Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Trend­verkenning lokale overheden in de energie­transitie voor Trendbureau Overijssel

Zwolle Trendbureau Overijssel energietransitie

Trends en ontwikkelingen in de energietransitie

Lokale overheden spelen een belangrijke rol in de komende energietransitie. Het Trendbureau Overijssel biedt hierin ondersteuning door onderzoek te doen naar trends en ontwikkelingen die impact hebben op bestuurders en politici in de provincie.

Vertaling naar de concrete praktijk

OchtendMensen-adviseur Ruben van de Belt was onderdeel van het onderzoeksteam dat een trendverkenning heeft geschreven over de sturingsmogelijkheden en keuzes voor lokale overheden in de energietransitie. In deze rol deed hij literatuuronderzoek, sprak relevante experts en toetste inzichten bij Overijsselse bestuurders en politici. Deze synthese van relevante inzichten zijn vervolgens vertaald naar de concrete praktijk van openbaar bestuur en lokale politiek.

Het resultaat is een mooie trendverkenning die door bestuurders en politici zeer goed is ontvangen.

Adviseur Programma­plan Nationaal Programma Regionale Energie­strategie

Adviseur Nationaal Programma Regionale Energiestrategie OchtendMensen

Invulling geven aan klimaatafspraken en klimaatakkoord

Hoe gaan we invulling geven aan de klimaatafspraken van Parijs en het klimaatakkoord van 2019? Het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (RES), een samenwerking van Unie van Waterschappen, IPO, VNG en het Rijk, draagt hieraan bij door de regio’s te ondersteunen bij het maken van een regionale energiestrategie (RES).

Programmaplan als fundament voor de uitvoering

OchtendMensen-adviseur Pascalle Albers ondersteunde het kernteam van het NP-RES bij de totstandkoming van het programmaplan. Op basis van input uit meetings en gesprekken deed zij een aantal concrete voorstellen op het gebied van governance, organisatie, programmalijnen en programmabeheersing.

Binnen korte tijd lag er een programmaplan als fundament voor de uitvoering. Hierdoor kon het NP-RES naar de volgende fase gebracht worden, en zich meer richten op inhoudelijke vraagstukken rondom het inpassen van duurzame energie en infrastructuur.

Lees hier meer over waar OchtendMensen aan werken op energie- en duurzaamheidsgebied.

Mobiliseren van samenwerking in de zorg in regio Noord-Holland

OchtendMensen Mobiliseren van samenwerking in de zorg in regio Noord-Holland

Het bieden van toegankelijke en samenhangende zorg die dichtbij de patiënt staat is een grote uitdaging van deze tijd. ZONH zet zich hiervoor in door zich als implementatie en adviesbureau in de regio Noord-Holland te focussen op het organiseren van samenhang tussen de verschillende zorgverleners.

Binnen ZONH vult Noëlle vanuit haar rol als junior adviseur de behoefte aan extra capaciteit in. Als rechterhand van de senior projectmanager houdt ze zich bezig met de voorbereiding en uitvoering van diverse projecten. Denk hierbij aan het verkennen van samenwerking in het Sociaal Domein tussen gemeenten en huisartsen, het organiseren van kennismakingsgesprekken tussen Huisartsen/POH-GGZ en GGZ teams, en het schrijven van een projectaanvraag voor het duurzaam organiseren en financieren van eerstelijnszorg in West-Friesland.

Hiermee draagt ze bij aan het bij elkaar brengen en het faciliteren van een goede samenwerking tussen verschillende zorgverleners, waardoor een gezamenlijk en passend zorgaanbod mogelijk wordt.

Markt­onderzoek inzet drones bij Rijkswater­staat

De inzet van drones is een technologische vooruitgang met veel potentie voor Rijkswaterstaat. Drones en slimme data kleuren de inspectiepraktijk van morgen. Deze ‘ogen op hoogte’ bieden ondersteuning bij het inspecteren van objecten. De vraag is hoe opdrachtnemers van Rijkswaterstaat drones inzetten in deze of andere projecten, en hoe Rijkswaterstaat hier beter op kan sturen.

Onze adviseur Hans van ’t Land kreeg de opdracht om bij opdrachtnemers informatie op te halen over de ervaringen die zij hiermee hebben. Vaak wordt de inzet van drones afgezet tegen traditioneel inspecteren. Maar is dit wel terecht? Hans deed verschillende interviews om na te gaan wat de overwegingen en ervaringen met drones zijn.

Naast het afnemen van interviews en het opleveren van aanbevelingen, heeft Hans zijn bevindingen ook grafisch in kaart gebracht. De inzet van drones heeft impact op de procedures van inspecteren zoals deze jarenlang zijn uitgevoerd. Met pictographics is nu helder weergegeven hoe dit proces er in de toekomst kan uitzien.

Projectleider Participatie, energie­coöperaties en collectieven Provincie Utrecht

Energietransitie Provincie Utrecht

Kans voor burgers en bedrijven om producent van schone energie te worden

De energietransitie gaat niet alleen over het verduurzamen van de energievoorziening. Het is ook een enorme kans voor burgers en bedrijven zelf producent van schone energie te worden. De Provincie Utrecht stelt op dat vlak hoge ambities en wil energiecoöperaties en collectieven van Utrechtse bedrijven gericht ondersteunen bij het realiseren van concrete projecten.

Hoe helpt OchtendMensen bij de energietransitie van de Provincie Utrecht

Ruben van de Belt is als projectleider verantwoordelijk voor het vormgeven van provinciaal beleid, werkt met stakeholders aan het creëren van de juiste randvoorwaarden voor lokaal eigendom van energieprojecten, en is betrokken bij concrete energieprojecten om daar de participatie goed te organiseren. Natuurlijk moet dat alles wel naadloos aansluiten bij alle andere inspanningen van het programma Energietransitie van de Provincie Utrecht. Op die manier werkt Ruben aan een energietransitie die steeds meer van de inwoners van Utrecht zelf wordt.

Lees hier meer over waar OchtendMensen aan werken op energie- en duurzaamheidsgebied.

Datakoers voor het DG Bodem en Water Ministerie I&W

Ons land digitaliseert in een hoog tempo. Dat biedt mooie kansen om zaken sneller, slimmer of anders te doen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ziet het belang van de digitalisering en dataficering. Daarom heeft het ministerie het programma Anders Omgaan met Data ingesteld. Om voor het Directoraat-generaal Water en Bodem (DGWB) de data(technologie)ontwikkelingen te duiden en richting te geven aan de betekenis voor DGWB is een datastrategie of datakoers ontwikkeld.

Als adviseur en analist van Anders Omgaan met Data werkte Reijer Aarnoudse mee aan de datakoers voor DGWB. Op basis van interviews, gesprekken en deskresearch heeft hij informatie opgehaald, geanalyseerd en verwerkt in de datakoers. Hierbij legde hij verband tussen de beleidsopgaves en de ontwikkelingen, de positie van het ministerie t.o.v. de ontwikkelingen en de meerwaarde voor het ministerie zelf. Naast de inhoudelijke bijdrage heeft hij ook de vormgeving van het document gedaan. De datakoers is een mooie stap in de transitie naar datagedreven werken binnen DGWB en het ministerie.

Markt-onderzoek: trends en ontwikke­lingen in burger­participatie Ministerie I&W

Al decennia wordt burgerparticipatie door de overheid ingezet om burgers en organisaties te betrekken in beslissingen en om ze zelf de ruimte te geven om met initiatieven te komen. Met de komst van de Omgevingswet en toenemende onrust in de maatschappij is de verwachting dat burgerparticipatie alleen nog maar een grotere rol zal gaan spelen in onze maatschappij.

OchtendMens Marlou Kerssens kreeg de opdracht van het Kennisknooppunt Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om in kaart te brengen wat er al gebeurt op het gebied van burgerparticipatie in de (fysieke) leefomgeving in Nederland. In een korte tijd heeft zij bijna 500 documenten van o.a. gemeenten, provincies en bedrijven over dit onderwerp in kaart gebracht. Met de gevonden documenten heeft Marlou onder meer de trends in burgerparticipatie door de jaren heen geïdentificeerd, ze heeft gekeken hoe specifieke doelgroepen betrokken kunnen worden bij burgerparticipatie en heeft advies gegeven aan het ministerie over de toekomst van burgerparticipatie. In de gevonden documenten kwamen verschillende adviezen opvallend vaak naar voren: leg afspraken over burgerparticipatie goed vast; ondersteuning van bewoners bij burgerparticipatie is essentieel; vergeet niet om een terugkoppeling te geven als overheid over de uitkomsten van burgerparticipatie; en betrek burgers van het begin van het traject en niet pas halverwege.

Met het onderzoek dat Marlou heeft gedaan, bestaat nu een goed beeld van de ervaringen die er zijn rond burgerparticipatie en van de vraagstukken waar participatieprofessionals in de praktijk tegen aan lopen. De bevindingen van Marlou zijn input voor verdere programmering van het Kennisknooppunt Participatie.

Adviseur Regionale Energie­strategieën Enexis

Adviseur Regionale Energiestrategieën Enexis

De invloed van de energietransitie op het energienet en de netbeheerder

De energietransitie zorgt ervoor dat er veel ontwikkelingen in de infrastructuur zijn, op lokaal niveau en in steeds hoger tempo. Deze ontwikkelingen hebben grote invloed op het energienet en het werk van de netbeheerder.

Versnellen van de energietransitie

De afdeling Energietransitie en Netwerken van Enexis Netbeheer ondersteunt regionale overheden bij het opstellen van de Regionale Energie Strategieën, en helpt gemeenten bij het opstellen en uitwerken van de vervolgplannen.
Allemaal met dezelfde doelen: reductie van CO2 en het versnellen van de energietransitie.

Hoe helpt OchtendMensen Enexis bij het versnellen van de energietransitie

OchtendMens Bente van der Sman hielp de afdeling Energietransitie en Netwerken met het maken van een overzicht van de opbouw en structuur van de verschillende Regionale Energiestrategieën en de vertegenwoordiging van Enexis hierin. Middels interviews met de teamleden haalde zij de belangrijkste informatie op en verwerkte deze in een overzicht. Het document helpt de afdeling om overzicht te houden in het complexe speelveld, en is een startpunt om de uitwisseling binnen de afdeling, en samenwerking met andere afdelingen binnen Enexis te verbeteren.

Lees hier meer over waar OchtendMensen aan werken op energie- en duurzaamheidsgebied.

Projectleiders Programma Energie­transitie Provincie Utrecht

Projectleiders Programma Energietransitie Provincie Utrecht

Vormgeven en invoeren van provinciale strategie en provinciaal beleid rondom energiebesparing

Energiebesparing is van groot belang voor de energietransitie. Alles wat je bespaart, hoef je immers niet meer (duurzaam) op te wekken. De provincie Utrecht richt zich daarom ook sterk op energiebesparing. Niet alleen inwoners worden geholpen bij het verduurzamen van hun woning, ook bedrijven en maatschappelijke organisaties worden geholpen om hier hun bijdrage aan te leveren.

Stimuleren van grootschalige verduurzaaming in besparing en opwek

Om bedrijven en maatschappelijke organisaties zover te krijgen, zijn OchtendMensen Lotte Hulshof en Floor hooge Venterink aangesteld als projectleiders bij het Programma Energietransitie. In deze rol zijn zij verantwoordelijk voor het vormgeven van de provinciale strategie en het provinciale beleid rondom energiebesparing én de invoering ervan. De uitdaging ligt bij het stimuleren van bedrijven en maatschappelijke organisaties om grootschalig te verduurzamen in besparing en opwek.

Lotte Hulshof werkt vooral samen met de regionale uitvoeringsdiensten om ervoor te zorgen dat vergunningen-, toezichts- en handhavingsinstrumenten op energiebesparing effectief kunnen worden ingezet. Ook is ze in gesprek met energie- en bedrijvencollectieven om een provinciale stimuleringsstrategie vorm te kunnen geven.

Floor hooge Venterink onderzoekt of deze werkwijze ook kan werken voor maatschappelijke organisaties. Om op te halen welke initiatieven er al zijn binnen de provincie en om tot een werkbare aanpak te komen, gaat ze in gesprek met de Utrechtse gemeenten en bestaande initiatieven voor scholen, sportclubs en culturele organisaties.

Lees hier meer over waar OchtendMensen aan werken op energie- en duurzaamheidsgebied.

Adviseur Publieke gezondheid GGD IJsselland

Opdracht OchtendMensen Adviseur Publieke gezondheid GGD IJsselland

GGD IJsselland zet zich in voor de gezondheid van de inwoners in de elf gemeenten in de regio IJsselland. In het team Beleidsadvies en Onderzoek draagt OchtendMensen Marlou Kerssens hier – in haar rol van adviseur Publieke gezondheid – aan bij.

Marlou heeft onder meer succesvol een ondersteuningsaanvraag geschreven voor de regionale coördinatie van de Rookvrije Omgeving, onderdeel van het landelijke project ‘De Rookvrije Generatie’. Ook schrijft Marlou een advies namens de GGD aan de gemeente Zwolle over de doorontwikkeling van het netwerk ‘Zwolle Gezonde Stad’. Dit netwerk is onderdeel van het lokale gezondheidsbeleid van de gemeente en bestaat al meer dan tien jaar. In haar advies maakt Marlou gebruik van een integrale aanpak, waarbij ze onder andere kijkt naar de link tussen armoede, fysieke leefomgeving en gezondheid.

In haar werk betrekt Marlou de adviseurs en projectleiders van de GGD. In haar aanpak zoekt zij naar een balans tussen leren van wat er al bekend is binnen de GGD en hier gebruik van maken, en zelf op zoek gaan naar nieuwe informatie. Hierbij beperkt zij zich niet tot wat er is in de regio, maar kijkt ze juist ook naar GGD’s in andere regio’s, landelijke ontwikkelingen en kennis bij andere partners zoals gemeenten en zorgorganisaties.

Marlou is van toegevoegde waarde voor de GGD door een frisse en kritische blik en nieuwe perspectieven op zaken in te brengen. Ze deelt haar verwondering en vraagt door in gesprekken. Door deze frisse blik en het samenbrengen en analyseren van alle verschillende informatie, helpt ze de GGD om onderbouwde en bruikbare adviezen op te leveren. Mede door de inzet van Marlou worden er de komende jaren extra rookvrije omgevingen gerealiseerd in de regio en wordt de focus van het netwerk ‘Zwolle Gezonde Stad’ aangescherpt, waardoor gezond leven nog aantrekkelijker en gemakkelijker wordt voor Zwollenaren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief