Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Beleids­adviseur kansen­gelijkheid en sociale veiligheid PO-Raad

Kids

Aandacht voor het onderwijs

Het (primair) onderwijs is een sector waarin ontzettend veel opgaven spelen: het lerarentekort, de kwaliteit van het onderwijs, kansengelijkheid, onderwijsinnovatie. Het is een sector die enorm veel aspecten heeft, en op bijna elk aspect ook zijn eigen uitdagingen kent.

De rol van de PO-Raad

Alle scholen binnen het primair onderwijs hebben uiteraard hun eigen visie op het onderwijs, maar één ding hebben ze gemeen: het streven naar goed onderwijs voor elke leerling. Om dit belang goed te vertegenwoordigen, is het ook nodig om gezamenlijk op te kunnen trekken. Hier komt de PO-raad om de hoek kijken: een sectorvereniging voor het primair onderwijs die de belangen van schoolorganisaties in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs vertegenwoordigt. Regelmatig haalt de PO-Raad bij haar leden op welke belangen er spelen en welke visies er op vraagstukken binnen het onderwijs zijn. Deze standpunten vertegenwoordigen zij vervolgens weer aan allerlei bestuurlijke tafels. Zo zitten ze regelmatig aan tafel bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) en gaan zij met stakeholders – zoals de opleidingen en kennisinstituten – gesprekken aan over gezamenlijke aanpakken en strategieën.

Kansengelijkheid en Sociale veiligheid

Twee grote thema’s die nu spelen zijn kansengelijkheid en sociale veiligheid. Hoe zorg je er voor dat elk kind gelijke kansen krijgt in het onderwijs? Dat ongeacht je achtergrond je evenveel mogelijkheden krijgt om je verder te ontwikkelen? Hier richt het dossier van kansengelijkheid zich op. En om jezelf goed te ontplooien is een veilige (sociale) omgeving voor elke leerling essentieel.

Dit zijn de twee thema’s waar Raela Zorlu zich als Ochtendmensen-adviseur mee bezig houdt. Haar werkzaamheden bestaan onder andere uit advisering aan het bestuur, het vertegenwoordigen van de onderwijssector aan verschillende tafels en afstemming met het Ministerie van OCW op de thema’s van sociale veiligheid en kansengelijkheid.

Ben je benieuwd wat voor projecten OchtendMensen nog meer doen binnen het thema Onderwijs, lees dan hier verder.

Adviseur bij organisatie­advies­bureau Pesant

Netwerken in het onderwijs - OchtendMensen Pesant

Innovatie en ontwikkeling binnen het onderwijs

Pesant is een organisatieadviesbureau gespecialiseerd in innovatie en ontwikkeling binnen het onderwijs. OchtendMens Frederieke Sedee werkt als junior-adviseur binnen Pesant aan diverse vraagstukken.

Frederieke is onder andere betrokken bij het inrichten van een proces om een nieuw strategisch plan vorm te geven. Hoe betrek je leraren, ouders en leerlingen hierbij? Wat zijn de pijlers waar de school zich mee onderscheidt ten opzichte van andere scholen? En hoe breng je samenhang aan in alle ontwikkelingen die spelen? Als junior-adviseur organiseert Frederieke werksessies om input op te halen voor het strategisch plan. Daarnaast brengt zij in kaart welke stakeholders betrokken zijn, wat hun belang is in het onderwijsconcept en wanneer deze actoren betrokken moeten worden in het proces.

Het vergroten van de effectiviteit van netwerken in het onderwijs

Naast de bijdrage die Frederieke levert aan diverse projecten, doet zij binnen Pesant onderzoek naar de mogelijkheden om de effectiviteit van netwerken in het onderwijs te vergroten. Pesant is betrokken bij het initiëren en doorontwikkelen van diverse landelijke netwerken gericht op de implementatie van nieuwe onderwijsprogramma’s, zoals het stimuleren van wetenschapsoriëntatie in het vwo-curriculum.

Bij het vormgeven van deze onderwijsnetwerken heeft Pesant een bepaalde rol ingenomen. Frederieke onderzoekt de invloed van deze verworven positie op de kwaliteit van het netwerk. Zij analyseert of, en zo ja wanneer, het wenselijk is voor de betrokkenheid van de aangesloten scholen om als programmabureau (een) andere rol(len) te nemen die het eigenaarschap van scholen en daarmee ook het partnerschap binnen netwerken versterkt. Input hiervoor haalt zij op door netwerkbijeenkomsten bij te wonen en gesprekken te voeren met scholen uit het netwerk. Uit de analyse van Frederieke komt onder andere naar voren dat het van belang is om aandacht te besteden aan wederkerigheid; de mate waarin scholen iets uit het netwerk kunnen komen halen en kunnen toevoegen doet ertoe.

Door op verschillende thema’s in kaart te brengen wat de stand van zaken is en welke ontwikkelvragen er spelen, kan gewenste ondersteuning op maat geleverd worden. Bovendien kunnen scholen met soortgelijke ontwikkelvragen onderling met elkaar verbonden worden, waardoor meer eigenaarschap bij de scholen zelf wordt gelegd en Pesant als programmabureau een stapje terug kan doen. Verdergaande rol-differentiatie voor de Pesant-adviseurs is dan ook wenselijk en effectief. Frederieke heeft de verschillende thema’s en bijbehorende fase-indeling weergegeven in een matrix, die als basis dient om het gesprek te voeren met de scholen over de best passende ondersteuning in hun eigen ontwikkelfase en die van het netwerk als geheel.

Wil je meer weten over de uitkomsten van het onderzoek van Frederieke naar het vergroten van de effectiviteit van netwerken in het onderwijs? Neem dan contact op!

Wil je weten wat de bijdrage is van OchtendMensen aan het onderwijs in Nederland, lees dat verder op onze themapagina.

Adviseur Digi­talisering Medrie

OchtendMensen Adviseurs Zorg & Gezondheid

Digitalisering van de zorg

Digitalisering van de zorg is een hot topic en heeft mede door de Coronacrisis een flinke duw in de rug gekregen. We kunnen ongelofelijk veel, maar er zijn ook veel uitdagingen. Om de ICT binnen de zorgpraktijk goed te regelen, ben je als huisarts relatief veel tijd kwijt. En het leidt niet altijd tot een bevredigende oplossing.

Praktijkautomatisering in kaart in de Medrie-regio

Medrie is een regio-organisatie voor huisartsen in de regio’s Flevoland, Hardenberg en Zwolle. Ze faciliteren, ondersteunen, organiseren en vernieuwen de huisartsenzorg. Vanuit de Regiotafel kwam het verzoek om een beeld te schetsen van het huidige ICT-landschap bij huisartsen in de regio. Dit heeft geleid tot het onderzoek “Praktijkautomatisering in kaart in de Medrie-regio”. Met dit onderzoek wordt geïnventariseerd wat de stand van zaken en de ambitie is rondom ICT bij huisartsenpraktijken in de Medrie-regio, worden de lessons learned opgehaald en aanbevelingen gedaan over de rol die Medrie kan spelen bij digitalisering.

Dit onderzoek is een co-productie van Medrie, TwynstraGudde, OchtendMensen en de regionale huisartsen.

Hoe draagt OchtendMensen bij aan het inventarisatie-onderzoek van Medrie?

OchtendMensen-adviseur Anne Goossens geeft onder leiding van Rob Poels uitvoering aan het onderzoek “Praktijkautomatisering in kaart”. Voor dit onderzoek hebben zij een Huisartsen-eigen Referentie Architectuur ontwikkeld om het ICT-landschap mee in kaart te brengen. Anne heeft voor het onderzoek een uitgebreide enquête ontwikkeld voor alle huisartsenpraktijken in de regio en heeft diverse interviews afgenomen. Vervolgens heeft ze deze resultaten gebundeld en geanalyseerd. Dit heeft geleid tot een eindpresentatie en een rapport met een duidelijk beeld van de huidige praktijkautomatisering in de regio en een concreet advies voor Medrie.

Julius Ypma, ICT- en Datastrateeg van Medrie zegt: “Samen met TwynstraGudde doen we een inventarisatieonderzoek in de Medrie-regio’s om te kijken naar de stand van zaken op het gebied van ICT. Welke systemen worden gebruikt, welke toekomstplannen heeft de praktijk en waar is nog ondersteuning bij nodig. Met het resultaat van dit onderzoek kunnen we het gesprek rondom het digitaliseringsvraagstuk goed aangaan in de regio.”

Wil je meer weten over deze opdracht, lees dan ook: Inzet referentiearchitectuur voor efficiencyslag huisartsenpraktijken | Medrie.nl

Meer over wat OchtendMensen doen binnen het thema Zorg & Gezondheid lees je op onze marktpagina.

Junior-beleids­medewerker Cluster Cultuur Provincie Flevoland

Investeringsimpuls klassieke muziek Provincie Flevoland

Cultuurbeleid 2021 – 2024

Overal om ons heen vinden we cultuur, kunst en erfgoed. Een rijke culturele identiteit en goede culturele voorzieningen maken een provincie aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te recreëren.

De provincie Flevoland zet zich in voor het behoud en de ontwikkeling van deze culturele identiteit en zorgt ervoor dat cultuur voor iedereen toegankelijk is en blijft. De nota Cultuurbeleid 2021-2024 bevat alle ambities voor kunst en cultuur uit het coalitieakkoord 2019 – 2023 ‘Ruimte voor de toekomst’ en maakt deze ambities concreet.

Cluster Cultuur provincie Flevoland

Het cluster Cultuur geeft invulling aan het Cultuurbeleid in de provincie Flevoland, om zo volop ruimte te bieden aan het beleven en maken van cultuur. Zo houdt het cluster zich onder andere bezig met cultuureducatie, landschapskunst, het Erfgoedprogramma en Coronaregelingen voor culturele instellingen.

OchtendMensen biedt ondersteuning en doet onderzoek naar de ervaringen met Coronaregelingen

OchtendMensen-adviseur Jill Ober ondersteunt het cluster Cultuur van de provincie Flevoland met procesmatige taken en voert een onderzoek uit naar de ervaringen van culturele instellingen met de Coronaregelingen in 2020 en 2021. Ook is Jill trekker van de Impuls Klassieke Muziek; een investeringsimpuls om de professionele klassieke muziek een boost te geven in de provincie.

Ben je benieuwd wat voor projecten OchtendMensen nog meer doen, lees dan hier verder.

Programma­medewerker Klimaat­akkoord Landbouw en Land­gebruik VNG

Klimaatakkoord Landbouw en Landgebruik

Het nationaal Klimaatakkoord

In 2019 is in Den Haag het nationaal Klimaatakkoord getekend. Hierin zijn afspraken vastgesteld over hoe Nederland in 2030 de uitstoot van broeikasgassen teruggebracht kan hebben met 49%. Om dit te bereiken, is het akkoord opgedeeld in vijf thema’s, waarvan Landbouw en Landgebruik er één is. Hoewel er voor domeinen als Elektriciteit en Mobiliteit al vrij concrete plannen en rolverdelingen liggen voor de uitwerking van de opgeschreven afspraken, is dit voor Landbouw en Landgebruik (nog) niet het geval.

Deze onduidelijkheid maakt dat de uitvoering van de afspraken nog op zich laat wachten. Dat is jammer, zeker omdat de tijd hiervoor dringt. Om een stukje van deze puzzel te verhelderen, is de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een onderzoek gestart naar de rol van de gemeenten in het kader van Landbouw en Landgebruik. Samen met TwynstraGudde-adviseur Michiel Cappendijk werkt OchtendMensen-adviseur Carolien Veldsink als programmamedewerker mee op dit onderzoek.

Landbouw en Landgebruik: twee uitdagende thema’s

Het thema Landbouw en Landgebruik blijkt een echte hersenkraker. Dit komt voornamelijk omdat er verschillende klimaatuitdagingen in samenkomen. Binnen de landbouw heb je niet alleen te maken met CO2- en methaanuitstoot; ook de stikstofproblematiek en de energietransitie komen om de hoek kijken. Daarnaast vragen alle grote thema’s van dit moment om ruimte en grondbeslag: extra bomen plaatsen om te compenseren voor je uitstoot is niet per se de eerste keuze wanneer we meer woningen nodig hebben.

Wat is de rol van gemeenten bij Landbouw en Landgebruik

Eén van deze partijen die betrokken is in de uitwerking van de afspraken van Landbouw en Landgebruik zijn de gemeenten. De rol van gemeenten in deze uitwerking is echter nog niet helemaal duidelijk. Daarom focust het onderzoek van de VNG zich hierop. Belangrijke vragen om te beantwoorden zijn bijvoorbeeld: Wat zijn de verwachtingen richting gemeenten in het kader van de transitie? Met welke partijen in het speelveld dienen gemeenten rekening te houden? En beschikken gemeenten over de juiste middelen om aan hun verantwoordelijkheden op dit thema te kunnen voldoen?

Om antwoord op deze vragen te krijgen, neemt Carolien samen met Michiel interviews af bij partijen die betrokken zijn bij Landbouw en Landgebruik, zoals overheden (gemeenten, provincies, ministeries) en organisaties als de LTO of Glastuinbouw NL. Naast deze gesprekken leest zij zich in op beleidsstukken en -strategieën. De opgehaalde informatie wordt gebundeld in een beleidsadvies en een aantal te ontwikkelen instrumenten, waarmee ondersteuning geboden kan worden aan gemeenten op de weg naar de klimaatdoelen van 2030.

Wat is de bijdrage van OchtendMensen

Michiel Cappendijk, senior-adviseur van TwynstraGudde en samenwerkingspartner op het project: “Carolien is een enthousiaste slimme jonge professional die werkt vanuit een open en geïnteresseerde houding. In ons project richt zij zich zowel op de inhoud als op het contact met de externe partners. Hierdoor kan zij in korte tijd het beleid grondig analyseren en tegelijkertijd toetsen aan de praktijk.”

Wil je weten wat OchtendMensen-adviseurs nog meer doen op het thema Stad, Natuur & Mobiliteit, bekijk dan onze marktpagina.

Directie­secretaris TwynstraGudde

Kantoor OchtendMensen TwynstraGudde Amersfoort

Directiesecretaris bij TwynstraGudde; uitdagend en afwisselend

OchtendMensen-adviseur Marlou Kerssens is werkzaam als directiesecretaris bij TwynstraGudde. TwynstraGudde is het grootste Nederlandse organisatieadviesbureau én het moederbedrijf van OchtendMensen. TwynstraGudde adviseert overheid en bedrijfsleven op veel van de grote en urgente thema’s van deze tijd. Denk aan veiligheid, diversiteit, mobiliteit, digitalisering, duurzaamheid, energie, financiën en gezondheid en biedt opdrachtgevers unieke, werkbare oplossingen en brengen complexe projecten en programma’s tot een goed einde.

Werken aan de optimalisering van bedrijfsvoering en doorontwikkeling van beleidsthema’s

Vier dagen in de week ondersteunt en faciliteert Marlou de directie en de raad van commissarissen (RvC) van TwynstraGudde rondom de governance en de bedrijfsvoering van de organisatie. Werkzaamheden binnen deze rol bestaan onder meer uit het voorbereiden en de organisatie van RvC-vergaderingen en aandeelhoudersvergaderingen, het voorbereiden van beleidsstukken en het vormgeven en uitvoeren van ‘goed bestuur’. Een echte spin in het web-functie waarbij overzicht houden en een kritische frisse blik cruciaal zijn.

Mede door Marlou’s werkzaamheden zijn afgelopen jaar grote stappen gezet op meerdere thema’s. Marlou heeft onder meer een grote rol gespeeld bij het opstellen van jaar- en meerjarenplannen van de Holding van TwynstraGudde, het actualiseren en optimaliseren van werkprocessen en het vernieuwen van het participatiemodel. Ook is ze verantwoordelijk voor juridische zaken en kwaliteitsmanagement. Marlou is pro-actief, flexibel en kritisch en denkt mee met de directie en RvC. Ze agendeert zelf onderwerpen en snapt hoe de bestuurlijke lijnen lopen.

Een interessante leerplek om het bestuurlijk speelveld vanuit de eerste hand mee te krijgen en over veel verschillende thema’s kennis op te doen.

Ben je benieuwd wat voor projecten OchtendMensen nog meer doen, lees dan hier verder.

 

Project­ondersteuner Investeringsimpuls Verkeersveiligheid Ministerie I&W

Project-ondersteuner Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 Ministerie I&W

Investeringsimpuls Verkeersveiligheid

Voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is verkeersveiligheid een belangrijk onderwerp. Dat zie je onder andere terug in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Daarin wordt het doel gesteld om in 2030 goed op weg te zijn naar nul verkeerslachtoffers. Dit kan het Rijk niet alleen. De meeste slachtoffers vallen namelijk op het onderliggende wegennet. Dat zijn wegen die in beheer zijn van gemeenten, provincies of waterschappen.

Om ook op het onderliggende wegennet te kunnen bijdragen aan de verkeersveiligheid, is de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid in het leven geroepen. Hiermee stelt het Rijk de komende tien jaar € 500 miljoen beschikbaar. Met dat geld draagt het Rijk voor maximaal 50% bij aan projecten die de verkeersveiligheid verbeteren op het onderliggende wegennet.

Regeling Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen 2021-2022

Met de ‘Regeling Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen 2021-2022’ maakt het Rijk een eerste stap met het toewijzen van het geld uit de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid. Meer dan 200 gemeenten en provincies ontvangen via deze regeling in totaal € 165 miljoen rijksbijdrage voor verkeersveiligheidsmaatregelen die bijdragen aan een veilige fietsinfrastructuur, verkeersveilige woonwijken en veilige wegen binnen en buiten de bebouwde kom.

OchtendMensen ondersteunt bij de regeling Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen

OchtendMensen-adviseur Jeroen Ubels ondersteunt het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat bij het uitvoeren van deze regeling. Hij helpt onder andere mee met het in goede banen leiden van de meer dan 200 aanvragen. Daarnaast werkt hij aan het inzichtelijk maken van de resultaten. Zo wordt zichtbaar wat de winst is voor de verkeersveiligheid door heel Nederland!

Wil je meer weten over de opdrachten die OchtendMensen doen rondom de thema’s ‘Stad, Natuur & Mobiliteit’, dan kun je hier meer van onze projecten bekijken.

Projectleider CSR Implementation Scan Boskalis

Boskalis baggerschip Queen of the Netherlands

Succesvol ondernemen is duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Voor baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis vormt duurzaamheid in de breedste zin van het woord een belangrijk onderdeel van zijn bedrijfsstrategie. Boskalis wil internationaal toonaangevend zijn op het gebied van duurzaamheid en Corporate Social Responsibility (CSR), en op die manier bijdragen aan de United Nations Sustainable Development Goals.

Om écht verandering teweeg te brengen, moet de hele ‘supply chain’ verduurzamen

Een organisatie staat niet op zichzelf, maar is altijd onderdeel van een grotere keten. Boskalis wil ervoor zorgen dat ook haar leveranciers zich aan de hoogste standaarden committeren en hanteert daarvoor een Gedragscode voor Toeleveranciers. Jaarlijks wordt een deel van de leveranciers gescand op naleving van deze gedragscode. Dit gebeurt in dialoog met de leveranciers, waarbij gezocht wordt naar verbeterpunten en waarbij zowel Boskalis als de leverancier van elkaar leren. Op die manier probeert Boskalis de gehele keten te verduurzamen.

OchtendMensen helpt Boskalis met het uitvoeren van de CSR Implementation Scan

Sinds 2012 voert OchtendMensen de jaarlijkse CSR Implementation Scan uit, die naleving van de Gedragscode voor Toeleveranciers controleert. Tijdens het gesprek wordt daarnaast samen verkend  op welke punten leverancier en Boskalis elkaar mogelijk  verder kunnen versterken in relatie tot CSR.  Inmiddels zijn er wereldwijd meer dan 130 bedrijven bezocht. OchtendMensen-adviseurs Jill Ober en Anne-Marij Lock zijn in 2022 als projectleiders verantwoordelijk voor de uitvoering van deze scan. Zij bereiden de scans voor, verzamelen gegevens en voeren ieder tien (online) gesprekken met twintig (internationale) leveranciers. Naast de interviews geven de leveranciers een rondleiding door de werkplaats of over het bedrijventerrein, om de handhaving van o.a. de veiligheidsregels in de praktijk te ervaren. De focus van de interviews ligt met name op de bedrijfsvoering, organisatiestructuur en management van CSR. Hierbij komen onderwerpen zoals veiligheid, gezondheid, werkomstandigheden en milieu langs. Op basis van een ingevulde vragenlijst, het interview en de rondleiding wordt een analyse opgesteld met potentiële verbeterpunten voor elke bezochte leverancier. De uitkomsten van de scan worden gepresenteerd aan het betrokken team van inkopers van Boskalis. De resultaten worden daarnaast op hoofdlijnen gepubliceerd in het jaarlijkse Sustainability Report.

Ben je benieuwd wat voor projecten OchtendMensen nog meer doen binnen het thema Maatschappij & Overheid, lees dan hier verder.

Adviseur Duurzaamheid Programma Duurzame Stad Gemeente Amersfoort

Duurzame stad dak met zonnepanelen OchtendMensen TwynstraGudde

Het programma Duurzame Stad van de Gemeente Amersfoort

De verduurzaming van onze samenleving is een grote maatschappelijke opgave waaraan in heel Nederland hard gewerkt wordt. Om deze opgave op lokaal niveau het hoofd te bieden, heeft de gemeente Amersfoort het programma Duurzame Stad opgezet. Het programma Duurzame Stad van de gemeente Amersfoort bestaat uit vier pijlers: ‘Energietransitie’, ‘Duurzame mobiliteit en luchtkwaliteit’, ‘Circulariteit en afval’ en ‘Klimaatadaptatie en groen’.

OchtendMensen-adviseur Laura Smid versterkt het team Adviseurs Duurzaamheid van de Gemeente Amersfoort. Dit team Adviseurs Duurzaamheid is – met de programmamanager – verantwoordelijk voor het bewaken en waarborgen van integraliteit tussen de vier genoemde pijlers. Het team richt zich in het bijzonder op duurzame nieuwbouw en gebiedsontwikkeling. Laura houdt zich bezig met verschillende onderwerpen.

Omgevingswet, omgevingsvisie en omgevingsplan

Vanaf 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet moet ervoor zorgen dat er een goede balans is tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Laura onderzoekt hoe de gemeentelijke duurzaamheidsambities goed geborgd kunnen worden in de Amersfoortse omgevingsvisie. Dit doet zij door het analyseren van het bestaande beleid en de uitkomsten uit participatieprocessen, en door gesprekken te voeren met andere gemeenten.

In de pilot ‘Energietransitie en omgevingsplan’ onderzoekt Laura hoe het omgevingsplan kan worden ingezet om de energietransitie op lokaal niveau te reguleren en te versnellen. Aan de hand van een participatietraject en werksessies met experts onderzoekt zij welke rol de gemeente kan innemen en welke instrumenten hiervoor kunnen worden ingezet.

Integrale aanpak duurzame gebiedsontwikkeling

Laura trekt de evaluatie van vier pilotprojecten waarbinnen gewerkt wordt met een integrale aanpak voor duurzame gebiedsontwikkeling. Hiervoor voert zij gesprekken met onder andere projectleiders, ontwikkelaars en adviesbureaus. Doel van deze evaluatie is inzicht creëren in hoe de duurzaamheidsambities op een integrale manier in gebiedsontwikkeling verankerd kunnen worden. Input uit de gesprekken deelt zij met project- en programmamanagers. Dit vormt de basis voor nieuwe procesafspraken.

Procesanalyse en optimalisatie

Door middel van brainstormsessies en gesprekken met stakeholders helpt Laura haar team en de programmamanager met het prioriteren en structureren van de werkzaamheden om zo de impact te vergroten. Door instrumenten op het gebied van duurzaamheid te voorzien van uniformiteit helpt Laura haar team met efficiënter en effectiever werken.

Lees hier meer over waar OchtendMensen aan werken op energie- en duurzaamheidsgebied.

Businesscase eHealth Bartiméus

Business case eHealth Bartimeus OchtendMensen TwynstraGudde

OchtendMensen-adviseur Marcel Bours heeft in september 2010 Bartiméus ondersteund bij het opstellen van een businesscase.

Bartiméus is een expertiseorganisatie voor mensen die blind of slechtziend zijn. Bartiméus doet veel aan onderzoek, diagnostiek en behandeling. Daarnaast begeleiden en adviseren ze door het hele land en hebben eigen scholen, woonvoorzieningen en vormen van dagbesteding. Kortom, Bartiméus zet zich in voor 100% leven voor mensen met een visuele beperking.

Een innovatie die beeldbellen en chatten verzorgt tussen cliënt en professional

Bartiméus was bezig met een meerjaren-subsidieaanvraag voor een innovatie die beeldbellen en chatten verzorgt tussen cliënt en professional. Deze applicatie kan gebruikt worden om zorg op afstand te stimuleren door cliëntconsulten en/of multidisciplinaire overleggen digitaal uit te voeren. Ook werd gewerkt aan een digitaal trainingsplatform. Er kwam vanuit Bartiméus bji OchtendMensen een hulpvraag om deze businesscase vorm te geven.

Een model dat kwaliteitsverbetering en kostenbesparing van deze innovatie in kaart brengt

Marcel heeft een mathematisch model ontwikkeld om de businesscase te onderbouwen.  ​In drie dagen tijd heeft hij een model ontwikkeld dat de kwaliteitsverbetering en kostenbesparing van deze innovatie in kaart kon brengen.   ​​

Marcel: ‘Bartiméus was een boeiende omgeving om in te werken. Het was een mooie uitdaging om in zeer korte tijd een waardevolle bijdrage te leveren aan het innoveren van contact tussen zorgprofessional en blinde of slechtziende cliënten!’

Meer over digitale innovaties in de zorg lees je op de themapagina op onze website. En wij vertellen je graag wat OchtendMensen nog meer doet in de Zorg & Gezondheid.

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven