Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Advi­seur Duur­zaam­heid Natio­nale Politie

Duurzaam inkopen Nationale Poliltie OchtendMensen

De voorbeeldfunctie van de politie op het gebied van duurzaamheid

Als grootste werkgever van Nederland vindt de Nationale Politie dat zij een voorbeeldfunctie heeft in de maatschappij op het gebied van duurzaamheid. Het team Knooppunt Duurzaamheid binnen de Nationale Politie verdiept zich in de mogelijkheden om de politie stap voor stap te verduurzamen. Denk bijvoorbeeld aan de overstap naar elektrisch vervoer, het hergebruik van oude politiekleding en geweldsuitrusting en het vergroten van de aandacht en inzet van de politie op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen. OchtendMensen-adviseur Frederieke Sedee maakt onderdeel uit van het Knooppunt Duurzaamheid en richt zich op het thema maatschappelijk verantwoord inkopen.

De politie koopt in met impact

De politie koopt jaarlijks voor veel geld spullen in. Deze inkoop kan worden benut voor het realiseren van sociale, innovatieve en duurzame doelstellingen. Dit wordt ook wel maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) genoemd. Onder MVI vallen diverse thema’s, namelijk: biobased en circulair inkopen, social return, MKB-vriendelijk inkopen en aandacht voor internationale sociale voorwaarden.

Frederieke verdiept zich voor de politie in de mogelijkheden om meer aandacht te besteden aan MVI tijdens het verwervingsproces. Dit doet zij door de huidige stand van zaken in kaart te brengen. Zij analyseert wat er nodig is om de aandacht voor MVI te vergroten. Zo voegt zij duurzaamheid toe aan huidige formats en instrumentarium die worden gebruikt tijdens het verwervingsproces en levert zij input voor het inkoopbeleid van de politie. Daarnaast voert zij gesprekken met diverse betrokkenen uit de Dienst Verwerving. Op basis van deze input brengt zij in kaart welke aanvullende kennis nodig is en legt zij vast waar hindernissen worden ervaren. Vervolgens identificeert Frederieke mogelijkheden om deze hindernissen te overbruggen.

Door te starten vanuit de praktijk en vanuit de beleving van de medewerkers die MVI moeten gaan toepassen in hun werk, wordt draagvlak gecreëerd en kunnen echte stappen worden gemaakt.

“Frederieke heeft het traject ‘Verwerven met impact’ getrokken. Zij heeft aandachtspunten voor het verwervingsbeleid in beeld gebracht. Door deze bevindingen met verschillende stakeholders met verschillende belangen te bespreken, is het toch een gezamenlijk traject geworden. Het resultaat is een actielijst met een prioritering voor 2022 en als bijvangst al de eerste stappen in de bewustwording. De zorgvuldige manier waarop Frederieke dit heeft gedaan, zorgde ervoor dat de bevindingen niet als kritiek maar als verbeterkansen werden gezien.”, aldus opdrachtgever Ingelou Sybrandij (coördinator Duurzaamheid bij Politie Nederland).

Gevolgen van de nieuwe stikstofwetgeving op de huisvesting van de politie

Naast het vergroten van de inzet op MVI, brengt Frederieke ook in kaart wat de impact is van de nieuwe stikstofwetgeving op de huisvestingsportefeuille van de politie. De politie heeft heel veel panden, zoals kantoorpanden, cellencomplexen, trainingslocaties en politiebureaus. Zodoende krijgt zij ook te maken met de stikstofeisen.

Frederieke analyseert in hoeverre huidige en toekomstige onderhoudswerkzaamheden aan de politiepanden beïnvloed worden door deze nieuwe wet. Hierbij verkent zij ook wat de praktische en financiële opties zijn om de stikstofdepositie te verminderen. Mogelijkheden zijn onder andere het gebruik van elektrisch vervoer en de overstap naar gasloze ruimteverwarming.

Lees hier meer over waar OchtendMensen aan werken op het gebied van Energie & Duurzaamheid.

Project­medewerker Kennis­programma Zeespiegel­stijging

Zeespiegelstijging OchtendMensen

Nationaal Deltaprogramma

OchtendMensen-adviseur Alexandra Kist is projectmedewerker bij het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. Dit programma is onderdeel van het Nationaal Deltaprogramma.

Nieuwe kennis over tempo en mate van zeespiegelstijging

In het Kennisprogramma Zeespiegelstijging werken overheden, kennisinstellingen, bedrijven, plannenmakers en maatschappelijke organisaties samen aan nieuwe kennis over het tempo en de mate van zeespiegelstijging. Hierbij worden ook de mogelijke gevolgen bekeken voor de waterkeringen, zoetwatervoorziening en ruimtelijke inrichting.

Alternatieven en adaptiepaden om Nederland te beschermen

Alexandra is werkzaam in spoor IV van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. Hier worden alternatieven en adaptatiepaden in beeld gebracht om Nederland te beschermen tegen de effecten van zeespiegelstijging in de verre toekomst.

Als projectmedewerker zorgt Alexandra voor de inhoudelijke en organisatorische voorbereiding van overleggen en houdt zij zich bezig met de verslaglegging. Ze is verantwoordelijk voor de organisatie van enkele grootschalige bijeenkomsten met alle stakeholders.

Wil je meer weten over de opdrachten die OchtendMensen doen rondom het thema adaptatie in het domein van Energie & Duurzaamheid? Klik hier om meer van onze projecten bekijken.

Programma­manager Energie­transitie NS

Fossielvrije treinen OchtendMensen

Duurzaam ondernemen bij de NS

Nederland duurzaam bereikbaar. Voor en door iedereen. Daar staat de Nederlandse Spoorwegen (NS) voor. Het team Duurzaam Ondernemen van de NS werkt samen met collega’s uit de diverse bedrijfsonderdelen en afdelingen aan het verduurzamen van de organisatie. Dat gebeurt aan de hand van drie pijlers: fossielvrij, circulair en groen.

Fossielvrij ondernemen

OchtendMensen-adviseur Eva Louwerenburg zet zich samen met collega’s van de NS in voor de pijler ‘Fossielvrij ondernemen’. De doelstelling van fossielvrij is om in 2030 80% minder aardgas te gebruiken en in 2040 volledig fossielvrij te zijn. Fossielvrij betekent het gebruik van volledig duurzame energie zonder fossiele back-up.

Vertaling van strategie naar concrete projecten

Als Programmamanager Energietransitie zorgt Eva voor de vertaling van de strategie voor fossielvrij naar concrete acties en projecten. Zo coördineert Eva de ontwikkeling van een energiedashboard dat inzicht biedt in de voortgang van diverse doelen en hoe(veel) diverse projecten bijdragen aan die doelen. Daarnaast werkt Eva aan het versnellen van de komst van fossielvrije treinen en bussen.

Fossielvrije treinen en bussen

Op dit moment rijden de treinen klimaatneutraal, maar als het niet waait dan is er een fossiele back-up. Daarom is de NS bezig met opwek van energie, opslag en uur-matching. Uur-matching betekent dat de groene stroom die je koopt op hetzelfde moment wordt opgewekt als je het gebruikt. Alleen dan wordt de verbruikte stroom zonder CO2 opgewekt. Eva onderzoekt hoe uur-matching de NS verder kan verduurzamen.

Niet alleen de treinen, maar ook de inzet van bussen wordt fossielvrij. NS zet bussen in als de treinen niet kunnen rijden. Deze bussen rijden sinds januari 2019 op HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) gemaakt van afgewerkt frituurvet en industriële vetten. Om te blijven innoveren kijkt de NS verder. Eva trekt dit innovatieproject en onderzoekt samen met bus leveranciers andere mogelijkheden om de bussen te verduurzamen, door o.a. elektrificatie of waterstof.

Op deze manier draagt OchtendMensen bij aan een fossielvrije NS!

Wil je meer weten over duurzaam ondernemen bij NS? Kijk dan op https://www.ns.nl/over-ns/duurzaamheid

Wil je weten wat de adviseurs van OchtendMensen doen bij opdrachtgevers op het gebied van Energie & Duurzaamheid, kijk dan op onze marktpagina.

 

Communicatie­adviseur Energie­neutraal Veenendaal

Energieneutraal Veenendaal

De gemeente Veenendaal energieneutraal maken

De gemeente Veenendaal staat net als alle gemeenten voor een grote uitdaging: energieneutraal voor 2050! Hiervoor moet een grote verandering plaatsvinden die veel impact kan hebben op de inwoners van Veenendaal. Welke stappen inwoners moeten ondernemen verschilt enorm. Heeft iemand een koopwoning of huurt iemand? Is een huis al goed geïsoleerd of nog helemaal niet? Is iemands vervoer al energieneutraal? En wat betekent dit voor een bedrijf?

De afgelopen jaren heeft het programma Energieneutraal Veenendaal de uitvoeringsplannen opgesteld en de komende jaren worden deze plannen uitgevoerd. Hoe informeer je de inwoners hierover? Hoe bereik je alle inwoners? En hoe kan je inwoners in deze transitie helpen? Met deze vraagstukken houdt OchtendMensen-adviseur Eskeline van den Kieboom zich bezig.

Inwoners zo goed en duidelijk mogelijk informeren en inspireren

Als communicatieadviseur bij het programma Energieneutraal Veenendaal zorgt Eskeline voor de communicatie om inwoners te informeren en inspireren over het verduurzamen van hun woning. Zo heeft ze voor de plaatselijke krant een krantenartikel geschreven met daarin een interview met de wethouder over de Transitievisie Warmte. Ook heeft ze verschillende informatieve folders voor inwoners ontworpen en verzorgde ze de communicatie rondom een collectieve inkoopactie.

Tot het laatste moment was het spannend vanwege de Corona-maatregelen, maar in de tweede week van oktober 2021 heeft ‘De week van duurzaam Veenendaal’ plaatsgevonden. Een week die door Eskeline is medegeorganiseerd. Inwoners van Veenendaal konden meedoen met verschillende duurzaamheidsactiviteiten. En er was een duurzaamheidsmarkt om zo op een leuke en laagdrempelige manier kennis op te doen over hoe je je huis kunt verduurzamen.

Lees hier meer over waar OchtendMensen aan werken op energie- en duurzaamheidsgebied.

Projectleider Energie­besparing bedrijven en maatschappelijke organisaties Provincie Utrecht

Energiebesparing zwembaden Provincie Utrecht

Vormgeven en invoeren van provinciale strategie rondom energiebesparing

Energiebesparing is van groot belang voor de energietransitie. Alles wat je bespaart, hoef je immers niet meer (duurzaam) op te wekken. De provincie Utrecht richt zich daarom ook sterk op energiebesparing. Niet alleen inwoners worden geholpen bij het verduurzamen van hun woning, ook bedrijven en maatschappelijke organisaties worden gestimuleerd en geholpen om hun bijdrage te leveren.

Stimuleren van energiebesparing bij bedrijven en maatschappelijk vastgoed

Om bedrijven en maatschappelijke organisaties aan te zetten tot energiebesparing, is OchtendMens Alice Vogel aangesteld als projectleider bij het Programma Energietransitie. In deze rol is zij verantwoordelijk voor het vormgeven van de provinciale strategie rondom energiebesparing én de invoering ervan.

Alice heeft zich specifiek met twee zaken beziggehouden. Zij onderzocht verschillende stimuleringsmaatregelen voor bedrijven, zoals een koplopersgroep voor grootverbruikers, een regionaal energieloket, collectieve aanpak voor bedrijventerreinen en effectieve communicatievormen. Ook heeft zij een training ontwikkeld voor accountmanagers Economische Zaken van alle Utrechtse gemeenten.
Daarnaast heeft Alice gekeken naar energiebesparing bij zwembaden en sporthallen; twee soorten maatschappelijk vastgoed met groot verbruik. Zij heeft in kaart gebracht om hoeveel zwembaden en sporthallen het gaat, of zij al verduurzamingsmaatregelen hebben getroffen en hoe zwembaden en sporthallen verder kunnen verduurzamen met hulp van de provincie.

Eerdere bijdragen van OchtendMensen bij het programma Energietransitie van de provincie Utrecht

Eerder waren ook OchtendMensen-adviseurs Lotte Hulshof en Floor hooge Venterink actief als projectleiders Energiebesparing bij de provincie Utrecht. Lotte Hulshof werkte vooral samen met de regionale uitvoeringsdiensten om ervoor te zorgen dat vergunningen-, toezichts- en handhavingsinstrumenten op energiebesparing effectief kunnen worden ingezet. Floor hooge Venterink onderzocht stimuleringsmaatregelen voor maatschappelijke organisaties, zoals scholen, sportclubs en culturele organisaties.

Lees hier meer over waar OchtendMensen aan werken op energie- en duurzaamheidsgebied.

Secretaris P12 Duurzaam Grond Water Wegenbouw (GWW)

Duurzaam GWW

Een praktische aanpak voor het integreren van duurzaamheid in GWW-projecten

Duurzaamheid een plaats geven in grond-, water- en wegenbouwprojecten (GWW) vraagt om een praktische aanpak. De Green Deal Duurzaam GWW is een uniek samenwerkingsverband tussen 60 partijen uit deze sector. Gezamenlijk tillen zij duurzaamheid naar een hoger niveau.

Duurzaam GWW vertaalt duurzaamheidsdoelen naar projecten en opgaves, waarin duurzaamheid in een zo vroeg mogelijk stadium wordt meegenomen, omdat hier vaak de grootste kansen liggen. Daarnaast toetst Duurzaam GWW duurzaamheid op een uniforme wijze. Hiervoor maakt zij gebruik van een set instrumenten, waaronder de Omgevingswijzer, het Ambitieweb, de CO2-prestatieladder en DuboCalc.

De provincies werken intensief samen op het gebied van duurzaamheid en middels de vergaderingen van P12 Duurzaam GWW vindt er een kennisuitwisseling plaats binnen de twaalf provincies over deze onderwerpen.

Hoe bevordert OchtendMensen de kennisdeling over duurzaamheid tussen de 12 provincies

Als projectsecretaris P12 Duurzaam GWW is OchtendMensen-adviseur Jill Ober de rechterhand van voorzitter en coördinator Team Duurzame Infrastructuur Jerry van Kerkvoorde. Jill bereidt de overleggen voor van de P12 en zorgt voor de verslaglegging en monitoring van de actiepunten. Daarnaast werkt zij aan het inzichtelijk maken van de vele gremia en initiatieven in het kader van duurzaam GWW.

Ook vormt Jill de linking pin tussen de P12 en CROW, een kennisplatform voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, aanbesteden en contracteren. CROW ondersteunt de P12 met verdiepende onderzoeken en met het aanbieden van cursussen en kennismodules.

Ben je benieuwd wat voor projecten OchtendMensen nog meer doen binnen het thema Energie & Duurzaamheid, lees dan hier verder.

Projectmanager Duurzaamheid bol.com

Projectmanager Duurzaamheid bij bol.com

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij bol.com

In 1999 pionierde bol.com met het openen van de eerste online boekwinkel van Europa. Met meer dan 13 miljoen klanten, 2.500 collega’s en 46.000 partners die via het platform verkopen, staat het bedrijf middenin de samenleving en voelt ook de verantwoordelijkheid om daar een positieve bijdrage aan te leveren.

Het MVO-team (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) van bol.com werkt samen met collega’s uit allerlei verschillende afdelingen aan de verduurzaming van de organisatie. Het MVO-programma bestaat uit drie verschillende pijlers: Logistiek & Omgeving, Winkel & Assortiment, en Mens & Maatschappij. OchtendMensen-adviseur Evita Dupker draagt haar steentje bij als projectmanager Duurzaamheid en zet stappen op twee van de drie pijlers.

Klimaatneutraal winkelen in 2025

De ambitie van bol.com: klimaatneutraal winkelen in 2025. Dit betekent allereerst dat de directe voetafdruk van bol.com teruggebracht wordt tot 0 gram CO2 per pakket. Daarnaast werkt het MVO-team aan het makkelijker maken van duurzaam winkelen door vanaf eind 2022 in elk winkelschap een duurzaam alternatief aan te bieden.

Het onder de aandacht brengen van duurzame producten op het platform gebeurt aan de hand van campagnes, een duurzaamheidsfilter en een duurzaamheidslabel gebaseerd op geverifieerde keurmerken die op de website terug te vinden zijn. Met creatief bureau Kaliber ontwikkelt Evita daarnaast nieuwe duurzaamheidswebpagina’s voor het platform, waarop klanten en partners worden meegenomen in de stappen die bol.com zet op het gebied van duurzaamheid.

Informatievoorziening voor collega’s

Om ook de bol.com-collega’s zelf op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft Evita een interne e-learning voor medewerkers opgezet. Als interne sparringpartner helpt ze daarnaast collega’s uit verschillende afdelingen op weg met vraagstukken rondom recycling, donaties of maatschappelijke partnerschappen.

Maatschappelijke verduurzaming via de bol.com-bollebozen

Vanuit de pijler Mens & Maatschappij werkt Evita tot slot aan het opbouwen van de bol.com bollebozen. Dit netwerk van bol.com’ers, partners en maatschappelijke organisaties draagt bij aan het creëren van gelijke kansen voor kinderen in Nederland en België. Dit gebeurt door het plezier van lezen en verhalen over te brengen en door hun digitale vaardigheden te ontwikkelen. Als eerste online boekwinkel van Europa en als techplatform weet bol.com daar natuurlijk wel wat vanaf.

Eerste initiatieven van de bol.com bollebozen zijn de Bollebozenkalender met door het hele jaar heen georganiseerde vrijwilligersprojecten rondom taal- en digitale vaardigheden voor bol.com’ers en partners, en de Grote Dolfje Weerwolfje Leesquiz die meer dan 11.000 basisscholen in Nederland en België gratis hebben ontvangen.

Lees hier meer over waar OchtendMensen aan werken op energie- en duurzaamheidsgebied.

Verduurzamen organisaties

Verduurzamen organisaties OchtendMensen TwynstraGudde

OchtendMensen zet zich in om organisaties zo snel mogelijk te verduurzamen! Op deze themapagina ‘Verduurzamen organisaties’ vind je hier meer informatie over in de vorm van interviews, blogs en projecten van OchtendMensen.

Spoiler: dit gaat verder dan het gebruik van herbruikbare koffiebekers.

Leer je met ons mee?

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Gedurende de maanden juni en juli van 2021 heeft deze pagina zich gevuld met informatie over het verduurzamen van organisaties. Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief als je meer wilt lezen over onze publicaties over het verduurzamen van organisaties, en volg onze LinkedIn-pagina!

Wil je weten wat voor Energie- en Duurzaamheid-opdrachten OchtendMensen doen, lees dan verder op onze themapagina.


Warmte­transitie in wijken

Warmtetransitie in wijken OchtendMensen TwynstraGudde

OchtendMensen leert over de warmtetransitie en werkt eraan! Op deze themapagina ‘Warmtetransitie in wijken’ vind je er informatie over, in de vorm van interviews, blogs en projecten van OchtendMensen. Leer je met ons mee?

De opgave: Verduurzamen van de warmtevraag

De maand april 2021 stond bij OchtendMensen in het teken van de warmtetransitie in wijken. De warmtetransitie gaat over het verduurzamen van de warmtevraag: het verwarmen van de huizen en de manier waarop we koken. Een transitie waar heel Nederland bij betrokken is: jij ook! Want de warmtetransitie zal ook in jouw huis plaatsvinden. Op dit moment wordt de opgave per wijk aangepakt. Daarom werken gemeenten nu aan wijkgerichte aanpakken. Maar waar willen we naartoe? Hieronder vind je de doelstellingen die zijn geformuleerd voor 2030 en 2050.

Antwoorden op én nieuwe vragen rondom de warmtetransitie

Veel aspecten van de warmtetransitie zijn nog onduidelijk. Gemeenten stellen dit jaar transitievisies warmte op. Daarnaast wordt er op nationaal niveau gezamenlijk geleerd binnen het Programma Aardgasvrije Wijken (paw), aan de hand van proeftuinen. Wat voor regie gaan de gemeenten, de provincies en het Rijk hierop voeren? Wat zijn de meest betrouwbare en betaalbare manieren om onze huizen in de toekomst te verwarmen?

Welke participatievorm past in welke context? En hoe zorg je ervoor dat je deze opgave verbindt aan andere opgaven in de wijk? Er zijn genoeg vragen en uitdagingen! Vanuit OchtendMensen hebben we een aantal van deze vragen aan professionals gesteld. We zijn op zoek gegaan naar informatie rondom de warmtetransitie. We komen tot antwoorden én tot nieuwe vragen. Leer je met ons mee?

 

 

Adviseur Duurzaamheid Programma Duurzame Stad Gemeente Amersfoort

Duurzame stad dak met zonnepanelen OchtendMensen TwynstraGudde

Het programma Duurzame Stad van de Gemeente Amersfoort

De verduurzaming van onze samenleving is een grote maatschappelijke opgave waaraan in heel Nederland hard gewerkt wordt. Om deze opgave op lokaal niveau het hoofd te bieden, heeft de gemeente Amersfoort het programma Duurzame Stad opgezet. Het programma Duurzame Stad van de gemeente Amersfoort bestaat uit vier pijlers: ‘Energietransitie’, ‘Duurzame mobiliteit en luchtkwaliteit’, ‘Circulariteit en afval’ en ‘Klimaatadaptatie en groen’.

OchtendMensen-adviseur Laura Smid versterkt het team Adviseurs Duurzaamheid van de Gemeente Amersfoort. Dit team Adviseurs Duurzaamheid is – met de programmamanager – verantwoordelijk voor het bewaken en waarborgen van integraliteit tussen de vier genoemde pijlers. Het team richt zich in het bijzonder op duurzame nieuwbouw en gebiedsontwikkeling. Laura houdt zich bezig met verschillende onderwerpen.

Omgevingswet, omgevingsvisie en omgevingsplan

Vanaf 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet moet ervoor zorgen dat er een goede balans is tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Laura onderzoekt hoe de gemeentelijke duurzaamheidsambities goed geborgd kunnen worden in de Amersfoortse omgevingsvisie. Dit doet zij door het analyseren van het bestaande beleid en de uitkomsten uit participatieprocessen, en door gesprekken te voeren met andere gemeenten.

In de pilot ‘Energietransitie en omgevingsplan’ onderzoekt Laura hoe het omgevingsplan kan worden ingezet om de energietransitie op lokaal niveau te reguleren en te versnellen. Aan de hand van een participatietraject en werksessies met experts onderzoekt zij welke rol de gemeente kan innemen en welke instrumenten hiervoor kunnen worden ingezet.

Integrale aanpak duurzame gebiedsontwikkeling

Laura trekt de evaluatie van vier pilotprojecten waarbinnen gewerkt wordt met een integrale aanpak voor duurzame gebiedsontwikkeling. Hiervoor voert zij gesprekken met onder andere projectleiders, ontwikkelaars en adviesbureaus. Doel van deze evaluatie is inzicht creëren in hoe de duurzaamheidsambities op een integrale manier in gebiedsontwikkeling verankerd kunnen worden. Input uit de gesprekken deelt zij met project- en programmamanagers. Dit vormt de basis voor nieuwe procesafspraken.

Procesanalyse en optimalisatie

Door middel van brainstormsessies en gesprekken met stakeholders helpt Laura haar team en de programmamanager met het prioriteren en structureren van de werkzaamheden om zo de impact te vergroten. Door instrumenten op het gebied van duurzaamheid te voorzien van uniformiteit helpt Laura haar team met efficiënter en effectiever werken.

Lees hier meer over waar OchtendMensen aan werken op energie- en duurzaamheidsgebied.

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven