Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Project­secretaris Gebieds­onder­neming Laarberg

Projectsecretaris gebiedsonderneming Laarberg OchtendMensen

Wat is een gebiedsonderneming?

Nederland is continu in ontwikkeling. Eén van deze ontwikkelingen is ruimtelijk. Binnen de kaders van de schaarse ruimte die er nog is in Nederland wordt vanuit de politiek volop gezocht naar plekken waar ondernemerschap gestimuleerd kan worden. Dit creëert werkgelegenheid en ontwikkeling in de regio.

Gebiedsonderneming Laarberg is ontstaan vanuit precies zo’n ruimtelijke ambitie. De gemeente Oost Gelre en de gemeente Berkelland hebben gezamenlijk Laarberg B.V. opgericht. Deze gebiedsontwikkelaar heeft de twee gemeenten als aandeelhouder en streeft naar het ontwikkelen van een kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein in Groenlo (regio Achterhoek-Twente). Met het oprichten van Laarberg B.V. is een onderneming in het leven geroepen die zich inzet voor de ontwikkeling van een stuk grond van 80 hectare. Bedrijven kunnen zich hier vestigen; de ruime kavels op het bedrijfsterrein bieden hen de ruimte om hun werkzaamheden uit te breiden en te groeien.

Werken binnen een Gebiedsonderneming

Als je van een dynamische en leerzame werkomgeving houdt, dan zit je binnen een Gebiedsonderneming zeker op je plek. In een multidisciplinair team van stedenbouwkundigen, financieel experts, juristen en civiel techneuten wordt gewerkt aan een scala van onderwerpen. Denk hierbij onder andere aan de voorbereiding en verkoop van bedrijfskavels, aan de bredere ontwikkeling van het terrein (infrastructuur, groen) en aan nieuwe planologische kaders. Bij al deze ontwikkelingen staat kwaliteit hoog in het vaandel: Laarberg moet een terrein voor nu én voor de toekomst worden.

De bijdrage van OchtendMensen aan Gebiedsonderneming Laarberg

OchtendMensen-adviseur Carolien Veldsink krijgt met haar rol als projectsecretaris inzicht in het hele proces van gebiedsontwikkeling. Ze bewaakt het overzicht van de verschillende overleggen: van strategische overleggen om het bedrijfsterrein door te ontwikkelen tot aan de reguliere overleggen over huidige werkzaamheden op Laarberg. Ook levert Carolien een bijdrage aan het team door het jaarplan van 2022 op te stellen naar aanleiding van gesprekken met de teamleden. In een multidisciplinaire omgeving waarbij de orde van de dag en meer langdurige projecten naast elkaar lopen, is het een uitdaging om overzicht en structuur te behouden.

Wil je meer weten over wat OchtendMensen doen binnen de thema’s Stad, Natuur & Mobiliteit, lees dan verder op onze themapagina.

 

Projec­tleider Green Park Aalsmeer Gebieds­ontwikkeling

Green Park Aalsmeer OchtendMensen TwynstraGudde

Kassengebied omvormen tot hoogwaardig bedrijvenpark

In Aalsmeer wordt het voormalige kassengebied rond de bloemenveiling omgevormd tot een hoogwaardig bedrijvenpark voor bedrijven uit de sierteeltsector en de logistieke sector. De gebiedsontwikkelaar is Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV,; een onderneming met als aandeelhouders de gemeente Aalsmeer en de gemeente Uithoorn. Het gebied van Green Park Aalsmeer beslaat 111 hectare. Hier wordt gewerkt aan het beschikbaar stellen voor bebouwing van bedrijfskavels, nieuwe infrastructuur, nieuwe planologische kaders en hoogwaardige openbare ruimte.

Verschillende gebruikers met verschillende belangen

In de gebiedsontwikkeling Green Park Aalsmeer komen veel verschillende gebruikers bij elkaar. De deelgebieden voor de bedrijven liggen tussen historische lintbebouwing met woningen. Het gebied ligt rondom de nieuwe N201 en naast de bestaande bloemenveiling. Én het gebied verbindt het dorp Aalsmeer met de wijk Aalsmeer Oosteinde. Deze diversiteit aan activiteit in het gebied betekent dat Green Park ook met veel verschillende belangen te maken heeft.

De bijdrage van OchtendMensen in de gebiedsontwikkeling Green Park Aalsmeer

OchtendMensen-adviseur Jeroen Ubels is als projectleider bij Green Park verantwoordelijk voor het organiseren en coördineren van alle activiteit in een aantal deelgebieden. Aan de ene kant gaat dat over het bereiken van overeenkomsten met afnemers van de kavels en het beoordelen van de gemaakte plannen. Aan de andere kant gaat het over het scheppen van de juiste randvoorwaarden door het opstellen van nieuwe planologische kaders en realiseren van de juiste openbare ruimte en infrastructuur.

In zijn rol als projectleider werkt Jeroen nauw samen met andere projectleiders, de ontwikkelaars en de gemeente. Het is dan ook continu zoeken naar de juiste balans tussen alle belangen om te zorgen er uiteindelijk een gebied van hoge kwaliteit ontstaat.

De balans tussen harde fysieke plannen en de onderlinge relaties

De rol van projectleider vraagt dan ook van Jeroen om een goede combinatie te maken tussen het werken met de harde fysieke plannen en tegelijkertijd te werken op het ‘zachte’ vlak. De relaties met samenwerkingspartners, omwonenden en andere belanghebbenden zijn minstens zo belangrijk om uiteindelijk een hoogwaardig gebied te realiseren. Een mooie uitdaging voor Jeroen om verder in te kunnen groeien!

Wil je meer weten over de opdrachten die OchtendMensen doen rondom de thema’s ‘Stad, Natuur & Mobiliteit’, dan kun je hier meer van onze projecten bekijken.

Samen bouwen aan de stad van de toekomst

Dylhan Groenendijk Steffie Bes OchtendMensen

Dat er een tekort aan woningen is in Nederland is duidelijk. Eén van de regio’s waar veel nieuwe woningen gerealiseerd moeten worden, is de Metropoolregio Amsterdam. Almere maakt hier onderdeel van uit. OchtendMensen-adviseurs Dylhan Groenendijk en Steffie Bes werken voor Programma Almere 2.0 aan het realiseren van een ‘Handelingsperspectief’ op de enorme groeiopgave voor de jonge stad. Samen interviewden zij Ivonne de Nood, projectdirecteur Handelingsperspectief bij Almere 2.0.

De groei van Almere als onderdeel van de woningbouwopgave

Almere is in minder dan een halve eeuw uitgegroeid tot een stad met meer dan 200.000 inwoners. Het is inmiddels de achtste stad van Nederland. En Almere groeit door. De komende 30 jaar is er in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) behoefte aan ruim 350.000 woningen. De Oostflank van de MRA biedt ruimte voor ongeveer een derde van deze woningbouwopgave. Almere heeft ruimte voor de ontwikkeling van zo’n 60.000 tot 85.000 woningen tot 2050. Daarmee biedt deze stad straks plek aan minimaal 400.000 inwoners. 

Ivonne: “Almere wil groeien, maar wel op een kwalitatief hoogwaardige manier waar de stad beter van wordt. Daarvoor is meer nodig dan huizen bouwen. Wij willen vasthouden aan de huidige kwaliteiten van de stad: een inclusieve stad, die uniek is met zijn meerdere kernen, groen-blauwe structuren en diverse woonmilieus. Daarnaast moet er ook geïnvesteerd worden in bereikbaarheid, werkgelegenheid (economie & onderwijs), voorzieningen, ecologie en groen in de stad. Om dat alles te bereiken, wordt vanuit het programma Almere 2.0 samengewerkt aan de verschillende opgaven.”

“Groei betekent meer dan huizen bouwen: wij willen vasthouden aan de huidige kwaliteiten van de stad."

Ivonne de Nood - Projectdirecteur Handelingsperspectief bij Almere 2.0

Samenwerking cruciaal voor de woningbouwopgave in Nederland

De woningbouwopgave in Nederland is groot. Ivonne noemt samenwerking één van de belangrijkste ingrediënten in deze opgave. Almere 2.0 werkt samen met Rijk, provincie, regio en partners en inwoners in de stad. Die samenwerking is noodzakelijk om deze grote opgave aan te pakken. Al verschillen de benodigde samenwerkingsconstructies per gebiedsontwikkeling in Nederland.

Ivonne: “In mijn ogen is de grootste uitdaging dat iedere gebiedsontwikkeling met kwaliteit en vanuit integraliteit vormgegeven zou moeten worden. De opgaven zouden niet sectoraal benaderd moeten worden. Het gaat niet alleen om woningen bouwen of het verbeteren van de infrastructuur. Opgaves weten te verbinden aan de opgaves van de energietransitie of klimaatadaptatie en daarin ruimte bieden aan de burger en ondernemer om hier vorm aan te geven, dat vormt de uitdaging.”

Hoe OchtendMensen meewerkt aan de ideale stad van de toekomst

Ivonne: “Kijk wat ik fantastisch vind aan Nederland, Europa en de wereld is dat er ongelooflijk veel verschillen zijn. Elke stad is opgebouwd uit lagen in de tijd. Steden worden gekenmerkt door landschappelijke en culturele verschillen, waar steeds nieuwe dingen aan zijn toegevoegd. Dus ik denk niet zozeer in een utopisch eindbeeld voor een stad, maar geloof meer in een contextgebonden gezamenlijk proces. Het is nooit een blauwdruk, dus ik zou dat echt samen willen opbouwen met de mensen. Kijken naar wat er was, er nu is en nodig is voor de toekomst om dat als startpunt te nemen.”

En dat is precies wat Steffie en Dylhan doen in Almere. Bij de totstandkoming van het Handelingsperspectief hebben zij gekeken naar: waar komt Almere vandaan? Wat is er al? Waar willen wij naartoe als stad? En hoe gaan wij dat met de partners, partijen en inwoners organiseren in de komende decennia? Als programmasecretarissen zijn zij verantwoordelijk voor een groot deel van het proces; het voorbereiden van bijeenkomsten, gesprekstafels en overleggen. Daarnaast zijn Dylhan en Steffie betrokken bij verschillende deeltrajecten binnen het project Handelingsperspectief, zij houden daardoor goed zicht op de integraliteit van het project.

Een integrale blik op stedelijke ontwikkeling

De groep Stad, Natuur & Mobiliteit streeft naar inclusieve gebiedsontwikkeling waar ruimte is voor de mens en de natuur, en dat op een duurzame manier met kwaliteit en integraliteit.

Ivonne: “Het is de kunst om met alle creativiteit, kennis en goede processen echt iets gaafs te doen, iets wat past bij iedere stad om op een duurzame manier met kwaliteit en vanuit integraliteit te ontwikkelen. En dat is niet vanzelfsprekend. Daarom is het goed dat jullie dit doen vanuit de marktgroep Stad, Natuur & Mobiliteit. Jullie als OchtendMensen kunnen ervoor zorgen dat een integrale blik op stedelijke ontwikkeling vanzelfsprekender wordt op verschillende plekken.”

OchtendMensen zijn proactief, enthousiast en gaan uitdagingen niet uit de weg. Zo helpen OchtendMensen Nederland leefbaar, innovatief en bereikbaar te houden.

Wil je weten wat OchtendMensen voor jou of jouw bedrijf kan betekenen, neem dan graag contact op met Albert Pansier, manager Stad, Natuur & Mobiliteit.

Meer over wat wij doen binnen de thema’s Stad, Natuur & Mobiliteit lees je op onze themapagina.

Groene en gezonde stedelijke ontwikkeling

Groene en gezonde stedelijke ontwikkeling OchtendMensen TwynstraGudde

De adviseurs van OchtendMensen werken aan de woningbouwopgave, implementatie van de omgevingswet, verbinding tussen het fysieke en sociale domein, leefbaarheid, vergroening en gezondheidsbevordering.

Op deze themapagina over groene en gezonde stedelijke ontwikkeling laten wij door middel van blogs, interviews en projectbeschrijvingen meer zien van wie wij zijn, wat wij doen en welke ontwikkelingen volgens ons van belang zijn.

Deze themapagina zal zich in de loop van het jaar 2021 verder gaan vullen.

Wil je actief op de hoogte worden gehouden, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief Stad, Natuur & Mobiliteit van OchtendMensen of volg onze LinkedIn-pagina.

Omgevings­manager MIRT-onderzoek Metropool­regio Utrecht

Verschillende overheden werken samen aan lange termijn verstedelijking

De centraal gelegen regio Utrecht is één van de meest aantrekkelijke, economisch sterke en dynamische gebieden van Nederland. Rijk, provincie en regio werken samen in programma U Ned om de groei in goede banen te leiden en leefbaarheid, bereikbaarheid, en woon- en werklocaties te borgen. Het MIRT-onderzoek Utrecht is onderdeel van programma U Ned. Hierin wordt gekeken naar de lange termijn verstedelijking. De verschillende overheden werken samen aan een stip op de horizon: waar liggen nieuwe woningen, bedrijventerreinen en andere werklocaties, ov-verbindingen, (snel-)wegen, etc. in 2040 (en daarna)?

OchtendMensen helpt bij het betrekken van alle partijen en hun onderlinge samenwerking

In het MIRT-onderzoek houdt Pascalle Albers zich als omgevingsmanager bezig met de interne en externe stakeholders die betrokken zijn bij dit project. In het proces om tot een perspectief voor de regio Utrecht in 2040 te komen, spelen vele belangen die niet altijd op één lijn liggen. Toch is de wens en meerwaarde om dit gezamenlijk te doen groot. Vanuit haar rol als omgevingsmanager buigt Pascalle zich over de samenwerkingen en de manier waarop elke partij wordt betrokken.

Wil je meer weten over de opdrachten die OchtendMensen doen rondom de thema’s ‘Stad, Natuur & Mobiliteit’, dan kun je hier meer van onze projecten bekijken.

Proces­coördinator duurzame en innovatieve woningbouw De Bouwcampus

Procescoördinator duurzame en innovatieve woningbouw OchtendMensen

Innovatieve oplossingen voor verduurzamen van gebouwen en omgeving

Transities in de bouwsector zijn nodig om de grote maatschappelijke opgave rondom verduurzaming, waar we als samenleving voor staan, te realiseren. Stichting de Bouwcampus draagt hieraan bij door vanuit een onafhankelijke positie organisaties bij elkaar te brengen en innovatieve oplossingen te ontwikkelen binnen het thema ‘verduurzamen van gebouwen en omgeving’.

Het samenbrengen van kennis, inzichten en ervaring draagt bij aan het versnellen van transitie in de bouwsector

Als procescoördinator houdt OchtendMensen-adviseur Eva Louwerenburg zich bezig met de vormgeving en organisatie van diverse projecten. Eén van de projecten gaat over het woningtekort dat in Nederland is ontstaan. Om dit op te lossen zullen er snel en op duurzame wijze nieuwe woningen moeten worden gebouwd. Naast woningbouw is Eva bezig met utiliteitsbouw, waarbij de focus enerzijds ligt op het toepassen van gebiedsgerichte energiesystemen en anderzijds bij circulair en natuur-inclusief bouwen.

Eva’s taken binnen deze projecten lopen uiteen en omvatten onder meer het uitvoeren van desk-research, het opstellen van een plan van aanpak, en het vormgeven, organiseren en begeleiden van bijeenkomsten. Een enorm leerzame rol, waarin het samenbrengen van kennis, inzichten en ervaring bijdraagt aan het versnellen van transitie in de bouwsector.

Wil je meer weten over de opdrachten die OchtendMensen doen rondom de thema’s ‘Stad, Natuur & Mobiliteit’, dan kun je hier meer van onze projecten bekijken.

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven