Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Beleids­adviseur kansen­gelijkheid en sociale veiligheid PO-Raad

Kids

Aandacht voor het onderwijs

Het (primair) onderwijs is een sector waarin ontzettend veel opgaven spelen: het lerarentekort, de kwaliteit van het onderwijs, kansengelijkheid, onderwijsinnovatie. Het is een sector die enorm veel aspecten heeft, en op bijna elk aspect ook zijn eigen uitdagingen kent.

De rol van de PO-Raad

Alle scholen binnen het primair onderwijs hebben uiteraard hun eigen visie op het onderwijs, maar één ding hebben ze gemeen: het streven naar goed onderwijs voor elke leerling. Om dit belang goed te vertegenwoordigen, is het ook nodig om gezamenlijk op te kunnen trekken. Hier komt de PO-raad om de hoek kijken: een sectorvereniging voor het primair onderwijs die de belangen van schoolorganisaties in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs vertegenwoordigt. Regelmatig haalt de PO-Raad bij haar leden op welke belangen er spelen en welke visies er op vraagstukken binnen het onderwijs zijn. Deze standpunten vertegenwoordigen zij vervolgens weer aan allerlei bestuurlijke tafels. Zo zitten ze regelmatig aan tafel bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) en gaan zij met stakeholders – zoals de opleidingen en kennisinstituten – gesprekken aan over gezamenlijke aanpakken en strategieën.

Kansengelijkheid en Sociale veiligheid

Twee grote thema’s die nu spelen zijn kansengelijkheid en sociale veiligheid. Hoe zorg je er voor dat elk kind gelijke kansen krijgt in het onderwijs? Dat ongeacht je achtergrond je evenveel mogelijkheden krijgt om je verder te ontwikkelen? Hier richt het dossier van kansengelijkheid zich op. En om jezelf goed te ontplooien is een veilige (sociale) omgeving voor elke leerling essentieel.

Dit zijn de twee thema’s waar Raela Zorlu zich als Ochtendmensen-adviseur mee bezig houdt. Haar werkzaamheden bestaan onder andere uit advisering aan het bestuur, het vertegenwoordigen van de onderwijssector aan verschillende tafels en afstemming met het Ministerie van OCW op de thema’s van sociale veiligheid en kansengelijkheid.

Ben je benieuwd wat voor projecten OchtendMensen nog meer doen binnen het thema Onderwijs, lees dan hier verder.

Project­secretaris Versterking kennis­economie Almere

Onderwijs OchtendMensen TwynstraGudde

Almere in ontwikkeling; programmalijn Leren en Werken

Almere is een stad in ontwikkeling die de ambitie heeft om de vijfde stad van Nederland te worden. Om dat te bereiken wordt, onder andere met het programma Almere 2.0, ingezet op het uitbreiden van de kwaliteiten van de stad. Het Rijk, de provincie Flevoland en de gemeente Almere werken hierin samen. Onderdeel van Almere 2.0 is de programmalijn Leren en Werken. Door middel van verschillende sporen en sleutelprojecten wordt geïnvesteerd in het funderend onderwijs, een leven lang ontwikkelen, hoger onderwijs en een goede economische profilering.

Versterking van de kenniseconomie

Bij de gewenste groei van Almere hoort ook een impuls voor het voorzieningenniveau in de stad. Zo wordt er ingezet op kunst, cultuur, onderwijs, werkgelegenheid, innovatie, en onderzoek. OchtendMensen-adviseur Romy Schouten is betrokken bij het onderdeel onderwijs. Hoogwaardig onderwijs is namelijk essentieel voor persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijke redzaamheid en duurzame bestaanszekerheid. Dat vereist investeringen in alle onderwijssectoren en in onderzoek en innovatie. Binnen het zogenaamde ‘spoor 3’ van programmalijn Leren en Werken werkt Romy samen met een programmamanager en strategisch beleidsadviseurs aan het versterken van de kennisinfrastructuur en het Hoger Onderwijs in Almere.

Verkennen van de mogelijkheden

Eén van de eerste stappen binnen het project is het creëren van support voor de plannen onder Almeerse bedrijven, kennisinstellingen en overheidsorganisaties. Daarvoor worden gesprekken gevoerd, dialoogdiners georganiseerd en inspiratiereizen afgelegd.

Als projectsecretaris coördineert Romy de werkzaamheden, is ze verantwoordelijk voor de planning en het proces, en organiseert ze stakeholderbijeenkomsten. Een leuk voorbeeld is de organisatie van de inspiratiereis naar het zuiden van Nederland. Romy organiseert deze reis, waarbij het team samen met stakeholders uit Almere op bezoek gaat bij University College Roosevelt, de innovatiehub Dockwize in Vlissingen en Innovation Quarter in Den Haag. Het doel is om van elkaar te leren en ‘best practices’ uit te wisselen. De vraag die centraal staat, is hoe we vanuit onderwijs en overheid een propositie en onderzoekscentrum kunnen opbouwen in Almere. Al met al een waardevolle reis die bijdraagt aan de ambities van dit interessante project!

Wil je weten wat de bijdrage is van OchtendMensen aan het onderwijs in Nederland, lees dat verder op onze themapagina.

Project­leider Nazorg ‘Your move’ ROC Zadkine

ROC Zadkine OchtendMensen

Extra begeleiding en nazorg MBO bij overstap naar werk of vervolgopleiding

De Coronacrisis heeft grote gevolgen voor de samenleving en economie. Jongeren worden relatief hard geraakt door de Coronacrisis, omdat ze een groot deel van hun opleiding niet of niet fysiek hebben kunnen volgen. Met name de jongeren die vóór de Coronacrisis ook al een moeilijke start op de arbeidsmarkt hadden, worden extra geraakt.

MBO-scholen kunnen – om deze groep jongeren intensiever te kunnen begeleiden – aanspraak maken op de subsidies ‘Extra begeleiding en nazorg MBO’ en ‘Nazorg MBO 2022/2023’. Vanuit deze subsidies is het ROC Zadkine het project ‘Your Move’ gestart. In dit project bieden zij studenten extra begeleiding en nazorg om ze te helpen met de overstap naar werk of een vervolgopleiding.

Er is bij de studenten een onderzoek gedaan om te achterhalen aan wat voor activiteiten in het kader van begeleiding en nazorg er behoefte is. Daarnaast is er nagedacht over de vraag hoe deze activiteiten het beste beschikbaar kunnen worden gemaakt en hoe studenten en gediplomeerden enthousiast kunnen worden gemaakt voor deelname. De begeleiding loopt al, maar nu is het ook tijd om de nazorg voor gediplomeerden van het ROC Zadkine aan te bieden.

De bijdrage van OchtendMensen

OchtendMensen-adviseur Isis Weekenborg is via adviesbureau Brighthives aan de slag bij ROC Zadkine. Brighthives geeft leiding aan complexe verander- en innovatietrajecten in de publieke sector en levert in dit geval de projectleider voor Your Move.

Isis ondersteunt de projectleider door het deelproject ‘Nazorg’ op te pakken, waarin coaching en training georganiseerd worden voor mensen die al zijn afgestudeerd bij Zadkine. In deze rol gaat zij bijvoorbeeld op zoek naar partners die goed aan kunnen sluiten op de behoeften van de alumni. De workshops en coaching spelen onder andere in op het vergroten van zelfvertrouwen, leren netwerken, ontdekken wat voor werk bij je past én hoe je ervoor zorgt dat je wordt aangenomen voor deze baan!

Isis fungeert als schakel tussen de alumni, de trainers en de collega’s van Zadkine. Om ervoor te zorgen dat het aanbod daadwerkelijk wordt afgenomen door de alumni, werkt Isis bijvoorbeeld nauw samen met de communicatieafdeling van Zadkine. Samen hebben zij gewerkt aan de ontwikkeling en lancering van een website waar het aanbod van de leveranciers op staat. Daarnaast werken Isis en de communicatieafdeling samen aan communicatieplan om zo veel mogelijk MBO-gediplomeerden te bereiken.

De uitdagende en zelfstandige rol als projectleider én de voor haar herkenbare vragen van de studenten over het zoeken naar een vervolgstap, maken dit een interessante opdracht voor Isis als derdejaars adviseur bij OchtendMensen.
“Als projectleider Nazorg binnen ROC Zadkine werk ik aan het aanbod van begeleiding en nazorg voor gediplomeerde oud-studenten. Doordat ik als jonge adviseur nog dicht bij de doelgroep sta, kan ik me goed verplaatsen in de fase waarin de studenten na de diplomering verkeren. Wat kan ik nu ik klaar ben? Wat voor werk past goed bij mij? En hoe scoor ik dan die ene baan? Dit zijn de vragen die bij die fase horen. Ik draag heel graag en steentje bij om ervoor te zorgen dat deze studenten nog beter worden begeleid naar hun vervolgstap.”, aldus Isis.

Opdrachtgever Jont Groenendaal van Brighthives: “De oplossing die we in dit project hebben ontwikkeld, is lekker ‘rechttoe rechtaan’. Het project vraagt nogal wat om het aan de achterkant ook goed georganiseerd te krijgen. Daarbij is het een project met een flink aantal interne en externe stakeholders. Isis maakt zich haar eigen positie in al die complexiteit snel eigen. Ze is sociaal en heel gezellig, dus ze vindt ook makkelijk haar weg naar de mensen die ze nodig heeft om haar resultaten voor elkaar te krijgen. Het is fijn om een stuk van het werk met vertrouwen uit handen te kunnen geven, en een leuke collega te hebben om samen falafel mee te eten in de pauze.”

Wil je weten wat de bijdrage is van OchtendMensen aan het onderwijs in Nederland, lees dat verder op onze themapagina.

Adviseur bij organisatie­advies­bureau Pesant

Netwerken in het onderwijs - OchtendMensen Pesant

Innovatie en ontwikkeling binnen het onderwijs

Pesant is een organisatieadviesbureau gespecialiseerd in innovatie en ontwikkeling binnen het onderwijs. OchtendMens Frederieke Sedee werkt als junior-adviseur binnen Pesant aan diverse vraagstukken.

Frederieke is onder andere betrokken bij het inrichten van een proces om een nieuw strategisch plan vorm te geven. Hoe betrek je leraren, ouders en leerlingen hierbij? Wat zijn de pijlers waar de school zich mee onderscheidt ten opzichte van andere scholen? En hoe breng je samenhang aan in alle ontwikkelingen die spelen? Als junior-adviseur organiseert Frederieke werksessies om input op te halen voor het strategisch plan. Daarnaast brengt zij in kaart welke stakeholders betrokken zijn, wat hun belang is in het onderwijsconcept en wanneer deze actoren betrokken moeten worden in het proces.

Het vergroten van de effectiviteit van netwerken in het onderwijs

Naast de bijdrage die Frederieke levert aan diverse projecten, doet zij binnen Pesant onderzoek naar de mogelijkheden om de effectiviteit van netwerken in het onderwijs te vergroten. Pesant is betrokken bij het initiëren en doorontwikkelen van diverse landelijke netwerken gericht op de implementatie van nieuwe onderwijsprogramma’s, zoals het stimuleren van wetenschapsoriëntatie in het vwo-curriculum.

Bij het vormgeven van deze onderwijsnetwerken heeft Pesant een bepaalde rol ingenomen. Frederieke onderzoekt de invloed van deze verworven positie op de kwaliteit van het netwerk. Zij analyseert of, en zo ja wanneer, het wenselijk is voor de betrokkenheid van de aangesloten scholen om als programmabureau (een) andere rol(len) te nemen die het eigenaarschap van scholen en daarmee ook het partnerschap binnen netwerken versterkt. Input hiervoor haalt zij op door netwerkbijeenkomsten bij te wonen en gesprekken te voeren met scholen uit het netwerk. Uit de analyse van Frederieke komt onder andere naar voren dat het van belang is om aandacht te besteden aan wederkerigheid; de mate waarin scholen iets uit het netwerk kunnen komen halen en kunnen toevoegen doet ertoe.

Door op verschillende thema’s in kaart te brengen wat de stand van zaken is en welke ontwikkelvragen er spelen, kan gewenste ondersteuning op maat geleverd worden. Bovendien kunnen scholen met soortgelijke ontwikkelvragen onderling met elkaar verbonden worden, waardoor meer eigenaarschap bij de scholen zelf wordt gelegd en Pesant als programmabureau een stapje terug kan doen. Verdergaande rol-differentiatie voor de Pesant-adviseurs is dan ook wenselijk en effectief. Frederieke heeft de verschillende thema’s en bijbehorende fase-indeling weergegeven in een matrix, die als basis dient om het gesprek te voeren met de scholen over de best passende ondersteuning in hun eigen ontwikkelfase en die van het netwerk als geheel.

Wil je meer weten over de uitkomsten van het onderzoek van Frederieke naar het vergroten van de effectiviteit van netwerken in het onderwijs? Neem dan contact op!

Wil je weten wat de bijdrage is van OchtendMensen aan het onderwijs in Nederland, lees dat verder op onze themapagina.

Wij starten vandaag met de uitdagingen in het onderwijs

Junior-adviseurs Onderwijs

Onze uitdagingen in het onderwijs

Leren en ontwikkelen zit in het DNA van OchtendMensen. Het onderwijs in Nederland is dé plek waar dat gebeurt. Maar ook binnen het arbeidsproces  is leren en ontwikkelen een steeds belangrijker thema.

Het onderwijs in Nederland staat voor een aantal grote uitdagingen. Het lerarentekort, de aansluiting op de arbeidsmarkt, de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie van ons onderwijssysteem . Allemaal thema’s waarmee we aan de slag moeten om ons onderwijs nog beter te maken. OchtendMensen doet hieraan mee!

Samen doen, leren en ontwikkelen richting het onderwijs van morgen. Doe je mee?

Adviseur Gezonde Omgeving JOGG

Gezonde jeugd gezonde toekomst JOGG OchtendMensen

Een gezonde toekomst voor de jeugd

JOGG Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst maakt de fysieke en sociale leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder. JOGG vormt samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven een netwerk. Samen werken zij aan een onderbouwde methode: de JOGG-aanpak. Hierdoor groeit de jeugd op tot een gezonde generatie. Om dit voor elkaar te krijgen zet JOGG zich in op de omgevingen rondom het kind, zoals school, buurt en sport.

JOGG-Teamfit is een werkwijze van JOGG waarbij stappen worden gezet naar een gezondere sportomgeving, door het voedingsaanbod in sportkantines en de horeca van sportaccommodaties gezonder te maken. JOGG-Teamfit is ontstaan met focus op de sportomgeving, maar richt zich inmiddels ook op de buurtomgeving: kinderboerderijen, speeltuinen en buurthuizen kunnen namelijk ook gezonder worden.

Aanvalsplan gezonde buurtomgeving voor gezonder voedingsaanbod

OchtendMensen is gevraagd een “Aanvalsplan buurtomgeving” te schrijven voor de JOGG-regisseurs: (beleids)medewerkers die vanuit de gemeente zijn betrokken bij het benaderen en gezonder maken van verschillende locaties.

OchtendMensen-adviseur Anne-Marij Lock heeft hiervoor gesprekken gevoerd met belangrijke stakeholders. Op basis van de uitkomsten van deze gesprekken heeft zij in kaart gebracht wat de behoefte is van de JOGG-regisseurs die de buurtomgeving gezonder gaan maken.

Ook heeft Anne-Marij een sociaal marketingonderzoek geanalyseerd en daaruit opgemaakt wat de bijzonderheden zijn per buurtlocatie, omdat deze  locaties onderling van elkaar verschillen. Het definitieve plan is gepubliceerd op de online omgeving van JOGG, zodat JOGG-regisseurs van aangesloten gemeenten in Nederland weten welke stappen zij kunnen zetten naar een gezonder voedingsaanbod.

Ben jij benieuwd wat JOGG nog meer doet om gezond gewoon te maken? Klik dan hier.

Wil je weten in welke projecten OchtendMensen nog meer bijdragen aan Publieke Gezondheid, lees dan verder.

Projectmanager Educatie Unie van Waterschappen

Jongeren waterbewust maken

Droge voeten houden: dat is één van de doelstellingen van de waterschappen. Aangezien dit niet vanzelfsprekend is, is het van groot belang om (onder andere) jongeren waterbewust te maken. De 21 waterschappen in Nederland zijn hier actief mee bezig en de Unie van Waterschappen speelt hierbij een coördinerende rol.

OchtendMensen ondersteunt bij inventariseren en toegankelijk maken educatie-aanbod, en faciliteert de samenwerking tussen de Waterschappen

OchtendMensen-adviseur Romy Schouten is bij de Unie van Waterschappen aan de slag als projectmanager Educatie. Zij is bezig met het inventariseren van het educatie-aanbod bij de waterschappen en verenigt dit op een toegankelijk online platform. Daarnaast faciliteert ze samenwerking tussen de waterschappen. Hierbij werkt ze in nauwe afstemming en samenwerking met de waterschappen naar een werkbare structuur die recht doet aan alle behoeften en interesses.

Als projectmanager is Romy van A tot Z verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Hierbij horen taken als structuur aanbrengen, interviews afnemen, data analyseren,  het inrichten van een platform, en het organiseren en begeleiden van brainstorm- en werksessies. Het is daarbij belangrijk goed aan te voelen waar de verschillende partijen behoefte aan hebben. Vervolgens is het de taak van Romy al die informatie te vertalen naar een overzichtelijke ’tool’ en werkbare samenwerkingsvormen. Een echte verbindingsfunctie dus, waarbij ze ook praktisch bezig is aan de uitvoeringskant.

Waterschappen inspireren en leren van elkaar

Het resultaat is dat de waterschappen op een laagdrempelige manier van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren. Ze kunnen succesvolle ideeën kopiëren, bestaand materiaal evalueren of gezamenlijk nieuw aanbod ontwikkelen. Op die manier wordt de kennis over water(beheer) nog sterker geïntegreerd in het onderwijssysteem. Concluderend draagt dit interessante project bij aan de belangrijke missie om jongeren waterbewust te maken.

Ben je benieuwd wat voor projecten OchtendMensen nog meer doen binnen het thema Maatschappij & Overheid, lees dan hier verder.

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven