Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Samen­werken

Samenwerken in opdrachten bij Ochtendmensen

Als adviseur bij Ochtendmensen werk je gedurende drie jaar bij veel verschillende opdrachtgevers. Deze opdrachten zijn allemaal anders van aard op het gebied van inhoud, rol en duur.  Er is echter een competentie wat vaker terugkomt in meerdere opdrachten, namelijk ‘samenwerken’.

Om meer te weten te komen over hoe samenwerken terugkomt in de opdrachten van Ochtendmensen hebben wij gesproken met een aantal adviseurs. In de onderstaande drie interviews leggen onze adviseurs uit hoe zij te maken krijgen met deze competentie. Wat is de motivatie van mensen om samen te werken? Hoe organiseer je een succcesvolle samenwerking? Wat kan samenwerken als resultaat opleveren?

Ook werken bij Ochtendmensen?

Krijg jij energie van het werken met verschillende partijen en word je enthousiast van samenwerkingsvraagstukken? Schrijf je dan nu hier in voor de aankomende inhousedag en kom met ons kennismaken!

Opdracht­gevers Asset Manage­ment Schiphol

Opdrachtgevers Asses Management Schiphol OchtendMensen

Ontwikkeling van assets op Schiphol

Je bent vast wel eens op Schiphol geweest, één van de grootste luchthavens van Europa. Schiphol vervoert per jaar meer dan 70 miljoen passagiers op 500.000 vluchten. De terminal waar je koffie haalt, de beveiligingsapparatuur en de roltrap die je neemt worden allemaal ontwikkeld en onderhouden door de afdeling Asset Management.

OchtendMensen Yasmine Sengonul en Elske Rotteveel werken als opdrachtgevers mee aan de ontwikkeling van assets op Schiphol. Bij grote projecten regisseren zij de voortgang, bereiden de besluitvorming voor, managen de vele stakeholders en zorgen voor de juiste sturing.

Ontwikkelen value case voor inzichtelijk maken van impact

“Assets zijn alle dingen die je om je heen ziet op Schiphol en kunnen grote impact hebben op de bedrijfsvoering en de doelen van Schiphol”, vertelt Yasmine. “Zo werk ik mee aan de elektrificatie van airside: de plek waar vliegtuigen staan en passagiers in- en uitstappen. Dit is een belangrijk thema voor Schiphol vanwege de duurzaamheidsambities.” Voor dit project ontwikkelt Yasmine een value case. De value case maakt inzichtelijk welke impact assets hebben op deze ambitie. “Met het project Elektrificatie richt Schiphol zich op de pijler duurzaamheid en het terugdringen van CO2-uitstoot op de luchthaven. In het project gaan we voertuigen die op airside rijden – zoals tankwagens – elektrisch maken, maar zorgen we ook dat vliegtuigen zo laat mogelijk hun motoren hoeven aan te zetten. Daarbij moeten we natuurlijk ook laadpalen realiseren en rekening houden met allerlei veiligheidsvoorschriften.”

Belangenafwegingen in een complexe omgeving

“Bij projecten in een complexe omgeving als Schiphol merk je dat er veel belangenafwegingen gemaakt moeten worden”, vertelt Elske. “Dan helpt het om in een stuurgroep de overkoepelende waarde van het project helder te hebben.” Als opdrachtgever Asset Management ben je voorzitter van deze stuurgroep en creëer je draagvlak voor het project in een veld van contrasterende belangen. Daarbij staat Schiphol als organisatie ook veel in de belangstelling en heb je te maken met de invloed van politiek en beeldvorming.

Werken in het spanningsveld van belangen, grote bouw- en infraprojecten en publieke impact is wat het werk van opdrachtgever bij Schiphol zo interessant maakt.

 

Adviseurs Omgevings­management Directie Luchtvaart I&W

OchtendMensen omgevingsmanagement luchtvaart

Uitdagingen in de Nederlandse luchtvaartsector

De luchtvaart is een bijzonder actueel dossier dat geregeld in het nieuws is. Stikstofuitstoot, Lelystad Airport, het aantal vluchten van en naar Schiphol: het is een greep uit de vraagstukken waar men zich in Nederland momenteel mee bezig houdt. Ook spelen er verschillende belangen. De ene partij focust zich op het economische belang van de luchtvaart, terwijl de andere het klimaat en het effect op de omgeving voorop stelt. Waar ligt de balans?

Toetreding van drones binnen het luchtruim

Het al drukke Nederlandse luchtruim wordt nog drukker met de introductie van drones. Deze drones gaan in de toekomst bijdragen bij het oplossen van maatschappelijke problemen, zoals orgaantransport en natuurbeheer. Om deze ontwikkeling te faciliteren, moet er voldoende ruimte gereserveerd worden om testen en experimenten uit te voeren voor deze sector. Het is daarbij van belang om dit in samenwerking te doen met de drone-sector en andere relevante luchtruimgebruikers.

Betrek de omgeving met strategisch omgevingsmanagement

Met strategisch omgevingsmanagement wordt er verbinding gelegd tussen beleid en de omgeving. Dat is een flinke opgave: hoe vertaal je strategisch beleid naar een praktische uitvoering?

Ook focust omgevingsmanagement zich op hoe de belangen van de omgeving terugvertaald worden naar het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat: hoe wordt er binnen de Directie Luchtvaart kennisgenomen van wat er speelt in de omgeving, en hoe wordt dit vervolgens verwerkt in beleid?

Om ervoor te zorgen dat de omgeving zich gehoord en erkend voelt in hun wensen en belangen, is het belangrijk om de betrokken partijen op een adequate manier te betrekken. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door middel van de website Luchtvaart in de toekomst, het organiseren van klankbordgroepen en het voeren van consultatiegesprekken.

OchtendMens in de rol van omgevingsadviseur

OchtendMensen-adviseur Raela Zorlu ondersteunt het omgevingsmanagement van de Directie Luchtvaart van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat bij de programma’s Schiphol en Luchtruimherziening. Ze ondersteunt bij het organiseren van klankbordgroepen, houdt stakeholderdossiers bij en denkt mee over het strategisch omgevingsmanagementplan.

OchtendMensen-adviseur Sijmen Schermer Voest ondersteunt het omgevingsmanagement van de Directie Luchtvaart van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat bij de afdeling Onbemande Luchtvaart en het Programma Leefomgevingskwaliteit. Hij bereidt gesprekken voor en voert gesprekken met stakeholders, maakt stakeholderlijsten en projectplanningen.

“In een innovatieve dronewereld kan ik als omgevingsadviseur ervoor zorgen dat alle relevante stakeholders op de hoogte worden gebracht en worden meegenomen in nieuwe ontwikkelingen.”, aldus Sijmen.

Ben je benieuwd wat voor projecten OchtendMensen nog meer doen binnen het thema Maatschappij & Overheid, lees dan hier verder.

Omgevings­manager/­Programma­secretaris Nederlands Luchtvaart­veiligheids­programma

Nederlands Luchtvaartveiligheidsprogramma OchtendMensen

Het continu verbeteren van de luchtvaartveiligheid

Met de uitvoering van het Nederlands Luchtvaartveiligheidsprogramma (NLVP) werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan het in stand houden en continu verder verbeteren van de veiligheid van de burgerluchtvaart. Veiligheid kan niet alleen door regelgeving worden afgedwongen. Het vereist een systeemaanpak met processen om de veiligheid tot stand te brengen: van de (internationale) regelgeving, de toelating en het toezicht, de inrichting van de vliegoperatie tot het leren van voorvallen en ongevallen. De minister van Infrastructuur & Waterstaat is eindverantwoordelijk voor dit systeem en heeft daarbinnen een regierol.

Een belangrijk onderdeel van het beleid is het onderzoeken welke nationale veiligheidsrisico’s er zijn. Vervolgens wordt gekeken hoe deze risico’s beheerst kunnen worden, bijvoorbeeld met regelgeving, een promotiecampagne, maatregelen door de sector of extra toezicht. Het beheersen van deze risico’s is niet iets wat het ministerie alleen kan; dit moet samen met de luchtvaartsector worden gerealiseerd. Om dit voor elkaar te krijgen, betrekt het ministerie de omgeving bij de ontwikkelingen en uit te voeren werkzaamheden. De focus ligt hierbij op de commerciële luchtvaart, kleine luchtvaart, onbemande luchtvaart en Caribisch Nederland. Daarnaast wordt ingezet op veiligheidspromotie. Dit is gericht op bewustwording, kennisoverdracht en gedragsverandering, zowel binnen als buiten de overheid.

Omgevingsmanagement en veiligheidspromotie

Als omgevingsmanager is OchtendMensen-adviseur Zeb Holthuis betrokken bij het betrekken van de omgeving bij het programma. Dit wordt onder andere gedaan via veiligheidspromotie. Hierbij helpt Zeb met het organiseren van bijeenkomsten met de luchtvaartsector, het schrijven van een participatieplan en het opstellen van nieuwsbrieven.

Zeb heeft bijvoorbeeld een participatieplan geschreven voor het Nederlands Actieplan voor Luchtvaartveiligheid (NALV), één van de uitvoeringsproducten van het Nederlands Luchtvaartveiligheidsprogramma. In dit participatieplan wordt beschreven hoe stakeholders betrokken worden bij het actieplan. Moeten de stakeholders nauw betrokken worden, kunnen ze meepraten of hoeven ze alleen geïnformeerd te worden? De luchtvaartsector bestaat uit veel verschillende organisaties en doelgroepen, waardoor scherpe keuzes moeten worden gemaakt.

Overzicht creëren en behouden

OchtendMensen-adviseur Sofie van de Ven-Weerd is als programmasecretaris ook betrokken bij het Nederlands Luchtvaartveiligheidsprogramma. Haar takenpakket bestaat uit het inrichten van het programmamanagement.  Daarbij creëert ze overzicht, maakt ze de planningen voor het team en houdt ze in afstemming met de programmaleider de voortgang van verschillende deelprojecten in de gaten. Door het creëren van dit overzicht weet het programmateam beter wie waar aan werkt, waar de prioriteiten liggen en hoe de (soms kostbare) tijd van programmateamleden ingezet kan worden.

Ben je benieuwd wat voor projecten OchtendMensen nog meer doen binnen het thema Maatschappij & Overheid, lees dan hier verder.

Secretaris Opgave­gestuurd Werken Provincie Noord-Brabant

OchtendMensen jonge professionals

We staan als Nederland voor een aantal complexe maatschappelijk opgaven

We staan als Nederland voor een aantal complexe maatschappelijke opgaven, zoals het woningtekort, de energietransitie en de klimaatopgave. Van overheden wordt verwacht dat zij, in samenwerking met stakeholders, oplossingen realiseren die integraal en werkbaar zijn, en draagkracht hebben. Dergelijke opgaven zijn zo complex en aan elkaar gerelateerd, dat de traditionele werkvormen van organisaties in het publieke domein niet meer volstaan. Opgavestuurd werken is daarom voor steeds meer organisaties in het publieke domein een noodzakelijke werkwijze om goed in te kunnen spelen op de actualiteiten in de samenleving.

De provincie Noord-Brabant als opgavegestuurde netwerkorganisatie

De provincie Noord-Brabant is zich aan het doorontwikkelen als opgavegestuurde netwerkorganisatie. De gedachte hierbij is dat de integrale realisatie van de Brabantse Opgaven centraal staat in al het doen en laten van de provincie als organisatie. Opgavegestuurd werken vraagt niet alleen om de doorontwikkeling van processen en systemen, maar ook om aanpassingen in houding en gedrag. Dit is dan ook het uitgangspunt van het project ‘Doorontwikkeling opgavegestuurd werken’ binnen de provincie.

Bijdragen aan de effectieve samenwerking binnen het collectief van programmamanagers

Als projectsecretaris is OchtendMensen-adviseur Mark Smelt betrokken bij de brede ontwikkeling van het opgavegestuurd werken binnen de provincie Noord-Brabant. Mark vervult hierbij onder andere de rol van secretaris van het collectief van programmamanagers, waarin hij bijdraagt aan de effectieve samenwerking binnen het collectief en verantwoordelijk is voor de planning, voorbereiding, communicatie en verslaglegging van overleggen, bijeenkomsten en heidagen. Daarnaast ondersteunt Mark bij de ontwikkeling van het leerwerktraject voor opdrachtnemers en programmabeheersers, gericht op de methodieken ‘opgavegestuurd programmeren’ en ‘projectmatig werken’.

Meer lezen over onze project- en programmamanagementmethodieken of onze andere expertises? Kijk dan op Wij maken impact met onze aanpak – OchtendMensen. We vertellen je daarnaast graag waar OchtendMensen nog meer aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd werkt: Wij werken nu aan een maatschappij voor morgen – OchtendMensen

Assistent Omgevings­management bij Directie Luchtvaart Ministerie I&W

Omgevingsmanagement binnen Directie Luchtvaart

In de afgelopen jaren is omgevingsmanagement een steeds grotere rol gaan spelen binnen ministeries, zo ook bij de Directie Luchtvaart van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Omgevingsmanagement is gericht op het overeenstemmen en samenwerken met stakeholders waarbij een duurzame uitkomst wordt nagestreefd.

Het Nederlandse luchtruim is druk, complex en het aantal gebruikers groeit. De vroegtijdige betrokkenheid van de omgeving is daarom essentieel voor besluitvormingsprocessen. Niet alleen bij grote programma’s, zoals Luchtruimherziening, is ondersteuning nodig. Ook beleidsadviseurs die zich bezig houden met het lagere luchtruim (denk aan cessna’s en drones) kunnen expertise vanuit omgevingsmanagement gebruiken.

Brede inzetbaarheid als assistent omgevingsmanagement

In de rol van assistent omgevingsmanagement is OchtendMensen-adviseur Yasmine Sengonul breed inzetbaar binnen de hele Directie Luchtvaart. Zo is zij betrokken bij een project dat zich richt op de integrale aanpak binnen het lagere luchtruim. In dat project gaat het over vraagstukken die nu of op zeer korte termijn urgent zijn en waarvoor input uit de omgeving nodig is.

Yasmine werkt bijvoorbeeld aan een vraagstuk over het testen en experimenteren met drones in het luchtruim. De verwachting is dat drones steeds meer gebruikt zullen worden voor allerlei maatschappelijke doeleinden, bijvoorbeeld voor medisch vervoer tussen ziekenhuizen. De afspraken voor het lagere luchtruim moeten daarop aansluiten in verhouding tot het andere bemande verkeer. Hoe kan het Ministerie innovatie hierin faciliteren in het complexe en krappe luchtruim? Het ontwerpen, meedenken en faciliteren van een participatieproces rondom dit vraagstuk doet de assistent omgevingsmanagement.

Ben je benieuwd wat voor projecten OchtendMensen nog meer doen binnen het thema Maatschappij & Overheid, lees dan hier verder.

Wil je meer weten over solliciteren of werken bij OchtendMensen, neem dan contact met mij op. Of schrijf je direct in voor onze inhousedag.

Wij werken nu aan een maatschappij voor morgen

Maatschappij en Overheid OchtendMensen TwynstraGudde

De publieke vraagstukken van nu

De jonge professionals van OchtendMensen werken voor èn met de overheid aan maatschappelijke uitdagingen. Hoe zorg je voor flexibiliteit in het realiseren van opvangplekken voor asielzoekers? Op welke manier kun je de omgeving meenemen in maatschappelijke transities? Wat is er nodig om het jeugdzorgstelsel beheersbaarder te maken? Met de energie van een nieuwe dag werken wij aan de publieke vraagstukken van nu.

Project-secretaris Jeugd Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Projectsecretaris Jeugd VNG via OchtendMensen TwynstraGudde

Het stelsel van jeugdzorg beheersbaarder en betaalbaarder maken

Sinds 2017 lopen de tekorten bij gemeenten op het gebied van jeugd enorm op. Deze jaarlijkse tekorten zorgen voor grote lastenverzwaringen en verschralingen van gemeentelijke begrotingen. In december 2020 is een rapport gepubliceerd over de vraag hoeveel middelen gemeenten structureel nodig hebben om hun taken voor jeugdzorg goed uit te kunnen voeren. Het rapport laat zien dat gemeenten in 2019 zo’n € 1,7 miljard meer uitgeven aan jeugdzorg dan dat ze aan middelen ontvangen.

Naar aanleiding van de grote financiële tekorten voor jeugdzorg bij gemeenten, zijn werkgroepen aangesteld die maatregelen uitwerken met het doel de uitgaven aan de jeugdzorg te beperken en het stelsel beheersbaarder te maken. De uitkomst dient als input voor de kabinetsformatie. De werkgroepen bestaan uit onder meer personen van het Rijk, gemeenten en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Hoe draagt OchtendMensen bij aan het verbeteren van het jeugdzorgstelsel

OchtendMensen-adviseur Alexandra Kist ondersteunt de VNG in dit proces in de rol van projectsecretaris Jeugd. Zij houdt zich bezig met de programmaplanning, bereidt bijeenkomsten voor en is verantwoordelijk voor interne en externe verslaglegging. Ook onderhoudt Alexandra contact met betrokken gemeenten, ministeries en andere instanties (OZJ, NJI, aanbieders van jeugdzorg), en rapporteert aan deze partijen.

Hier kun je meer lezen over het proces rondom de structurele tekorten in de Jeugdzorg.

En wil je meer weten over de opdrachten die OchtendMensen doen, dan kun je hier meer van onze projecten bekijken.

Projectleider CSR Implementation Scan Boskalis

Boskalis baggerschip Queen of the Netherlands

Succesvol ondernemen is duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Voor baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis vormt duurzaamheid in de breedste zin van het woord een belangrijk onderdeel van zijn bedrijfsstrategie. Boskalis wil internationaal toonaangevend zijn op het gebied van duurzaamheid en Corporate Social Responsibility (CSR), en op die manier bijdragen aan de United Nations Sustainable Development Goals.

Om écht verandering teweeg te brengen, moet de hele ‘supply chain’ verduurzamen

Een organisatie staat niet op zichzelf, maar is altijd onderdeel van een grotere keten. Boskalis wil ervoor zorgen dat ook haar leveranciers zich aan de hoogste standaarden committeren en hanteert daarvoor een Gedragscode voor Toeleveranciers. Jaarlijks wordt een deel van de leveranciers gescand op naleving van deze gedragscode. Dit gebeurt in dialoog met de leveranciers, waarbij gezocht wordt naar verbeterpunten en waarbij zowel Boskalis als de leverancier van elkaar leren. Op die manier probeert Boskalis de gehele keten te verduurzamen.

OchtendMensen helpt Boskalis met het uitvoeren van de CSR Implementation Scan

Sinds 2012 voert OchtendMensen de jaarlijkse CSR Implementation Scan uit, die naleving van de Gedragscode voor Toeleveranciers controleert. Tijdens het gesprek wordt daarnaast samen verkend  op welke punten leverancier en Boskalis elkaar mogelijk  verder kunnen versterken in relatie tot CSR.  Inmiddels zijn er wereldwijd meer dan 130 bedrijven bezocht. OchtendMensen-adviseurs Jill Ober en Anne-Marij Lock zijn in 2022 als projectleiders verantwoordelijk voor de uitvoering van deze scan. Zij bereiden de scans voor, verzamelen gegevens en voeren ieder tien (online) gesprekken met twintig (internationale) leveranciers. Naast de interviews geven de leveranciers een rondleiding door de werkplaats of over het bedrijventerrein, om de handhaving van o.a. de veiligheidsregels in de praktijk te ervaren. De focus van de interviews ligt met name op de bedrijfsvoering, organisatiestructuur en management van CSR. Hierbij komen onderwerpen zoals veiligheid, gezondheid, werkomstandigheden en milieu langs. Op basis van een ingevulde vragenlijst, het interview en de rondleiding wordt een analyse opgesteld met potentiële verbeterpunten voor elke bezochte leverancier. De uitkomsten van de scan worden gepresenteerd aan het betrokken team van inkopers van Boskalis. De resultaten worden daarnaast op hoofdlijnen gepubliceerd in het jaarlijkse Sustainability Report.

Ben je benieuwd wat voor projecten OchtendMensen nog meer doen binnen het thema Maatschappij & Overheid, lees dan hier verder.

Projectbegeleider Innovatietraject Banenafspraak Rijk Ministerie van BZK

Werk en ontwikkelmogelijkheden voor mensen met een arbeidsbeperking

Vanuit het Sociaal Akkoord is besloten dat er 125.000 banen gecreëerd moeten worden voor mensen met een arbeidsbeperking. Ook de rijksoverheid dient een deel van deze opgave te realiseren. Daartoe is een meerjarige rijksbrede Werkagenda opgesteld. Eén van de onderdelen uit deze Werkagenda is het Innovatietraject Banenafspraak Rijk. Op initiatief van de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR) is dit innovatietraject gestart voor de Banenafspraak Rijk waarin zes departementen gezamenlijk in een leer- en ontwikkeltraject gaan verkennen wat de mogelijkheden zijn om via strategische samenwerkingen werk en ontwikkelmogelijkheden te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Het maken van een koppeling tussen beleid en praktijk

Om het Innovatietraject in goede banen te leiden is OchtendMensen-adviseur Bloys Sebregts als projectbegeleider aangesteld vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Samen met de projectleider zorgt zij ervoor dat betrokken departementen uit de deeltrajecten een plan van aanpak maken, zorgt zij voor interne communicatie en verbinding en organiseert ze inhoudelijke sessies. Tot slot ondersteunt ze het traject in het maken van een koppeling tussen praktijk en beleid. Uiteindelijk hebben de betrokken deeltrajecten een plan van aanpak gemaakt, zorgde Bloys voor wekelijkse inspiratie en verbinding en heeft ze het traject hierin begeleid. Deze plannen zijn in de vergadering van de ICBR in oktober goedgekeurd.

“Voor mij als opdrachtgever was het een hele geruststelling dat Bloys – bij het uitvallen van de projectleider –  gedurende de laatste cruciale weken van deze fase van het project, deze rol van projectleider geheel zelfstandig kon overnemen. Zoiets kan alleen als je ook eerder een overtuigende rol hebt vervuld in het project. Mij is opgevallen dat Bloys een innemende stijl van communiceren en samenwerken heeft die de effectiviteit van haar interventies vergroot.” Emilie Schreuder (afdelingshoofd)

Ben je benieuwd wat voor projecten OchtendMensen nog meer doen binnen het thema Maatschappij & Overheid, lees dan hier verder.

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven