Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Assistent-omgevings­manager Gemeente Amsterdam

Omgevingsmanagement Watergraafsmeer

Groot onderhoud in Amsterdam

Met een inwonersaantal dat oploopt richting de 900.000 is het belangrijk om Amsterdam goed te onderhouden. Naast relatief kleinere onderhoudswerkzaamheden zijn ook grotere voorzieningen om de zoveel jaar aan vervanging toe.

In de Watergraafsmeer speelt op dit moment een dergelijke vervangingsopgave: de ondergrondse infrastructuur is aan vervanging toe. Van die gelegenheid wordt gebruikt gemaakt om in de wijk direct een warmtenet aan te leggen in het kader van de energietransitie. De openbare ruimte wordt opnieuw ingericht, onder andere met meer groen, minder auto’s en rainproof-maatregelen.

De werkzaamheden in en herinrichting van de wijk hebben impact op de leefomgeving. Voor een dergelijk groot onderhoudsproject speelt omgevingsmanagement dan ook een belangrijke rol. OchtendMensen-adviseur Carolien Veldsink is de assistent van de omgevingsmanager in dit projectteam van de gemeente Amsterdam.

Wat is omgevingsmanagement?

Wanneer een onderhoudsproject in een stad gepland staat, is het bijna onvermijdelijk dat veel verschillende partijen ermee te maken krijgen. Al deze partijen hebben een belang.  Als omgevingsmanager heb je de taak om het contact met de verschillende betrokkenen te onderhouden en om hun belangen in zicht te houden. Het doel hiervan is om te werken aan vertrouwen van de omgeving in het project en in de projectaanpak, en dit vertrouwen te behouden gedurende het project.

In de praktijk betekent dat dat in de voorbereidende fase van werkzaamheden wensen en eisen uit de buurt worden opgehaald, zodat deze meegenomen kunnen worden in de projectplanning. In de uitvoerende fase, waar het project Watergraafsmeer nu inzit, ligt de nadruk vooral op lopend contact met de omgeving. Hierbij gaat het onder andere over afstemming van de werkzaamheden, maar bijvoorbeeld ook het beantwoorden van vragen die gesteld worden vanuit de omgeving over het project.

Wat doet een assistent-omgevingsmanager?

Het onderhouden van contact met de omgeving valt binnen het takenpakket van Carolien. Als assistent-omgevingsmanager borgt zij de verschillende communicatielijnen. Ook zorgt ze dat gestelde vragen bij de juiste partij terecht komen. Daarnaast fungeert zij als sparringpartner voor de omgevingsmanager en denkt ze mee over een aantal communicatieafwegingen en lopende issues binnen de omgevingsoverleggen. Bij afwezigheid van de omgevingsmanager vult zij in bij het Integraal Projectmanagement(IPM)-overleg; binnen het project wordt samengewerkt conform het IPM-model. Carolien heeft een uitdagende en leerzame rol met een divers takenpakket, waarbij ze als jonge professional zowel op sociaal als organisatorisch vlak wordt uitgedaagd.

Wil je meer weten over wat OchtendMensen doen binnen de thema’s Stad, Natuur & Mobiliteit, lees dan verder op onze themapagina.

Adviseurs Omgevings­management Directie Luchtvaart I&W

OchtendMensen omgevingsmanagement luchtvaart

Uitdagingen in de Nederlandse luchtvaartsector

De luchtvaart is een bijzonder actueel dossier dat geregeld in het nieuws is. Stikstofuitstoot, Lelystad Airport, het aantal vluchten van en naar Schiphol: het is een greep uit de vraagstukken waar men zich in Nederland momenteel mee bezig houdt. Ook spelen er verschillende belangen. De ene partij focust zich op het economische belang van de luchtvaart, terwijl de andere het klimaat en het effect op de omgeving voorop stelt. Waar ligt de balans?

Toetreding van drones binnen het luchtruim

Het al drukke Nederlandse luchtruim wordt nog drukker met de introductie van drones. Deze drones gaan in de toekomst bijdragen bij het oplossen van maatschappelijke problemen, zoals orgaantransport en natuurbeheer. Om deze ontwikkeling te faciliteren, moet er voldoende ruimte gereserveerd worden om testen en experimenten uit te voeren voor deze sector. Het is daarbij van belang om dit in samenwerking te doen met de drone-sector en andere relevante luchtruimgebruikers.

Betrek de omgeving met strategisch omgevingsmanagement

Met strategisch omgevingsmanagement wordt er verbinding gelegd tussen beleid en de omgeving. Dat is een flinke opgave: hoe vertaal je strategisch beleid naar een praktische uitvoering?

Ook focust omgevingsmanagement zich op hoe de belangen van de omgeving terugvertaald worden naar het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat: hoe wordt er binnen de Directie Luchtvaart kennisgenomen van wat er speelt in de omgeving, en hoe wordt dit vervolgens verwerkt in beleid?

Om ervoor te zorgen dat de omgeving zich gehoord en erkend voelt in hun wensen en belangen, is het belangrijk om de betrokken partijen op een adequate manier te betrekken. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door middel van de website Luchtvaart in de toekomst, het organiseren van klankbordgroepen en het voeren van consultatiegesprekken.

OchtendMens in de rol van omgevingsadviseur

OchtendMensen-adviseur Raela Zorlu ondersteunt het omgevingsmanagement van de Directie Luchtvaart van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat bij de programma’s Schiphol en Luchtruimherziening. Ze ondersteunt bij het organiseren van klankbordgroepen, houdt stakeholderdossiers bij en denkt mee over het strategisch omgevingsmanagementplan.

OchtendMensen-adviseur Sijmen Schermer Voest ondersteunt het omgevingsmanagement van de Directie Luchtvaart van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat bij de afdeling Onbemande Luchtvaart en het Programma Leefomgevingskwaliteit. Hij bereidt gesprekken voor en voert gesprekken met stakeholders, maakt stakeholderlijsten en projectplanningen.

“In een innovatieve dronewereld kan ik als omgevingsadviseur ervoor zorgen dat alle relevante stakeholders op de hoogte worden gebracht en worden meegenomen in nieuwe ontwikkelingen.”, aldus Sijmen.

Ben je benieuwd wat voor projecten OchtendMensen nog meer doen binnen het thema Maatschappij & Overheid, lees dan hier verder.

Omgevings­manager/­Programma­secretaris Nederlands Luchtvaart­veiligheids­programma

Nederlands Luchtvaartveiligheidsprogramma OchtendMensen

Het continu verbeteren van de luchtvaartveiligheid

Met de uitvoering van het Nederlands Luchtvaartveiligheidsprogramma (NLVP) werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan het in stand houden en continu verder verbeteren van de veiligheid van de burgerluchtvaart. Veiligheid kan niet alleen door regelgeving worden afgedwongen. Het vereist een systeemaanpak met processen om de veiligheid tot stand te brengen: van de (internationale) regelgeving, de toelating en het toezicht, de inrichting van de vliegoperatie tot het leren van voorvallen en ongevallen. De minister van Infrastructuur & Waterstaat is eindverantwoordelijk voor dit systeem en heeft daarbinnen een regierol.

Een belangrijk onderdeel van het beleid is het onderzoeken welke nationale veiligheidsrisico’s er zijn. Vervolgens wordt gekeken hoe deze risico’s beheerst kunnen worden, bijvoorbeeld met regelgeving, een promotiecampagne, maatregelen door de sector of extra toezicht. Het beheersen van deze risico’s is niet iets wat het ministerie alleen kan; dit moet samen met de luchtvaartsector worden gerealiseerd. Om dit voor elkaar te krijgen, betrekt het ministerie de omgeving bij de ontwikkelingen en uit te voeren werkzaamheden. De focus ligt hierbij op de commerciële luchtvaart, kleine luchtvaart, onbemande luchtvaart en Caribisch Nederland. Daarnaast wordt ingezet op veiligheidspromotie. Dit is gericht op bewustwording, kennisoverdracht en gedragsverandering, zowel binnen als buiten de overheid.

Omgevingsmanagement en veiligheidspromotie

Als omgevingsmanager is OchtendMensen-adviseur Zeb Holthuis betrokken bij het betrekken van de omgeving bij het programma. Dit wordt onder andere gedaan via veiligheidspromotie. Hierbij helpt Zeb met het organiseren van bijeenkomsten met de luchtvaartsector, het schrijven van een participatieplan en het opstellen van nieuwsbrieven.

Zeb heeft bijvoorbeeld een participatieplan geschreven voor het Nederlands Actieplan voor Luchtvaartveiligheid (NALV), één van de uitvoeringsproducten van het Nederlands Luchtvaartveiligheidsprogramma. In dit participatieplan wordt beschreven hoe stakeholders betrokken worden bij het actieplan. Moeten de stakeholders nauw betrokken worden, kunnen ze meepraten of hoeven ze alleen geïnformeerd te worden? De luchtvaartsector bestaat uit veel verschillende organisaties en doelgroepen, waardoor scherpe keuzes moeten worden gemaakt.

Overzicht creëren en behouden

OchtendMensen-adviseur Sofie van de Ven-Weerd is als programmasecretaris ook betrokken bij het Nederlands Luchtvaartveiligheidsprogramma. Haar takenpakket bestaat uit het inrichten van het programmamanagement.  Daarbij creëert ze overzicht, maakt ze de planningen voor het team en houdt ze in afstemming met de programmaleider de voortgang van verschillende deelprojecten in de gaten. Door het creëren van dit overzicht weet het programmateam beter wie waar aan werkt, waar de prioriteiten liggen en hoe de (soms kostbare) tijd van programmateamleden ingezet kan worden.

Ben je benieuwd wat voor projecten OchtendMensen nog meer doen binnen het thema Maatschappij & Overheid, lees dan hier verder.

Assistent Omgevings­management bij Directie Luchtvaart Ministerie I&W

Omgevingsmanagement binnen Directie Luchtvaart

In de afgelopen jaren is omgevingsmanagement een steeds grotere rol gaan spelen binnen ministeries, zo ook bij de Directie Luchtvaart van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Omgevingsmanagement is gericht op het overeenstemmen en samenwerken met stakeholders waarbij een duurzame uitkomst wordt nagestreefd.

Het Nederlandse luchtruim is druk, complex en het aantal gebruikers groeit. De vroegtijdige betrokkenheid van de omgeving is daarom essentieel voor besluitvormingsprocessen. Niet alleen bij grote programma’s, zoals Luchtruimherziening, is ondersteuning nodig. Ook beleidsadviseurs die zich bezig houden met het lagere luchtruim (denk aan cessna’s en drones) kunnen expertise vanuit omgevingsmanagement gebruiken.

Brede inzetbaarheid als assistent omgevingsmanagement

In de rol van assistent omgevingsmanagement is OchtendMensen-adviseur Yasmine Sengonul breed inzetbaar binnen de hele Directie Luchtvaart. Zo is zij betrokken bij een project dat zich richt op de integrale aanpak binnen het lagere luchtruim. In dat project gaat het over vraagstukken die nu of op zeer korte termijn urgent zijn en waarvoor input uit de omgeving nodig is.

Yasmine werkt bijvoorbeeld aan een vraagstuk over het testen en experimenteren met drones in het luchtruim. De verwachting is dat drones steeds meer gebruikt zullen worden voor allerlei maatschappelijke doeleinden, bijvoorbeeld voor medisch vervoer tussen ziekenhuizen. De afspraken voor het lagere luchtruim moeten daarop aansluiten in verhouding tot het andere bemande verkeer. Hoe kan het Ministerie innovatie hierin faciliteren in het complexe en krappe luchtruim? Het ontwerpen, meedenken en faciliteren van een participatieproces rondom dit vraagstuk doet de assistent omgevingsmanagement.

Ben je benieuwd wat voor projecten OchtendMensen nog meer doen binnen het thema Maatschappij & Overheid, lees dan hier verder.

Wil je meer weten over solliciteren of werken bij OchtendMensen, neem dan contact met mij op. Of schrijf je direct in voor onze inhousedag.

Omgevings­manager Luchtvaart­nota 2020-2050 Ministerie I&W

De visie van het kabinet op de ontwikkeling van de luchtvaart

OchtendMensen-adviseur Iwan Gerbrands is omgevingsmanager bij de directie Luchtvaart op het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier is hij actief binnen het project dat de visie van het kabinet op de ontwikkeling van de luchtvaart uitwerkt in de Luchtvaartnota 2020-2050.

OchtendMensen als verbindende schakel tussen project en omgeving

In deze rol houdt Iwan zich bezig met het onderhouden van contact met stakeholders en het vormgeven en uitvoeren van de integrale omgevingsmanagementstrategie van het project, afgestemd op de politiek gevoelige context in het luchtvaartdomein. Zijn werkzaamheden zijn bijvoorbeeld het organiseren en voorbereiden van bijeenkomsten en communicatiemiddelen en het beantwoorden van binnenkomende vragen.

Hiermee is Iwan een verbindende schakel tussen de omgeving en het project, zowel binnen de directie als daarbuiten. Door te bouwen aan vertrouwen, betrokkenheid en draagvlak voor de nieuwe Luchtvaartnota draagt Iwan bij aan de realisatie van de doelen van de opdrachtgever.

Wil je meer weten over de opdrachten die OchtendMensen doen rondom de thema’s ‘Stad, Natuur & Mobiliteit’, dan kun je hier meer van onze projecten bekijken.

Communicatie­adviseur afdeling Planvorming Liander

Communicatie­adviseur afdeling Planvorming Liander OchtendMensen

Professionele en eenduidige communicatie naar stakeholders energienet

De energietransitie heeft grote impact op het energienet en daarmee op het werk van de netbeheerder. Om te kunnen blijven voorzien in een toekomstbestendig energienet, zoeken de regioteams van netbeheerder Liander de samenwerking in de regio met onder andere gemeenten en woningbouwcorporaties steeds meer op. De vraag naar duiding van technische vraagstukken en de behoefte aan professionele en eenduidige communicatie richting deze stakeholders neemt toe.

Hoe helpt OchtendMensen Liander bij de energietransitie

Als communicatieadviseur voor de afdeling Planvorming van Liander werkt OchtendMens Bente van der Sman aan het neerzetten van een goede communicatie-aanpak voor deze afdeling. Daarnaast levert zij hands-on ondersteuning op het gebied van communicatie in de vorm van het leveren van concrete producten en advies. Zo werkt zij voor specifieke casussen mee aan een passend communicatieplan en ontwikkelt zij materiaal dat wordt gebruikt in de communicatie naar specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld voor grootzakelijke klanten en gemeenten een folder met informatie over de capaciteit van het elektriciteitsnet, brieven en presentaties met informatie over de huidige netsituatie en toelichting op plannen over de toekomst van het elektriciteitsnet. Bente werkt daarbij nauw samen met de regioteams en de afdeling corporate communicatie van Liander.

Lees hier meer over waar OchtendMensen aan werken op energie- en duurzaamheidsgebied.

Adviseur Omgevings­management programma Luchtruim­herziening Ministerie I&W

De grenzen van de capaciteit van het luchtruim komen in zicht

De afgelopen decennia is het Nederlandse luchtruim organisch gegroeid tot het netwerk van routes en gebieden dat nu bestaat. Maar de grenzen aan de capaciteit van het luchtruim komen in zicht. Om de capaciteit van het luchtruim te verruimen, het luchtruim efficiënter te gebruiken en te beheren en de impact van vliegroutes op de omgeving te beperken, is een herziening nodig.

Het is belangrijk de omgeving daarbij vroegtijdig te betrekken, zowel voorafgaand (informele participatie) als na besluitvorming (formele participatie). Het programma Luchtruimherziening van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat richt zich op drie groepen stakeholders: provinciale bestuurders, maatschappelijke organisaties en luchtruimgebruikers.

De omgeving betrekken bij het programma Luchtruimherziening

OchtendMensen-adviseur Camiel Fremouw denkt als adviseur Omgevingsmanagement mee met de manier waarop de omgeving goed betrokken kan worden bij het programma Luchtruimherziening en helpt hij bij de uitvoering daarvan. Zo heeft hij de landelijke Ontwerpdag Luchtruimherziening in november 2019 mede georganiseerd: een dag waarop zo’n 100 stakeholders samenkomen. Ook heeft Camiel met NLR gewerkt aan het maken van een informatieve 3D-animatie van het huidige Nederlandse luchtruim. Een animatie die inmiddels standaard in presentaties aan stakeholders getoond wordt.

Wil je meer weten over de opdrachten die OchtendMensen doen rondom de thema’s ‘Stad, Natuur & Mobiliteit’, dan kun je hier meer van onze projecten bekijken.

Mobiliseren van samenwerking in de zorg in regio Noord-Holland

Mobiliseren van samenwerking in de zorg OchtendMensen

Het bieden van toegankelijke en samenhangende zorg die dichtbij de patiënt staat is een grote uitdaging van deze tijd. ZONH zet zich hiervoor in door zich als implementatie en adviesbureau in de regio Noord-Holland te focussen op het organiseren van samenhang tussen de verschillende zorgverleners.

Binnen ZONH vult Noëlle vanuit haar rol als junior adviseur de behoefte aan extra capaciteit in. Als rechterhand van de senior projectmanager houdt ze zich bezig met de voorbereiding en uitvoering van diverse projecten. Denk hierbij aan het verkennen van samenwerking in het Sociaal Domein tussen gemeenten en huisartsen, het organiseren van kennismakingsgesprekken tussen Huisartsen/POH-GGZ en GGZ teams, en het schrijven van een projectaanvraag voor het duurzaam organiseren en financieren van eerstelijnszorg in West-Friesland.

Hiermee draagt ze bij aan het bij elkaar brengen en het faciliteren van een goede samenwerking tussen verschillende zorgverleners, waardoor een gezamenlijk en passend zorgaanbod mogelijk wordt.

Junior-omgevings­manager vernieuwing elektriciteits­net Rotterdam Stedin

Junior-omgevingsmanager Stedin vernieuwing electriciteitsnet Rotterdam

Blijven voldoen aan de groeiende energievraag

In het centrum van Rotterdam wordt hard gewerkt om ook in de toekomst aan de groeiende energievraag te kunnen blijven voldoen. Netbeheerder Stedin werkt hieraan in project OER, in opdracht van de gemeente Rotterdam. Het doel van het project is het vervangen van meer dan 30 km elektriciteitskabels van 10kV kabels naar 23kV kabels, met zo min mogelijk verstoring voor de bruisende binnenstad.

Goede afstemming leidt tot minimalisering overlast

In haar rol als junior-omgevingsmanager informeerde Freija Rappolt bewoners en ondernemers tijdig over de werkzaamheden die uitgevoerd werden, en was ze aanspreekpunt namens Stedin voor de omgeving. Daarnaast zorgde Freija voor goede afstemming tussen de verschillende partijen die de werkzaamheden uitvoeren.

Doordat de omgeving tijdig op de hoogte werd gebracht van alle werkzaamheden ontstond er meer begrip over het project tussen bewoners, Stedin en ondernemers. Daarnaast zorgde de goede afstemming tussen de uitvoerende partijen voor het minimaliseren van de overlast door de werkzaamheden.

Omgevings­manager Royal BAM Group

Extra snelle treinverbinding tussen Groningen en Leeuwarden

In de regio van Groningen en Leeuwarden wordt gewerkt aan het vergroten van de bereikbaarheid en mobiliteit. Onderdeel hiervan is het aanpassen van de bestaande infrastructuur om een extra snelle treinverbinding tussen Groningen en Leeuwarden mogelijk te maken. Robert werkt als omgevingsmanager voor de Royal BAM Group, binnen het projectteam ESGL (Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden).

Wil je meer weten over de opdrachten die OchtendMensen doen rondom de thema’s ‘Stad, Natuur & Mobiliteit’, dan kun je hier meer van onze projecten bekijken.

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven