Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Project­ondersteuner CO2-analyse inkoop NS

CO2-reductie NS

Fossielvrij ondernemen

De NS is één van de voorlopers in het verduurzamen van hun organisatie; zij zetten hier actief op in. Dit doen ze op basis van vier pijlers: Fossielvrij ondernemen, Circulair ondernemen, Groen ondernemen en Voor & door iedereen. Voor de pijler Fossielvrij ondernemen maken ze gebruik van het Green House Gas (GHG) Protocol; een model wat inzicht geeft in bronnen van uitstoot van een organisatie. Dit model kijkt naar zowel directe als indirecte bronnen van CO2-uitstoot. Bij directe bronnen gaat het over de uitstoot die een organisatie zelf veroorzaakt, door bijvoorbeeld het verbranden van gas. Voor indirecte bronnen wordt bijvoorbeeld gekeken naar de uitstoot van ingekochte producten.

Duurzaam inkopen

De NS kijkt naast het reduceren van directe uitstoot, ook naar het reduceren van indirecte uitstoot. Om dit voor elkaar te krijgen, wordt er onder andere gekeken hoe er binnen het inkoopproces kan worden gestuurd op minder CO2-uitstoot. De NS koopt namelijk veel zaken in, variërend van treinen tot schoonmaakservices. Op deze manier stimuleert de NS ook hun leveranciers om te verduurzamen.

Waar valt de meeste CO2-reductie te behalen?

Om inzicht te krijgen in de grote brokken uitstoot binnen de inkoop heeft Zeb Holthuis – adviseur van OchtendMensen – een CO2-analyse uitgevoerd. Voor deze analyse heeft Zeb data verzameld, analyses uitgevoerd en verschillende gesprekken gevoerd. Deze uitkomsten heeft hij omgezet naar een dashboard in PowerBI. Op deze manier heeft Zeb inzicht gegeven in de grote brokken uitstoot binnen de inkoop van de NS. Dit geeft richting op welke inkoopcategorieën als eerste moet worden gefocust en binnen welke inkoopcategorieën de meeste winst is te behalen.

Lees hier meer over waar OchtendMensen aan werken op het gebied van Energie & Duurzaamheid.

Project­secretaris Versterking kennis­economie Almere

Onderwijs OchtendMensen TwynstraGudde

Almere in ontwikkeling; programmalijn Leren en Werken

Almere is een stad in ontwikkeling die de ambitie heeft om de vijfde stad van Nederland te worden. Om dat te bereiken wordt, onder andere met het programma Almere 2.0, ingezet op het uitbreiden van de kwaliteiten van de stad. Het Rijk, de provincie Flevoland en de gemeente Almere werken hierin samen. Onderdeel van Almere 2.0 is de programmalijn Leren en Werken. Door middel van verschillende sporen en sleutelprojecten wordt geïnvesteerd in het funderend onderwijs, een leven lang ontwikkelen, hoger onderwijs en een goede economische profilering.

Versterking van de kenniseconomie

Bij de gewenste groei van Almere hoort ook een impuls voor het voorzieningenniveau in de stad. Zo wordt er ingezet op kunst, cultuur, onderwijs, werkgelegenheid, innovatie, en onderzoek. OchtendMensen-adviseur Romy Schouten is betrokken bij het onderdeel onderwijs. Hoogwaardig onderwijs is namelijk essentieel voor persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijke redzaamheid en duurzame bestaanszekerheid. Dat vereist investeringen in alle onderwijssectoren en in onderzoek en innovatie. Binnen het zogenaamde ‘spoor 3’ van programmalijn Leren en Werken werkt Romy samen met een programmamanager en strategisch beleidsadviseurs aan het versterken van de kennisinfrastructuur en het Hoger Onderwijs in Almere.

Verkennen van de mogelijkheden

Eén van de eerste stappen binnen het project is het creëren van support voor de plannen onder Almeerse bedrijven, kennisinstellingen en overheidsorganisaties. Daarvoor worden gesprekken gevoerd, dialoogdiners georganiseerd en inspiratiereizen afgelegd.

Als projectsecretaris coördineert Romy de werkzaamheden, is ze verantwoordelijk voor de planning en het proces, en organiseert ze stakeholderbijeenkomsten. Een leuk voorbeeld is de organisatie van de inspiratiereis naar het zuiden van Nederland. Romy organiseert deze reis, waarbij het team samen met stakeholders uit Almere op bezoek gaat bij University College Roosevelt, de innovatiehub Dockwize in Vlissingen en Innovation Quarter in Den Haag. Het doel is om van elkaar te leren en ‘best practices’ uit te wisselen. De vraag die centraal staat, is hoe we vanuit onderwijs en overheid een propositie en onderzoekscentrum kunnen opbouwen in Almere. Al met al een waardevolle reis die bijdraagt aan de ambities van dit interessante project!

Wil je weten wat de bijdrage is van OchtendMensen aan het onderwijs in Nederland, lees dat verder op onze themapagina.

Projectleider Wijk­management Dokterszorg Friesland

Dokterszorg Friesland OchtendMensen

Je ziet het steeds vaker voorbij komen: nieuwsberichten over uitdagingen in de zorgsector. Vergrijzing, personeelstekort en een groeiende zorgvraag leiden tot grote druk op het zorgpersoneel. Hoe kunnen we zorgen dat er desondanks blijvend goede kwaliteit zorg wordt geleverd?

Gelden Organisatie & Infrastructuur stimuleren versterking eerstelijnszorg

Een goed georganiseerde eerstelijnszorg kan de groeiende zorgvraag grotendeels opvangen. Betere samenwerking tussen zorgprofessionals op regionaal en wijkniveau versterkt de organisatiegraad van de eerste lijn.

Sinds 2017 zijn de Organisatie en Infrastructuur (O&I)-gelden beschikbaar. Deze gelden vormen een financiële stimulans om (multidisciplinaire) samenwerking tussen zorgverleners op verschillende niveaus te stimuleren en te organiseren.

Op wijkniveau is vanuit deze gelden de betaaltitel Wijkmanagement beschikbaar. Wijkmanagement biedt een vergoeding voor de uren die huisartsenpraktijken besteden aan het organiseren en realiseren van wijkgericht werken c.q. netwerkzorg. Hierbij kun je denken aan het opzetten van een wijknetwerk en/of het inhoudelijke zorgaanbod afstemmen op de zorgbehoefte in de wijk. Tot op heden hadden huisartspraktijken in Friesland hier geen eigen vergoeding voor beschikbaar.

Effectief inzetten van gelden voor Wijkmanagement

In Friesland zijn de O&I-gelden pas sinds dit jaar beschikbaar. Daarom bekijkt Dokterszorg Friesland samen met de Friese huisartspraktijken hoe deze gelden en het proces eromheen effectief ingezet kunnen worden.
OchtendMensen-adviseur Julia Boswinkel ondersteunt als projectleider Wijkmanagement huisartspraktijken in Friesland bij het aanvragen van Wijkmanagement. Daarbij sluit ze aan bij (regionale) praktijkmanagersoverleggen en organiseert ze informatiebijeenkomsten over Wijkmanagement. De vragen en behoeften die tijdens deze bijeenkomsten naar voren komen, gebruikt Julia om het proces rondom Wijkmanagement te verbeteren.

“Vaak houden huisartspraktijken zich al bezig met wijkgericht werken of kunnen ze makkelijk aansluiten bij bestaande initiatieven. Middels deze vergoeding willen we dit verder stimuleren zonder dat daar een lang en ingewikkeld aanvraagproces bij komt kijken.”

Op onze pagina Zorg & Gezondheid kun je lezen welke opdrachten de adviseurs van OchtendMensen nog meer doen binnen dit thema.

Project­secretaris Gemeente Almere Kustzone Poort

Kustzone Poort Almere 2.0 OchtendMensen

Almere 2.0

Almere groeit uit tot één van de grootste steden van Nederland. Samen met het Rijk en de provincie Flevoland investeert de gemeente Almere structureel en grootschalig in de kwaliteiten van de stad, zodat Almere een steeds mooiere en fijnere plek wordt om te wonen.

De ambities van Almere komen samen in het programma Almere 2.0. De programmastructuur van Almere 2.0 is opgebouwd uit zes programmalijnen, elk gericht op een eigen thema. Denk hierbij aan duurzaamheid, vernieuwend wonen en cultuur, toerisme en sport. Elke programmalijn bestaat uit een aantal ‘sleutelprojecten’: concretere projecten die de stad een kwaliteitsimpuls geven.

Sleutelproject Kustzone Poort

De programmalijn gericht op cultuur, toerisme en sport kent, naast sleutelprojecten op het gebied van sport en toerisme, twee culturele sleutelprojecten.

Sleutelproject Kustzone Poort richt zich op het gebied rondom gebiedsontwikkeling DUIN en het Almeerderstrand, nabij de Hollandse brug richting Amsterdam. De kernambitie voor dit gebied is om een jaarrond aantrekkelijke en bruisende plek te realiseren met een onderscheidend programma op het gebied van kunst, cultuur, recreatie en beleving. Cultureel programmerende partners in het gebied, zoals buitenlaboratorium voor cultuur StrandLAB en spektakeltheater Vis-a-Vis, worden gefaciliteerd en nieuwe concepten worden uitgerold.

Voor het gehele gebied is het gebiedsconcept Stadsduin voor actieve cultuur ontwikkeld. Dit gebiedsconcept schetst het toekomstbeeld voor het gebied, zowel op het gebied van inspirerende en verrassende ruimte die beleving en actieve cultuur stimuleert als op groot- en kleinschalige programmering die jaarrond een divers publiek trekt.

OchtendMensen helpt bij het invulling geven aan en uitvoeren van het gebiedsconcept

OchtendMensen-adviseur Thijs Huiberts is bij het sleutelproject Kustzone Poort betrokken als projectsecretaris. Samen met de gebiedsprogrammeur en de projectleider Fysiek werkt hij aan de uitrol en realisatie van het gebiedsconcept. Hiervoor is het belangrijk om de ruimtelijke en organisatorische context van het gebied goed te kennen, en in gesprek te gaan met de omgeving, partners, interne collega’s en ondernemers. Bij de realisatie van fysieke en programmatische projecten in het gebied zijn immers veel interne en externe actoren betrokken. De politiek-bestuurlijke context van het Almere 2.0 programma is hierbij belangrijk om te doorgronden. Thijs ondersteunt hierin voornamelijk de gebiedsprogrammeur, denkt strategisch mee en coördineert zelf een aantal (deel)projecten.

“Thijs doorgrondt snel de essentie van vraagstukken en zorgt dat in deze startfase de basisstructuur van het project opgezet wordt. Hij schakelt snel en communiceert op een prettige manier met interne en externe partners. Hij heeft zich in korte tijd onmisbaar gemaakt.”, aldus Erica Haffmans, Gebiedsprogrammeur Kustzone Poort.

Wil je weten in welke projecten OchtendMensen nog meer bijdragen aan placemaking en gebiedsontwikkeling, lees dan verder op onze themapagina Stad, Natuur & Mobiliteit.

Project­leider Nazorg ‘Your move’ ROC Zadkine

ROC Zadkine OchtendMensen

Extra begeleiding en nazorg MBO bij overstap naar werk of vervolgopleiding

De Coronacrisis heeft grote gevolgen voor de samenleving en economie. Jongeren worden relatief hard geraakt door de Coronacrisis, omdat ze een groot deel van hun opleiding niet of niet fysiek hebben kunnen volgen. Met name de jongeren die vóór de Coronacrisis ook al een moeilijke start op de arbeidsmarkt hadden, worden extra geraakt.

MBO-scholen kunnen – om deze groep jongeren intensiever te kunnen begeleiden – aanspraak maken op de subsidies ‘Extra begeleiding en nazorg MBO’ en ‘Nazorg MBO 2022/2023’. Vanuit deze subsidies is het ROC Zadkine het project ‘Your Move’ gestart. In dit project bieden zij studenten extra begeleiding en nazorg om ze te helpen met de overstap naar werk of een vervolgopleiding.

Er is bij de studenten een onderzoek gedaan om te achterhalen aan wat voor activiteiten in het kader van begeleiding en nazorg er behoefte is. Daarnaast is er nagedacht over de vraag hoe deze activiteiten het beste beschikbaar kunnen worden gemaakt en hoe studenten en gediplomeerden enthousiast kunnen worden gemaakt voor deelname. De begeleiding loopt al, maar nu is het ook tijd om de nazorg voor gediplomeerden van het ROC Zadkine aan te bieden.

De bijdrage van OchtendMensen

OchtendMensen-adviseur Isis Weekenborg is via adviesbureau Brighthives aan de slag bij ROC Zadkine. Brighthives geeft leiding aan complexe verander- en innovatietrajecten in de publieke sector en levert in dit geval de projectleider voor Your Move.

Isis ondersteunt de projectleider door het deelproject ‘Nazorg’ op te pakken, waarin coaching en training georganiseerd worden voor mensen die al zijn afgestudeerd bij Zadkine. In deze rol gaat zij bijvoorbeeld op zoek naar partners die goed aan kunnen sluiten op de behoeften van de alumni. De workshops en coaching spelen onder andere in op het vergroten van zelfvertrouwen, leren netwerken, ontdekken wat voor werk bij je past én hoe je ervoor zorgt dat je wordt aangenomen voor deze baan!

Isis fungeert als schakel tussen de alumni, de trainers en de collega’s van Zadkine. Om ervoor te zorgen dat het aanbod daadwerkelijk wordt afgenomen door de alumni, werkt Isis bijvoorbeeld nauw samen met de communicatieafdeling van Zadkine. Samen hebben zij gewerkt aan de ontwikkeling en lancering van een website waar het aanbod van de leveranciers op staat. Daarnaast werken Isis en de communicatieafdeling samen aan communicatieplan om zo veel mogelijk MBO-gediplomeerden te bereiken.

De uitdagende en zelfstandige rol als projectleider én de voor haar herkenbare vragen van de studenten over het zoeken naar een vervolgstap, maken dit een interessante opdracht voor Isis als derdejaars adviseur bij OchtendMensen.
“Als projectleider Nazorg binnen ROC Zadkine werk ik aan het aanbod van begeleiding en nazorg voor gediplomeerde oud-studenten. Doordat ik als jonge adviseur nog dicht bij de doelgroep sta, kan ik me goed verplaatsen in de fase waarin de studenten na de diplomering verkeren. Wat kan ik nu ik klaar ben? Wat voor werk past goed bij mij? En hoe scoor ik dan die ene baan? Dit zijn de vragen die bij die fase horen. Ik draag heel graag en steentje bij om ervoor te zorgen dat deze studenten nog beter worden begeleid naar hun vervolgstap.”, aldus Isis.

Opdrachtgever Jont Groenendaal van Brighthives: “De oplossing die we in dit project hebben ontwikkeld, is lekker ‘rechttoe rechtaan’. Het project vraagt nogal wat om het aan de achterkant ook goed georganiseerd te krijgen. Daarbij is het een project met een flink aantal interne en externe stakeholders. Isis maakt zich haar eigen positie in al die complexiteit snel eigen. Ze is sociaal en heel gezellig, dus ze vindt ook makkelijk haar weg naar de mensen die ze nodig heeft om haar resultaten voor elkaar te krijgen. Het is fijn om een stuk van het werk met vertrouwen uit handen te kunnen geven, en een leuke collega te hebben om samen falafel mee te eten in de pauze.”

Wil je weten wat de bijdrage is van OchtendMensen aan het onderwijs in Nederland, lees dat verder op onze themapagina.

Project­coördinator Natuur­monumenten

Natuurmonumenten OchtendMensen

Het Nederlandse landschap staat onder druk

Onder invloed van de gevolgen van klimaatverandering en de uitstoot van stikstof staat het Nederlandse landschap onder druk. Het behouden van onze Nederlandse natuurgebieden vormt daarom een serieuze uitdaging. Natuurmonumenten beheert meer dan 100.000 hectare Nederlands landschap, van De Krang in Limburg tot aan het Hoge Land in Groningen, en houdt zich hier op dagelijkse basis mee bezig. Als projectcoördinator en programmasecretaris draagt Thijs Hofman, adviseur bij OchtendMensen, hier een steentje aan bij.

Organisatieverandering voor behoud van Nederlandse natuurgebieden

De ambities vanuit zowel het Rijk als de provincies zijn hoog en het aantal subsidieregelingen neemt toe. Het groeiend aantal in te regelen projecten zet een organisatie als Natuurmonumenten onder druk. Dit vraagt om een organisatieverandering met centrale regie en duidelijke werkafspraken. Thijs ondersteunt vanuit zijn eerdere ervaring met programmamanagement bij de implementatie van deze nieuwe werkwijze.

De andere helft van de tijd houdt Thijs zich bezig met de coördinatie van twee lopende projecten. Het eerste project dat Thijs coördineert heeft de bestrijding van invasieve exoten als doel: soorten die oorspronkelijk niet in Nederland thuishoren en daardoor negatieve effecten hebben op het ecosysteem. Het tweede project dat Thijs coördineert heeft als doel om de biodiversiteit te vergroten op een akkerland van ca. tweehonderd hectare.

Voor deze projecten schakelt Thijs over de voortgang met de lokale afdelingen van Natuurmonumenten die het project uitvoeren, zorgt hij ervoor dat de doelen volgens planning worden behaald en dat de resultaten op de juiste wijze worden teruggekoppeld aan de subsidiënt.

Naar samenwerking binnen en tussen organisaties

Deze dubbelrol van Thijs is typerend voor de werkwijze binnen Natuurmonumenten en zorgt ervoor dat niemand het raakvlak met de inhoud en de uitvoering verliest. Zo behoudt iedereen – en niet alleen het managementniveau – oog voor zaken die in de gehele organisatie spelen.

Samenwerking op het gebied van groen, binnen of tussen organisaties, kan ook worden doorvertaald naar de stedelijke context. Hoe groeit groen mee met stedelijke bebouwing? Onze OchtendMensen hebben dit speelveld in kaart gebracht. De uitkomsten en inzichten hebben wij vastgelegd in een whitepaper. Vraag deze whitepaper hier op.

Project­ondersteuner Proteion

Schaalbare zorg OchtendMensen Proteion

Een strategische samenwerking tussen lokale ondernemers en zorgorganisatie Proteion

In 2013 voorzag Proteion, een middelgrote zorgorganisatie in Noord- en Midden-Limburg, een gedeeltelijke kanteling van grootschalige naar kleinschalige zorg- en dienstverlening passend bij de eigen leefomgeving van de cliënt. Steeds meer ondernemers met een hart voor de zorg starten hun eigen zorgonderneming, waarin zij ‘wonen met zorg’, thuiszorg en/of dagbesteding aanbieden in kleine dorpen of wijken. Deze startende (zorg)ondernemers willen vooral bezig zijn met de zorgvragers en hun medewerkers, die vaak uit hun eigen, lokale netwerk komen.

Zowel voor de zorgcontractering als ondersteuning op het gebied van kwaliteit, ICT en administratieve diensten zoeken de zorgondernemers een samenwerkingspartner die ook oog heeft voor het DNA van de zorgondernemer. In deze gevallen is Proteion de juiste partner, om zo de lokale ondernemers te helpen met hun dromen en de cliënten goede zorg te bieden in hun eigen dorp of wijk.

Proteion heeft de ambitie om meer strategische samenwerkingen aan te gaan met verschillende ondernemers. Om deze groei in strategische samenwerkingen goed te laten verlopen en ondernemers optimaal te blijven ondersteunen, zal de huidige dienstverlening van Proteion toekomstbestendig moeten worden. Daarbij speelt het schaalbaar maken van de dienstverlening een belangrijke rol.

OchtendMensen helpt bij het realiseren van schaalbare dienstverlening in de zorg

Als projectmedewerker van het project ‘Schaalbare dienstverlening’ is OchtendMensen-adviseur Tim Scherpenzeel de rechterhand van TwynstraGudde-collega en projectleider Corinna van Diepen-Knegjens. Tim bereidt bijeenkomsten voor, bewaakt de actiepunten en monitort de planning.
Daarnaast is Tim sparringpartner voor de projectleider, maakt hij werkprocessen inzichtelijk en stelt hij een nieuwe product-dienstcatalogus op met de projectleden.

Tim heeft bij dit project een intensieve samenwerking met alle projectleden en heeft daardoor met veel verschillende expertises te maken.

Ben je benieuwd wat voor projecten OchtendMensen nog meer doen binnen het thema Zorg & Gezondheid, lees dan hier verder.

Transitie­manager De Bouw­campus

Duurzame houtbouw OchtendMensen

Aandacht voor duurzaamheid bouwmaterialen

Materialenkeuze in de bouw maakt verschil. Grondstoffen bepalen voor een groot deel hoe duurzaam een gebouw is. Daarom ondertekenden in 2017 onder meer overheden en marktpartijen het Grondstoffenakkoord. De tijd dringt om werk te maken van circulaire en biobased bouwmaterialen. Vooral hout is in trek. Het is een hernieuwbare grondstof die CO2 opslaat, en heeft voordelen tijdens de bouw en de gebruiksfase. Maar kun je er ook hoogbouw mee realiseren?

Transitietraject ‘Materialen met Toekomst:  Hout in hoogbouw’

Hans van ’t Land, adviseur bij OchtendMensen, werkt als transitiemanager bij De Bouwcampus. Hij geeft vorm aan het transitietraject ‘Materialen met Toekomst: Hout in hoogbouw’. Dat betekent dat hij sessies organiseerde om dit vraagstuk te verkennen en opdrachtgevers en -nemers bij elkaar te brengen.

Wat is nodig om van hout een serieuze materiaaloptie te maken? Voor (semi-)publieke opdrachtgevers is het lastig om de (vaak) duurdere keuze voor hout te verantwoorden. Ondanks de voordelen die nog niet echt meewegen, of moeilijk te kwantificeren zijn. Deze belangrijke groep van opdrachtgevers is geholpen met een instrument om de brede kosten én opbrengsten (ook social values) van hout inzichtelijk te maken. Daarmee krijgen ontwerpen met biobased materialen meer kans.

Naar een welwillende coalitie

Na deze verkenning van het vraagstuk is hard gewerkt aan het opzetten van een coalitie van (semi-)publieke opdrachtgevers. Met als doel vanuit deze coalitie, in samenwerking met kennisinstellingen en marktpartijen, te komen tot een instrument om de totaalkosten en voordelen van hout als duurzaam bouwmateriaal te laten meewegen in de businesscase. Biobased materialen verdienen een genormaliseerde plek in de materialenmix.

De bijdrage van OchtendMensen

Hans heeft voor deze opgave veel mensen geïnterviewd, relaties gelegd en ervoor gezorgd dat de échte vraag op tafel komt te liggen. Daarvoor is creativiteit en invoelingsvermogen belangrijk. Anders vervallen partijen weer in hun oude patroon, terwijl verandering juist nodig is. Als jonge, enthousiaste adviseur kon hij deze rol goed vormgeven.

Om meer te weten te komen over houtbouw, hebben onze OchtendMensen over dit thema gesproken met experts en ervaringsdeskundigen. De uitkomsten en inzichten hebben wij vastgelegd in een whitepaper. Vraag deze whitepaper hier op.

Opdracht­gevers Asset Manage­ment Schiphol

Opdrachtgevers Asses Management Schiphol OchtendMensen

Ontwikkeling van assets op Schiphol

Je bent vast wel eens op Schiphol geweest, één van de grootste luchthavens van Europa. Schiphol vervoert per jaar meer dan 70 miljoen passagiers op 500.000 vluchten. De terminal waar je koffie haalt, de beveiligingsapparatuur en de roltrap die je neemt worden allemaal ontwikkeld en onderhouden door de afdeling Asset Management.

OchtendMensen Yasmine Sengonul en Elske Rotteveel werken als opdrachtgevers mee aan de ontwikkeling van assets op Schiphol. Bij grote projecten regisseren zij de voortgang, bereiden de besluitvorming voor, managen de vele stakeholders en zorgen voor de juiste sturing.

Ontwikkelen value case voor inzichtelijk maken van impact

“Assets zijn alle dingen die je om je heen ziet op Schiphol en kunnen grote impact hebben op de bedrijfsvoering en de doelen van Schiphol”, vertelt Yasmine. “Zo werk ik mee aan de elektrificatie van airside: de plek waar vliegtuigen staan en passagiers in- en uitstappen. Dit is een belangrijk thema voor Schiphol vanwege de duurzaamheidsambities.” Voor dit project ontwikkelt Yasmine een value case. De value case maakt inzichtelijk welke impact assets hebben op deze ambitie. “Met het project Elektrificatie richt Schiphol zich op de pijler duurzaamheid en het terugdringen van CO2-uitstoot op de luchthaven. In het project gaan we voertuigen die op airside rijden – zoals tankwagens – elektrisch maken, maar zorgen we ook dat vliegtuigen zo laat mogelijk hun motoren hoeven aan te zetten. Daarbij moeten we natuurlijk ook laadpalen realiseren en rekening houden met allerlei veiligheidsvoorschriften.”

Belangenafwegingen in een complexe omgeving

“Bij projecten in een complexe omgeving als Schiphol merk je dat er veel belangenafwegingen gemaakt moeten worden”, vertelt Elske. “Dan helpt het om in een stuurgroep de overkoepelende waarde van het project helder te hebben.” Als opdrachtgever Asset Management ben je voorzitter van deze stuurgroep en creëer je draagvlak voor het project in een veld van contrasterende belangen. Daarbij staat Schiphol als organisatie ook veel in de belangstelling en heb je te maken met de invloed van politiek en beeldvorming.

Werken in het spanningsveld van belangen, grote bouw- en infraprojecten en publieke impact is wat het werk van opdrachtgever bij Schiphol zo interessant maakt.

 

Project­mede­werker Routekaart RES Drenthe

Routekaart RES Drenthe

Opwek van hernieuwbare elektriciteit

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2030 minimaal 35 terawattuur aan hernieuwbare energie wordt geproduceerd in Nederland. De verschillende Regionale Energiestrategie-regio’s (RES) hebben ambities uitgesproken over de realisatie hiervan. Zo ook de RES Drenthe, die meer hernieuwbare elektriciteit wil opwekken door windenergie, zonne-energie op land en zonne-energie op dak. Om deze ambitie waar te maken, moeten er veel nieuwe projecten gerealiseerd worden en moet er stevig worden geïnvesteerd in de energie-infrastructuur door de netbeheerders.

In opdracht van de Provincie Drenthe is OchtendMensen-adviseur Alexandra Kist betrokken bij de ontwikkeling van een visuele Routekaart. Hierin komt voor alle projecten voor hernieuwbare elektriciteit te staan waar en wanneer deze op het netwerk moeten en kunnen worden aangesloten.

Contact met stakeholders en werken aan draagvlak

Als projectmedewerker is Alexandra verantwoordelijk voor het afnemen van interviews met gemeenten (op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau), de provincie, de netbeheerders, energiecoöperaties en projectontwikkelaars. In deze gesprekken komen de planningen van de stakeholders, hun werkwijze, hun visie op ruimtelijke ordening, wet- en regelgeving en vergunningen aan bod.

Op basis van de interviews identificeert Alexandra samen met de projectgroep knelpunten en mogelijke oplossingen voor de realisatie van de ambitie van de RES Drenthe. Alexandra onderhoudt contact met de stakeholders om hen geïnformeerd te houden en draagvlak te creëren voor de Routekaart.

Het ontwikkelen van een visuele Routekaart

Op basis van de gesprekken met de stakeholders stelt Alexandra met de projectgroep een afwegingskader op. Deze bepaalt de voorkeursvolgorde van hernieuwbare elektriciteitsprojecten voor gemeenten, provincie en de netwerkbedrijven voor uitvoering en realisatie van de RES. Alexandra maakt deze verkregen informatie en voorkeursvolgorde visueel en tekent deze op in een Routekaart.  Op deze manier stemt de Routekaart de samenhang, planning en programmering tussen netinvesteringen en realisatie van hernieuwbare elektriciteitsopwekking af.

Lees hier meer over waar OchtendMensen aan werken op het gebied van Energie & Duurzaamheid.

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven