde lessen over veranderkunde toe mogen passen op een casus van JOGG. JOGG bouwt aan een lokale, landelijke en internationale samenwerking om de leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken. Meer dan 200 gemeenten in Nederland werken op dit moment integraal aan een gezondere omgeving met de JOGG-aanpak. Maar in plaats van op het gemeentehuis, stonden we vandaag bij FC Utrecht. Naast gemeenten, werkt JOGG ook samen met kennisinstellingen, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en zelfs betaald voetbalorganisaties als FC Utrecht. Samen zetten zij zich in voor gezondere voeding en meer bewegen op school, in de buurt en bij de sportvereniging. 

Voordat we dieper ingingen op het verandervraagstuk van JOGG was het eerst tijd voor een rondleiding, je bent tenslotte niet elke dag in het spelershonk van FC Utrecht. Van kleedkamer tot het vers gemaaide gras; alles kwam voorbij! We leerden hoe preventie een rol speelt bij een grote voetbalclub en uiteraard eindigden we in het enige echte supporterscafé. Vol enthousiasme gingen we vervolgens weer de inhoud in.

Vraagstuk en diagnose: welke veranderkleur zet je in?

Koos Leeuw, programmamanager Buurt, en Patty Scholten, programmamanager Gezonde Omgeving, namen ons mee in het verandervraagstuk van JOGG. Daarna was het aan ons om met behulp van het verandercanvas een diagnose te stellen en de kern van het verandervraagstuk te bepalen. 

De juiste diagnose van het vraagstuk is van groot belang. Want alleen dan kan de meest kansrijke veranderstrategie én interventie worden bepaald. Het kleurenmodel van de Caluwé gebruikten wij om het vraagstuk vanuit de verschillende veranderkleuren te benaderen. Dit deden wij door achtereenvolgend vragen te stellen die passen bij elke veranderkleur.

We kwamen tot de conclusie dat een vraagstuk soms een bepaalde kleur heeft, maar dat het dan kan helpen om bewust een andere veranderkleur toe te passen. Daarnaast helpt het ook om te weten welke veranderkleur je eigen voorkeurskleur is. Wil je daar ook achter komen? Doe dan de kleurentest van TwynstraGudde.

Leerzaam om aan de hand van het kleurenmodel van de Caluwé te achterhalen wat je voorkeurskleur is, én soms bewust te kiezen een andere veranderkleur in te zetten.

Bregje Titulaer - Adviseur OchtendMensen

Meer weten over wat OchtendMensen doet op het gebied van Zorg & Gezondheid? Neem dan eens een kijkje op onze marktpagina.

Ochtend­Mensen start in het Onderwijs!

Onderwijs vormt dé basis van onze maatschappij en de grote opgaven die daarin spelen. Tegelijkertijd zijn er in het onderwijs zelf ook grote uitdagingen. Bij OchtendMensen geloven we dat deze complexe opgaven nu om actie vragen. Met de oprichting van de marktgroep Onderwijs binnen OchtendMensen gaan wij aan de slag om verbindingen te leggen, complexe uitdagingen te structureren en vol energie aan de slag te gaan voor nog beter onderwijs. 

Even voorstellen

Ons team bestaat uit adviseurs Sanna Verhoeff, Romy Schouten, Raela Zorlu, Isis Weekenborg, Tess van den Berg en Hans Verheijde.

Wat zien wij gebeuren?

Er is enorm veel gaande in het onderwijs. We hebben een kwart miljoen leerkrachten en duizenden professionals in ons land die zich dagelijks hardmaken in en voor het onderwijs. Afgelopen periode zijn we met onze marktgroep het onderwijsveld ingedoken en hebben we een aantal opgaven benoemd waaraan wij een bijdrage gaan leveren:

Kansengelijkheid in het onderwijs 

Kansengelijkheid in het onderwijs wordt beïnvloed door heel veel factoren, op het niveau van het onderwijsstelsel, de school en de klas. Het is helaas zo dat niet iedereen dezelfde kansen krijgt in het onderwijs. Samen met andere professionals gaan wij aan de slag om de kansengelijkheid in het onderwijs te vergroten.

Toekomstbestendig organiseren

Goed onderwijs begint bij goede docenten en scholen die in staat zijn om zichzelf constant te verbeteren. Toekomstbestendig organiseren betekent dat organisaties en professionals in het onderwijs in staat zijn zichzelf en hun organisatie te blijven verbeteren. Wij geloven dat in het algemeen nog veel te winnen is. Die kansen willen wij helpen te benutten.

Kwaliteit van onderwijs

De eisen die aan de onderwijskwaliteit worden gesteld, zijn constant in beweging. Kijk bijvoorbeeld naar het masterplan basisvaardigheden en het samenvoegen van de gemengde leerweg en de theoretische leerweg binnen het VMBO. Wij willen scholen helpen om mee te gaan in de laatste ontwikkelingen en tegelijkertijd hun unieke stempel op het onderwijs te drukken.

Wat gaan we doen

Leren

We gaan zelf de schoolbanken in door het organiseren van ontbijtpraktijken en masterclasses. Bij een ontbijtpraktijk nodigen we onderwijsprofessionals uit om met ons een uitdaging in het onderwijs te bespreken en te zoeken naar concrete aanknopingspunten voor verbeteringen. Wij leren daarin van de onderwijsprofessional en tegelijkertijd kunnen onze frisse blik, scherpe vragen en creatieve ideeën het veld inspireren.

Tijdens onze masterclasses gaan we aan de slag met een specifiek thema. We nodigen een expert uit die ons een hele dag mee de diepte inneemt. Daarnaast krijgen we training van senior-adviseurs van TwynstraGudde in het toepassen van methodieken om het onderwijs te versterken (projectmatig/programmatisch werken, samenwerkingskunde, veranderkunde en leiderschap).

Netwerken

We zijn enorm nieuwsgierig naar wat er allemaal in het onderwijsveld gaande is. Om een goed beeld te krijgen, gaan we in gesprek met leerkrachten, beleidsmakers, schoolbestuurders, adviseurs, leerlingen en nog vele anderen. Dat allemaal om de complexiteit van de uitdagingen te snappen en aan te scherpen wat OchtendMensen hieraan kan bijdragen.

Meewerken

Om het verschil te kunnen maken, moeten we aan de slag. Onze OchtendMensen doen al een aantal mooie opdrachten voor opdrachtgevers als Zadkine, PO-Raadde Unie van Waterschappen, de gemeente Almere en Pesant. Onze adviseurs kunnen in complexe samenwerkingen structuur aanbrengen, verbinding leggen en naar concrete resultaten toewerken. Daarnaast zijn onze OchtendMensen inzetbaar om verandertrajecten en innovatie te begeleiden. Dit doen we in de rol van secretaris, project-/programmaleider en adviseur. We zijn op zoek naar opdrachtgevers die samen met ons het verschil willen maken!

Doe je mee?

OchtendMensen trekken graag samen op met mensen die zich inzetten voor opgaven in het onderwijs. Dat kan onder andere op de volgende manieren:

Vertel ons over jouw hart voor het onderwijs

We zijn benieuwd naar wat professionals in het onderwijs drijft. Wat maakt werken in het onderwijs zo mooi? Waar ligt het verbeterpotentieel? En natuurlijk, wat denken jullie dat OchtendMensen kan bijdragen in het onderwijs? We gaan graag het gesprek met jou aan! Stuur een berichtje naar Hans Verheijde (manager Onderwijs) via hansverheijde@ochtendmensen.nl of 06 13 62 25 19.

Kom bij ons werken

We zoeken nieuwe talentvolle starters en mensen met enkele jaren werkervaring om ons onderwijsteam te versterken. Spreekt ons verhaal jou aan? Bekijk dan onze vacature en meld je aan voor onze inhousedag. We leren je graag kennen!

Schrijf je in voor onze OchtendKrant Onderwijs

Elk kwartaal sturen we je een OchtendKrant Onderwijs. We brengen je op de hoogte over de laatste ontwikkeling op het terrein van kansengelijkheid, toekomstbestendig organiseren en onderwijskwaliteit. Schrijf je in via onderstaand formulier om de OchtendKrant te ontvangen.

Summer­Course: De magische wereld van Ochtend­Mensen

SummerCourse OchtendMensen 2022

Door Tess van den Berg en Bastiaan Ilmer, adviseurs bij OchtendMensen – september 2022

Na enkele onrustige nachten slapen door het verantwoordelijke organisatieteam was het in het weekend van vrijdag 2 tot zondag 4 september 2022 dan eindelijk zover: de jaarlijkse SummerCourse van OchtendMensen vond plaats! Waar onze collega’s lange tijd in nieuwsgierigheid hadden gezeten, kon op vrijdagochtend heel vroeg in de bus de locatie worden onthuld. Het hele team van OchtendMensen – ca. 65 man/vrouw sterk – begaf zich naar Landgoed Huis Te Eerbeek dat we het hele weekend helemaal voor onszelf hadden. Voor een enthousiaste groep toegewijde jonge adviseurs en MT-leden begon de SummerCourse zelfs één dag eerder: zij reden in een 100 kilometer lange etappe vanaf ons kantoor in Amersfoort naar onze bestemming grenzend aan de Veluwe. In deze blog blikken we graag met je terug op dit zonovergoten weekend, waarin alles in het thema van magie en sprookjes stond.

Adviseurs en MT rijden per fiets van kantoor Amersfoort naar de SummerCourse-locatie

Een dag zonder zorgen met rust in de morgen

Het is kwart over vijf als de wekker van het organisatieteam die vrijdagochtend gaat. De laatste toiletartikelen verdwijnen in het zijvak en tóch maar dat accessoire in de koffer om die sprookjesachtige outfit te finetunen. Let’s go! Een voorbeeldige groep collega-adviseurs staat tegen half acht voltallig klaar op Amsterdam Centraal voor onze Fairy-Express. Via een tussenstop in Utrecht om daar de andere helft van de collega’s op te pikken, vervolgen we onze reis richting het bosrijke Loenermark. Vanachter een kletterend fonteintje verschijnt het landgoed, waar we door een tovenaar (die verdacht veel op onze directeur Mark lijkt) en Sneeuwwitje (die net zo sprookjesachtig prachtig is als onze eigen collega Annabel) worden we ontvangen bij het idyllische landhuis. Vervolgens maakt de groep zich klaar voor een workshop in het gras, getiteld: “Rust in de Drukte”. In groepjes worden onder meer open gesprekken gevoerd over wat rust voor een ieder betekent, hoe je rust vindt en hoe je dit in je levensritme kunt verwerken. Er wordt tot slot knallend afscheid genomen van belemmering en plenair gemediteerd om daadwerkelijk hélemaal tot rust te komen. We zijn klaar voor de rest van ons weekend.

Annabel, Tamara en Tess; een deel van het organisatieteam van de SummerCourse

Expeditie Robinson; wie het laatst lacht, lacht het best?

In de middag heeft zich een ferme en fanatieke Expeditie Robinson-titanenstrijd ontketend: acht bevlogen teams gingen met elkaar de confrontatie en pittige beproevingen aan. Het bouwen van mega-katapulten van boomstammen en superhoge torens van bamboestokken, balkhangen, balanceren op de balk en touwtrekken zijn de revue gepasseerd. Hiermee werden zowel kracht en uithoudingsvermogen als kennis en inzicht getoetst. Uiteraard kwam dit alles samen in een zenuwslopend finalespel waar dubbele punten te verdienen waren. Het werd een spannende nek-aan-nekrace tussen drie teams, waarbij de jury zo af en toe slinks werd beïnvloed. Uiteindelijk bleek team Groen het meest behendig te zijn in het insecten eten en vuur maken en won Expeditie Robinson.

Het winnende Expeditie Robinson-team

Muzikaal avondprogramma: onze band, DJ Wizard en toverdrankjes

Onder het genot van een biertje en een BBQ kon iedereen bijkomen van de expeditie en bijpraten over de afgelopen vakanties. Vervolgens verzorgde de enige echte OchtendMensenBand een swingende overgang en werd er al flink meegezongen en gedanst. Het feest ging door onder de tunes van DJ Wizard en zelfs het personeel van het landgoed kon het niet laten een klein dansje te wagen en ons vocaal te betoveren op ‘Sterrenstof’.

De enige echte OchtendMensenBand; hier wat wazig, maar muzikaal messcherp

Dansend wakker worden en op je tandvlees op de MTB

Op zaterdagochtend werd iedereen weer vroeg z’n bed uit getrommeld (je bent een OchtendMens of niet) om op te starten met een Zumbalesje buiten in het gras door onze eigen Eva. Sommige mensen hadden alle energie er de avond ervoor al uit gedanst en moesten een tandje bijzetten om de les bij te houden. Maar niet getreurd, zij kregen een herkansing tijdens de volgende sportieve activiteit; mountainbiken op de Veluwe! Gekleed in ons prachtige OchtendMensen-sporttenue reden we in een lange stoet richting het bos en over de bloeiende heide.

Met de nodige kilometers in de benen was er ’s middags tijd om even uit te rusten op een kleedje in de zon, je even terug te trekken of nog een potje volleybal te spelen. In de tussentijd werd het terras in sprookjesthema gehuld. Alle collega’s hadden goed hun best gedaan er als sprookjesfiguur te verschijnen en er is veel zelf geknutseld aan outfits. Van behaarde wolven, schapen en geitjes tot Oempaloempa’s, sp(r)ookjes, collega’s verkleed als boom, tovenaar of boze stiefmoeder, én fictieve OchtendMensen-sprookjes uit de oude doos: er zat werkelijk van alles bij!

Het management team en de backoffice van OchtendMensen

Vervolgens werden we heerlijk in de watten gelegd tijdens een viergangendiner. Eén van de hoogtepunten tijdens het diner was de voordracht van Oukje over de magische en hele persoonlijke ervaringen die zij beleeft binnen OchtendMensen. Het hele weekend is het niet zó stil geweest en de nodige tranen zijn weggepinkt.

Opnieuw bewezen OchtendMensen hoe leuk ze in de avond zijn. In de sprookjesoutfits werd er flink doorgedanst tot de late uurtjes. De volgende ochtend was het tijd voor de prijsuitreiking voor onder andere de leukste outfit en sportiefste prestatie. Iedereen ging heel moe en zeer voldaan weer naar huis, nagenietend van de zon, alle gezelligheid en sterke verhalen. A lot that happened in Eerbeek, stays in Eerbeek. Maar wat iedereen ongetwijfeld naar huis heeft meegenomen is het magische gevoel dat de OchtendMensen SummerCourse in je losmaakt.

Wil je weten hoe de SummerCourse wordt bedacht en georganiseerd, lees dan onze voorgaande blog van het organisatieteam.

Wil je ook graag bij ons komen werken en jezelf ontwikkelen (en volgend jaar mee op SummerCourse), lees daar dan alles over op onze websitepagina ‘Werken bij OchtendMensen’.

GRIP! – Opleiding voor jonge professionals

Opleiding Leren adviseren OchtendMensen

Krijg GRIP op jezelf en jouw opdracht en vergroot jouw persoonlijke impact en effectiviteit:

  • Je leert jouw werk beter plannen en indelen en hoe je vanuit focus en energie kunt werken
  • Je vindt meer structuur en stevigheid in jouzelf als persoon; hiermee vergroot je jouw persoonlijke effectiviteit
  • Je leert alles over traditionele (projectmatig en programmatisch werken), maar ook eigentijdse manieren (agile) van structureren
  • Je leert met een andere bril naar samenwerking te kijken
  • Je leert hoe je de samenwerking met jouw opdrachtgever kunt verbeteren
  • Je maakt in dit traject zelf een groei door en jouw opdracht groeit hierin met jou mee (dit doe je aan de hand van jouw DIY-case, daarover vertellen we je face-to-face meer).

Je gaat aan de slag met casussen uit je eigen praktijk en oefent met verschillende methodieken. Zo verbinden we theorie met de praktijk en kun je oefenen in een veilige omgeving. 

Hybride leren

Wij geloven dat je optimaal van elkaar kunt leren als je fysiek bij elkaar bent. Daarom vinden zowel de intake als de kick off en de opleidingsdagen op locatie plaats.

Daarnaast krijg je toegang tot HubPer, ons online leerplatform. Op deze plek kun je vaardigheden oefenen en aan de slag met opdrachten in je eigen tijd en tempo.

Doelgroep: Starters met WO werk-/denkniveau en kritisch en reflectief denkvermogen. Eén tot drie jaar werkervaring in beleids-, project-, staf- en adviesrollen.

Locatie: Omgeving Utrecht, goed bereikbaar met OV.

Kosten per kerntraject: €3.600,–, exclusief BTW en exclusief kosten voor overnachting en verblijf.

Duur en periode: januari 2023 t/m maart 2023

Opleidingsdagen

Start januari 2023: 12 & 13 januari, 10 februari, 3 maart (9.00-13.00), 10 maart (9.00-13.00), 23 & 24 maart (inclusief overnachting)

Meer informatie of aanmelden verkennend gesprek

Wil je meer informatie over deze opleiding of één van onze andere kerntrajecten? Neem dan contact op met onze talentmanager Andrea Tempelman.

Wil je deelnemen aan ‘GRIP!’? Meld je via onderstaand formulier aan voor een verkennend gesprek.

Masterclass Stad, Natuur & Mobiliteit

Masterclass-Marktgroep-Stad-Natuur-Mobiliteit

September 2022

Op vrijdag 20 mei was het tijd voor de eerste masterclass van de nog jonge marktgroep Stad, Natuur & Mobiliteit. Elke marktgroep bij OchtendMensen volgt twee keer per jaar een masterclass, waarin een verdiepingsslag gemaakt wordt met praktijkcases, organisaties worden bezocht of workshops worden gevolgd door experts uit het veld. Thijs Huiberts en Merel Schonagen nemen jullie graag mee in deze eerste masterclass waarin we met tien OchtendMensen-adviseurs naar Dwingeloo in Drenthe afreisden. Een dag die in het teken stond van de stikstofproblematiek en het creëren van draagvlak.

De rol van de provincie in gebiedsprocessen

In de stikstofcrisis is een belangrijke rol weggelegd voor provincies die aan de lat staan voor het vormgeven van de gebiedsgerichte aanpak. De OchtendMensen-adviseurs kregen daarom tijdens de masterclass de kans een dag mee te kijken met Cornelia Vermeer, programmaleider Zuidwest Drenthe & Reest, Team Landelijk gebied, Programma Natuurlijk Platteland van de Provincie Drenthe. De vraag die deze dag centraal stond was: ‘Hoe ontwikkel je in de huidige context met alle dilemma’s een goed gebiedsproces mét draagvlak?’. Vanuit de Bospub, midden in de Drentse natuur, werden de adviseurs ingeleid in het vraagstuk door Jöan Boere, senior trainer bij Management Expedition, Monique van den Dungen, gebiedsregisseur Stikstof en Cornelia Vermeer.

De omgeving van het Dwingelderveld

Tijdens de introductie werden we meegenomen in de meerdere prachtige (beschermde) natuurgebieden in Zuidwest Drenthe en de verschillende soorten problematiek die hier van toepassing zijn. Stikstof speelt hierin een rol, maar ook het waterpeil is van grote invloed. Tegelijkertijd is het een landelijk gebied waarin landbouw en recreatie een belangrijke en niet te onderschatten rol spelen. Veel verschillende belangen dus, die elkaar zo nu en dan in de weg zitten. In dit complexe speelveld moet de provincie uiteindelijk een oplossing creëren voor de (stikstof)problematiek. Het creëren en behouden van draagvlak onder alle partijen is hierin voor de provincie van cruciaal belang.

OchtendMens Kaj Swaders in actie

Stakeholdermanagement op de tandem

Na de korte introductie over de complexiteit van het stikstofvraagstuk in Drenthe stapten we op tandems (!) om kennis te maken met het mooie gebied en de verschillende stakeholders die bij dit vraagstuk betrokken zijn.

Ons eerste bezoek was een bedrijfsbezoek bij melkveehouder Maatschap Benning. Na hartelijk te zijn ontvangen, heeft de eigenaar van het melkveebedrijf ons bijgepraat over de problemen waar zij tegenaan lopen. Het bedrijf is dichtbij het nationale natuurgebied het Dwingelderveld gelegen; een Natura-2000 gebied. De melkveehouders in dit gebied hebben door de status van het park te maken met grote onzekerheid rondom hun bedrijfsvoering.

Ons bezoek aan het Dwingelderveld nog vóór de geruchtmakende stikstofkaart die het kabinet in de zomer heeft gepresenteerd. De onduidelijkheid over de toekomst was daarom toen de grootste zorg van het bedrijf. Kan het bedrijf blijven bestaan? Kunnen hun kinderen het bedrijf later overnemen? En wat gebeurt er met hun investeringen in de staluitbreiding? Het belang van het creëren en behouden van draagvlak en het meenemen van de boeren in dit proces kwam hierbij nadrukkelijk naar voren.

"De masterclass heeft ons veel inhoudelijke inzichten opgeleverd en onze ogen geopend voor de complexiteit van de stikstofproblematiek."

Thijs Huiberts - Adviseur OchtendMensen

De volgende stop was het nagenoeg aangrenzende Dwingelderveld. Hier heeft Godfried Vis, boswachter en teamleider bij Staatsbosbeheer ons rondgeleid door het natuurgebied, samen met  Jeroen Visser, adviseur waterschapsbeheer bij het Waterschap DOD. De staat van het natuurgebied en ook het belang van een goed waterpeil werd hierbij toegelicht. Vervolgens nam landschapsarchitect Maurice Wenker van Prolander ons mee in de rol van toerisme in de omgeving: een stakeholdersgroep die in Drenthe ook van groot belang is – naast bewoners, ondernemers en natuur.  Na al deze indrukken en informatie keerden we terug naar de Bospub, waar we ons in twee groepen OchtendMensen-adviseurs hebben gebogen over het vraagstuk om een advies te schrijven en te presenteren aan de provincie.

Boswachter Godfried Vis leidt ons rond in het natuurgebied

Een goed gebiedsproces met draagvlak creëren

Hoe ontwikkel je in de huidige context met alle dilemma’s een goed gebiedsproces mét draagvlak? In een korte training van Jöan Boere verdiepten wij ons in zowel stakeholdermanagement als het creëren van draagvlak om vervolgens in twee groepen te werken aan een advies. Zo gingen wij aan de slag met het maken van een contextanalyse, brachten wij de rollen en spelers in kaart, en verdiepten wij ons in de theorie rondom het creëren van draagvlak: Wat is draagvlak? Hoe krijg je draagvlak? Wat zijn de succes- en faalfactoren? Welk aspecten spelen hierbij een rol? Wanneer betrek je bepaalde doelgroepen? En hoe betrek je verschillende doelgroepen?

Dit leidde tot twee verschillende adviezen die we elk presenteerden aan de provincie. Het centrale element in onze adviezen was om inzicht te verkrijgen in de problematiek en het speelveld, en alle actoren tijdig, eerlijk en compleet mee te nemen. Om als provincie een gebiedsproces in te richten waarbij je mensen daadwerkelijk een kans geeft om mee te denken, en hun belangen serieus te nemen. Zo kan je iedereen zo goed mogelijk meenemen in een afgewogen proces, ook al zul je als provincie ook regie moeten nemen in moeilijke keuzes. Na onze presentaties zijn we in debat gegaan met alle aanwezigen, en heeft de provincie aangegeven welke elementen uit onze adviezen voor hun van toegevoegde waarde zijn om mee te nemen.

De opbrengst

Terugdenkend aan de discussie, de gevoerde gesprekken met de stakeholders en de training heeft deze masterclass onze ogen verder geopend voor de complexiteit van dit onderwerp en het belang van het organiseren van een goed gebiedsproces. Het was ontzettend interessant om gezamenlijk met alle verschillende stakeholders het gebied te ontdekken en te verkennen wat er allemaal speelt en wat mogelijke oplossingen zijn voor het organiseren van een passend gebiedsproces.  

We zijn de provincie en alle andere aanwezige partijen dankbaar voor de organisatie van deze inspirerende dag. Daarnaast hopen we met onze adviezen en inzichten de provincie verder op weg te hebben geholpen naar een gebiedsproces mét draagvlak.

Al met al: een prachtige dag en een geslaagde eerste masterclass!

Wil je meer weten over de masterclasses, de opleiding en het ontwikkeltraject die de adviseurs bij OchtendMensen volgen? Neem contact op met Thijs Huiberts of klik hier voor onze Academy-pagina.

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven