Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Adviseur Programma­plan Nationaal Programma Regionale Energie­strategie

Adviseur Nationaal Programma Regionale Energiestrategie OchtendMensen

Invulling geven aan klimaatafspraken en klimaatakkoord

Hoe gaan we invulling geven aan de klimaatafspraken van Parijs en het klimaatakkoord van 2019? Het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (RES), een samenwerking van Unie van Waterschappen, IPO, VNG en het Rijk, draagt hieraan bij door de regio’s te ondersteunen bij het maken van een regionale energiestrategie (RES).

Programmaplan als fundament voor de uitvoering

OchtendMensen-adviseur Pascalle Albers ondersteunde het kernteam van het NP-RES bij de totstandkoming van het programmaplan. Op basis van input uit meetings en gesprekken deed zij een aantal concrete voorstellen op het gebied van governance, organisatie, programmalijnen en programmabeheersing.

Binnen korte tijd lag er een programmaplan als fundament voor de uitvoering. Hierdoor kon het NP-RES naar de volgende fase gebracht worden, en zich meer richten op inhoudelijke vraagstukken rondom het inpassen van duurzame energie en infrastructuur.

Lees hier meer over waar OchtendMensen aan werken op energie- en duurzaamheidsgebied.

Programma Strategische Ontwikkelvisie Huisvesting UMC Utrecht

Opdracht OchtendMensen Programma Strategische Ontwikkelvisie Huisvesting UMC Utrecht

Het UMC Utrecht maakt zich klaar voor de toekomst met een grootschalige, 10 jaar durende vernieuwing van de huisvesting. Om grip te houden op dit grote project is de Strategische Ontwikkelvisie Huisvesting (SOH) opgesteld, waarin de geplande ontwikkeling in een zestal programma’s is ondergebracht. Vanuit de Raad van Bestuur is er echter een grote behoefte aan meer overzicht en inzicht in de voortgang van de verschillende programma’s.

Marcel is ingezet als programmasecretaris om een dashboardmonitor te ontwikkelen en implementeren die de voortgang van alle programma’s onder het SOH bewaakt. De uitdaging hierin is om de juiste samenwerking te vinden met de Raad van Bestuur en de programmamanagers om zo de benodigde informatie te verzamelen tijdens de verschillende programmacycli. Hierdoor kan de monitor worden opgesteld waarmee in één overzicht een beeld kon worden geschetst over tijd, geld, organisatie, scope en kwaliteit met aansluitende issues en maatregelen.

Daarnaast heeft Marcel een uniforme en geautomatiseerde voortgangsrapportage opgesteld om de programma exploitatiekosten te monitoren. Hierdoor is een goede programmabeheersing mogelijk gemaakt en verloopt de vernieuwing volgens plan.

Programma­secretaris Innovatielab Maastricht UMC+

Opdracht OchtendMensen Programma­secretaris Innovatielab Maastricht UMC+

In het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ staat innovatie in de zorg centraal. Hierdoor zijn in de afgelopen jaren talloze initiatieven ontstaan. Om hierin meer overzicht te scheppen, heeft het MUMC+ behoefte aan het structuren en monitoren van de verschillende lopende programma’s.

Bijdragen aan samenhang en voortgang innovaties MUMC+zorginnovatielab

OchtendMensen-adviseur Fenna Reuvers maakt als programmasecretaris twee dagen in de week deel uit van het team Poli en Kliniek op Maat. Vanuit haar enthousiasme en hands-on mentaliteit ontlast ze dit team in planning en organisatie, structureren en monitoren van lopende programma’s, de financiën en het schrijven van maandelijkse rapportages. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor het monitoren van initiatieven en het verzamelen en registreren van innovatieve ideeën in de e-omgeving.

Op deze manier draagt Fenna bij aan het aanbrengen van structuur en het behouden van overzicht op de samenhang en voortgang van de verschillende innovaties binnen het MUMC+ zorginnovatielab.

Meer over digitale innovaties in de zorg lees je op de themapagina op onze website. En wij vertellen je graag wat OchtendMensen nog meer doet in de Zorg & Gezondheid.

Van ambitie naar resultaat in de gehandicap­tenzorg

OchtendMensen Zideris Van ambitie naar resultaat in de gehandicaptenzorg

Zideris is een kleinschalige organisatie die professionele begeleiding en ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. De organisatie zet in op verbetering op het gebied van het aantrekken van voldoende personeel en het beantwoorden van de zorgvraag van cliënten op een zo passend mogelijke manier. Om meer structuur en focus aan te brengen, zijn onlangs twee programma’s gestart om deze ambities te helpen realiseren.

Als programmaondersteuner is adviseur Jolijn Uittenbogaard inhoudelijk en organisatorisch betrokken bij de beide programma’s. Hierbij horen taken als het organiseren van teamsessies en startups en het schrijven en bijhouden van het programmaplan. Daarnaast is Jolijn inhoudelijk betrokken bij de inspanningen voor het inrichten van de dagbesteding en het opstellen van een visie op vrije tijd. Hiervoor interviewt ze verschillende stakeholders, analyseert ze de interviews en stelt een ze een advies op.

 Als resultaat liggen er twee heldere programmaplannen en zijn beide programmateams goed opgestart.

Nieuw digitaal systeem voor Persoons­gebonden Budget

Eigen regie over je leven houden, ook als je door ziekte, ouderdom of handicap zorg nodig hebt. Dat is waar het persoonsgebonden budget voor in het leven geroepen is. Dit budget stelt mensen in staat om zelf de zorg in te kopen die bij hen past. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is verantwoordelijk voor het beheer van deze budgetten. Samen met alle betrokken ketenpartijen werkt de SVB hard aan de ontwikkeling en implementatie van een nieuw digitaal systeem. Dit systeem ondersteunt budgethouders en zorgverleners met de administratie rondom het persoonsgebonden budget.

Als project management officer van de directeur houdt Charlotte van Woerden de voortgang van het project in de gaten. Ze houdt de projectplanning bij, inventariseert mogelijke knelpunten en stelt de MT-agenda op. Hierbij vormt ze een schakel tussen het management en de mensen in de uitvoering. Daarnaast is ze betrokken bij allerlei praktische zaken die bij een dergelijk project komen kijken, zoals het organiseren van evaluaties om de projectvoortgang te bewaken.

Project­secretaris Circulaire Bouwecono­mie 2020 RVO

Projectsecretaris Circulaire Bouweconomie 2020 RVO

Anders bouwen om belasting van de aarde tegen te gaan

De bouwsector staat voor een enorme transitie. Om klimaatverandering en verdere belasting van de aarde tegen te gaan, moeten we op een geheel andere manier gaan bouwen. Om hier stappen in te zetten wordt er een uitvoeringsprogramma Circulaire Bouweconomie (CBE) opgesteld voor 2020 met de activiteiten die door de hele sector – overheid, bedrijfsleven én kennisinstellingen – moeten worden ondernomen.

Hoe ondersteunt OchtendMensen het uitvoeringsprogramma Circulaire Bouweconomie

Als projectsecretaris Circulair Bouweconomie 2020 helpt Lodewijk Boersema het transitiebureau van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) met het schrijven en opzetten van het uitvoeringsprogramma voor 2020. Dit gebeurt in samenwerking met het transitieteam; een team van experts uit de wetenschap, overheid en marktpartijen. Zij kunnen vanuit de inhoud en vanuit hun netwerk reflecteren op de inhoud van het uitvoeringsprogramma. Daarnaast zijn ze in staat om binnen hun eigen netwerk energie en initiatief te genereren.

Lodewijk is klankbord voor de programmamanager Circulaire Bouweconomie en de voorzitter van het transitieteam. Hij helpt met het organiseren en begeleiden van bijeenkomsten, neemt interviews af en onderhoudt de relaties met stakeholders. Dit alles om te komen tot een compleet en gedragen uitvoeringsprogramma voor 2020.

Projectleider Participatie, energie­coöperaties en collectieven Provincie Utrecht

Energietransitie Provincie Utrecht

Kans voor burgers en bedrijven om producent van schone energie te worden

De energietransitie gaat niet alleen over het verduurzamen van de energievoorziening. Het is ook een enorme kans voor burgers en bedrijven zelf producent van schone energie te worden. De Provincie Utrecht stelt op dat vlak hoge ambities en wil energiecoöperaties en collectieven van Utrechtse bedrijven gericht ondersteunen bij het realiseren van concrete projecten.

Hoe helpt OchtendMensen bij de energietransitie van de Provincie Utrecht

Ruben van de Belt is als projectleider verantwoordelijk voor het vormgeven van provinciaal beleid, werkt met stakeholders aan het creëren van de juiste randvoorwaarden voor lokaal eigendom van energieprojecten, en is betrokken bij concrete energieprojecten om daar de participatie goed te organiseren. Natuurlijk moet dat alles wel naadloos aansluiten bij alle andere inspanningen van het programma Energietransitie van de Provincie Utrecht. Op die manier werkt Ruben aan een energietransitie die steeds meer van de inwoners van Utrecht zelf wordt.

Lees hier meer over waar OchtendMensen aan werken op energie- en duurzaamheidsgebied.

Programma­secretaris Groene en Gezonde Stad Gemeente Almere

Programmasecretaris Groene en Gezonde Stad Gemeente Almere

Transitie naar een duurzame stad

De transitie naar een duurzame maatschappij brengt complexe vraagstukken met zich mee. Hoe bewegen we van abstracte doelen naar concrete maatregelen die de beoogde transitie realiseren? Gemeenten hebben hierin een belangrijke regierol: zij kunnen zowel beleid vaststellen, als uitvoeren. De gemeente Almere heeft een duurzaamheidsagenda vastgesteld met een brede inzet. Niet alleen duurzame dingen doen, maar ook ‘de dingen duurzaam doen’. Een transitie die in alle afdelingen van de gemeente plaats moet vinden. Om dat te bereiken, is een programma van tientallen projecten opgezet onder de noemer Groene en Gezonde Stad.

Hoe ondersteunt OchtendMensen bij de implementatie van het programma Groene en Gezonde Stad

Als programmasecretaris Groene en Gezonde Stad is Alice de rechterhand van de programmamanager. Zij brengt structuur in het programma, schakelt met de projectleiders en coördineert overleggen, afspraken en financiën. Ook denkt ze actief mee over hoe om te gaan met de uitdagingen die het programma moet trotseren. Bijvoorbeeld door projectleiders die tegen dezelfde knelpunten aanlopen met elkaar in gesprek te brengen. Dit alles om in een goed draaiend programma te groeien naar een duurzaam Almere.

Lees hier meer over waar OchtendMensen aan werken op energie- en duurzaamheidsgebied.

Projectleider programma ‘Groenblauw: Excellente groene en gezonde leefomgeving’

Opdracht OchtendMensenProjectleider programma Groenblauw Gemeente Almere

Almere is een jonge snelgroeiende stad. De stad bestaat uit veel natuur en water, maar tegelijkertijd ook uit bovengemiddeld veel ongezonde inwoners. Het groen en water van Almere moeten beter worden benut door bewoners, zodat zij in dat groen gaan bewegen, recreëren en elkaar ontmoeten.

Als onderdeel van de herijking van het programma Groenblauw, ontwikkelde OchtendMens Albert Pansier het project ‘Excellente groene en gezonde leefomgeving’. Het doel van dit project is om de bossen en parken beter toegankelijk en beter bekend te maken. Daarnaast is het doel om ervoor te zorgen dat het groen vanuit die bossen en parken beter doorloopt tot in de wijk, zodat bewoners via ‘groene lopers’ worden verleid om te bewegen. Albert ontwikkelde dit project waarin preventie centraal staat, formeerde een kernteam, schreef het projectplan en verwierf de middelen voor de uitvoering.

Het resultaat is een op bestuurlijk niveau breed gedragen project met vijf miljoen euro aan middelen voor de uitvoering voor de komende vijf jaar. Zowel universiteiten, hogescholen als de GGD zijn aangehaakt bij het project. Vanuit een brede samenwerking wordt het project gerealiseerd ten behoeve van de fysieke en mentale gezondheid van de inwoners van Almere.

Bestuurs­secretaris KNGF en Expert Team Corona

Opdracht OchtendMensen Bestuurs­secretaris KNGF en Expert Team Corona

OchtendMens Roos Thijssen is interim bestuurssecretaris bij het KNGF: het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. In deze rol is zij aanspreekpunt voor de beleidscyclus en juridische zaken voor zowel de werkorganisatie als het bestuur. Een echte spilfunctie waarin het belangrijk is om goed aan te voelen waar de behoeften liggen van zowel bestuur als werkorganisatie, zodat zaken goed op de agenda komen en de voortgang in processen en beleidsvorming wordt geborgd.

Toen het coronavirus uitbrak, heeft Roos een extern crisisteam opgezet (het Expert Team Corona) en de overleggen daarvan begeleid. In dit team wordt met verschillende stakeholders gesproken over de corona-actualiteiten en de uitwerking daarvan op de beroepsgroep fysiotherapeuten. De ontwikkelingen rond het coronavirus gaan snel. Fysiotherapeuten moeten daarvan op de hoogte zijn en weten hoe zij moeten handelen en onder welke voorwaarden.

Het resultaat van het Expert Team Corona van het KNGF is dat de actualiteiten snel besproken kunnen worden met stakeholders in de beroepsgroep en dat de input daaruit door het KNGF gebruikt wordt bij het maken van coronagerelateerde richtlijnen en stappenplannen.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief