Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Programma­secretaris Landelijke Coördinatie COVID-19-bestrijding

Programmasecretaris Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding

Pandemische paraatheid tijdens COVID-19

Een samenleving met COVID-19. We raken er steeds meer aan gewend. Sinds 2019 zijn we bezig met deze pandemie en de bestrijding daarvan. Miljoenen PCR-testen, bron- en contactonderzoeken en het opzetten van een vaccinatieprogramma. Het moet de mensen in onze samenleving die kwetsbaar zijn voor het virus beschermen en de continuïteit in de zorg behouden. Maar de ontwikkeling van het virus en de gevolgen daarvan voor de samenleving waren en zijn nog steeds moeilijk te voorspellen. Deze onzekerheid vraagt om groot organisatievermogen, flexibiliteit, wendbaarheid, zorgvuldigheid en creativiteit in de uitvoering. De Landelijke Coördinatie COVID-19-bestrijding (LCCB), opgezet binnen de GGD GHOR Nederland, is één van de organisaties die zich inzet om de COVID-19-crisis te beheersen.

De drijvende kracht achter testen, bron- en contactonderzoek, vaccineren en zorgcontinuïteit

De Landelijke Coördinatie COVID-19-bestrijding (LCCB) is een belangrijke schakel tussen de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD-en) en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR-bureaus). De LCCB ondersteunt en coördineert in hun opgave om testen, bron- en contactonderzoek, vaccinatie en zorgcontinuïteit buiten het ziekenhuis te realiseren.

De activiteiten van de LCCB variëren van een zeer snelle opschaling, gevolgd door afschaling en mogelijk weer opschaling en het zoeken naar verantwoorde capaciteitsbenutting in de tussenfasen. De LCCB is een tijdelijke organisatie. Wanneer COVID-19 zodanig afneemt dat (grootschalige) bestrijding niet meer nodig is, stopt de LCCB haar werkzaamheden. De borging en overdracht van kennis, ervaring, informatie en systemen dient dan zorgvuldig te gebeuren.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden werkt de LCCB samen met verschillende partijen. Hiertoe behoren onder andere het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS); het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD-en. Meer dan 300 mensen zetten zich in om de taken van de LCCB uit te voeren.

Hoe OchtendMensen helpt in de COVID-19-bestrijding

OchtendMensen-adviseur Marjolein Wesselo werkt als programmasecretaris bij de LCCB. In deze functie ondersteunt zij de directeur/bestuurder Jaap Eikelboom en adviseert zij de programmadirectie. Marjolein is het eerste aanspreekpunt bij vragen, bereidt diverse overleggen voor – zoals de overleggen met VWS en de directie – óf vervult hierin een voorzittersrol. Zij let op de consistentie in besluiten en ondersteunt in het omzetten van deze besluiten in concrete acties. Vanuit haar rol kan Marjolein ook gevraagd worden mee te denken in strategische vraagstukken van het team Strategie en Beleid. Door het adequaat invullen van haar taken draagt Marjolein zorg voor een logisch samenspel binnen de organisatie en voor oog op de doelen van morgen in de hectiek van de dag.

In het halfjaarplan van de LCCB kun je meer lezen over de ontwikkelingen, uitgangspunten en doelstellingen tot en met juni 2022 voor de activiteiten van GGD’en en GHOR-bureaus.

Meer over publieke gezondheid lees je op de themapagina op onze website. En wij vertellen je graag wat OchtendMensen nog meer doet in de Zorg & Gezondheid.

Adviseur Gezonde Omgeving JOGG

Gezonde jeugd gezonde toekomst JOGG OchtendMensen

Een gezonde toekomst voor de jeugd

JOGG Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst maakt de fysieke en sociale leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder. JOGG vormt samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven een netwerk. Samen werken zij aan een onderbouwde methode: de JOGG-aanpak. Hierdoor groeit de jeugd op tot een gezonde generatie. Om dit voor elkaar te krijgen zet JOGG zich in op de omgevingen rondom het kind, zoals school, buurt en sport.

JOGG-Teamfit is een werkwijze van JOGG waarbij stappen worden gezet naar een gezondere sportomgeving, door het voedingsaanbod in sportkantines en de horeca van sportaccommodaties gezonder te maken. JOGG-Teamfit is ontstaan met focus op de sportomgeving, maar richt zich inmiddels ook op de buurtomgeving: kinderboerderijen, speeltuinen en buurthuizen kunnen namelijk ook gezonder worden.

Aanvalsplan gezonde buurtomgeving voor gezonder voedingsaanbod

OchtendMensen is gevraagd een “Aanvalsplan buurtomgeving” te schrijven voor de JOGG-regisseurs: (beleids)medewerkers die vanuit de gemeente zijn betrokken bij het benaderen en gezonder maken van verschillende locaties.

OchtendMensen-adviseur Anne-Marij Lock heeft hiervoor gesprekken gevoerd met belangrijke stakeholders. Op basis van de uitkomsten van deze gesprekken heeft zij in kaart gebracht wat de behoefte is van de JOGG-regisseurs die de buurtomgeving gezonder gaan maken.

Ook heeft Anne-Marij een sociaal marketingonderzoek geanalyseerd en daaruit opgemaakt wat de bijzonderheden zijn per buurtlocatie, omdat deze  locaties onderling van elkaar verschillen. Het definitieve plan is gepubliceerd op de online omgeving van JOGG, zodat JOGG-regisseurs van aangesloten gemeenten in Nederland weten welke stappen zij kunnen zetten naar een gezonder voedingsaanbod.

Ben jij benieuwd wat JOGG nog meer doet om gezond gewoon te maken? Klik dan hier.

Wil je weten in welke projecten OchtendMensen nog meer bijdragen aan Publieke Gezondheid, lees dan verder.

Project­secretaris Senior­vriendelijke Wijken Gemeente Rotterdam

Seniorvriendelijke wijken Gemeente Rotterdam

In 2035 is 20% van de Rotterdammers 65+

De toenemende vergrijzing vraagt om investeringen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Zo kunnen passende zorg en ondersteuning geboden worden en kunnen Rotterdammers in hun eigen wijk gezond en vitaal oud worden. Per wijk zijn er verschillen in de behoeftes van de groepen ouderen en het aanwezige aanbod. Daarom is de gemeente Rotterdam in vijf wijken de pilot ‘Seniorvriendelijke Wijk’ gestart.

In een ‘Seniorvriendelijke Wijk’ komen de wensen en behoeften van ouderen samen

Sommige ouderen zoeken een plek waar ze zich kunnen inzetten voor de buurt. Anderen willen meer sociale contacten. En bepaalde ouderen zijn meer aangewezen op zorg en ondersteuning. In de Seniorvriendelijke Wijken komen verschillende woon-, zorg- en welzijnspartners samen om op integrale wijze aan deze wensen en behoeften te voldoen. Zo wordt er onder andere gewerkt aan het aanbod van meer woningen waarin ouderen langer thuis kunnen blijven wonen, nieuwe woonzorgconcepten, het samenbrengen van senioren door middel van verschillende activiteiten en het creëren van meer efficiënte zorg. De gemeente Rotterdam biedt in deze samenwerking zowel projectmatige als financiële ondersteuning.

OchtendMensen biedt projectondersteuning in de aanpak ‘Seniorvriendelijke Wijk’

OchtendMensen-adviseur Leanne Soff ondersteunt als projectsecretaris de vijf kernteams Seniorvriendelijke Wijken. In deze kernteams komen per wijk de verschillende welzijns-, zorg- en woonpartners samen. Leanne bereidt de overleggen voor van de verschillende kernteams en zorgt voor de verslaglegging en monitoring van de actiepunten. Daarnaast denkt zij mee over de toekomst en borging van de samenwerkingsstructuur-aanpak Seniorvriendelijke Wijken voor wanneer het collegeprogramma na de aankomende gemeenteraadsverkiezingen van 2022 afloopt .

Meer over wat OchtendMensen doen binnen het thema Zorg & Gezondheid lees je op onze marktpagina.

 

Adviseur Gezonde Leefomgeving JOGG

Kids

Extra middelen voor kinderen in kwetsbare situaties via JOGG-subsidie ‘Bewegen in de buurt’

De impact van de maatregelen rondom het Coronavirus is aanzienlijk. Het kabinet heeft een Maatschappelijk Steunpakket Coronacrisis ter beschikking gesteld dat gericht is op sociaal en mentaal welzijn en een gezonde leefstijl. Een belangrijk deel van dit steunpakket moet ten goede komen aan de jeugd. JOGG heeft middelen vanuit dit steunpakket ontvangen. Deze middelen worden zoveel mogelijk ingezet in samenwerking met regionale en landelijke partners.

OchtendMensen hielp met de subsidieuitvraag ‘Bewegen in de buurt’

OchtendMensen-adviseur Charlotte Prenen hielp met de uitrol van de subsidieaanvraag. Hierin kregen (JOGG-)gemeenten of andere maatschappelijke partijen de kans om een substantiële bijdrage te ontvangen die ten goede komt aan het structureel vergroten van het beweegaanbod in de buurt. Als adviseur Gezonde Leefomgeving hielp Charlotte, naast het opstellen van de uitvraag met de bijbehorende criteria en randvoorwaarden, ook bij de beoordeling van de ingezonden aanvragen. De inhoud van de projecten in de aanvragen liep uiteen van projecten gericht op kinderen met een beperking, het inzetten van jongeren als rolmodel voor anderen tot het inzetten van apps om kinderen en jongeren in beweging te krijgen. JOGG heeft uiteindelijk 17 projecten kunnen ondersteunen.

Ben je benieuwd wat JOGG allemaal nog meer doet om gezond gewoon te maken? Klik dan hier.

Wil je weten in welke projecten OchtendMensen nog meer bijdragen aan Publieke Gezondheid, lees dan verder.

Publieke gezondheid

Publieke gezondheid OchtendMensen TwynstraGudde

Voorkomen is beter dan genezen

‘Voorkomen is beter dan genezen, is een oud spreekwoord, maar is nog steeds relevant. Zo hebben we tegenwoordig te maken met een toename in het aantal mensen met een chronische ziekte, hebben veel Nederlanders te maken met psychische problemen en ontkomen ook wij niet aan de COVID-19-pandemie.

De overheid streeft naar het bevorderen van de gezondheid van haar inwoners. Door in te zetten op ziektepreventie, gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming worden inwoners gezonder. Dit zorgt niet alleen voor productievere inwoners, maar ook voor goedkopere zorg.

Gezondheidsbeleid richten op preventie

Maar hoe kan de overheid ons tegen alle bedreigingen beschermen? Wat wordt er al gedaan? En waar zouden we misschien meer aandacht aan moeten besteden? Wij als OchtendMensen nemen je mee in de wereld van preventie en publieke gezondheid. Houd deze pagina daarom in de gaten!

Verander­wensen op het gebied van preventie: Een blik op gezondheids-bevordering en preventie

Een interview met Sjaak de Gouw en Dennis Christmas, beiden werkzaam als directeur bij de Regionale Dienst Openbare Gezondheid (RDOG) Hollands Midden, door Ochtendmensen-adviseurs Fenna Reuvers en Noëlle van den Boom. De RDOG Hollands Midden is de ‘koepel’ van drie sectoren: Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), Regionale Ambulancezorg Voorziening (RAV) en Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR).

De maand november 2020 staat bij de OchtendMensen van TwynstraGudde in het teken van gezond en vitaal leven en werken. Elke week van deze maand belichten we een ander thema. Deze week staan we stil bij het thema ‘gezondheidsbevordering’. Wat is en doet de RDOG Hollands Midden? Hoe staat gezondheidsbevordering centraal in deze organisatie? Welke uitdagingen spelen er binnen de RDOG op dit thema? En wat zouden hun veranderwensen zijn voor Nederland op het gebied van preventie? Wij gingen hierover in gesprek met niemand minder dan directieleden Sjaak de Gouw en Dennis Christmas.  

Wie is Sjaak de Gouw? Kun je wat over jezelf vertellen?  

Ik heb een medische achtergrond en tegelijkertijd ben ik geïnteresseerd in beleid. In 2002 kwam ik bij de RDOG terecht. Dat voelde echt als thuiskomen. Bij de RDOG kan ik mijn medische achtergrond en interesse in beleid combineren in een omgeving die zich richt op preventie en publieke gezondheid.  

(Foto boven: Sjaak de Gouw, directeur Publieke Gezondheid RDOG Hollands Midden)

Sjaak, Wat betekent een gezonde leefstijl voor jou?  

Een gezonde leefstijl betekent veel voor mij. Op dit moment lijkt dat misschien niet zo. Door het vele vergaderen, te weinig sporten en het veel te druk te hebben, heb ik mijn gezondheid de laatste jaren een beetje verwaarloosd. Een paar jaar geleden ben ik 60 kilo afgevallen. Ik merkte dat het moeilijk was om dat vol te houden. Je moet echt moeite doen om een gezonde leefstijl te onderhouden. Nu wil ik weer proberen het goede voorbeeld te geven. Ik vind dat je als directeur Publieke Gezondheid een boegbeeld van de organisatie moet zijn.  

Wie is Dennis Christmas? Kun je wat over jezelf vertellen?  

Ik ben iemand die zich graag verdiept in nieuwe dingen. Toen ik bij de RDOG aan de slag ging, had ik geen idee wat publieke gezondheid betekende. Inmiddels heb ik goed door wat het is en waarom het zo belangrijk is. Verder vind ik werken op het snijvlak van zorg en welzijn en bedrijfsvoering fascinerendHet gaat om goede publieke zorg tegen aanvaarbare kosten.

Volgens mij is het verschrikkelijk om eenzaam en ongezond je laatste levensfase door te maken. Een GGD kan daar een positieve bijdrage aan leveren.

Dennis, Wat betekent een gezonde leefstijl voor jou?

Ik heb van mijn werk mijn hobby gemaakt. Daardoor besteed ik soms te weinig aandacht aan mijn lijf en mijn sociale omgeving. Zorgen dat alles in balans blijft, vind ik best een opgave. De afgelopen jaren heb ik de televisie vrijwel afgezworen, dat geeft veel tijd extra om na te denken en te praten. Wel vaak over het werk… Om aan mijn beweging te komen, neem ik altijd de trap en zoveel mogelijk de fiets. 

Ik ben nogal van de positieve gezondheid: de mens is niet alleen maar ziek, maar leert omgaan met ziekte of probeert het te bestrijden. Publieke gezondheid en focus op preventie en positieve gezondheid kunnen helpen om de extra jaren levensverwachting ook in gezondheid te kunnen leven. Want volgens mij is het verschrikkelijk om eenzaam en ongezond je laatste levensfase door te maken. Een GGD kan daar een positieve bijdrage aan leveren.  

Jullie zijn werkzaam als directieleden bij de RDOG Hollands Midden. Kunnen jullie wat meer vertellen over de RDOG Hollands Midden? Wat is en doet de RDOG?   

Sjaak: De kernactiviteiten van de RDOG zijn het bewaken, bevorderen en beschermen van de gezondheid van burgers in de regio. Het gaat altijd om een vorm van publieke gezondheid in combinatie met veiligheid. Een onveilige omgeving is ook een bedreiging voor de gezondheid. De RDOG is zowel bezig met het versterken van het vermogen van burgers – of het nu gaat om ouders, opvoeding of huiselijk geweld – als het bevorderen van het vermogen van burgers en de sociale en fysieke omgeving.  

We richten ons vooral op vormen van collectieve preventie en dan met name op de jeugd, omdat een gewoonte die je jong aanleert ook voor de toekomst nut heeft.

Hoe staat gezondheidsbevordering/preventie in de organisatie centraal?   

Sjaak: We richten ons vooral op vormen van collectieve preventie en dan met name op jeugd in de leeftijdscategorie tussen de 0 en 18 jaar, bijvoorbeeld op scholen en sportverenigingen. Daar proberen we door de ‘gezonde kantine’ of de ‘gezonde school’ ervoor te zorgen dat de omgeving waar kinderen verblijven, uitnodigt tot gezond eten en bewegen. We richten ons met name op de jeugd, omdat een gewoonte die je jong aanleert ook voor de toekomst nut heeft. 

Dennis: Dat is bijvoorbeeld te zien aan de nieuwe organisatiestructuur, waarbij collectieve preventie/gezondheidsbevordering één van de speerpunten van de organisatie wordt. 

Welke uitdagingen spelen er (naast Corona) binnen de RDOG op het gebied van gezondheidsbevordering? 

Dennis: Preventie blijft een ingewikkeld stukje werk. Wat je ziet, is dat over het algemeen bij preventie de opbrengsten niet in hetzelfde laatje vallen als de kosten. En dat is in Nederland best een probleem. Bijvoorbeeld: Als wij met preventie kunnen bereiken dat minder mensen gaan roken, dan worden uiteindelijk de ziekenhuiskosten lager omdat er minder COPD-patiënten zijn. Maar uit dat potje geld kunnen wij onze kosten niet dekken; ook niet als wij aantoonbaar maken dat het zo’n effect heeft. Dat soort schotten maakt het ingewikkeld om sommige preventieprogramma’s door te zetten.    

Sjaak: Daar komt nog bij dat de financiën van gemeenten – in het kader van decentralisatie – worden beïnvloed door de gezondheid van de bevolking. In de gemeentelijke politiek heb je een beleidscyclus van vier jaar, terwijl je voor preventie een beleidscyclus van 20 jaar nodig hebt. Als je kinderen in staat stelt te sporten, dan zie je dat pas op hun vijftigste terug in een betere gezondheid. De financiële berekening is dus wel te maken, maar het blijft lastig om gemeenten meer te laten investeren in preventie omdat het effect moeilijk aan te tonen is.   

En ten slotte: preventie van 100 jaar geleden – toen we begonnen met sociale geneeskunde – ging over drinkwater, slechte lucht en arbeidsomstandigheden. Door maatregelen voor de omgeving hebben we veel gezondheidswinst behaald. Nu zie je dat we het gedrag van mensen proberen te beïnvloeden, en dat is een grote uitdaging.  

Mijn veranderwens is dat we de kennis krijgen om achterstandsgroepen effectief te bereiken.

Hebben jullie veranderwensen voor Nederland op het gebied van preventie?  

Dennis: Ik denk dat gezondheidszorg alleen maar houdbaar blijft als we preventie op nummer 1 zetten. Dat is echt heel erg belangrijk. Wat mij betreft hoort het ook bij preventie dat je in de zorg ook dingen niet doet, noem het ‘kostenpreventie’. Dan kijk je naar de kwaliteit van leven en de impact van de behandeling op het welzijn en voer je daar het gesprek over. Dat ligt maatschappelijk nog erg gevoelig.

Sjaak: Dat we de kennis krijgen om achterstandsgroepen effectief te bereiken. Als we het bijvoorbeeld hebben over het gebruikte taalniveau, dan begrijpt 85% van de mensen dit, maar 15% van de mensen begrijpt het niet. Juist die 15% willen we graag bereiken. Als je in staat bent de kennis en ‘tools’ te hebben om die groep te bereiken, dan zouden we echt tot een gezondere manier van leven kunnen komen. 

Preventie blijft een ingewikkeld stukje werk. Wat je ziet, is dat over het algemeen bij preventie de opbrengsten niet in hetzelfde laatje vallen als de kosten. En dat is in Nederland best een probleem. Ik denk dat gezondheidszorg alleen maar houdbaar blijft als we preventie op nummer 1 zetten.

Dennis Christmas - Directeur Bedrijfsvoering en Programma's RDOG Hollands Midden

Hoe stimuleer je gezond gedrag tijdens het werken?

Mark Leemans, directeur OchtendMensen - Jongtalentenbureau van TwynstraGudde

Een interview met OchtendMensen-directeur Mark Leemans, door Ochtendmensen-adviseurs Fenna Reuvers en Noëlle van den Boom

De maand november van 2020 staat bij de OchtendMensen van TwynstraGudde in het teken van gezond en vitaal leven en werken. Elke week van deze maand belichten we een ander thema. Deze week staan we stil bij het thema gezond gedrag tijdens het werken. Hoe stimuleer je gezond gedrag? Wat doen OchtendMensen om gezond en fit te zijn? En hoe houd je jezelf fit tijdens het thuiswerken? Wie anders dan OchtendMensen-directeur Mark Leemans kan ons van antwoorden voorzien op deze vragen…

Wat betekent een gezonde leefstijl voor jou? Hoe houd jij je daarmee bezig? 

“Voor mij gaat het om een gezonde leefstijl op twee niveaus. Ten eerste op persoonlijk niveau. Een gezonde geest in een gezond lichaam werkt voor mij. Ik check bewust bij mezelf of ik me mentaal goed voel en of ik mijn werkdagen op een voor mij prettige en werkende manier heb ingedeeld. Daarnaast beweeg en sport ik veel en merk dat als ik dat niet doe, ik minder goed functioneer. Dit zijn echt voorwaarden om op een goede manier mijn werk te blijven doen.

Het tweede niveau is het niveau van de organisatie, waarbij ik denk dat het werk wat onze jonge professionals doen bijna te vergelijken is met topsport. Het werk is impactvol. Daar is een mentale frisheid voor nodig. Ik denk dat je die frisheid in je hoofd hebt, als je deze ook in je lichaam hebt.

Hoe probeer je die gedachte aan de jonge professionals van OchtendMensen mee te geven?

“Op verschillende manieren. Iedere adviseur heeft een eigen leidinggevende uit het MT en een ouderejaars adviseur als buddy, waardoor we de individuele aandacht goed en bewust georganiseerd hebben.

Een issue als werkdruk of stress verschilt heel erg per persoon. Dat heeft te maken met werk, maar vaak ook met andere omstandigheden buiten werk. Als werkgever ga je daar niet over, maar het heeft wel invloed op hoe iemand functioneert op het werk. Wij proberen zo’n band te creëren dat onze adviseurs ons open laten weten hoe het met hen gaat.

Daarnaast is er vanaf dag één in elke kick-off en opleiding aandacht voor de balans tussen werk en privé. We vinden dit een belangrijk thema. En zeker aan de start van je werkcarrière is het een thema dat onder druk komt te staan. Adviseurs moeten gaan herkennen wat voor hen werkt en wat niet werkt.

Wat zijn, naast aandacht op de werk-privé balans, specifieke activiteiten die bij OchtendMensen georganiseerd worden? En zit daar een gedachte achter als organisatie?

“We bieden verschillende soorten en vormen van activiteiten, ontspanning en ontmoeting actief aan. Momenteel organiseert onze sportcommissie bijvoorbeeld het Christmas Countdown Program, waarin elke week een (digitale) sportactiviteit door een collega wordt georganiseerd voor de werkdag begint. Onze adviseurs geven daar zelf invulling aan.

Maar het is wel een interessante vraag: Gaan we nou wielrennen met elkaar om het sporten of om de gezelligheid? Laten we eerlijk zijn: om de gezelligheid, toch? Als iemand als ontspanning het nodig heeft om naar een museum te gaan of graag een wandeling maakt, ben ik niet degene die gaat zeggen dat je om 08.00 uur aan yoga of een hardloopklasje mee moet doen. Iedereen heeft zijn eigen manieren om te ontspannen. Mijn manier is sport: dat is hoe ik in de wedstrijd sta, met vele OchtendMensen. Maar ik wil ook ruimte bieden aan andere manieren van ontspannen.”

‘Alles wat we kunnen doen om mensen in beweging en naar buiten te krijgen, doen we ook. Maar het bindingselement en het samen bezig zijn zitten er zeker ook in, omdat ik denk dat dat ook bijdraagt aan gezond zijn en lekker in je vel zitten.’

Maar bieden we het Christmas Countdown Programma aan omdat we het vooral gewoon leuk vinden, of zit daar een gedachte achter?

“We hadden onze medewerkers ook elke week een wijnpakket kunnen sturen; dat is ook goed voor de ontspanning. Maar het Christmas Countdown Program is wel degelijk gerelateerd aan het feit dat je de hele dag achter je beeldscherm zit en je ook andere dingen moet doen om balans te vinden. Zitten is het nieuwe roken, daar ben ik me heel erg van bewust. Dus alles wat we kunnen doen om mensen in beweging en naar buiten te krijgen, doen we ook. Maar het bindingselement en het samen bezig zijn zitten er zeker ook in, omdat ik denk dat dat ook bijdraagt aan gezond zijn en lekker in je vel zitten. Nu in de Covid-tijd nog meer dan anders.”

In deze Covid-tijden waar we non-stop thuiswerken en de herfst als een bom inslaan, is het extra lastig om van je stoel af te komen en te bewegen. Hoe houd jij je jezelf fit en gezond tijdens het thuiswerken? (Vraag van de week) 

“Door gedisciplineerd te plannen. Net als mijn werkafspraken, plan ik mijn sport ook gewoon. Dat is voor mij net zo belangrijk als een werkafspraak. Doordat ik het inplan, weet ik ook dat ik het ga doen. Daar ben ik bewust mee bezig. Ook omdat ik weet dat als ik het niet doe, dit direct impact heeft op mijn productiviteit, humeur en alertheid. Dan heb ik er last van.”

En tot slot: Welke tips heb jij nog voor ons om aan de slag te gaan met preventie en een gezondere leefstijl?  

“Elke ochtend en avond loop ik een ronde met de honden. Zo zorg ik ervoor dat ik de dag met een leeg hoofd begin, maar ook bewust mijn werkdag afsluit.

Vroeger kon ik er heel erg tegen opzien als ik in het weekend nog iets moest doen voor werk. Vervolgens was ik daar het hele weekend mee bezig. Daar heb ik van geleerd dat je de dingen die door je hoofd blijven zeuren beter direct kan tackelen. Je hoofd leegmaken is echt belangrijk!

En dan nog een Covid-werktip: verdeel je werk over de dag naar tijden die voor jou werken. In deze tijd kan je spelen met je werktijden: wat zijn momenten dat je energiek bent en wat zijn juist momenten dat je die energie niet hebt? Probeer dat te benutten!”

'Het werk wat onze jonge professionals doen, is bijna te vergelijken met topsport. Het werk is impactvol. Daar is een mentale frisheid voor nodig. Ik denk dat je die frisheid in je hoofd hebt, als je deze ook in je lichaam hebt.'

Mark Leemans - Directeur OchtendMensen

Junior-directiesecretaris / Secretaris Coronabestrijding RDOG

Opdracht OchtendMensen Junior-directiesecretaris / Secretaris Coronabestrijding RDOG

OchtendMensen-adviseur Fenna Reuvers is werkzaam als junior-directiesecretaris binnen het directieteam van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden. De RDOG bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden, in zowel reguliere als crisisomstandigheden.

Twee dagen in de week ondersteunt Fenna het directieteam, met name op werkzaamheden rondom de bedrijfsvoering van de organisatie. Werkzaamheden binnen deze rol bestaan onder meer uit de organisatie van bestuurlijke overleggen, het organiseren van werkbezoeken voor gemeenteraden en bijdragen aan de werkzaamheden rondom de organisatieontwikkeling.

Daarnaast is Fenna twee dagen per week werkzaam voor de nieuwe afdeling Coronabestrijding. Hier fungeert zij ook als secretaris. Zij houdt zich bezig met het inventariseren en structuren van de informatiestromen, capaciteitsvraagstukken en de organisatie van de afdeling Coronabestrijding voor de langere termijn.

Een interessante, leerzame en actuele opdracht waar Fenna met haar inzet een bijdrage kan leveren aan het zo goed mogelijk doorkomen van de huidige pandemie!

Adviseur Publieke gezondheid GGD IJsselland

Adviseur Publieke Gezondheid GGD IJsselland OchtendMensen Marlou Kerssens

GGD IJsselland zet zich in voor de gezondheid van de inwoners in de elf gemeenten in de regio IJsselland. In het team Beleidsadvies en Onderzoek draagt OchtendMensen Marlou Kerssens hier – in haar rol van adviseur Publieke gezondheid – aan bij.

Marlou heeft onder meer succesvol een ondersteuningsaanvraag geschreven voor de regionale coördinatie van de Rookvrije Omgeving, onderdeel van het landelijke project ‘De Rookvrije Generatie’. Ook schrijft Marlou een advies namens de GGD aan de gemeente Zwolle over de doorontwikkeling van het netwerk ‘Zwolle Gezonde Stad’. Dit netwerk is onderdeel van het lokale gezondheidsbeleid van de gemeente en bestaat al meer dan tien jaar. In haar advies maakt Marlou gebruik van een integrale aanpak, waarbij ze onder andere kijkt naar de link tussen armoede, fysieke leefomgeving en gezondheid.

In haar werk betrekt Marlou de adviseurs en projectleiders van de GGD. In haar aanpak zoekt zij naar een balans tussen leren van wat er al bekend is binnen de GGD en hier gebruik van maken, en zelf op zoek gaan naar nieuwe informatie. Hierbij beperkt zij zich niet tot wat er is in de regio, maar kijkt ze juist ook naar GGD’s in andere regio’s, landelijke ontwikkelingen en kennis bij andere partners zoals gemeenten en zorgorganisaties.

Marlou is van toegevoegde waarde voor de GGD door een frisse en kritische blik en nieuwe perspectieven op zaken in te brengen. Ze deelt haar verwondering en vraagt door in gesprekken. Door deze frisse blik en het samenbrengen en analyseren van alle verschillende informatie, helpt ze de GGD om onderbouwde en bruikbare adviezen op te leveren. Mede door de inzet van Marlou worden er de komende jaren extra rookvrije omgevingen gerealiseerd in de regio en wordt de focus van het netwerk ‘Zwolle Gezonde Stad’ aangescherpt, waardoor gezond leven nog aantrekkelijker en gemakkelijker wordt voor Zwollenaren.

Programma­medewerker Groene en Gezonde Stad Gemeente Almere

Groene en Gezonde Stad Almere OchtendMensen

Duurzaamheidsagenda Gemeente Almere

Mondiaal spelen er grote duurzaamheidsuitdagingen. Klimaatverandering is een wereldwijd probleem. De komende jaren zijn er grote veranderingen nodig: overstappen op duurzame energie, en grondstoffen veel spaarzamer en beter benutten en niet verloren laten gaan.

De rol van de overheid is essentieel om verschillende belangen af te wegen en beslissingen te nemen die voor de hele samenleving van belang zijn. In haar duurzaamheidsagenda geeft de gemeente Almere richting aan duurzame dingen doen én de dingen duurzaam doen. Het programma Groene en Gezonde Stad Almere is opgezet om deze duurzaamheidsagenda tot uitvoering te brengen.

Duurzame dingen doen én dingen duurzaam doen door gedragsverandering

Binnen het programma Groene en Gezonde Stad wordt ingezet op het stimuleren van duurzaam gedrag. Echte transities ontstaan immers door grootschalige gedragsverandering. De gemeente Almere gebruikt de ervaringen van koplopers in haar stad om andere bewoners, ondernemers, ambtenaren en bestuurders te stimuleren om ook duurzaam te gaan handelen.

Hoe draagt OchtendMensen bij aan het stimuleren van duurzaam gedrag en aan coalitievorming binnen het bedrijfsleven

Als programmamedewerker Groene en Gezonde Stad richt OchtendMens Isis Weekenborg zich enerzijds op het stimuleren van duurzaam gedrag bij collega-ambtenaren en inwoners van gemeente Almere.

Eén van de projecten die hieronder valt, heeft als thema ‘fast fashion’. De textielindustrie is de op één na vervuilendste industrie van de wereld. In dit project werkt de gemeente Almere samen met een onderzoeksteam om te achterhalen hoe jongeren in Almere zich gedragen bij de aanschaf en het gebruik van kleding. Vervolgens wordt gewerkt aan passende gedragsinterventies om meer duurzaam gedrag onder jongeren op het gebied van kledingaankoop- en gebruik te stimuleren.

Anderzijds bouwt Isis mee aan coalitievorming binnen het bedrijfsleven in Almere. Samen met ondernemers werkt ze aan tastbare uitdagingen en slimme samenwerkingen om zo business cases door te ontwikkelen die voordelen opleveren voor mens en natuur. De thema’s lopen uiteen van het verhogen van de biodiversiteit in de openbare ruimte tot het duurzaam ontwerpen met reststromen. Samen met de projectleider Groene en Gezonde stad Almere organiseert Isis verschillende bijeenkomsten waar ondernemers uit Almere samenkomen om het over deze thema’s en hun raakvlakken te hebben, en dit vervolgens gezamenlijk in actie om te zetten.

Isis legt en onderhoudt contact met betrokken ondernemers, fungeert binnen projecten als aanspreekpunt namens de gemeente, bewaakt de voortgang van de projecten en ze is medeverantwoordelijk voor de programmering en facilitering van online en offline bijeenkomsten die bij deze projecten horen. Dit alles om ervoor te zorgen dat zowel ambtenaren, inwoners als het bedrijfsleven van de gemeente Almere zich duurzamer gaan gedragen.

Lees hier meer over waar OchtendMensen aan werken op energie- en duurzaamheidsgebied.

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven