Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Adviseur Gezonde Omgeving JOGG

Gezonde jeugd gezonde toekomst JOGG OchtendMensen

Een gezonde toekomst voor de jeugd

JOGG Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst maakt de fysieke en sociale leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder. JOGG vormt samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven een netwerk. Samen werken zij aan een onderbouwde methode: de JOGG-aanpak. Hierdoor groeit de jeugd op tot een gezonde generatie. Om dit voor elkaar te krijgen zet JOGG zich in op de omgevingen rondom het kind, zoals school, buurt en sport.

JOGG-Teamfit is een werkwijze van JOGG waarbij stappen worden gezet naar een gezondere sportomgeving, door het voedingsaanbod in sportkantines en de horeca van sportaccommodaties gezonder te maken. JOGG-Teamfit is ontstaan met focus op de sportomgeving, maar richt zich inmiddels ook op de buurtomgeving: kinderboerderijen, speeltuinen en buurthuizen kunnen namelijk ook gezonder worden.

Aanvalsplan gezonde buurtomgeving voor gezonder voedingsaanbod

OchtendMensen is gevraagd een “Aanvalsplan buurtomgeving” te schrijven voor de JOGG-regisseurs: (beleids)medewerkers die vanuit de gemeente zijn betrokken bij het benaderen en gezonder maken van verschillende locaties.

OchtendMensen-adviseur Anne-Marij Lock heeft hiervoor gesprekken gevoerd met belangrijke stakeholders. Op basis van de uitkomsten van deze gesprekken heeft zij in kaart gebracht wat de behoefte is van de JOGG-regisseurs die de buurtomgeving gezonder gaan maken.

Ook heeft Anne-Marij een sociaal marketingonderzoek geanalyseerd en daaruit opgemaakt wat de bijzonderheden zijn per buurtlocatie, omdat deze  locaties onderling van elkaar verschillen. Het definitieve plan is gepubliceerd op de online omgeving van JOGG, zodat JOGG-regisseurs van aangesloten gemeenten in Nederland weten welke stappen zij kunnen zetten naar een gezonder voedingsaanbod.

Ben jij benieuwd wat JOGG nog meer doet om gezond gewoon te maken? Klik dan hier.

Wil je weten in welke projecten OchtendMensen nog meer bijdragen aan Publieke Gezondheid, lees dan verder.

Junior-beleids­medewerker Cluster Cultuur Provincie Flevoland

Investeringsimpuls klassieke muziek Provincie Flevoland

Cultuurbeleid 2021 – 2024

Overal om ons heen vinden we cultuur, kunst en erfgoed. Een rijke culturele identiteit en goede culturele voorzieningen maken een provincie aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te recreëren.

De provincie Flevoland zet zich in voor het behoud en de ontwikkeling van deze culturele identiteit en zorgt ervoor dat cultuur voor iedereen toegankelijk is en blijft. De nota Cultuurbeleid 2021-2024 bevat alle ambities voor kunst en cultuur uit het coalitieakkoord 2019 – 2023 ‘Ruimte voor de toekomst’ en maakt deze ambities concreet.

Cluster Cultuur provincie Flevoland

Het cluster Cultuur geeft invulling aan het Cultuurbeleid in de provincie Flevoland, om zo volop ruimte te bieden aan het beleven en maken van cultuur. Zo houdt het cluster zich onder andere bezig met cultuureducatie, landschapskunst, het Erfgoedprogramma en Coronaregelingen voor culturele instellingen.

OchtendMensen biedt ondersteuning en doet onderzoek naar de ervaringen met Coronaregelingen

OchtendMensen-adviseur Jill Ober ondersteunt het cluster Cultuur van de provincie Flevoland met procesmatige taken en voert een onderzoek uit naar de ervaringen van culturele instellingen met de Coronaregelingen in 2020 en 2021. Ook is Jill trekker van de Impuls Klassieke Muziek; een investeringsimpuls om de professionele klassieke muziek een boost te geven in de provincie.

Ben je benieuwd wat voor projecten OchtendMensen nog meer doen, lees dan hier verder.

Adviseur Gezonde Leefomgeving JOGG

Kids

Extra middelen voor kinderen in kwetsbare situaties via JOGG-subsidie ‘Bewegen in de buurt’

De impact van de maatregelen rondom het Coronavirus is aanzienlijk. Het kabinet heeft een Maatschappelijk Steunpakket Coronacrisis ter beschikking gesteld dat gericht is op sociaal en mentaal welzijn en een gezonde leefstijl. Een belangrijk deel van dit steunpakket moet ten goede komen aan de jeugd. JOGG heeft middelen vanuit dit steunpakket ontvangen. Deze middelen worden zoveel mogelijk ingezet in samenwerking met regionale en landelijke partners.

OchtendMensen hielp met de subsidieuitvraag ‘Bewegen in de buurt’

OchtendMensen-adviseur Charlotte Prenen hielp met de uitrol van de subsidieaanvraag. Hierin kregen (JOGG-)gemeenten of andere maatschappelijke partijen de kans om een substantiële bijdrage te ontvangen die ten goede komt aan het structureel vergroten van het beweegaanbod in de buurt. Als adviseur Gezonde Leefomgeving hielp Charlotte, naast het opstellen van de uitvraag met de bijbehorende criteria en randvoorwaarden, ook bij de beoordeling van de ingezonden aanvragen. De inhoud van de projecten in de aanvragen liep uiteen van projecten gericht op kinderen met een beperking, het inzetten van jongeren als rolmodel voor anderen tot het inzetten van apps om kinderen en jongeren in beweging te krijgen. JOGG heeft uiteindelijk 17 projecten kunnen ondersteunen.

Ben je benieuwd wat JOGG allemaal nog meer doet om gezond gewoon te maken? Klik dan hier.

Wil je weten in welke projecten OchtendMensen nog meer bijdragen aan Publieke Gezondheid, lees dan verder.

Programma­secretaris Transitieteam IT-cluster Parnassia Groep

Digitalisering in de zorg OchtendMensen

Het goed organiseren van de geestelijke gezondheidszorg wordt een steeds grotere uitdaging

De lange wachtlijsten, hoge werkdruk van behandelaars en het personeelstekort vragen om een andere organisatie van de GGZ-zorg in Nederland. In 2017 zijn GGZ-organisaties Antes en Parnassia Groep gefuseerd. Door samen één organisatie te vormen, worden kennis, expertise en bedrijfsvoering gebundeld. Op deze manier kunnen meer kinderen, (jong)volwassenen en ouderen met (ernstige) psychiatrische aandoeningen en/of een verslaving worden geholpen.

Het programma ‘2gether’ werkt aan een merkbaar betere zorg door intuïtieve IT-oplossingen

Het IT-cluster van Parnassia Groep wil intuïtieve IT-oplossingen ontwikkelen en leveren die leiden tot merkbaar betere zorg tegen marktconforme prijzen. De fusie van de IT-teams van Antes en Parnassia Groep resulteert in een andere inrichting van organisatie, processen en functies. De nieuwe inrichting wordt uitgewerkt en geïmplementeerd binnen het transitieprogramma ‘2gether’.

Binnen het programma ‘2gether’ wordt gewerkt aan twee Parnassia Groep-speerpunten: een gezond, positief en uitdagend werkklimaat en dienstverlening die eerder en dichterbij is. Concreet houdt dit onder andere in dat de verschillende diensten en processen in kaart worden gebracht, rollen en competenties duidelijk worden beschreven, er gewerkt wordt aan teambuilding in de nieuwe teams en nieuwe overlegstructuren worden geïntroduceerd.

OchtendMensen biedt een ondersteunende rol bij het ‘2gether’-programma

OchtendMensen-adviseur Annet Zevenbergen helpt als programmasecretaris bij het aanjagen, uitvoeren en verantwoorden van de programmadoelen. Ze houdt zich onder andere bezig met het meedenken over het ontwikkelen van een gezond en uitdagend werkklimaat binnen het IT-cluster. Een hele leerzame en dynamische omgeving om in te werken!

Meer over digitalisering in de zorg lees je op de themapagina op onze website. En wij vertellen je graag wat OchtendMensen nog meer doet in de Zorg & Gezondheid.

Secretaris P12 Duurzaam Grond Water Wegenbouw (GWW)

Duurzaam GWW

Een praktische aanpak voor het integreren van duurzaamheid in GWW-projecten

Duurzaamheid een plaats geven in grond-, water- en wegenbouwprojecten (GWW) vraagt om een praktische aanpak. De Green Deal Duurzaam GWW is een uniek samenwerkingsverband tussen 60 partijen uit deze sector. Gezamenlijk tillen zij duurzaamheid naar een hoger niveau.

Duurzaam GWW vertaalt duurzaamheidsdoelen naar projecten en opgaves, waarin duurzaamheid in een zo vroeg mogelijk stadium wordt meegenomen, omdat hier vaak de grootste kansen liggen. Daarnaast toetst Duurzaam GWW duurzaamheid op een uniforme wijze. Hiervoor maakt zij gebruik van een set instrumenten, waaronder de Omgevingswijzer, het Ambitieweb, de CO2-prestatieladder en DuboCalc.

De provincies werken intensief samen op het gebied van duurzaamheid en middels de vergaderingen van P12 Duurzaam GWW vindt er een kennisuitwisseling plaats binnen de twaalf provincies over deze onderwerpen.

Hoe bevordert OchtendMensen de kennisdeling over duurzaamheid tussen de 12 provincies

Als projectsecretaris P12 Duurzaam GWW is OchtendMensen-adviseur Jill Ober de rechterhand van voorzitter en coördinator Team Duurzame Infrastructuur Jerry van Kerkvoorde. Jill bereidt de overleggen voor van de P12 en zorgt voor de verslaglegging en monitoring van de actiepunten. Daarnaast werkt zij aan het inzichtelijk maken van de vele gremia en initiatieven in het kader van duurzaam GWW.

Ook vormt Jill de linking pin tussen de P12 en CROW, een kennisplatform voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, aanbesteden en contracteren. CROW ondersteunt de P12 met verdiepende onderzoeken en met het aanbieden van cursussen en kennismodules.

Ben je benieuwd wat voor projecten OchtendMensen nog meer doen binnen het thema Energie & Duurzaamheid, lees dan hier verder.

Capaciteits­manager Vaccinaties GGD Hollands Midden

Capaciteitsmanager Vaccinaties GGD Hollands MIdden via OchtendMensen

De grootste vaccinatiecampagne ooit

Zo snel mogelijk weer terug naar het normale leven; dat is waar vrijwel iedereen in de langdurige Corona-pandemie naar verlangt. Om de druk op de zorg te verlagen en zo snel mogelijk beperkende maatregelen te kunnen terugschroeven, is de belangrijkste stap om zo veel mogelijk te vaccineren. De vaccinatiecampagne die voor Corona is opgetuigd, is de grootste ooit. We maken ons in Nederland klaar om in rap tempo tot wel 2 miljoen prikken per week te zetten.

Strategische verdeling vaccinaties en samenwerking GGD, huisartsen en ziekenhuizen

Om die missie in goede banen te leiden, is OchtendMensen-adviseur Philip Oomkens aan het werk bij de GGD Hollands Midden als Capaciteitsmanager Vaccinaties. Hij houdt zich onder andere bezig met de strategische verdeling van vaccins, de opening van nieuwe vaccinatielocaties, de surplus-vaccinatie en de samenwerking met huisartsen.

Eén van de uitdagendste aspecten van de vaccinatiecampagne is het aantal uitvoerende partijen. In Nederland ligt het vaccineren bij drie verantwoordelijke partijen: de GGD, de huisartsen en de ziekenhuizen. Deze partijen worden normaliter niet centraal aangestuurd. Echter, in de Coronacrisis worden zij allemaal aangestuurd vanuit het ministerie van VWS. Met wekelijks veranderende vaccinatiestrategieën en afhankelijkheid van veel factoren is het soms lastig om bij te houden wie wat op welk moment precies doet.

GGD en huisartsen delen vaccinatielocaties

Waar de GGD Hollands Midden en veel huisartsen uit de regio trots op zijn, is de onderlinge samenwerking die tot stand is gebracht. Philip heeft een belangrijke rol gespeeld in het tot stand brengen van deze samenwerking. Hij heeft de wensen van de huisartsen en GGD vergeleken, uitgezocht wat de GGD de huisarten kon bieden, en vervolgens afspraken uitgewerkt en gemaakt over hoe, wanneer en waar de huisartsen na sluitingstijd konden vaccineren.

In de regio Hollands Midden worden er nu vier verschillende vaccinatielocaties gedeeld met de huisartsen waardoor zij ’s avonds, als de GGD klaar is, nog een paar uur hun eigen patiënten kunnen vaccineren. Sommige dagen zetten de huisartsen hier meer dan 1.000 extra vaccins per locatie op één avond!

Meer over samenwerken in de zorg lees je op de themapagina op onze website. En wij vertellen je graag wat OchtendMensen nog meer doet in de Zorg & Gezondheid.

Adviseur Duurzaamheid Programma Duurzame Stad Gemeente Amersfoort

Duurzame stad dak met zonnepanelen OchtendMensen TwynstraGudde

Het programma Duurzame Stad van de Gemeente Amersfoort

De verduurzaming van onze samenleving is een grote maatschappelijke opgave waaraan in heel Nederland hard gewerkt wordt. Om deze opgave op lokaal niveau het hoofd te bieden, heeft de gemeente Amersfoort het programma Duurzame Stad opgezet. Het programma Duurzame Stad van de gemeente Amersfoort bestaat uit vier pijlers: ‘Energietransitie’, ‘Duurzame mobiliteit en luchtkwaliteit’, ‘Circulariteit en afval’ en ‘Klimaatadaptatie en groen’.

OchtendMensen-adviseur Laura Smid versterkt het team Adviseurs Duurzaamheid van de Gemeente Amersfoort. Dit team Adviseurs Duurzaamheid is – met de programmamanager – verantwoordelijk voor het bewaken en waarborgen van integraliteit tussen de vier genoemde pijlers. Het team richt zich in het bijzonder op duurzame nieuwbouw en gebiedsontwikkeling. Laura houdt zich bezig met verschillende onderwerpen.

Omgevingswet, omgevingsvisie en omgevingsplan

Vanaf 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet moet ervoor zorgen dat er een goede balans is tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Laura onderzoekt hoe de gemeentelijke duurzaamheidsambities goed geborgd kunnen worden in de Amersfoortse omgevingsvisie. Dit doet zij door het analyseren van het bestaande beleid en de uitkomsten uit participatieprocessen, en door gesprekken te voeren met andere gemeenten.

In de pilot ‘Energietransitie en omgevingsplan’ onderzoekt Laura hoe het omgevingsplan kan worden ingezet om de energietransitie op lokaal niveau te reguleren en te versnellen. Aan de hand van een participatietraject en werksessies met experts onderzoekt zij welke rol de gemeente kan innemen en welke instrumenten hiervoor kunnen worden ingezet.

Integrale aanpak duurzame gebiedsontwikkeling

Laura trekt de evaluatie van vier pilotprojecten waarbinnen gewerkt wordt met een integrale aanpak voor duurzame gebiedsontwikkeling. Hiervoor voert zij gesprekken met onder andere projectleiders, ontwikkelaars en adviesbureaus. Doel van deze evaluatie is inzicht creëren in hoe de duurzaamheidsambities op een integrale manier in gebiedsontwikkeling verankerd kunnen worden. Input uit de gesprekken deelt zij met project- en programmamanagers. Dit vormt de basis voor nieuwe procesafspraken.

Procesanalyse en optimalisatie

Door middel van brainstormsessies en gesprekken met stakeholders helpt Laura haar team en de programmamanager met het prioriteren en structureren van de werkzaamheden om zo de impact te vergroten. Door instrumenten op het gebied van duurzaamheid te voorzien van uniformiteit helpt Laura haar team met efficiënter en effectiever werken.

Lees hier meer over waar OchtendMensen aan werken op energie- en duurzaamheidsgebied.

Proces­coördinator duurzame en innovatieve woningbouw De Bouwcampus

Procescoördinator duurzame en innovatieve woningbouw OchtendMensen

Innovatieve oplossingen voor verduurzamen van gebouwen en omgeving

Transities in de bouwsector zijn nodig om de grote maatschappelijke opgave rondom verduurzaming, waar we als samenleving voor staan, te realiseren. Stichting de Bouwcampus draagt hieraan bij door vanuit een onafhankelijke positie organisaties bij elkaar te brengen en innovatieve oplossingen te ontwikkelen binnen het thema ‘verduurzamen van gebouwen en omgeving’.

Het samenbrengen van kennis, inzichten en ervaring draagt bij aan het versnellen van transitie in de bouwsector

Als procescoördinator houdt OchtendMensen-adviseur Eva Louwerenburg zich bezig met de vormgeving en organisatie van diverse projecten. Eén van de projecten gaat over het woningtekort dat in Nederland is ontstaan. Om dit op te lossen zullen er snel en op duurzame wijze nieuwe woningen moeten worden gebouwd. Naast woningbouw is Eva bezig met utiliteitsbouw, waarbij de focus enerzijds ligt op het toepassen van gebiedsgerichte energiesystemen en anderzijds bij circulair en natuur-inclusief bouwen.

Eva’s taken binnen deze projecten lopen uiteen en omvatten onder meer het uitvoeren van desk-research, het opstellen van een plan van aanpak, en het vormgeven, organiseren en begeleiden van bijeenkomsten. Een enorm leerzame rol, waarin het samenbrengen van kennis, inzichten en ervaring bijdraagt aan het versnellen van transitie in de bouwsector.

Wil je meer weten over de opdrachten die OchtendMensen doen rondom de thema’s ‘Stad, Natuur & Mobiliteit’, dan kun je hier meer van onze projecten bekijken.

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven