Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Omgevings­secretaris Rijkswater­staat Blankenburg­verbinding

De Rotterdamse regio is een dichtbevolkt (leef)gebied met een belangrijk economisch centrum. De bereikbaarheid van deze regio staat echter onder druk. De aanleg van de Blankenburgverbinding is een van de oplossingen om de bereikbaarheid te verbeteren en het verkeersnetwerk robuuster te maken.

Als clustersecretaris maakt Pascalle Albers deel uit van het omgevingsteam binnen het project Blankenburgverbinding. Het team is onder andere verantwoordelijk voor het afstemmen met en informeren van alle betrokken stakeholders. Pascalle Albers ondersteunt de omgevingsmanager bij de bedrijfsvoering van het cluster. Hieronder vallen werkzaamheden als werksessies organiseren, sturen op de planning en voorbereiden van interne en externe overleggen. Mede door haar inzet wordt de Blankenbrugverbinding in goed overleg met de omgeving gerealiseerd.

Proces­coördinator duurzame en innovatieve woningbouw

Transities in de bouwsector zijn nodig om de grote maatschappelijke opgave rondom verduurzaming, waar we als samenleving voor staan, te realiseren. Stichting de Bouwcampus draagt hieraan bij door vanuit een onafhankelijke positie organisaties bij elkaar te brengen en innovatieve oplossingen te ontwikkelen binnen het thema ‘verduurzamen van gebouwen en omgeving’.

Als procescoördinator houdt Eva zich bezig met de vormgeving en organisatie van diverse projecten. Eén van de projecten gaat over het woningtekort dat in Nederland is ontstaan. Om dit op te lossen zullen er snel en op duurzame wijze nieuwe woningen moeten worden gebouwd. Naast woningbouw is Eva bezig met utiliteitsbouw, waarbij de focus enerzijds ligt op het toepassen van gebiedsgerichte energiesystemen en anderzijds bij circulair en natuur-inclusief bouwen.

Eva’s taken binnen deze projecten lopen uiteen en omvatten onder meer het uitvoeren van desk-research, het opstellen van een plan van aanpak, en het vormgeven, organiseren en begeleiden van bijeenkomsten. Een enorm leerzame rol, waarin het samenbrengen van kennis, inzichten en ervaring bijdraagt aan het versnellen van transitie in de bouwsector.

Omgevings­manager MIRT-onderzoek Metropool­regio Utrecht

Omgevingsmanager MIRT-onderzoek Metropoolregio Utrecht

De centraal gelegen regio Utrecht is één van de meest aantrekkelijke, economisch sterke en dynamische gebieden van Nederland. Rijk, provincie en regio werken samen in programma U Ned om de groei in goede banen te leiden en leefbaarheid, bereikbaarheid, en woon- en werklocaties te borgen. Het MIRT-onderzoek Utrecht is onderdeel van programma U Ned. Hierin wordt gekeken naar de lange termijn verstedelijking. De verschillende overheden werken samen aan een stip op de horizon: waar liggen nieuwe woningen, bedrijventerreinen en andere werklocaties, ov-verbindingen, (snel-)wegen, etc. in 2040 (en daarna)?

In het MIRT-onderzoek houdt Pascalle Albers zich als omgevingsmanager bezig met de interne en externe stakeholders die betrokken zijn bij dit project. In het proces om tot een perspectief voor de regio Utrecht in 2040 te komen, spelen vele belangen die niet altijd op één lijn liggen. Toch is de wens en meerwaarde om dit gezamenlijk te doen groot. Vanuit haar rol als omgevingsmanager buigt Pascalle zich over de samenwerkingen en de manier waarop elke partij wordt betrokken.

Omgevings­manager Royal BAM Group

In de regio van Groningen en Leeuwarden wordt gewerkt aan het vergroten van de bereikbaarheid en mobiliteit. Onderdeel hiervan is het aanpassen van de bestaande infrastructuur om een extra snelle treinverbinding tussen Groningen en Leeuwarden mogelijk te maken. Robert werkt als omgevingsmanager voor de Royal BAM Group, binnen het projectteam ESGL (Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden).

Markt­onderzoek inzet drones bij Rijkswater­staat

De inzet van drones is een technologische vooruitgang met veel potentie voor Rijkswaterstaat. Drones en slimme data kleuren de inspectiepraktijk van morgen. Deze ‘ogen op hoogte’ bieden ondersteuning bij het inspecteren van objecten. De vraag is hoe opdrachtnemers van Rijkswaterstaat drones inzetten in deze of andere projecten, en hoe Rijkswaterstaat hier beter op kan sturen.

Onze adviseur Hans van ’t Land kreeg de opdracht om bij opdrachtnemers informatie op te halen over de ervaringen die zij hiermee hebben. Vaak wordt de inzet van drones afgezet tegen traditioneel inspecteren. Maar is dit wel terecht? Hans deed verschillende interviews om na te gaan wat de overwegingen en ervaringen met drones zijn.

Naast het afnemen van interviews en het opleveren van aanbevelingen, heeft Hans zijn bevindingen ook grafisch in kaart gebracht. De inzet van drones heeft impact op de procedures van inspecteren zoals deze jarenlang zijn uitgevoerd. Met pictographics is nu helder weergegeven hoe dit proces er in de toekomst kan uitzien.

Projectleider Impact Special Events on Airspace LVNL

Tijdens bepaalde grote evenementen in Nederland zijn er vaak speciale wensen voor het gebruik van een stuk luchtruim dat daar normaal niet voor ingezet wordt. Zo kunnen er bijvoorbeeld helikopters nodig zijn om filmopnames te maken, vliegtuigen om opnames door te stralen aan een TV-station (zogenaamde relay-vluchten) of worden er VIP-vluchten uitgevoerd.

Dergelijke evenementactiviteiten wijken af van de normale luchtruimoperatie. Als projectleider van het ‘Impact Special Events on Airspace’-proces (ISEA) bij de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), zorgt OchtendMens Eline Hanssen voor een compleet en afgestemd plan, waarbij de aangevraagde luchtruimactiviteiten op impact zijn beoordeeld en op een veilige manier gecombineerd worden met de dagelijkse luchtruimoperatie.

Om dit voor elkaar te krijgen, gaat Eline om tafel met de evenementorganisatie om hun plannen en wensen te inventariseren. Deze input beoordeelt zij met een team van interne experts op de mogelijkheden en in welke hoedanigheid het de normale operatie beïnvloedt. Dit onderzoek wordt verwerkt in een advies dat door LVNL wordt gedeeld met de Inspectie Leefomgeving en Transport en/of het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, die uiteindelijk bepalen wat er wordt toegestaan en in hoeverre de ‘normale’ luchtruimoperatie hiervoor mag worden verstoord .

In deze positie neemt Eline een verbindende rol aan tussen verschillende partijen – zowel intern als extern -, coördineert zij de voortgang van het proces en zorgt zij dat resultaten worden afgestemd met de verschillende belanghebbenden.

Adviseur Omgevings­management programma Luchtruim­herziening

De afgelopen decennia is het Nederlandse luchtruim organisch gegroeid tot het netwerk van routes en gebieden dat nu bestaat. Maar de grenzen aan de capaciteit van het luchtruim komen in zicht. Om de capaciteit van het luchtruim te verruimen, het luchtruim efficiënter te gebruiken en te beheren en de impact van vliegroutes op de omgeving te beperken, is een herziening nodig. Het is belangrijk de omgeving daarbij vroegtijdig te betrekken, zowel voorafgaand (informele participatie) als na besluitvorming (formele participatie). Het programma Luchtruimherziening van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat richt zich op drie groepen stakeholders: provinciale bestuurders, maatschappelijke organisaties en luchtruimgebruikers.

OchtendMens Camiel Fremouw denk als adviseur Omgevingsmanagement mee met de manier waarop de omgeving goed betrokken kan worden bij het programma Luchtruimherziening en helpt hij bij de uitvoering daarvan. Zo heeft hij de landelijke Ontwerpdag Luchtruimherziening in november 2019 mede georganiseerd: een dag waarop zo’n 100 stakeholders samenkomen. Ook heeft Camiel met NLR gewerkt aan het maken van een informatieve 3D-animatie van het huidige Nederlandse luchtruim. Een animatie die inmiddels standaard in presentaties aan stakeholders getoond wordt.

Omgevings­manager Luchtvaart­nota 2020-2050 Ministerie I&W

OchtendMens Iwan Gerbrands is omgevingsmanager bij de directie Luchtvaart op het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier is hij actief binnen het project dat de visie van het kabinet op de ontwikkeling van de luchtvaart uitwerkt in de Luchtvaartnota 2020-2050. In deze rol houdt hij zich bezig met het onderhouden van contact met stakeholders en het vormgeven en uitvoeren van de integrale omgevingsmanagementstrategie van het project, afgestemd op de politiek gevoelige context in het luchtvaartdomein. Zijn werkzaamheden zijn bijvoorbeeld het organiseren en voorbereiden van bijeenkomsten en communicatiemiddelen en het beantwoorden van binnenkomende vragen. Hiermee is Iwan een verbindende schakel tussen de omgeving en het project, zowel binnen de directie als daarbuiten. Door te bouwen aan vertrouwen, betrokkenheid en draagvlak voor de nieuwe Luchtvaartnota draagt Iwan bij aan de realisatie van de doelen van de opdrachtgever.

Junior opdrachtgevers Asset Management

Luchthaven Schiphol vervoert jaarlijks rond de 80 miljoen passagiers en handelt rond de 500.000 vluchten af. Daarvoor heeft ze betrouwbare assets en beschikbare capaciteit nodig . De afdeling Asset Management is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en onderhouden van deze assets. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe vliegtuig-opstapplaatsen, security filters die voldoen aan wet- en regelgeving, of onderhoud aan de rolpaden of het bagagesysteem.

OchtendMensen Marlies Pol en Lotte Gerritsen werken als junior opdrachtgevers op de afdeling Asset Management. Daar ondersteunen zij de senior opdrachtgevers en zijn ze mede verantwoordelijk voor de besluitvorming rondom grote projecten. Zij houden zich onder andere bezig met de herinrichting van een terminal en de renovatie van een oud directiegebouw. Als junior opdrachtgevers monitoren zij de voortgang van het project, bereiden ze besluitvorming voor en houden ze overzicht over een complex stakeholderveld. Op Schiphol gebeurt veel op een relatief klein oppervlak, waardoor de kans groot is dat een project overlapt met andere projecten of dat de operatie die 24/7 doordraait moet worden stilgelegd voor de uitvoering van een project. Hierdoor moet continu worden gezocht naar oplossingen en moeten verschillende belangen worden afgewogen. Dit maakt werken op Schiphol zo uniek en interessant

Lotte werkt aan het project Herinrichting Terminal 1, oftewel de verbouwing van Vertrekhal 1 en Lounge 1. Met de vernieuwing van dit gedeelte van Schiphol wordt de luchthaven toekomstbestendig gemaakt en het reisproces voor de passagier nog comfortabeler. Zo wordt in Vertrekhal 1 een tussenverdieping gebouwd met 21 nieuwe security lanes voor meer ruimte voor security, check-in en wachtgebieden. Ook komt er een directe route voor passagiers met enkel handbagage. Lotte is verantwoordelijk voor het voorbereiden van besluitvorming en is secretaris van de Project Board: het besturingsorgaan van het project. Ook houdt zij zich met het opdrachtgeversteam bezig met stakeholdermanagement, raakvlakken met andere projecten en risicomanagement voor het project. De verbouwingen in Terminal 1 vinden plaats terwijl de operatie doorgaat, raken veel verschillende belangen en zijn kostbaar: dat maakt het een boeiend krachtenveld.  Lotte Gerritsen: ‘Het is interessant te zien hoe zo’n groot project bestuurd wordt en hoe op hoog niveau beslissingen worden genomen. Niet vanuit het eigen belang, maar vanuit een gedeeld groter belang van Schiphol als luchthaven.

Project­secretaris Duurzame Mobiliteit

OchtendMens Anouschka Rozendaal werkt als projectsecretaris aan de uitvoering van de Missie Toekomstbestendige Duurzame Mobiliteit van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Hierin zijn alle innovatieopgaven rond mobiliteit uit het Klimaatakkoord gebundeld tot een aantal actielijnen. Eén lijn is bijvoorbeeld gedragsverandering, sociale structuren en transitiedynamiek (kortweg ‘sociale innovatie’). Het creëren van een duurzame economie vraagt namelijk een omslag van mind, proces en inhoud. Simpelweg het aanbieden van nieuwe technologische oplossingen of blijven werken volgens bestaande structuren is vaak niet meer voldoende voor een blijvende verandering. En dat willen we juist wél realiseren vanuit het Klimaatakkoord.

Deze lijn valt inhoudelijk mede onder de verantwoordelijkheid van Anouschka, wat betekent dat ze meedenkt over het in gang zetten van acties. Daarnaast ondersteunt ze als projectsecretaris het team dat werkt aan de uitvoering van de Missie D+, valt zowel de interne als externe communicatie onder haar verantwoordelijkheid en werkt ze aan INNOvember.

INNOvember is een maand (november) voor alle Rijksmedewerkers, waarbij de innovatiekracht van de overheid centraal staat. Een mooie gelegenheid om sociale innovatie onder de aandacht te brengen bij collega’s van de Rijksoverheid en hen te prikkelen: hoe innovatief ben jij bezig?

Anouschka: ‘Het mooie aan deze opdracht vind ik de combinatie tussen proces en inhoud. Ik leer iedere dag wat bij op het snijvlak van mobiliteit en duurzaamheid en vooral hoe belangrijk de sociale kant daarbij is. Mijn rol is ontzettend dynamisch en vraagt dat ik samenwerk met veel verschillende betrokkenen (zowel intern als extern). Bovenal vind ik het geweldig om mijn steentje bij te dragen aan de uitvoering van het Klimaatakkoord.’

Meld je aan voor onze nieuwsbrief