Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Proces­coördinator duurzame en innovatieve woningbouw

Transities in de bouwsector zijn nodig om de grote maatschappelijke opgave rondom verduurzaming, waar we als samenleving voor staan, te realiseren. Stichting de Bouwcampus draagt hieraan bij door vanuit een onafhankelijke positie organisaties bij elkaar te brengen en innovatieve oplossingen te ontwikkelen binnen het thema ‘verduurzamen van gebouwen en omgeving’.

Als procescoördinator houdt Eva zich bezig met de vormgeving en organisatie van diverse projecten. Eén van de projecten gaat over het woningtekort dat in Nederland is ontstaan. Om dit op te lossen zullen er snel en op duurzame wijze nieuwe woningen moeten worden gebouwd. Naast woningbouw is Eva bezig met utiliteitsbouw, waarbij de focus enerzijds ligt op het toepassen van gebiedsgerichte energiesystemen en anderzijds bij circulair en natuur-inclusief bouwen.

Eva’s taken binnen deze projecten lopen uiteen en omvatten onder meer het uitvoeren van desk-research, het opstellen van een plan van aanpak, en het vormgeven, organiseren en begeleiden van bijeenkomsten. Een enorm leerzame rol, waarin het samenbrengen van kennis, inzichten en ervaring bijdraagt aan het versnellen van transitie in de bouwsector.

Adviseur Duurzaamheid Programma Duurzame Stad Gemeente Amersfoort

Duurzame stad dak met zonnepanelen OchtendMensen TwynstraGudde

Het programma Duurzame Stad van de Gemeente Amersfoort

De verduurzaming van onze samenleving is een grote maatschappelijke opgave waaraan in heel Nederland hard gewerkt wordt. Om deze opgave op lokaal niveau het hoofd te bieden, heeft de gemeente Amersfoort het programma Duurzame Stad opgezet. Het programma Duurzame Stad van de gemeente Amersfoort bestaat uit vier pijlers: ‘Energietransitie’, ‘Duurzame mobiliteit en luchtkwaliteit’, ‘Circulariteit en afval’ en ‘Klimaatadaptatie en groen’.

OchtendMensen-adviseur Laura Smid versterkt het team Adviseurs Duurzaamheid van de Gemeente Amersfoort. Dit team Adviseurs Duurzaamheid is – met de programmamanager – verantwoordelijk voor het bewaken en waarborgen van integraliteit tussen de vier genoemde pijlers. Het team richt zich in het bijzonder op duurzame nieuwbouw en gebiedsontwikkeling. Laura houdt zich bezig met verschillende onderwerpen.

Omgevingswet, omgevingsvisie en omgevingsplan

Vanaf 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet moet ervoor zorgen dat er een goede balans is tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Laura onderzoekt hoe de gemeentelijke duurzaamheidsambities goed geborgd kunnen worden in de Amersfoortse omgevingsvisie. Dit doet zij door het analyseren van het bestaande beleid en de uitkomsten uit participatieprocessen, en door gesprekken te voeren met andere gemeenten.

In de pilot ‘Energietransitie en omgevingsplan’ onderzoekt Laura hoe het omgevingsplan kan worden ingezet om de energietransitie op lokaal niveau te reguleren en te versnellen. Aan de hand van een participatietraject en werksessies met experts onderzoekt zij welke rol de gemeente kan innemen en welke instrumenten hiervoor kunnen worden ingezet.

Integrale aanpak duurzame gebiedsontwikkeling

Laura trekt de evaluatie van vier pilotprojecten waarbinnen gewerkt wordt met een integrale aanpak voor duurzame gebiedsontwikkeling. Hiervoor voert zij gesprekken met onder andere projectleiders, ontwikkelaars en adviesbureaus. Doel van deze evaluatie is inzicht creëren in hoe de duurzaamheidsambities op een integrale manier in gebiedsontwikkeling verankerd kunnen worden. Input uit de gesprekken deelt zij met project- en programmamanagers. Dit vormt de basis voor nieuwe procesafspraken.

Procesanalyse en optimalisatie

Door middel van brainstormsessies en gesprekken met stakeholders helpt Laura haar team en de programmamanager met het prioriteren en structureren van de werkzaamheden om zo de impact te vergroten. Door instrumenten op het gebied van duurzaamheid te voorzien van uniformiteit helpt Laura haar team met efficiënter en effectiever werken.

Lees hier meer over waar OchtendMensen aan werken op energie- en duurzaamheidsgebied.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief