Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Project­coördinator Natuur­monumenten

Natuurmonumenten OchtendMensen

Het Nederlandse landschap staat onder druk

Onder invloed van de gevolgen van klimaatverandering en de uitstoot van stikstof staat het Nederlandse landschap onder druk. Het behouden van onze Nederlandse natuurgebieden vormt daarom een serieuze uitdaging. Natuurmonumenten beheert meer dan 100.000 hectare Nederlands landschap, van De Krang in Limburg tot aan het Hoge Land in Groningen, en houdt zich hier op dagelijkse basis mee bezig. Als projectcoördinator en programmasecretaris draagt Thijs Hofman, adviseur bij OchtendMensen, hier een steentje aan bij.

Organisatieverandering voor behoud van Nederlandse natuurgebieden

De ambities vanuit zowel het Rijk als de provincies zijn hoog en het aantal subsidieregelingen neemt toe. Het groeiend aantal in te regelen projecten zet een organisatie als Natuurmonumenten onder druk. Dit vraagt om een organisatieverandering met centrale regie en duidelijke werkafspraken. Thijs ondersteunt vanuit zijn eerdere ervaring met programmamanagement bij de implementatie van deze nieuwe werkwijze.

De andere helft van de tijd houdt Thijs zich bezig met de coördinatie van twee lopende projecten. Het eerste project dat Thijs coördineert heeft de bestrijding van invasieve exoten als doel: soorten die oorspronkelijk niet in Nederland thuishoren en daardoor negatieve effecten hebben op het ecosysteem. Het tweede project dat Thijs coördineert heeft als doel om de biodiversiteit te vergroten op een akkerland van ca. tweehonderd hectare.

Voor deze projecten schakelt Thijs over de voortgang met de lokale afdelingen van Natuurmonumenten die het project uitvoeren, zorgt hij ervoor dat de doelen volgens planning worden behaald en dat de resultaten op de juiste wijze worden teruggekoppeld aan de subsidiënt.

Naar samenwerking binnen en tussen organisaties

Deze dubbelrol van Thijs is typerend voor de werkwijze binnen Natuurmonumenten en zorgt ervoor dat niemand het raakvlak met de inhoud en de uitvoering verliest. Zo behoudt iedereen – en niet alleen het managementniveau – oog voor zaken die in de gehele organisatie spelen.

Samenwerking op het gebied van groen, binnen of tussen organisaties, kan ook worden doorvertaald naar de stedelijke context. Hoe groeit groen mee met stedelijke bebouwing? Onze OchtendMensen hebben dit speelveld in kaart gebracht. De uitkomsten en inzichten hebben wij vastgelegd in een whitepaper. Vraag deze whitepaper hier op.

Project­ondersteuner Proteion

Schaalbare zorg OchtendMensen Proteion

Een strategische samenwerking tussen lokale ondernemers en zorgorganisatie Proteion

In 2013 voorzag Proteion, een middelgrote zorgorganisatie in Noord- en Midden-Limburg, een gedeeltelijke kanteling van grootschalige naar kleinschalige zorg- en dienstverlening passend bij de eigen leefomgeving van de cliënt. Steeds meer ondernemers met een hart voor de zorg starten hun eigen zorgonderneming, waarin zij ‘wonen met zorg’, thuiszorg en/of dagbesteding aanbieden in kleine dorpen of wijken. Deze startende (zorg)ondernemers willen vooral bezig zijn met de zorgvragers en hun medewerkers, die vaak uit hun eigen, lokale netwerk komen.

Zowel voor de zorgcontractering als ondersteuning op het gebied van kwaliteit, ICT en administratieve diensten zoeken de zorgondernemers een samenwerkingspartner die ook oog heeft voor het DNA van de zorgondernemer. In deze gevallen is Proteion de juiste partner, om zo de lokale ondernemers te helpen met hun dromen en de cliënten goede zorg te bieden in hun eigen dorp of wijk.

Proteion heeft de ambitie om meer strategische samenwerkingen aan te gaan met verschillende ondernemers. Om deze groei in strategische samenwerkingen goed te laten verlopen en ondernemers optimaal te blijven ondersteunen, zal de huidige dienstverlening van Proteion toekomstbestendig moeten worden. Daarbij speelt het schaalbaar maken van de dienstverlening een belangrijke rol.

OchtendMensen helpt bij het realiseren van schaalbare dienstverlening in de zorg

Als projectmedewerker van het project ‘Schaalbare dienstverlening’ is OchtendMensen-adviseur Tim Scherpenzeel de rechterhand van TwynstraGudde-collega en projectleider Corinna van Diepen-Knegjens. Tim bereidt bijeenkomsten voor, bewaakt de actiepunten en monitort de planning.
Daarnaast is Tim sparringpartner voor de projectleider, maakt hij werkprocessen inzichtelijk en stelt hij een nieuwe product-dienstcatalogus op met de projectleden.

Tim heeft bij dit project een intensieve samenwerking met alle projectleden en heeft daardoor met veel verschillende expertises te maken.

Ben je benieuwd wat voor projecten OchtendMensen nog meer doen binnen het thema Zorg & Gezondheid, lees dan hier verder.

Transitie­manager De Bouw­campus

Duurzame houtbouw OchtendMensen

Aandacht voor duurzaamheid bouwmaterialen

Materialenkeuze in de bouw maakt verschil. Grondstoffen bepalen voor een groot deel hoe duurzaam een gebouw is. Daarom ondertekenden in 2017 onder meer overheden en marktpartijen het Grondstoffenakkoord. De tijd dringt om werk te maken van circulaire en biobased bouwmaterialen. Vooral hout is in trek. Het is een hernieuwbare grondstof die CO2 opslaat, en heeft voordelen tijdens de bouw en de gebruiksfase. Maar kun je er ook hoogbouw mee realiseren?

Transitietraject ‘Materialen met Toekomst:  Hout in hoogbouw’

Hans van ’t Land, adviseur bij OchtendMensen, werkt als transitiemanager bij De Bouwcampus. Hij geeft vorm aan het transitietraject ‘Materialen met Toekomst: Hout in hoogbouw’. Dat betekent dat hij sessies organiseerde om dit vraagstuk te verkennen en opdrachtgevers en -nemers bij elkaar te brengen.

Wat is nodig om van hout een serieuze materiaaloptie te maken? Voor (semi-)publieke opdrachtgevers is het lastig om de (vaak) duurdere keuze voor hout te verantwoorden. Ondanks de voordelen die nog niet echt meewegen, of moeilijk te kwantificeren zijn. Deze belangrijke groep van opdrachtgevers is geholpen met een instrument om de brede kosten én opbrengsten (ook social values) van hout inzichtelijk te maken. Daarmee krijgen ontwerpen met biobased materialen meer kans.

Naar een welwillende coalitie

Na deze verkenning van het vraagstuk is hard gewerkt aan het opzetten van een coalitie van (semi-)publieke opdrachtgevers. Met als doel vanuit deze coalitie, in samenwerking met kennisinstellingen en marktpartijen, te komen tot een instrument om de totaalkosten en voordelen van hout als duurzaam bouwmateriaal te laten meewegen in de businesscase. Biobased materialen verdienen een genormaliseerde plek in de materialenmix.

De bijdrage van OchtendMensen

Hans heeft voor deze opgave veel mensen geïnterviewd, relaties gelegd en ervoor gezorgd dat de échte vraag op tafel komt te liggen. Daarvoor is creativiteit en invoelingsvermogen belangrijk. Anders vervallen partijen weer in hun oude patroon, terwijl verandering juist nodig is. Als jonge, enthousiaste adviseur kon hij deze rol goed vormgeven.

Om meer te weten te komen over houtbouw, hebben onze OchtendMensen over dit thema gesproken met experts en ervaringsdeskundigen. De uitkomsten en inzichten hebben wij vastgelegd in een whitepaper. Vraag deze whitepaper hier op.

Opdracht­gevers Asset Manage­ment Schiphol

Opdrachtgevers Asses Management Schiphol OchtendMensen

Ontwikkeling van assets op Schiphol

Je bent vast wel eens op Schiphol geweest, één van de grootste luchthavens van Europa. Schiphol vervoert per jaar meer dan 70 miljoen passagiers op 500.000 vluchten. De terminal waar je koffie haalt, de beveiligingsapparatuur en de roltrap die je neemt worden allemaal ontwikkeld en onderhouden door de afdeling Asset Management.

OchtendMensen Yasmine Sengonul en Elske Rotteveel werken als opdrachtgevers mee aan de ontwikkeling van assets op Schiphol. Bij grote projecten regisseren zij de voortgang, bereiden de besluitvorming voor, managen de vele stakeholders en zorgen voor de juiste sturing.

Ontwikkelen value case voor inzichtelijk maken van impact

“Assets zijn alle dingen die je om je heen ziet op Schiphol en kunnen grote impact hebben op de bedrijfsvoering en de doelen van Schiphol”, vertelt Yasmine. “Zo werk ik mee aan de elektrificatie van airside: de plek waar vliegtuigen staan en passagiers in- en uitstappen. Dit is een belangrijk thema voor Schiphol vanwege de duurzaamheidsambities.” Voor dit project ontwikkelt Yasmine een value case. De value case maakt inzichtelijk welke impact assets hebben op deze ambitie. “Met het project Elektrificatie richt Schiphol zich op de pijler duurzaamheid en het terugdringen van CO2-uitstoot op de luchthaven. In het project gaan we voertuigen die op airside rijden – zoals tankwagens – elektrisch maken, maar zorgen we ook dat vliegtuigen zo laat mogelijk hun motoren hoeven aan te zetten. Daarbij moeten we natuurlijk ook laadpalen realiseren en rekening houden met allerlei veiligheidsvoorschriften.”

Belangenafwegingen in een complexe omgeving

“Bij projecten in een complexe omgeving als Schiphol merk je dat er veel belangenafwegingen gemaakt moeten worden”, vertelt Elske. “Dan helpt het om in een stuurgroep de overkoepelende waarde van het project helder te hebben.” Als opdrachtgever Asset Management ben je voorzitter van deze stuurgroep en creëer je draagvlak voor het project in een veld van contrasterende belangen. Daarbij staat Schiphol als organisatie ook veel in de belangstelling en heb je te maken met de invloed van politiek en beeldvorming.

Werken in het spanningsveld van belangen, grote bouw- en infraprojecten en publieke impact is wat het werk van opdrachtgever bij Schiphol zo interessant maakt.

 

Project­mede­werker Routekaart RES Drenthe

Routekaart RES Drenthe

Opwek van hernieuwbare elektriciteit

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2030 minimaal 35 terawattuur aan hernieuwbare energie wordt geproduceerd in Nederland. De verschillende Regionale Energiestrategie-regio’s (RES) hebben ambities uitgesproken over de realisatie hiervan. Zo ook de RES Drenthe, die meer hernieuwbare elektriciteit wil opwekken door windenergie, zonne-energie op land en zonne-energie op dak. Om deze ambitie waar te maken, moeten er veel nieuwe projecten gerealiseerd worden en moet er stevig worden geïnvesteerd in de energie-infrastructuur door de netbeheerders.

In opdracht van de Provincie Drenthe is OchtendMensen-adviseur Alexandra Kist betrokken bij de ontwikkeling van een visuele Routekaart. Hierin komt voor alle projecten voor hernieuwbare elektriciteit te staan waar en wanneer deze op het netwerk moeten en kunnen worden aangesloten.

Contact met stakeholders en werken aan draagvlak

Als projectmedewerker is Alexandra verantwoordelijk voor het afnemen van interviews met gemeenten (op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau), de provincie, de netbeheerders, energiecoöperaties en projectontwikkelaars. In deze gesprekken komen de planningen van de stakeholders, hun werkwijze, hun visie op ruimtelijke ordening, wet- en regelgeving en vergunningen aan bod.

Op basis van de interviews identificeert Alexandra samen met de projectgroep knelpunten en mogelijke oplossingen voor de realisatie van de ambitie van de RES Drenthe. Alexandra onderhoudt contact met de stakeholders om hen geïnformeerd te houden en draagvlak te creëren voor de Routekaart.

Het ontwikkelen van een visuele Routekaart

Op basis van de gesprekken met de stakeholders stelt Alexandra met de projectgroep een afwegingskader op. Deze bepaalt de voorkeursvolgorde van hernieuwbare elektriciteitsprojecten voor gemeenten, provincie en de netwerkbedrijven voor uitvoering en realisatie van de RES. Alexandra maakt deze verkregen informatie en voorkeursvolgorde visueel en tekent deze op in een Routekaart.  Op deze manier stemt de Routekaart de samenhang, planning en programmering tussen netinvesteringen en realisatie van hernieuwbare elektriciteitsopwekking af.

Lees hier meer over waar OchtendMensen aan werken op het gebied van Energie & Duurzaamheid.

Project­secretaris Taskforce Versnelling inrichting rest­opgave 80.000 hectare extra natuur

Natuurpact met het Rijk extra natuur

Een versnellingsstrategie is essentieel om 80.000 hectare extra natuur te realiseren in 2027

Provincies zetten zich in om eind 2027 gezamenlijk 80.000 hectare nieuwe natuur te hebben ingericht, zoals afgesproken in het Natuurpact met het Rijk (2013). Deze extra nieuwe natuur zorgt voor versterking en behoud van kwetsbare natuur en biodiversiteit. Elke provincie is verantwoordelijk voor het realiseren van hun opgave binnen het Natuurpact. Jaarlijks rapporteren provincies gezamenlijk hun voortgang in de Voortgangsrapportage Natuur (VRN).

Uit de 7e VRN (2021) blijkt dat de provincies de gezamenlijke opgave in 2027 met het huidige tempo niet gaan halen. Het IPO en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hebben daarom besloten dat een versnelling in natuurrealisatie nodig is om de 80.000 ha extra natuur uit het Natuurpact in de resterende tijd te kunnen halen.

Om tot mogelijke versnellingsstrategieën te komen, heeft BIJ12 – de uitvoeringsorganisatie van het IPO – de Taskforce Versnelling inrichting restopgave 80.000 hectare extra natuur (Taskforce Restopgave) opgericht. De Taskforce Restopgave heeft in januari en februari 2022 alle twaalf de provincies geïnterviewd over hoe zij de restopgave aanpakken en welke instrumenten zij daarvoor inzetten.

OchtendMensen ondersteunt de Taskforce Restopgave bij het uitvoeren van het onderzoek

OchtendMensen-adviseur Ramoeni Luimes ondersteunt als projectsecretaris de Taskforce Restopgave. Tijdens interviews met alle twaalf provincies verzorgt Ramoeni de verslaglegging, koppelt interviewverslagen terug aan provincies en schrijft op basis van deze interviewverslagen een rapportage met hoofdlijnen van gesprekken, inclusief aanbevelingen voor een versnellingsstrategie voor de realisatie van 80.000 extra natuur in 2027. Haar rapportage wordt door de Taskforce Restopgave gebruikt om de Adviescommissie Vitaal Platteland (AACVP) te informeren over een mogelijke versnellingsstrategie voor natuurrealisatie.

Benieuwd waar OchtendMensen binnen het thema Energy & Duurzaamheid nog meer aan werken? Lees dan verder op onze themapagina.

Programma­secretaris Landelijke Coördinatie COVID-19-bestrijding

Programmasecretaris Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding

Pandemische paraatheid tijdens COVID-19

Een samenleving met COVID-19. We raken er steeds meer aan gewend. Sinds 2019 zijn we bezig met deze pandemie en de bestrijding daarvan. Miljoenen PCR-testen, bron- en contactonderzoeken en het opzetten van een vaccinatieprogramma. Het moet de mensen in onze samenleving die kwetsbaar zijn voor het virus beschermen en de continuïteit in de zorg behouden. Maar de ontwikkeling van het virus en de gevolgen daarvan voor de samenleving waren en zijn nog steeds moeilijk te voorspellen. Deze onzekerheid vraagt om groot organisatievermogen, flexibiliteit, wendbaarheid, zorgvuldigheid en creativiteit in de uitvoering. De Landelijke Coördinatie COVID-19-bestrijding (LCCB), opgezet binnen de GGD GHOR Nederland, is één van de organisaties die zich inzet om de COVID-19-crisis te beheersen.

De drijvende kracht achter testen, bron- en contactonderzoek, vaccineren en zorgcontinuïteit

De Landelijke Coördinatie COVID-19-bestrijding (LCCB) is een belangrijke schakel tussen de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD-en) en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR-bureaus). De LCCB ondersteunt en coördineert in hun opgave om testen, bron- en contactonderzoek, vaccinatie en zorgcontinuïteit buiten het ziekenhuis te realiseren.

De activiteiten van de LCCB variëren van een zeer snelle opschaling, gevolgd door afschaling en mogelijk weer opschaling en het zoeken naar verantwoorde capaciteitsbenutting in de tussenfasen. De LCCB is een tijdelijke organisatie. Wanneer COVID-19 zodanig afneemt dat (grootschalige) bestrijding niet meer nodig is, stopt de LCCB haar werkzaamheden. De borging en overdracht van kennis, ervaring, informatie en systemen dient dan zorgvuldig te gebeuren.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden werkt de LCCB samen met verschillende partijen. Hiertoe behoren onder andere het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS); het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD-en. Meer dan 300 mensen zetten zich in om de taken van de LCCB uit te voeren.

Hoe OchtendMensen helpt in de COVID-19-bestrijding

OchtendMensen-adviseur Marjolein Wesselo werkt als programmasecretaris bij de LCCB. In deze functie ondersteunt zij de directeur/bestuurder Jaap Eikelboom en adviseert zij de programmadirectie. Marjolein is het eerste aanspreekpunt bij vragen, bereidt diverse overleggen voor – zoals de overleggen met VWS en de directie – óf vervult hierin een voorzittersrol. Zij let op de consistentie in besluiten en ondersteunt in het omzetten van deze besluiten in concrete acties. Vanuit haar rol kan Marjolein ook gevraagd worden mee te denken in strategische vraagstukken van het team Strategie en Beleid. Door het adequaat invullen van haar taken draagt Marjolein zorg voor een logisch samenspel binnen de organisatie en voor oog op de doelen van morgen in de hectiek van de dag.

In het halfjaarplan van de LCCB kun je meer lezen over de ontwikkelingen, uitgangspunten en doelstellingen tot en met juni 2022 voor de activiteiten van GGD’en en GHOR-bureaus.

Meer over publieke gezondheid lees je op de themapagina op onze website. En wij vertellen je graag wat OchtendMensen nog meer doet in de Zorg & Gezondheid.

Project­secretaris Gebieds­onder­neming Laarberg

Projectsecretaris gebiedsonderneming Laarberg OchtendMensen

Wat is een gebiedsonderneming?

Nederland is continu in ontwikkeling. Eén van deze ontwikkelingen is ruimtelijk. Binnen de kaders van de schaarse ruimte die er nog is in Nederland wordt vanuit de politiek volop gezocht naar plekken waar ondernemerschap gestimuleerd kan worden. Dit creëert werkgelegenheid en ontwikkeling in de regio.

Gebiedsonderneming Laarberg is ontstaan vanuit precies zo’n ruimtelijke ambitie. De gemeente Oost Gelre en de gemeente Berkelland hebben gezamenlijk Laarberg B.V. opgericht. Deze gebiedsontwikkelaar heeft de twee gemeenten als aandeelhouder en streeft naar het ontwikkelen van een kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein in Groenlo (regio Achterhoek-Twente). Met het oprichten van Laarberg B.V. is een onderneming in het leven geroepen die zich inzet voor de ontwikkeling van een stuk grond van 80 hectare. Bedrijven kunnen zich hier vestigen; de ruime kavels op het bedrijfsterrein bieden hen de ruimte om hun werkzaamheden uit te breiden en te groeien.

Werken binnen een Gebiedsonderneming

Als je van een dynamische en leerzame werkomgeving houdt, dan zit je binnen een Gebiedsonderneming zeker op je plek. In een multidisciplinair team van stedenbouwkundigen, financieel experts, juristen en civiel techneuten wordt gewerkt aan een scala van onderwerpen. Denk hierbij onder andere aan de voorbereiding en verkoop van bedrijfskavels, aan de bredere ontwikkeling van het terrein (infrastructuur, groen) en aan nieuwe planologische kaders. Bij al deze ontwikkelingen staat kwaliteit hoog in het vaandel: Laarberg moet een terrein voor nu én voor de toekomst worden.

De bijdrage van OchtendMensen aan Gebiedsonderneming Laarberg

OchtendMensen-adviseur Carolien Veldsink krijgt met haar rol als projectsecretaris inzicht in het hele proces van gebiedsontwikkeling. Ze bewaakt het overzicht van de verschillende overleggen: van strategische overleggen om het bedrijfsterrein door te ontwikkelen tot aan de reguliere overleggen over huidige werkzaamheden op Laarberg. Ook levert Carolien een bijdrage aan het team door het jaarplan van 2022 op te stellen naar aanleiding van gesprekken met de teamleden. In een multidisciplinaire omgeving waarbij de orde van de dag en meer langdurige projecten naast elkaar lopen, is het een uitdaging om overzicht en structuur te behouden.

Wil je meer weten over wat OchtendMensen doen binnen de thema’s Stad, Natuur & Mobiliteit, lees dan verder op onze themapagina.

 

Project­secretaris ‘Acute mentale hulp jeugd’

OchtendMensen acute mentale hulp jeugd

Crisiszorg voor jeugd: tijdig, goed en passend

De crisiszorg in de jeugd-ggz is overbelast. Vanaf het najaar van 2020 is de druk op de (jeugd)crisisopname-afdelingen, crisisdiensten, spoedposten, poli’s en intensieve ambulante teams verder opgelopen ten gevolge van Covid-19. Meer kinderen en jongeren met ernstige problematiek – zoals eetstoornissen en suïcidaliteit – doen een beroep doen op acute mentale hulp. De verwachting is dat deze druk aanhoudt. Zorgaanbieders maken op dit moment opschalingsplannen.

Acute mentale hulp: niet alleen capaciteit, maar ook toegang en kwaliteit

Iedereen wil dat zo min mogelijk kinderen acuut mentale hulp nodig hebben. Als deze acute hulp toch nodig is, dan moet deze snel, goed en passend zijn. Naast beschikbaarheid gaat het dan ook over toegang en kwaliteit.

Parallel aan de opschaling legt daarom het project ‘Acute mentale hulp jeugd’ een basis voor tijdige, goede en passende acute mentale hulp voor kinderen. Binnen dit project wordt gewerkt aan drie elementen van deze basis:

  1. Een overzicht van de knelpunten in de acute mentale zorg voor kinderen en jongeren en een beeld hoe men in de praktijk werkt aan oplossingen voor deze knelpunten.
  2. Een inventarisatie van monitoring- en stuurinformatie die voorhanden is en nodig is voor een goede monitoring.
  3. Een verkenning van wat professionals van en met elkaar, landelijk en regionaal, willen leren om de acute mentale hulp verder te ontwikkelen en een fundament te leggen voor een lerend netwerk.

De verkenning rondom knelpunten en oplossingsrichtingen biedt zicht op wat nodig en gewenst is.  De opzet van het lerend netwerk rondom acute zorg voor jeugd past in de bredere ontwikkeling van een professionele netwerksamenwerking.

OchtendMensen helpt bij de vormgeving en uitvoering van het project ‘Acute mentale hulp jeugd’

OchtendMensen-adviseur Sofie Weerd is – in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Nederlandse ggz en het kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie – als projectsecretaris betrokken bij de uitvoering van het project. Ze coördineert daarbij de projectorganisatie, door het houden van overzicht, informeren van betrokken partijen en overige communicatie. Daarnaast denkt Sofie inhoudelijk mee over de verkenning en voert ze gesprekken met zorgverleners uit het veld om de juiste informatie op te halen. In samenwerking met de overige projectteamleden, de stuurgroep en experts in het veld wordt zo de koers van het project bepaald.

“Het jeugdhulpveld, waaronder de acute mentale hulp, kent grote regionale verschillen. Het is belangrijk dat professionals die in verschillende domeinen van zorg werkzaam zijn elkaar snel weten te vinden en snel kunnen schakelen. Ik vind het waardevol om met dit project een aanzet te geven tot verbeteringen en een lerende cultuur binnen dit veld.”, aldus Sofie vanuit haar rol als projectsecretaris.

De verkenning die binnen dit project is gedaan, heeft geleid tot een rapport met infographic over acute mentale zorg aan de jeugd. Dit rapport is inmiddels aangeboden aan de Tweede Kamer. Meer hierover lees je in deze nieuwsberichten: Verbeter de acute mentale hulp voor jeugd en Acute mentale hulp jeugd.

Wil je weten in welke projecten OchtendMensen nog meer bijdragen aan Publieke Gezondheid, lees dan verder.

Secre­taris Pro­gramma Luchtruim­herziening Ministerie I&W

Programma Luchtruimherziening OchtendMensen

De huidige indeling van het luchtruim loopt tegen zijn grenzen aan

Luchtvaart is in de afgelopen decennia sterk gegroeid. De beschikbare ruimte in het Nederlandse luchtruim neemt echter niet toe. De structuur van het Nederlandse luchtruim is daarom steeds aangepast, maar die aanpak loopt nu tegen zijn grenzen aan. Daarom is besloten om de structuur van het luchtruim te herzien.

Uitdagingen bij het herzien van het luchtruim

De opgave om het luchtruim te herzien, is ondergebracht in het Programma Luchtruimherziening. In dit programma werken het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en het Ministerie van Defensie samen met de civiele en militaire luchtverkeersleidingsorganisaties in Nederland. Met deze herziening is het luchtruim klaar voor de toekomstige uitdagingen op het gebied van efficiëntie, duurzaamheid en capaciteit.

Weten wat er speelt en knelpunten signaleren

Als programmasecretaris is OchtendMensen-adviseur Kaj Swaders betrokken bij het dagelijkse werk van de programmadirectie Luchtruimherziening. Hij weet wat er speelt op verschillende lagen in het programma en signaleert knelpunten in de planning. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het voorbereiden van onder andere de Stuurgroepvergadering van het programma, het organiseren van teambuilding en hij is betrokken bij het beantwoorden van Kamervragen en de internationale afstemming vanuit het programma.

Op de website van Luchtvaart In De Toekomst lees je meer over de Luchtruimherziening.

Wil je weten hoe OchtendMensen bijdragen aan Mobiliteitsvraagstukken, lees dan verder op onze themapagina Stad, Natuur & Mobiliteit.

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven