Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Ontbijten met Humanex: Wat kunnen we leren van innovaties?

Bij OchtendMensen verbreden en verdiepen we graag onze kennis. Daarom organiseert elke marktgroep elke maand een ontbijtpraktijk waarin we niet alleen ons vediepen in theoretische kennis en modellen maar juist ook in gesprek gaan met professionals uit het veld die hun lessen uit de praktijk met ons kunnen delen. Op de vrijdag voor kerst was het tijd voor de laatste ontbijtpraktijk van 2022 van de marktgroep maatschappij & overheid. De laatste maar zeker niet de minste. Al toen we binnen kwamen werden we verrast door VR-brillen die voor ons klaarlagen. Dit beloofde dus een interessante sessie te worden!

Innoveren kan je leren

Tijdens deze sessie kwamen Sem Boersma en Lies Hovestadt langs om ons mee te nemen in het werk van Humanex, het innovatie adviesbureau dat onderdeel is van TwynstraGudde. Zij organiseren en versnellen innovatie voor de maatschappelijke uitdagingen waar organisaties voor staan. Dit doen zij door het versterken van het innovatief vermogen bij hun opdrachtgevers met als motto: voorsprong door vernieuwing. Hiertoe verzorgt Humanex bijvoorbeeld sessies bij bedrijven om inzicht te geven in de mogelijkheden die innovaties kunnen brengen. En dat is ook precies wat zij ons in de ontbijtpraktijk gaan meegeven. De metaverse is één van deze ontwikkelingen en wordt gezien als enorme aanjager van innovatie in veel sectoren. Maar wat is dat nou eigenlijk? En nog belangrijker: wat kunnen we er eigenlijk mee?


Maak je geen zorgen als je geen idee hebt wat de metaverse is. Ook ik ging zonder enige voorkennis deze kennissessie in. Al snel werd het mij duidelijk dat de metaverse een virtuele wereld is waarin je kan werken, spelen en leven. Het stelt je in staat om virtueel mensen te ontmoeten, te netwerken of samen te werken, maar ook om evenementen te bezoeken, ontspannen, winkelen, gamen of nieuwe vaardigheden te leren. Kortom, de mogelijkheden zijn ontelbaar en eigenlijk te vergelijken met de ‘echte’ wereld maar dan virtueel. Het biedt dus nieuwe mogelijkheden om bijvoorbeeld op afstand samen te komen of mee te kijken met elkaars werk. Maar hoe duidelijk je het ook uitlegt, de metaverse is en blijft een vaag en ongrijpbaar iets als je niet zelf hebt kunnen ervaren wat het nou precies is en doet.

Adviseurs krijgen uitleg van Humanex over de VR-brillen

Vergaderen in de metaverse

Daarom was het na deze interessante introductie tijd om zelf aan de slag te gaan. De brillen konden op en het plezier kon beginnen. Na heel wat gelach, enthousiaste kreten en het samenstellen van avatars, zaten we dan eindelijk met elkaar in de virtuele vergaderzaal. Het was even wennen, maar al snel krijg je het idee dat je echt daar bent. Voor mij valt het tussen een fysieke meeting en een teams meeting. Door het cartoonachtige uiterlijk van de omgeving en de avatars is het minder echt dan een fysieke meeting. Toch geeft het veel meer het idee van elkaar ontmoeten in dezelfde ruimte en samen zijn dan met digitale overleggen. Je kan kletsen met degene naast je, elkaar aankijken en meer gebruik maken van lichaamstaal zoals handbewegingen. Ik moet eerlijk toegeven dat ik positief verrast ben door alle kansen die het biedt.

Vergaderen in de metaverse

Mogelijkheden voor opdrachtgevers en OchtendMensen

Naast dat we ons ontzettend hebben vermaakt, heeft het kunnen ervaren wat de metaverse is ons ook een hoop geleerd. Het gebruik van de metaverse, VR-brillen of andere innovaties die de grens tussen realiteit en de virtuele wereld vervagen zou ik voor deze sessie nooit als mogelijkheid hebben meegenomen voor bepaalde vraagstukken. Simpelweg omdat ik niet wist dat het een optie was. Door zelf te ervaren welke mogelijkheden dit biedt heb ik beter zicht op wat we met deze ontwikkelingen en technologie in de praktijk kunnen doen. Ik neem deze ervaring dus mee naar mijn opdrachten en zie sneller wanneer we dit kunnen inzetten. Zo geeft het nieuwe mogelijkheden om elkaar vanaf afstand te ontmoeten. Ook kan het je beter en sneller inzicht geven in hoe een nieuwe situatie, bijvoorbeeld inrichting van een nieuw kantoor, ervaren wordt. Verder ben ik er weer iets bewuster van geworden dat we verder moeten kijken dan de gebaande paden. Bij OchtendMensen werken we niet alleen aan maatschappelijke thema’s van dit moment maar willen we ook vooruitgang brengen. Innovatie heeft ons veel te bieden om deze vooruitgang te realiseren, maar we moeten er wel voor open staan en zelf actief mee aan de slag gaan.

Wil je meer weten over wat wij binnen het thema maatschappij & overheid doen? Lees dan verder op onze themapagina.

Transities in het onderwijs

Sanna Verhoeff Adviseur OchtendMensen TwynstraGudde

Bij OchtendMensen werken we aan de grote maatschappelijke thema’s van nu en van de toekomst. De transities in het onderwijs is hier een van. Sanna is recent gestart bij OchtendMensen in de marktgroep Onderwijs. Ze zet een aantal transities op een rijtje en laat haar licht erover schijnen. Benieuwd naar haar bevindingen? Lees het in onderstaande blog! 

Onderwijs in Nederland: hoe staat het ervoor? 

In onze maatschappij spelen momenteel grote vraagstukken en uitdagingen een rol. Veel sectoren in Nederland bewegen mee met deze uitdagingen. Het valt niet te ontkennen dat ook het onderwijs(stelsel) grote ontwikkelingen doormaakt. Onderwijs bereidt voor op de toekomst, en creëert kansen. De inhoud en organisatie van het onderwijs moet daarom goed (blijven) aansluiten op de toekomst. Deze toekomstbestendigheid staat momenteel onder druk. Leraren in het primair onderwijs ervaren een te hoge werkdruk, er is een tekort aan leraren en schoolleiders, de curricula van het onderwijs sluiten niet meer goed aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij, kansenongelijkheid in het onderwijs speelt op en bovendien blijken er grote leerachterstanden te zijn die ingehaald dienen te worden.  

In deze blog zet ik een aantal transities die het onderwijs in Nederland momenteel doormaakt, uiteen. 

Aanpak kansenongelijkheid: de basis op orde 

Kansenongelijkheid is een belangrijk thema in het onderwijs van nu. De verschillen tussen leerlingen en scholen zijn groter dan ooit. Ook versterkt de groei van het privaat en aanvullend onderwijs de kansenongelijkheid. Het is een taaie opgave en er zijn verschillende initiatieven gaande om de kansenongelijkheid tussen scholen en leerlingen aan te pakken.  

Gemeenten, kinderopvangcentra en basisscholen zetten bijvoorbeeld vol in om de achterstanden van peuters te verkleinen door middel van het verbeteren van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Een grootschalig onderzoek van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) dat sinds 2009 de ontwikkeling van jonge kinderen volgt, wijst uit dat VVE beginachterstanden kan compenseren. De kwaliteit van VVE is hierbij doorslaggevend. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor kennisontwikkeling op dit gebied, en om de kwaliteit en kwantiteit van VVE te vergroten; het zogeheten Onderwijsachterstandenbeleid. 

Daarnaast wordt er stevig ingezet op het verbeteren van de basisvaardigheden van kinderen. In De Staat van het Onderwijs (2022), welke jaarlijks wordt uitgegeven door de Inspectie van het Onderwijs, wordt beschreven dat reken-, taal- en burgerschapscompetenties van leerlingen cruciaal zijn om hen een goede start in de maatschappij te kunnen bieden. Het prestatieniveau van leerlingen in zowel het primair als voortgezet onderwijs op het gebied van rekenen en taal stagneert of daalt. Het programma Basisvaardigheden vormt daarom een belangrijk speerpunt voor de inspectie van het onderwijs. Onderzoek naar deze vaardigheden helpt voor een effectief toezicht op het niveau hiervan op scholen en instellingen.  

Onderwijskundig leiderschap: een gedeelde visie en continue verbetering

Schoolbestuurders zullen de juiste randvoorwaarden moeten scheppen voor een goede kwaliteit van het onderwijs op hun scholen en instellingen. Daarvoor is het van belang dat wordt vastgelegd welke competenties van de beroepsgroep verwacht kunnen worden en welke eisen er aan de kwaliteit gesteld mogen worden. Bestuurders, schoolleiders en leraren doen dit samen door deze competenties strakker te formuleren. Bovendien vragen de veranderingen in het onderwijs om een ander soort onderwijskundig leiderschap. Vernieuwende schoolleiders doen dat momenteel met een breed gedragen visie, door aandacht te hebben voor het lerend vermogen van zowel de leerlingen als leraren en door het analyseren en monitoren van gestelde doelen. Onderwijzers en schoolleiders moeten de ruimte krijgen om dit gezamenlijk te kunnen doen.  

Digitalisering in het onderwijs: de rol van intelligente technologie 

Zoals in veel sectoren vindt ook in het onderwijs digitalisering plaats. Hoewel deze transitie al langer gaande was, is deze door de maatregelen rondom Covid-19 pandemie in een stroomversnelling geraakt. Een recente ontwikkeling is de opmars van intelligente technologie welke met behulp van data en algoritmes gedragingen van mensen na kan bootsen. In het onderwijs valt dan te denken aan automatische nakijkprogramma’s, simulaties die begeleiding bieden aan leerlingen en online tools die zelf antwoorden op essayvragen en wiskundige vraagstukken kunnen realiseren. Een nieuwe ontwikkeling hierin is de tekstgenerator ChatGPT.  

Digitalisering zorgt voor een aantal voordelen, zoals de flexibiliteit van het onderwijs, het zelfstandiger leren van leerlingen en het zorgt ervoor dat processen die eerst door leraren werden uitgevoerd nu aan de technologie overgelaten kunnen worden. Maar net als het moment waarop de rekenmachine haar debuut maakte in de onderwijswereld, is het ook bij intelligente technologie van groot belang om stil te staan bij wat dat betekent voor de inhoud en de kwaliteit van het onderwijs. Een ontwikkeling als ChatGPT heeft namelijk grote gevolgen voor het geven van onderwijs. Een plagiaatdetectie kan bijvoorbeeld niet door de gegeneerde teksten van deze intelligente chatbox heen prikken. 

Herwaardering van het middelbaar beroepsonderwijs: de vraag naar vakmensen is groot 

In 2022 deelde minister Dijkgraaf tijdens het mbo-debat zijn grote ambities voor het mbo: ‘In ons onderwijs zit nog een sterk hiërarchisch model, en als we dat willen kantelen moeten we dat nu doen.’ Volgens tellingen van het ministerie van OCW neemt het aantal mbo-studenten in Nederland drastisch af (van 520.000 in 2020, 490.100 in 2022 naar 472.000 in 2025). Er zijn hiervoor verschillende redenen, waaronder het imago van het mbo. Er is de laatste jaren hard gewerkt om dat imago te verbeteren. Toch zijn er nog genoeg ouders die willen voorkomen dat hun kinderen naar het vmbo gaan. Gezien het vmbo de logische doorstroom naar het mbo is, vormt dit een probleem voor het mbo.  

Hiernaast is de overstap van het vmbo naar de havo een steeds populairdere route die ook sterk wordt gestimuleerd vanuit het ministerie. Zogeheten doorstroomprogramma’s maken het met behulp van subsidies gemakkelijker om deze stap te maken. Dit alles zorgt ervoor dat de route naar het mbo steeds meer wordt ontweken, terwijl mbo-studenten juist heel hard nodig zijn. De vraag naar vakmensen voor de energietransities, bouwopgaven en de transities in de zorg is groot.  

Achterstanden moeten worden ingehaald 

Om de gevolgen van de Coronacrisis in het onderwijs op te vangen is het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) opgezet. Dit investeringsprogramma vanuit het kabinet biedt scholen middelen om de onderwijsachterstanden die zijn ontstaan in te halen. Scholen krijgen de ruimte om deze middelen op basis van hun eigen analyse te besteden. De situatie blijkt op veel scholen nog lang niet zoals het is geweest, maar scholen maken dankbaar gebruik van de steun. Naast de impact van de coronapandemie op de voortgang en de kwaliteit van het onderwijs, wordt deze ondersteuning ook breed ingezet voor het verbeteren van het welbevinden van leerlingen. De pandemie heeft een grote impact gehad op de ervaren schoolstress, concentratievermogen en motivatie van leerlingen.  

Afgezien van de achterstanden die zijn opgelopen, hebben de professionals, leerlingen en studenten in het onderwijs flexibiliteit en incasseringsvermogen getoond die de discontinuïteit van het onderwijs ten tijde van de pandemie van hen vroeg.  

Werken aan een betere samenwerking 

Bovenstaande beschrijft de uitdagingen die het onderwijs in Nederland momenteel kent. Er is een beweging gaande die de samenwerking in het onderwijsstelsel benadrukt. In bijvoorbeeld de landelijke Kennisagenda Onderwijs, waar ruim 700 onderwijsprofessionals en –onderzoekers samen aan hebben gewerkt, worden thema’s beschreven die de kwaliteit van het onderwijs kunnen verbeteren. Dat het onderwijs in Nederland een kwaliteitsverbetering nodig heeft, wordt breed onderkend. Er is een grote motivatie om hier gezamenlijk de handen voor uit de mouwen te steken.  

Als OchtendMens ben ik gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan de acties die deze transities in het onderwijs vragen. Met de begeleiding en opleiding van OchtendMensen, de expertise van TwynstraGudde, en mijn eigen brede interesse in het onderwijs ga ik hiermee aan de slag in mijn opdrachten. Werken bij OchtendMensen geeft mij de mogelijkheid om dit op verschillende plekken te doen, en laat mij kennismaken met het werkveld.  

Hoe zou jij de uitdagingen in het onderwijs willen aanpakken? 

Ben je benieuwd wat werken bij OchtendMensen precies inhoudt? Schrijf je dan in voor de inhousedag van OchtendMensen, of neem contact met me op. Ik vertel je graag meer over wat ik doe in mijn opdrachten! 

Samenwerken: hoe ga je om met verschillende dynamieken binnen één opdracht?

Leanne Soff zet zich vanuit OchtendMensen in als adviseur voor het project senior vriendelijke wijken in de gemeente Rotterdam. In wijkoverleggen krijgt ze te maken met verschillende onderlinge dynamieken. In dit interview vertelt Leanne over haar opdracht en de samenwerking die daar aan te pas komt.

Faciliteren en sturen in een overleg

Het project senior vriendelijke wijken is er op gericht om de samenwerking tussen zorg, welzijn en wonen op wijkniveau te verbeteren, zodat ouderen langer en prettiger in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Als projectsecretaris is Leanne betrokken bij de vijf verschillende overleggen op wijkniveau tussen verschillende zorg- en welzijnspartijen en wooncorporaties, maar ook bij overkoepelende overleggen en het gemeentelijk kernteam. ‘Als projectsecretaris ben ik de enige die overal bij aanwezig is, dat geeft mij een unieke sleutelpositie binnen dit project’.

Samen met twee projectleiders faciliteert ze in wijkoverleggen de onderlinge samenwerking tussen aangesloten partijen. In dit samenkomen zit de meerwaarde: ‘Partners geven aan het overleg zeer waardevol te vinden. Het heeft een netwerkfunctie. Door de wijkoverleggen kunnen ze elkaar makkelijk vinden, en weten ze direct wie ze moeten hebben zodra er een nieuwe ontwikkeling is.’ Tegelijkertijd zit daar ook een grote uitdaging. Leanne merkt in haar opdracht dat je naast de facilitator rol soms ook een sturende rol moet aannemen. ‘Dit is bij uitstek een vraagstuk waarbij partijen duidelijk iets met elkaar moeten, maar waar de vorm van de samenwerking niet vooraf bepaald is.’ De gemeente heeft het overkoepelende programma opgezet en is daarin op zoek naar tastbare resultaten. In de rol van Leanne is het daarom nodig om betrokken partijen te blijven bevragen. ‘We zien dat partijen minder de diepte ingaan als wij niet aanwezig zijn.’

Verschillende dynamieken in de samenwerking

Doordat Leanne in haar rol als projectsecretaris bij verschillende wijken is aangesloten heeft ze een unieke inkijk in de interactie en dynamiek tussen verschillende wijkteams. ‘In de overleggen sluiten organisaties aan, per wijk vertegenwoordigd door verschillende mensen. Dat is vanuit een samenwerkingsperspectief interessant.’ Leanne leerde dat de persoon, en niet de organisatie, vaak bepalend is voor de dynamiek in een samenwerking. ‘De persoon die een organisatie vertegenwoordigt kan een bepaalde houding hebben. Iemand kan bijvoorbeeld mondig en dominant zijn en daardoor een bepaalde positie innemen binnen een overleg. Deze positie correspondeert niet altijd met de grootte van een organisatie of het belang dat ze hebben.’ Ook de onderstroom is van groot belang voor de dynamiek: ‘Het is onvermijdelijk dat aangesloten partijen soms met elkaar concurreren op andere gebieden. Hoewel dit geen onderwerp is binnen het overleg, is dit wel van invloed op hoe partners elkaar benaderden, en daarmee goed om je bewust van te zijn.’

Zoeken naar maatwerk

In de opdracht van Leanne hebben alle vijf de wijkoverleggen hetzelfde doel; ze streven ernaar het gezond en prettig ouder worden in eigen wijk te bevorderen. Allemaal in Rotterdam, met vergelijkbare overlegstructuren, vergelijkbare overlegfrequenties en eenzelfde groep partijen. Leanne leerde tijdens haar opdracht dat, ondanks de overeenkomsten, een eenduidige aanpak niet mogelijk is. ‘Op het oppervlak lijken de overleggen op elkaar, maar in de dynamiek is elk overleg anders. Pas als je inzoomt zie je grote verschillen.’ Een open vizier is daarom een noodzakelijke voorwaarde voor een goede samenwerking. Het levert Leanne een belangrijke les op die ze meeneemt naar haar volgende opdrachten: ‘Gun jezelf te tijd om af te tasten wat voor groep je voor je hebt, en pas je aanpak daarop aan.’

Ben jij net als Leanne ook enthousiast om samen met anderen naar een concreet resultaat toe te werken? Kom dan met ons kennismaken bij de eerstvolgende inhousdag! Je kan je hier aanmelden.

Samenwerken: hoe realiseer je een project met meerdere stakeholders?

In dit interview met Ochtendmensen-adviseur Sanne Steggerda lees je over haar opdracht bij Schiphol en de samenwerking die daar aan te pas komt. Bij het realiseren van projecten binnen en rondom Schiphol hebben stakeholders vaak verschillende belangen, maar wél een gezamenlijk doel. Het helder krijgen van het gezamenlijke doel draagt bij aan een succesvolle samenwerking, wat vervolgens ook weer tot betere resultaten leidt.

Opdrachtgever van projecten

Sanne is bij Schiphol bestuurlijk verantwoordelijk voor de realisatie van projecten in haar rol als opdrachtgever. In deze rol schakelt ze veel met interne en externe stakeholders, waar samenwerking een belangrijke voorwaarde is voor een succesvolle uitvoering van projecten. Belangen van iedere club erkennen en bij elkaar brengen om zo een gezamenlijke koers te voeren is iets waar Sanne zich veel mee bezig houdt. Het valt Sanne op dat ook binnen Schiphol tegengestelde belangen kunnen spelen, ondanks dat je voor dezelfde organisatie werkt. Het is daarom van belang continu het gezamenlijke doel weten te benadrukken, dat je het voor dezelfde organisatie doet.

Samenwerken binnen projecten

Door het stellen van een gezamenlijk doel, bijvoorbeeld de realisatie van een nieuw parkeerplein, wordt het evident dat er samengewerkt moet worden. “Je moet erkennen als opdrachtgever, maar ook als organisatie, dat je met elkaar betere resultaten kan bereiken dan als iedereen zich afzonderlijk inzet.” Hierbij komen wel een aantal randvoorwaarden kijken. Het is belangrijk dat men zich eigenaar voelt van een probleem, in dit geval het gebrek aan gezamenlijke parkeerplekken rondom Schiphol, waar tegelijkertijd elementen als veiligheid en duurzaamheid worden gewaarborgd. Wanneer stakeholders samen een verantwoordelijkheid voelen om dat probleem op te lossen, stimuleert dit de samenwerking om samen de bouw van een toekomstig bestendig parkeerplein te realiseren. Sanne heeft verschillende partijen en afdelingen nodig om een parkeerplein te realiseren die voldoen aan alle wensen en eisen: “Het zijn projecten waarbij je expertises uit de gehele breedte van de organisatie nodig hebt.”

Realiseren van projecten

Voor het realiseren van projecten op Schiphol is samenwerken essentieel (of noodzakelijk), aangezien het alleen niet lukt.  Grote mijlpalen van een project of programma worden dan ook gevierd, geeft Sanne aan. “Ik zie een rol voor mij als opdrachtgever om vanaf de start tot de finish mensen samen aan te zetten en de verbinding te blijven opzoeken.” Mijlpalen zijn momenten dat je wil evalueren en lering wil trekken, maar vooral ook wil stilstaan bij het succes van een project. Het is daarom ook een moment om successen te vieren.

Word jij net als Sanne ook enthousiast om samen met anderen naar een concreet resultaat toe te werken? Meld je dan hier aan voor de aankomende inhousedag!

Master­class Onderwijs

Masterclass Kansengelijkheid en Veranderkunde in het Onderwijs Vrijdag 3 maart 13.00 – 17.30 uur

“Wil jij aan de slag met Kansengelijkheid in het onderwijs?”

Heb je affiniteit met het onderwijs en denk je graag mee over belangrijke thema’s als Onderwijskwaliteit,
Toekomstbestendig Organiseren van Onderwijs en Kansengelijkheid?

Kom dan naar ons Masterclass Kansengelijkheid en Veranderkunde in het Onderwijs op 3 maart!

Tijdens de Masterclass ga je in gesprek met OchtendMensen en onze gast Guus Haelermans. Guus werkt bij Pesant, een van onze opdrachtgevers binnen het onderwijs. Samen gaan jullie aan de slag met een actueel vraagstuk omtrent de vrijwillige ouderbijdrage in het Voortgezet Onderwijs.

Verder neemt onze adviseur Isis Weekenborg je mee in het gedachtengoed van Veranderkunde, zodat je dit direct in praktijk kunt brengen bij de casus van de Masterclass.

Uiteraard vertellen we je ook graag over jouw carrièrekansen binnen OchtendMensen. We sluiten af met een borrel, waarbij we verder kennis kunnen maken en jij al je vragen kunt stellen aan onze adviseurs.

Ben je enthousiast? Leuk, want deze Masterclass is natuurlijk een mooie aanvulling op je studie en CV. Wacht niet langer en meld je hieronder dan direct aan.

(Wees er snel bij, want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Na aanmelding ontvang je van ons een berichtje met het programma van het event.)

Binnen OchtendMensen werken we aan relevante maatschappelijke thema’s.
Onderwijs natuurlijk! Maar ook aan Stad, Natuur & Mobiliteit, Zorg & Gezondheidszorg, Energie & Duurzaamheid en Maatschappij & Overheid.


Lees meer over OchtendMensen:

Samenwerken: hoe pas je de theorie toe in je opdracht?

In dit interview met OchtendMensen-adviseur Saskia lees je over haar opdracht bij het KNGF/SKF en de samenwerking die daarbij komt kijken. De partijen werken in de paramedische zorg om verschillende redenen samen, zoals het creëren van draagvlak en het vergroten van de gezamenlijke slagkracht. Allemaal met als doel om de kwaliteit van de paramedische zorg te verbeteren.    

Overzicht creëren en elkaar opzoeken 

Saskia is bij het KNGF en de SKF verantwoordelijk voor verschillende taken. In haar werk bewaakt ze de samenhang tussen zeven projecten binnen het programma Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg. Ze zorgt voor communicatie richting het KNGF en de SKF, begeleidt de besluitvorming, houdt de voortgang bij en verzorgt de rapportages aan het ministerie van VWS. Tijdens deze werkzaamheden komt Saskia veel verschillende partijen tegen. Zo werkt Saskia samen met andere projectsecretarissen van de paramedische beroepsverenigingen om ervoor te zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op blijven wijzen en om praktische zaken te bespreken. Vragen als ‘hoe pak jij dit aan of hoe los jij dit op?’ passeren vaak de revue. Maar deze samenwerking is ook behulpzaam om met hen af te stemmen wat er binnen hun beroepsvereniging leeft.

Het belang van samenwerken 

Samenwerken is van cruciaal belang voor de beroepsverenigingen. “De beroepsverenigingen werken samen omdat ze samen sterker staan. Oefentherapeuten hebben zich bij KNGF en SKF aangesloten omdat zij koploper zijn onder andere op het gebied van richtlijnontwikkeling. Zij delen deze kennis zodat ook andere beroepsgroepen, met minder ervaring op dit vlak stappen kunnen zetten.”  

Het onderling samenwerken met andere beroepsgroepen heeft ook nog andere voordelen, geeft Saskia aan. “Wanneer je samenwerkt spreek je een grotere doelgroep aan en je hebt meer menskracht om het uit te voeren. Ook is samenwerking van belang om sterk te staan tegenover andere partijen, zoals de medische sector die veel groter is dan de paramedische.” De partners zien in dat zij afhankelijk van elkaar zijn om hun doelen te realiseren. Voor de totstandkoming van de bestuurlijke afspraken waren er weinig tot geen middelen beschikbaar voor paramedische beroepsgroepen om te investeren in onderzoek, innovatie en digitalisering . Gedurende de tijd verkennen de betrokken beroepsgroepen met elkaar op welke wijze zij kunnen samenwerken. Soms is dat met als doel krachten bundelen, de andere keer is dat te leren van ontwikkelingen waar een andere beroepsgroep al verder in is.  

Het onderling samenwerken tussen meerdere partijen zorgt ook voor uitdagingen. Het valt  
Saskia op dat hoewel iedereen hetzelfde doel heeft er tegelijk andere belangen bestaan. “Iedereen heeft een andere achterban waar belangen uit voortkomen die nagestreefd moeten worden. Het is dan een uitdaging hoe je toch de gezamenlijkheid kan opzoeken. Ook bestaat er een verleden in de samenwerking, wat van invloed is op de samenwerking nu. Hier moet je ook rekening mee houden.”.   

Tips rondom samenwerken binnen de opdracht 

Bij een bestuurlijke samenwerking zoals deze is het belangrijk om de verbinding op te zoeken. Juist in haar rol merkte Saskia dat het belangrijk is om contact te leggen met de verschillende partijen. Door vragen te stellen en de tijd te nemen om belangen tegen elkaar af te wegen, lukt het om gezamenlijkheid te bevorderen. 

Vind jij het net als Saskia ook interessant om je met complexe maatschappelijke vraagstukken bezig te houden en daarbij bijvoorbeeld de theorie rondom samenwerken toe te passen? Meld je dan hier aan voor de aankomende inhousedag!

Markt­groep Stad, Natuur & Mobiliteit op bezoek in Rotterdam

OchtendMensen Stad, Natuur en Mobiliteit in Rotterdam

Antoinette Sneeboer, oktober 2022

Op vrijdag 16 september 2022 was het alweer tijd voor de tweede masterclass van de marktgroep Stad, Natuur & Mobiliteit. OchtendMensen-adviseur Antoinette Sneeboer schreef een artikel over deze mooie dag in Rotterdam, die in het teken stond van strategisch omgevingsmanagement.  

Bereikbaarheid als knelpunt

Met 23 gemeenten, 2,4 miljoen mensen en 1,2 miljoen banen is de metropoolregio Rotterdam Den Haag een erg belangrijke regio in Nederland. Hoewel de regio nu nog goed groeit, zorgt verdere verstedelijking voor een ingewikkeld vraagstuk dat opgelost dient te worden: Hoe blijven we bereikbaar, nu en in de toekomst, voor de auto, het OV en de fiets? Zonder verbetering van de bereikbaarheid zou structurele filevorming en overvol openbaar vervoer onderdeel kunnen zijn van het toekomstbeeld van de regio. Dit is geen aantrekkelijk vooruitzicht. Deze kwestie is het onderwerp dat op tafel ligt in Rotterdam bij de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam. Maatschappelijk belang, ruimtelijke inpassing, participatie en samenwerking komen samen in dit project waardoor het een perfecte casus is voor alweer de tweede masterclass voor OchtendMensen-adviseurs uit de marktgroep Stad, Natuur & Mobiliteit.

MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam
www.oeververbindingen.nl

MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam

Op 16 september 2022 werden we ‘s ochtends in het Student Hotel in Rotterdam Kralingen verwacht waar gastheer en tevens TwynstraGudde-collega Niels Vrije ons meenam in het programma. Vervolgens begonnen we de ochtend met een presentatie van twee andere TwynstraGudde-collega’s Jos Kalfsbeek, projectmanager van de MIRT-verkenning Oeververbinding regio Rotterdam en Hanne van Kasteren, assistent-projectmanager MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam. In vogelvlucht namen ze ons mee in het verleden, heden en toekomst van het project. De huidige fase van het project, de MIRT-verkenning, is de tweede stap in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Dit is een Rijksprogramma dat elk project in het ruimtelijk domein doorloopt. Momenteel worden de kansrijke oplossingen om de bereikbaarheid op peil te houden of te verbeteren beoordeeld, zodat in het najaar een voorkeursalternatief door de bestuurders kan worden vastgelegd. Om tot een resultaat te komen dat niet alleen van waarde is voor de opdrachtgevers maar ook voor alle betrokken stakeholders speelt omgevingsmanagement een grote rol in het project. OchtendMensen-adviseur Merel Schonagen nam ons daarom vervolgens mee in haar ervaringen als secretaris van het omgevingsmanagementteam voordat we de theorie indoken over strategisch omgevingsmanagement. Op verschillende manieren, o.a. via participatiegroepen en informatiebijeenkomsten, houdt het project alle belanghebbenden op de hoogte en wordt er gevraagd om op verschillende niveaus mee te denken in het proces. Een uitdagende opgave die zowel Niels (oud-omgevingsmanager MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam) als Merel aan den lijve ondervonden hebben in hun werk.

Adviseurs Stad, Natuur & Mobiliteit verkennen op de fiets het gebied

Van papier naar plek

Met de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam als casus gingen we aan de slag met het SOM-canvas (Strategisch Omgevingsmanagement-canvas). Door te dansen over het canvas konden de vlakken worden ingevuld en werd de complexiteit van de MIRT-verkenning ineens een stuk helderder. Na de duik in de theorie rondom strategisch omgevingsmanagement schoof ten slotte Bart Schrijnen aan als woordvoerder van de belangengroep Kralingen aan de Maas om zijn ervaring als bewoner van Kralingen toe te lichten. Met zijn initiatief Kralingen aan de Maas pleit hij voor een betere leefomgeving waar een oeververbinding, ongeacht de vorm, aan zou moeten bijdragen. Zoals gewoonlijk bij de adviseurs van OchtendMensen vroegen we de experts het hemd van het lijf over het gebruik van de tool en over hun eigen ervaringen met omgevingsmanagement vanuit het perspectief van de omgevingsmanager en de burger. Na het in kaart brengen van het project op papier werd het tijd om de indrukken te verwerken en zelf op verkenning te gaan in het gebied. We trotseerden de regen en fietsten langs de Maas om te zien in welk gebied de nieuwe oeververbinding gerealiseerd zou worden. Door op locatie te staan en te visualiseren hoe een eventuele brug in de omgeving zou passen, ging het project echt leven.

"Tijdens de masterclass werd het belang van het betrekken van de omgeving in alle fasen van het project benadrukt."

Antoinette Sneeboer - Adviseur OchtendMensen

Participatie in elke fase: adviesopdracht voor de adviseurs

Bij terugkomst in het Student Hotel splitsten wij ons op in vier groepen en werden we uitgedaagd om een advies te geven over participatie in de volgende fase van het project. Tegenover een jury, bestaande uit de voorzitter van het omgevingsberaad, de projectmanager en de assistent-projectmanager, werden uiteindelijk vier verschillende en vernieuwende oplossingen gepitcht. Interessant om te zien dat elke groep een eigen invulling aan de opdracht gaf en een ander element van het vraagstuk belichtte.

OchtendMensen-adviseur Mark Smelt werkt met zijn team aan het advies voor de jury

De opbrengst van de masterclass

Terugblikkend op de masterclass blijft mij vooral het gevoel bij dat je niet zomaar een goede omgevingsmanager kunt zijn. Het uitvoeren van deze taak vraagt om een goede dosis verantwoordelijkheid, betrokkenheid en een passie voor kwalitatieve gebiedsontwikkeling, zeker bij een complex project als de MIRT-verkenning Oeververbinding regio Rotterdam. Het was ontzettend interessant om vanuit verschillende invalshoeken te horen hoe het proces rondom een MIRT-verkenning wordt vormgegeven en welk aandeel participatie daarin speelt. Wij hopen natuurlijk dat onze adviezen voor participatie in de planuitwerking van waarde zullen zijn in de volgende fase en zullen het project zeker in de gaten houden.

Meer weten over de masterclasses, de opleiding en het ontwikkeltraject die de adviseurs bij OchtendMensen volgen? Neem contact op met Antoinette Sneeboer of klik hier voor onze Academy-pagina

Markt­groep in Ontwikkeling: Stad, Natuur & Mobiliteit

Marktgroep Stad, Natuur en Mobiliteit

Merel Schonagen, november 2022 

Dat leren en ontwikkelen in het DNA zit van OchtendMensen hoeven we misschien niet meer te vertellen. Met een uitgebreid driejarig opleidingstraject staan leren en persoonlijke ontwikkeling centraal in het werk als adviseur bij OchtendMensen. Maar niet alleen de persoonlijke ontwikkeling van adviseurs komt aan bod.

Samen met het management kijken we als adviseurs ook naar de ontwikkeling van OchtendMensen als bedrijf. Zo discussiëren we samen over het vormgeven van het strategisch plan, zetten we samen een maatschappelijk programma op om ook naast onze opdrachten impact te kunnen maken en zijn we actief bezig met de rol van de marktgroepen binnen OchtendMensen. In dit artikel geef ik jullie hierin graag een inkijkje en neem ik jullie mee in de gesprekken, activiteiten en ontwikkelingen van mijn eigen marktgroep Stad, Natuur & Mobiliteit (SNM).

Het verhaal van Stad, Natuur & Mobiliteit

Het is één van de belangrijkste thema’s van de afgelopen jaren: de (her)indeling van de ruimte in Nederland. We staan in Nederland voor complexe opgaven in de fysieke leefomgeving: het terugdringen van de stikstofuitstoot, beheer van natuur in relatie tot landbouw en recreatie, toenemende druk op de openbare ruimte, een steeds ongezondere leefomgeving, bereikbaarheid en ga zo maar door. Ook de adviseurs van de marktgroep Stad, Natuur & Mobiliteit (SNM) zetten zich hier graag voor in. Maar wat maakt een adviseur van SNM nou een adviseur van SNM? Waar zetten wij ons graag voor in? Hoe willen wij impact maken en wat zien wij als impact maken? Om dit te verkennen, zijn wij met elkaar in gesprek gegaan, op zoek naar de identiteit van de marktgroep SNM. We presenteren jullie graag de opbrengst van de sessie: het verhaal van SNM.

De kracht van diversiteit

Wij zijn een diverse groep met een open visie op wat zich afspeelt in onze (ruimtelijke) omgeving. Door onze verschillende achtergronden en opleidingen brengen we een scala aan kennis en ervaring mee. Zo leren we van elkaar en ontwikkelen we een brede visie op het ruimtelijk domein. Tegelijkertijd verdiepen we ons onderling ook in de specifieke thema’s stad, natuur en mobiliteit. Samen onderzoeken we deze thema’s. Zo leveren wij vanuit onze eigen perspectieven en opdrachten een bijdrage aan een duurzame, groene en gezonde (balans tussen) stad, natuur en mobiliteit in Nederland.


Verschillende perspectieven, integrale blik

We zien en voelen de urgentie van de complexe uitdagingen van deze tijd, zoals klimaat, stikstof, gezondheid en de woningnood. Al deze organisatorische vraagstukken vragen om ruimte – zowel om ruimte in het gesprek alsook ruimte in het fysieke domein. Om dit fysieke domein toekomstbestendig in te richten, is het belangrijk om oog te houden voor zowel de technische als de sociale context. Wij zien stad, natuur en mobiliteit als onlosmakelijk met elkaar verbonden, en combineren deze thema’s waar we dat kunnen. Dit doen we niet alleen vanuit interesse op de onderwerpen, maar vooral vanuit een intrinsieke motivatie: het gaat immers om ónze toekomst.


De bijdrage van SNM-adviseurs

Wij zijn omgevingssensitief: we snappen het belang van de lokale context en we nemen tijd om deze context te doorgronden en te begrijpen. Elke omgeving vraagt immers iets anders. We luisteren, stellen vragen en zijn nieuwsgierig. Zo vinden we snel onze weg binnen complexe contexten en organisaties. Daarnaast komen we snel in beweging. We spelen in op veranderingen, denken in mogelijkheden, grijpen kansen waar deze zich aanbieden en brengen structuur aan. Ook brengen we onze onafhankelijke blik van buitenaf graag in bij vraagstukken om verbeter- of aandachtspunten te signaleren.

"Door samen het gesprek te voeren over de verschillende perspectieven en opdrachten creëren we een collectief geheugen en een breed begrip voor de uitdagingen in het ruimtelijk domein."

Merel Schonagen - Adviseur OchtendMensen


De toekomstbestendige stad

Op vrijdag 30 september 2022 sloeg de marktgroep SNM de handen ineen met de adviesgroepen Ruimte, Wonen & Economie en Mobiliteit & Infrastructuur van TwynstraGudde voor een inspirerende middag over de toekomstbestendige stad. Vanuit verschillende invalshoeken en perspectieven gingen wij met onze collega’s van TwynstraGudde in gesprek over de toekomstbestendige stad. Vragen als ‘hoe wonen we in de toekomst?’, ‘hoe verplaatsen we ons?’ en ‘hoe werken en leren we?’ passeerden de revue. Echter, in plaats van het gesprek aan te gaan vanuit onze eigen rol als ‘volwassene’ of ‘adviseur’ namen we de rol aan van verschillende leeftijdsgroepen in de stad. Zo bekeek de ene senior-adviseur van TwynstraGudde de toekomstige stad vanuit het oogpunt van een 10-jarig kind en de andere junior-adviseur van OchtendMensen als pensionado.

Adviseurs van TwynstraGudde en OchtendMensen samen aan de slag met de toekomstbestendige stad

Naast dat dit interessante inzichten opleverde over onze ideale toekomstige stad, stond deze dag ook in het teken van de verbinding tussen de markt- en adviesgroepen van TwynstraGudde en OchtendMensen. Want hoewel we soms samenwerken in opdrachten en elkaar tegenkomen in opleidingen zijn we ook op zoek naar hoe we nog meer van elkaars kennis en kunde gebruik kunnen maken. Hoe kunnen we de samenwerking tussen de ervaring en expertise van TwynstraGudde en de frisse blik en nieuwe werkwijze van OchtendMensen verder ontwikkelen? Vragen die we de door middel van dit soort inspirerende sessies verder zullen ontdekken.

Marktgroep SNM in de spotlights!

Naast verdiepende gesprekken en werksessies ontwikkelt de marktgroep SNM zich ook op andere gebieden. Zo nemen we deel aan congressen, organiseren we teammiddagen en houden we elkaar op de hoogte van opdrachtervaringen tijdens onze maandelijkse bijpraat.

Zo bezocht ik op 29 september 2022 mijn eerste congres, samen met collega Thijs en manager Albert. De Dag van de Stad in Tilburg stond op het programma. Hier dompelden wij ons onder in de vele workshops, lezingen, ‘talks of the town’ en ontwerpateliers over de stad. Kunstenaars die de Stad hacken tijdens ‘Kaapstad’, succesverhalen over het gebruik van design thinking in de publieke ruimte en inspirerende gesprekken geleid door Özcan Akyol met onder andere ondernemer en verbinder Vittorio, Burgermeester Theo Weterings en Rijksbouwmeester Francesco Veenstra.

Adviseur Thijs Hofman aan het werk tijdens het ontwerpatelier ‘Gelijkwaardig onderwijs’ (VNG Connect, 2022)
Adviseur Merel Schonagen aan het werk in het ontwerpatelier ‘De Rechtvaardige stad’ (VNG Connect, 2022)

Daarnaast nam SNM-adviseur Ramoeni op 5 oktober een aantal leden van de marktgroep SNM mee naar het Expertforum Biodiversiteit georganiseerd door de Nationale Denktank 2022. Samen met experts vanuit het hele speelveld; wetenschappers, ambtenaren, ervaringsdeskundigen, entrepreneurs en creatievelingen, werd er gebrainstormd over concrete oplossingen voor het biodiversiteitsverlies in Nederland.

Tot slot zette Carolien de marktgroep letterlijk in de spotlights: samen met fotograaf Nathalie Hennis organiseerde zij een fantastische fotoshoot voor de marktgroep SNM. De mooiste plekjes van Amersfoort werden opgezocht, wat resulteerde in prachtige foto’s. Hieronder een kleine greep uit de foto’s gemaakt door Natahalie Hennis.

Meet the team: de adviseurs SNM

Tot slot presenteren wij graag het hele team van Stad, Natuur & Mobiliteit. Via de volgende link kun je zien wie ze zijn, welke studieachtergrond ze hebben en welke rollen en opdrachten ze op dit moment vervullen: de Marktgroep SNM.

Wil je meer weten over de Marktgroep Stad, Natuur en Mobiliteit? Of over onze adviseurs?
Onze manager Albert Pansier komt graag met je in contact.  

Klaar voor de start: Het opzetten van de marktgroep Onderwijs  

Sinds 1 november 2022 is de markgroep Onderwijs binnen OchtendMensen alive and kicking! Met een manager en team van adviseurs werken we hard om de groep vorm te geven, ons te verdiepen in de sector en op zoek te gaan naar inspirerende opdrachtgevers. Maar hoe pakken we dat aan? En wat komt hier allemaal bij kijken? We nemen je mee in het opzetten van een nieuwe marktgroep.

De gereedschapskist van de marktgroep Onderwijs

Er is een aantal benodigdheden om een marktgroep binnen OchtendMensen op te zetten. We halen onze inspiratie uit de vier bestaande marktgroepen binnen OchtendMensen. Tijdens onze zoektocht ontdekten we vier basisingrediënten: een goed verhaal, enthousiaste Ochtendmensen, kansen op de markt en uiteraard en flinke dosis positieve energie!   

Een goed verhaal

Het begint natuurlijk allemaal met een goed idee. Wat is precies ons verhaal? Waarom vinden we dit thema belangrijk? En hoe willen we ons hier als OchtendMensen voor inzetten? Nadat we onze ideeën op papier hebben gezet, gieten we het in de vorm van een businessplan. In het plan schrijven we onze visie en missie, welke opgaven we zien, hoe wij denken daaraan bij te dragen, welke opdrachtgevers we interessant vinden, en welke vaardigheden en inhoudelijke kennis we willen ontwikkelen. Best een klus, maar gelukkig doen we dat samen en kan iedereen vanuit zijn interesse of achtergrond een bijdrage leveren. Wanneer zowel de adviseurs als het management team van OchtendMensen zich kunnen vinden in de ideeën, wordt het plan vastgesteld en vorm het de basis voor alle acties die we uitvoeren. 

Enthousiaste OchtendMensen

Vele handen maken licht werk. Binnen de marktgroep Onderwijs zijn er drie rollen die verdeeld worden: een manager, een coördinator en adviseurs die zich bezighouden met één of meerdere thema’s. Voor het vormen van deze nieuwe marktgroep heeft manager Hans Verheijde binnen de bestaande groep adviseurs gezocht naar geïnteresseerden. Tijdens onze eerste bijeenkomst verkenden we samen onze wensen en ideeën en verdeelden we onze taken. Zo kunnen we binnen de groep onze talenten goed inzetten en vullen we elkaar steeds goed aan.  

Kansen op de markt

Het uiteindelijke doel is uiteraard om echt met de opgaven die we zien aan de slag te gaan. Ook zijn we nieuwsgierig naar wat er nog meer leeft in de onderwijswereld. Daarom gaan we in gesprek met (con)rectoren, koepelorganisaties, beleidsmakers en docenten. Zo leren we de complexiteit van de opgaven te begrijpen en helder te krijgen hoe wij hier concreet aan kunnen bijdragen. Daarnaast kijken ook naar onze collega’s van TwynstraGudde. Zij werken bijvoorbeeld aan strategietrajecten in het onderwijs. Ook bestaande opdrachtgevers, zoals Pesant en Common Eye, hebben veel onderwijsexpertise in huis. Vanuit deze bronnen halen we ideeën en inspiratie voor concrete opdrachten binnen het onderwijs. 

Flinke dosis positieve energie

Zonder energie om hiermee aan de slag te gaan, kom je natuurlijk niet ver. De energie zit bij ons in het feit dat we zien dat er in het onderwijs veel complexe opgaven zijn. Voor onze inhoudelijke focus hebben we drie pijlers gekozen: kansengelijkheid, toekomstbestendig organiseren en onderwijskwaliteit. We zien veel uitdaging binnen deze thema’s waar we binnen verschillende rollen impact kunnen maken. 

Bouwen aan de nieuwe marktgroep Onderwijs

Inmiddels zijn we met elk onderdeel uit de gereedschapskist aan de slag! In dit artikel lees je meer over de inhoudelijke pijlers waarmee wij aan de slag gaan. Verder zijn onze adviseurs ook gestart met het werken in de onderwijssector, onder andere bij de PO-Raad en het ROC Zadkine.

Om elkaar op de hoogte te houden van onze opdrachten en de vordering van onze plannen, komen we een keer in de twee weken op vrijdag samen. Ook komt er regelmatig een onderwijsexpert langs en organiseren we masterclasses, zodat wij zelf ook blijven leren. Tot slot combineren we het nuttige ook met het aangename. Zo zijn we onlangs naar het nationaal onderwijsmuseum geweest om een rondleiding te krijgen en onze eigen schoolherinneringen op te halen. 

Ook werken bij de marktgroep Onderwijs van OchtendMensen? 

Denk je nu: dat lijkt mij ook wel wat? Dat komt goed uit! We zoeken namelijk nieuwe talentvolle starters of mensen met enkele jaren werkervaring om onze marktgroep te versterken. Spreekt ons verhaal jou aan? En heb je zin om samen met ons verder te bouwen aan de groep? Bekijk dan onze vacature en meld je aan voor onze inhousedag. We leren je graag kennen! 

Schrijf je in voor onze OchtendKrant Onderwijs

Elk kwartaal sturen we je een OchtendKrant Onderwijs. We brengen je op de hoogte over de laatste ontwikkeling op het terrein van kansengelijkheid, toekomstbestendig organiseren en onderwijskwaliteit. Schrijf je in via onderstaand formulier om de OchtendKrant te ontvangen.

Preventie en veranderkunde bij FC Utrecht

Door Bloys Sebregts en Bregje Titulaer, adviseurs Zorg & Gezondheid OchtendMensen, oktober 2022

Op vrijdag 30 september had de marktgroep Zorg & Gezondheid van OchtendMensen een masterclass. Elke marktgroep bij OchtendMensen volgt twee keer per jaar een masterclass, waarin een verdiepingsslag gemaakt wordt met praktijkcases, organisaties worden bezocht of workshops worden gevolgd door experts uit het veld. Ben jij nieuwsgierig hoe wij veranderkunde combineerden met preventieve gezondheid en FC Utrecht? Lees dan verder! 

Deze dag stond in het teken van ‘Preventie in relatie tot gezondheid’. De organisatie ‘JOGG – gezonde jeugd gezonde toekomst’ stond centraal in de casus die werd behandeld waarbij we het thema veranderkunde toepasten. Omdat FC Utrecht partner is van JOGG, waren we te gast in het FC Utrecht stadion – en kregen we uiteraard een rondleiding in het stadion.

Actualiteit in preventie

We begonnen de dag met een stukje actualiteit. Wat lees je momenteel in de krant als het gaat om preventie? Gezond eten, genoeg bewegen, vroegtijdige opsporing van kanker, STOPtober, een helm of gordel in het verkeer zijn zo een aantal thema’s die de revue passeerden. En ook als je de krant niet leest, ontkwam je de afgelopen twee jaar niet aan preventie van verspreiding van het coronavirus. Het gesprek eindigde met de vraag: hoe ver gaan we met preventie in verhouding tot de kosten en belastbaarheid in de zorg?  

Veranderkunde in kleuren

Bij preventie speelt het veranderen van bestaand gedrag een belangrijke rol. Hoe veranderen mensen eigenlijk? Welke belangen spelen een rol of welke methode pas je daarin het beste toe? Babette Richter (Adviseur Leadership en Change TwynstraGudde) nam ons mee in het gedachtegoed van veranderkunde: het kleurenmodel van de Caluwe beschrijft vijf verschillende perspectieven op veranderen. Daarna pasten we deze kennis toe in de praktijk: we bedachten in subgroepen per veranderkleur toepasselijke vragen, bespraken kenmerken en herkenbare uitspraken die passen bij de kleuren.

De veranderkleuren van de Caluwé

JOGG en FC Utrecht

Na de theorie hebben we de geleerde lessen over veranderkunde toe mogen passen op een casus van JOGG. JOGG bouwt aan een lokale, landelijke en internationale samenwerking om de leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken. Meer dan 200 gemeenten in Nederland werken op dit moment integraal aan een gezondere omgeving met de JOGG-aanpak. Maar in plaats van op het gemeentehuis, stonden we vandaag bij FC Utrecht. Naast gemeenten, werkt JOGG ook samen met kennisinstellingen, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en zelfs betaald voetbalorganisaties als FC Utrecht. Samen zetten zij zich in voor gezondere voeding en meer bewegen op school, in de buurt en bij de sportvereniging. 

Voordat we dieper ingingen op het verandervraagstuk van JOGG was het eerst tijd voor een rondleiding, je bent tenslotte niet elke dag in het spelershonk van FC Utrecht. Van kleedkamer tot het vers gemaaide gras; alles kwam voorbij! We leerden hoe preventie een rol speelt bij een grote voetbalclub en uiteraard eindigden we in het enige echte supporterscafé. Vol enthousiasme gingen we vervolgens weer de inhoud in.

Vraagstuk en diagnose: welke veranderkleur zet je in?

Koos Leeuw, programmamanager Buurt, en Patty Scholten, programmamanager Gezonde Omgeving, namen ons mee in het verandervraagstuk van JOGG. Daarna was het aan ons om met behulp van het verandercanvas een diagnose te stellen en de kern van het verandervraagstuk te bepalen. 

De juiste diagnose van het vraagstuk is van groot belang. Want alleen dan kan de meest kansrijke veranderstrategie én interventie worden bepaald. Het kleurenmodel van de Caluwé gebruikten wij om het vraagstuk vanuit de verschillende veranderkleuren te benaderen. Dit deden wij door achtereenvolgend vragen te stellen die passen bij elke veranderkleur.

We kwamen tot de conclusie dat een vraagstuk soms een bepaalde kleur heeft, maar dat het dan kan helpen om bewust een andere veranderkleur toe te passen. Daarnaast helpt het ook om te weten welke veranderkleur je eigen voorkeurskleur is. Wil je daar ook achter komen? Doe dan de kleurentest van TwynstraGudde.

Leerzaam om aan de hand van het kleurenmodel van de Caluwé te achterhalen wat je voorkeurskleur is, én soms bewust te kiezen een andere veranderkleur in te zetten.

Bregje Titulaer - Adviseur OchtendMensen

Meer weten over wat OchtendMensen doet op het gebied van Zorg & Gezondheid? Neem dan eens een kijkje op onze marktpagina.

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven