Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Omgevings­secretaris Rijkswater­staat Blankenburg­verbinding

De Rotterdamse regio is een dichtbevolkt (leef)gebied met een belangrijk economisch centrum. De bereikbaarheid van deze regio staat echter onder druk. De aanleg van de Blankenburgverbinding is een van de oplossingen om de bereikbaarheid te verbeteren en het verkeersnetwerk robuuster te maken.

Als clustersecretaris maakt Pascalle Albers deel uit van het omgevingsteam binnen het project Blankenburgverbinding. Het team is onder andere verantwoordelijk voor het afstemmen met en informeren van alle betrokken stakeholders. Pascalle Albers ondersteunt de omgevingsmanager bij de bedrijfsvoering van het cluster. Hieronder vallen werkzaamheden als werksessies organiseren, sturen op de planning en voorbereiden van interne en externe overleggen. Mede door haar inzet wordt de Blankenbrugverbinding in goed overleg met de omgeving gerealiseerd.

Proces­coördinator duurzame en innovatieve woningbouw

Transities in de bouwsector zijn nodig om de grote maatschappelijke opgave rondom verduurzaming, waar we als samenleving voor staan, te realiseren. Stichting de Bouwcampus draagt hieraan bij door vanuit een onafhankelijke positie organisaties bij elkaar te brengen en innovatieve oplossingen te ontwikkelen binnen het thema ‘verduurzamen van gebouwen en omgeving’.

Als procescoördinator houdt Eva zich bezig met de vormgeving en organisatie van diverse projecten. Eén van de projecten gaat over het woningtekort dat in Nederland is ontstaan. Om dit op te lossen zullen er snel en op duurzame wijze nieuwe woningen moeten worden gebouwd. Naast woningbouw is Eva bezig met utiliteitsbouw, waarbij de focus enerzijds ligt op het toepassen van gebiedsgerichte energiesystemen en anderzijds bij circulair en natuur-inclusief bouwen.

Eva’s taken binnen deze projecten lopen uiteen en omvatten onder meer het uitvoeren van desk-research, het opstellen van een plan van aanpak, en het vormgeven, organiseren en begeleiden van bijeenkomsten. Een enorm leerzame rol, waarin het samenbrengen van kennis, inzichten en ervaring bijdraagt aan het versnellen van transitie in de bouwsector.

Omgevings­manager MIRT-onderzoek Metropool­regio Utrecht

Omgevingsmanager MIRT-onderzoek Metropoolregio Utrecht

De centraal gelegen regio Utrecht is één van de meest aantrekkelijke, economisch sterke en dynamische gebieden van Nederland. Rijk, provincie en regio werken samen in programma U Ned om de groei in goede banen te leiden en leefbaarheid, bereikbaarheid, en woon- en werklocaties te borgen. Het MIRT-onderzoek Utrecht is onderdeel van programma U Ned. Hierin wordt gekeken naar de lange termijn verstedelijking. De verschillende overheden werken samen aan een stip op de horizon: waar liggen nieuwe woningen, bedrijventerreinen en andere werklocaties, ov-verbindingen, (snel-)wegen, etc. in 2040 (en daarna)?

In het MIRT-onderzoek houdt Pascalle Albers zich als omgevingsmanager bezig met de interne en externe stakeholders die betrokken zijn bij dit project. In het proces om tot een perspectief voor de regio Utrecht in 2040 te komen, spelen vele belangen die niet altijd op één lijn liggen. Toch is de wens en meerwaarde om dit gezamenlijk te doen groot. Vanuit haar rol als omgevingsmanager buigt Pascalle zich over de samenwerkingen en de manier waarop elke partij wordt betrokken.

Omgevings­manager Royal BAM Group

In de regio van Groningen en Leeuwarden wordt gewerkt aan het vergroten van de bereikbaarheid en mobiliteit. Onderdeel hiervan is het aanpassen van de bestaande infrastructuur om een extra snelle treinverbinding tussen Groningen en Leeuwarden mogelijk te maken. Robert werkt als omgevingsmanager voor de Royal BAM Group, binnen het projectteam ESGL (Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden).

Markt­onderzoek inzet drones bij Rijkswater­staat

De inzet van drones is een technologische vooruitgang met veel potentie voor Rijkswaterstaat. Drones en slimme data kleuren de inspectiepraktijk van morgen. Deze ‘ogen op hoogte’ bieden ondersteuning bij het inspecteren van objecten. De vraag is hoe opdrachtnemers van Rijkswaterstaat drones inzetten in deze of andere projecten, en hoe Rijkswaterstaat hier beter op kan sturen.

Onze adviseur Hans van ’t Land kreeg de opdracht om bij opdrachtnemers informatie op te halen over de ervaringen die zij hiermee hebben. Vaak wordt de inzet van drones afgezet tegen traditioneel inspecteren. Maar is dit wel terecht? Hans deed verschillende interviews om na te gaan wat de overwegingen en ervaringen met drones zijn.

Naast het afnemen van interviews en het opleveren van aanbevelingen, heeft Hans zijn bevindingen ook grafisch in kaart gebracht. De inzet van drones heeft impact op de procedures van inspecteren zoals deze jarenlang zijn uitgevoerd. Met pictographics is nu helder weergegeven hoe dit proces er in de toekomst kan uitzien.

Projectleider Impact Special Events on Airspace LVNL

Tijdens bepaalde grote evenementen in Nederland zijn er vaak speciale wensen voor het gebruik van een stuk luchtruim dat daar normaal niet voor ingezet wordt. Zo kunnen er bijvoorbeeld helikopters nodig zijn om filmopnames te maken, vliegtuigen om opnames door te stralen aan een TV-station (zogenaamde relay-vluchten) of worden er VIP-vluchten uitgevoerd.

Dergelijke evenementactiviteiten wijken af van de normale luchtruimoperatie. Als projectleider van het ‘Impact Special Events on Airspace’-proces (ISEA) bij de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), zorgt OchtendMens Eline Hanssen voor een compleet en afgestemd plan, waarbij de aangevraagde luchtruimactiviteiten op impact zijn beoordeeld en op een veilige manier gecombineerd worden met de dagelijkse luchtruimoperatie.

Om dit voor elkaar te krijgen, gaat Eline om tafel met de evenementorganisatie om hun plannen en wensen te inventariseren. Deze input beoordeelt zij met een team van interne experts op de mogelijkheden en in welke hoedanigheid het de normale operatie beïnvloedt. Dit onderzoek wordt verwerkt in een advies dat door LVNL wordt gedeeld met de Inspectie Leefomgeving en Transport en/of het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, die uiteindelijk bepalen wat er wordt toegestaan en in hoeverre de ‘normale’ luchtruimoperatie hiervoor mag worden verstoord .

In deze positie neemt Eline een verbindende rol aan tussen verschillende partijen – zowel intern als extern -, coördineert zij de voortgang van het proces en zorgt zij dat resultaten worden afgestemd met de verschillende belanghebbenden.

Afdelings­secretaris Vastgoed & Facilitair COA

De wereld verandert en deze veranderingen brengen complexe vraagstukken met zich mee. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) draagt de verantwoordelijkheid voor de opvang van het groeiende aantal asielzoekers en voor hun begeleiding naar een toekomst in Nederland of in hun land van herkomst.

Jaarlijks krijgt het COA van het ministerie van Justitie en Veiligheid de opdracht om een bepaald aantal opvangplekken in Nederland te realiseren. Medewerkers van het COA zijn hiervoor continu in contact met allerlei stakeholders: van vluchtelingenorganisatie tot gemeente of leverancier. Het is van groot belang dat de COA-organisatie flexibel blijft en snel kan op- en afschalen om de migratiestromen te blijven volgen.

Als secretaris is OchtendMens Evita Dupker de rechterhand van de afdelingsmanager Vastgoed & Facilitair van het COA. Zij is de spin in het web op deze afdeling: ze coördineert de MT-overleggen en andere afdelingsoverkoepelende overleggen over het openen, beheren en sluiten van asielzoekerscentra, werkt met Project Control aan verantwoordingsrapportages, en werkt in het kader van de doorontwikkeling van de afdeling mee aan het jaar- en inrichtingsplan voor 2021.

Adviseur Omgevings­management programma Luchtruim­herziening

De afgelopen decennia is het Nederlandse luchtruim organisch gegroeid tot het netwerk van routes en gebieden dat nu bestaat. Maar de grenzen aan de capaciteit van het luchtruim komen in zicht. Om de capaciteit van het luchtruim te verruimen, het luchtruim efficiënter te gebruiken en te beheren en de impact van vliegroutes op de omgeving te beperken, is een herziening nodig. Het is belangrijk de omgeving daarbij vroegtijdig te betrekken, zowel voorafgaand (informele participatie) als na besluitvorming (formele participatie). Het programma Luchtruimherziening van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat richt zich op drie groepen stakeholders: provinciale bestuurders, maatschappelijke organisaties en luchtruimgebruikers.

OchtendMens Camiel Fremouw denk als adviseur Omgevingsmanagement mee met de manier waarop de omgeving goed betrokken kan worden bij het programma Luchtruimherziening en helpt hij bij de uitvoering daarvan. Zo heeft hij de landelijke Ontwerpdag Luchtruimherziening in november 2019 mede georganiseerd: een dag waarop zo’n 100 stakeholders samenkomen. Ook heeft Camiel met NLR gewerkt aan het maken van een informatieve 3D-animatie van het huidige Nederlandse luchtruim. Een animatie die inmiddels standaard in presentaties aan stakeholders getoond wordt.

Omgevings­manager Luchtvaart­nota 2020-2050

OchtendMens Iwan Gerbrands is omgevingsmanager bij de directie Luchtvaart op het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier is hij actief binnen het project dat de visie van het kabinet op de ontwikkeling van de luchtvaart uitwerkt in de Luchtvaartnota 2020-2050. In deze rol houdt hij zich bezig met het onderhouden van contact met stakeholders en het vormgeven en uitvoeren van de integrale omgevingsmanagementstrategie van het project, afgestemd op de politiek gevoelige context in het luchtvaartdomein. Zijn werkzaamheden zijn bijvoorbeeld het organiseren en voorbereiden van bijeenkomsten en communicatiemiddelen en het beantwoorden van binnenkomende vragen. Hiermee is Iwan een verbindende schakel tussen de omgeving en het project, zowel binnen de directie als daarbuiten. Door te bouwen aan vertrouwen, betrokkenheid en draagvlak voor de nieuwe Luchtvaartnota draagt Iwan bij aan de realisatie van de doelen van de opdrachtgever.

Wij werken aan slimme mobiliteit en duurzame leef­omgevingen

Onze uitdaging in de mobiliteit & ruimte

Wij zien iedere ochtend een dag vol mogelijkheden om Nederland beter bereikbaar te maken op een schone manier. Hoe kunnen we slimmer omgaan met de beschikbare ruimte? Wij helpen met het identificeren en beheersen van risico’s en brengen uiteenlopende belangen bij elkaar, door met relevante stakeholders in gesprek te gaan. Zo bouwen we samen met anderen aan een duurzame toekomst.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geef je interesse op, dan krijg je alleen het nieuws dat voor jou relevant is.

* indicates required
Nieuwsbrieven