Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Nieuw digitaal systeem voor Persoons­gebonden Budget

Eigen regie over je leven houden, ook als je door ziekte, ouderdom of handicap zorg nodig hebt. Dat is waar het persoonsgebonden budget voor in het leven geroepen is. Dit budget stelt mensen in staat om zelf de zorg in te kopen die bij hen past. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is verantwoordelijk voor het beheer van deze budgetten. Samen met alle betrokken ketenpartijen werkt de SVB hard aan de ontwikkeling en implementatie van een nieuw digitaal systeem. Dit systeem ondersteunt budgethouders en zorgverleners met de administratie rondom het persoonsgebonden budget.

Als project management officer van de directeur houdt Charlotte van Woerden de voortgang van het project in de gaten. Ze houdt de projectplanning bij, inventariseert mogelijke knelpunten en stelt de MT-agenda op. Hierbij vormt ze een schakel tussen het management en de mensen in de uitvoering. Daarnaast is ze betrokken bij allerlei praktische zaken die bij een dergelijk project komen kijken, zoals het organiseren van evaluaties om de projectvoortgang te bewaken.

Datakoers voor het DG Bodem en Water Ministerie I&W

Ons land digitaliseert in een hoog tempo. Dat biedt mooie kansen om zaken sneller, slimmer of anders te doen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ziet het belang van de digitalisering en dataficering. Daarom heeft het ministerie het programma Anders Omgaan met Data ingesteld. Om voor het Directoraat-generaal Water en Bodem (DGWB) de data(technologie)ontwikkelingen te duiden en richting te geven aan de betekenis voor DGWB is een datastrategie of datakoers ontwikkeld.

Als adviseur en analist van Anders Omgaan met Data werkte Reijer Aarnoudse mee aan de datakoers voor DGWB. Op basis van interviews, gesprekken en deskresearch heeft hij informatie opgehaald, geanalyseerd en verwerkt in de datakoers. Hierbij legde hij verband tussen de beleidsopgaves en de ontwikkelingen, de positie van het ministerie t.o.v. de ontwikkelingen en de meerwaarde voor het ministerie zelf. Naast de inhoudelijke bijdrage heeft hij ook de vormgeving van het document gedaan. De datakoers is een mooie stap in de transitie naar datagedreven werken binnen DGWB en het ministerie.

Markt-onderzoek: trends en ontwikke­lingen in burger­participatie Ministerie I&W

Al decennia wordt burgerparticipatie door de overheid ingezet om burgers en organisaties te betrekken in beslissingen en om ze zelf de ruimte te geven om met initiatieven te komen. Met de komst van de Omgevingswet en toenemende onrust in de maatschappij is de verwachting dat burgerparticipatie alleen nog maar een grotere rol zal gaan spelen in onze maatschappij.

OchtendMens Marlou Kerssens kreeg de opdracht van het Kennisknooppunt Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om in kaart te brengen wat er al gebeurt op het gebied van burgerparticipatie in de (fysieke) leefomgeving in Nederland. In een korte tijd heeft zij bijna 500 documenten van o.a. gemeenten, provincies en bedrijven over dit onderwerp in kaart gebracht. Met de gevonden documenten heeft Marlou onder meer de trends in burgerparticipatie door de jaren heen geïdentificeerd, ze heeft gekeken hoe specifieke doelgroepen betrokken kunnen worden bij burgerparticipatie en heeft advies gegeven aan het ministerie over de toekomst van burgerparticipatie. In de gevonden documenten kwamen verschillende adviezen opvallend vaak naar voren: leg afspraken over burgerparticipatie goed vast; ondersteuning van bewoners bij burgerparticipatie is essentieel; vergeet niet om een terugkoppeling te geven als overheid over de uitkomsten van burgerparticipatie; en betrek burgers van het begin van het traject en niet pas halverwege.

Met het onderzoek dat Marlou heeft gedaan, bestaat nu een goed beeld van de ervaringen die er zijn rond burgerparticipatie en van de vraagstukken waar participatieprofessionals in de praktijk tegen aan lopen. De bevindingen van Marlou zijn input voor verdere programmering van het Kennisknooppunt Participatie.

Afdelings­secretaris Vastgoed & Facilitair COA

De wereld verandert en deze veranderingen brengen complexe vraagstukken met zich mee. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) draagt de verantwoordelijkheid voor de opvang van het groeiende aantal asielzoekers en voor hun begeleiding naar een toekomst in Nederland of in hun land van herkomst.

Jaarlijks krijgt het COA van het ministerie van Justitie en Veiligheid de opdracht om een bepaald aantal opvangplekken in Nederland te realiseren. Medewerkers van het COA zijn hiervoor continu in contact met allerlei stakeholders: van vluchtelingenorganisatie tot gemeente of leverancier. Het is van groot belang dat de COA-organisatie flexibel blijft en snel kan op- en afschalen om de migratiestromen te blijven volgen.

Als secretaris is OchtendMens Evita Dupker de rechterhand van de afdelingsmanager Vastgoed & Facilitair van het COA. Zij is de spin in het web op deze afdeling: ze coördineert de MT-overleggen en andere afdelingsoverkoepelende overleggen over het openen, beheren en sluiten van asielzoekerscentra, werkt met Project Control aan verantwoordingsrapportages, en werkt in het kader van de doorontwikkeling van de afdeling mee aan het jaar- en inrichtingsplan voor 2021.

Directie­secretaris P&O Defensie Materieel Organisatie

Eén van de hoofdtaken van Defensie is om bijstand te leveren bij rampen en crises. Ook tijdens de coronacrisis is dat het geval. De Defensie Materieel Organisatie (DMO) zorgt dat haar 60.000 werknemers (voornamelijk militairen) kunnen werken met modern, robuust en veilig materieel, en is betrokken bij de aankoop, instandhouding en verkoop van dat materieel. Daarbij gaat het niet alleen om groot materieel, zoals een F-35 of onderzeeër, maar ook om al het andere materieel dat Defensie nodig heeft, zoals de pakken van militairen en de soft- en hardware.

Als directiesecretaris P&O van DMO is OchtendMens Elske Rotteveel de sparringpartner van de directeur P&O en houdt zich onder andere bezig met de coördinatie van de verschillende overlegstructuren, de voorbereiding van besluitvorming en de interne communicatie. Daarnaast is zij inhoudelijk dossierhouder Diversiteit & Inclusie.

In de coronacrisis – waarin thuiswerken van de een op de andere dag de norm is geworden – heeft de interne communicatie in het takenpakket van Elske een zwaarder accent gekregen. Het MT van de afdeling P&O voorziet de P&O-adviseurs en de directeuren van de DMO van richtlijnen op het gebied van personeelsbeleid in deze tijd. Om dat in een tijd van razendsnelle ontwikkelingen op een heldere en transparante manier te doen, heeft Elske een centrale rol in het vertalen van de resultaten, richtlijnen en afspraken die uit verschillende overleggen komen naar centrale berichtgeving. Ook in het hervatten van de reguliere werkzaamheden in deze periode levert Elske als directiesecretaris een bijdrage. Op die manier zorgt Elske als adviseur voor duidelijkheid in een onduidelijke tijd.

Project­coördinatoren Ontwikkel­spoor Nabijheid FMHaaglanden

Binnen het directoraat-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk (DGVBR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn de diverse shared service organisaties ondergebracht die departement-overstijgende taken uitvoeren op het gebied van de Rijksbedrijfsvoering.  Onder DGVBR valt ook Facilitair Management Haaglanden (FMH): de facilitaire dienstverlener van en voor het Rijk binnen de Haagse regio. Naast FMH hebben ook het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de ICT-dienstverlener SSC-ICT hun eigen positie binnen DGVBR.

Iedere dienstverlener heeft zijn eigen expertise. Het kan zijn dat er voor een klantvraag meerdere dienstverleners nodig zijn. Om de klantvraag beter en sneller gezamenlijk op te lossen, is Ontwikkelspoor Nabijheid gestart. Hiermee wil DGVBR zijn meerwaarde versterken door domeinoverstijgende vraagstukken ook gezamenlijk en integraal aan te pakken in de nabijheid van de klant, waarmee ook de pro-activiteit vergroot wordt. Het is namelijk voor de toekomst van DGVBR van belang en relevant om samen te werken voor verdere doorontwikkeling. In de deelprojecten  worden processen gezamenlijk opgepakt, geanalyseerd en geoptimaliseerd door de verschillende dienstverleners. Naast de procesmatige kant, is het Ontwikkelspoor ook een zoektocht naar een gezamenlijk beeld van de dienstverlening. Deze zoektocht heeft ook met cultuur en gedrag te maken.

OchtendMensen Chris van der Sluijs en Bloys Sebregts kregen de vraag om het project Ontwikkelspoor Nabijheid te ondersteunen. Als projectcoördinatoren ondersteunden zij door bijeenkomsten te organiseren, vergaderingen voor te zitten en te notuleren. Tot slot adviseerden ze over de vorm en inhoud van dit project. Zo stelden zij jaarplanningen, actielijsten en doelen voor de toekomst op. Chris en Bloys zorgden er mede voor dat deze doelen behaald werden en hielden de voortgang bij van de doelen.

De toegevoegde waarde van Chris en Bloys was te vinden in een aantal onderdelen. Ten eerste hebben zij meegeholpen om een totaaloverzicht te houden van het gehele project. Daarnaast hebben ze gezorgd voor de organisatie en planning van alle bijeenkomsten. Tot slot hebben zij met hun kritische blik meegedacht in alle inhoudelijke stukken en het concreter maken van het project.

Projectbegeleider Innovatietraject Banenafspraak Rijk

Vanuit het Sociaal Akkoord is besloten dat er 125.000 banen gecreëerd moeten worden voor mensen met een arbeidsbeperking. Ook de rijksoverheid dient een deel van deze opgave te realiseren. Daartoe is een meerjarige rijksbrede Werkagenda opgesteld. Eén van de onderdelen uit deze Werkagenda is het Innovatietraject Banenafspraak Rijk. Op initiatief van de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR) is dit innovatietraject gestart voor de Banenafspraak Rijk waarin zes departementen gezamenlijk in een leer- en ontwikkeltraject gaan verkennen wat de mogelijkheden zijn om via strategische samenwerkingen werk en ontwikkelmogelijkheden te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Om het Innovatietraject in goede banen te leiden is OchtendMensen-adviseur Bloys Sebregts als projectbegeleider aangesteld vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Samen met de projectleider zorgt zij ervoor dat betrokken departementen uit de deeltrajecten een plan van aanpak maken, zorgt zij voor interne communicatie en verbinding en organiseert ze inhoudelijke sessies. Tot slot ondersteunt ze het traject in het maken van een koppeling tussen praktijk en beleid. Uiteindelijk hebben de betrokken deeltrajecten een plan van aanpak gemaakt, zorgde Bloys voor wekelijkse inspiratie en verbinding en heeft ze het traject hierin begeleid. Deze plannen zijn in de vergadering van de ICBR in oktober goedgekeurd.

‘Voor mij als opdrachtgever was het een hele geruststelling dat Bloys – bij het uitvallen van de projectleider –  gedurende de laatste cruciale weken van deze fase van het project, deze rol van projectleider geheel zelfstandig kon overnemen. Zoiets kan alleen als je ook eerder een overtuigende rol hebt vervuld in het project. Mij is opgevallen dat Bloys een innemende stijl van communiceren en samenwerken heeft die de effectiviteit van haar interventies vergroten.’ Emilie Schreuder (afdelingshoofd)

Projectmanager Educatie Unie van Waterschappen

Droge voeten houden: dat is één van de doelstellingen van de waterschappen. Aangezien dit niet vanzelfsprekend is, is het van groot belang om (onder andere) jongeren waterbewust te maken. De 21 waterschappen in Nederland zijn hier actief mee bezig en de Unie van Waterschappen speelt hierbij een coördinerende rol.

OchtendMensen-adviseur Romy Schouten is bij de Unie van Waterschappen aan de slag als projectmanager Educatie. Zij is bezig met het inventariseren van het educatie-aanbod bij de waterschappen en verenigt dit op een toegankelijk online platform. Daarnaast faciliteert ze samenwerking tussen de waterschappen. Hierbij werkt ze in nauwe afstemming en samenwerking met de waterschappen naar een werkbare structuur die recht doet aan alle behoeften en interesses.

Als projectmanager is Romy van A tot Z verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Hierbij horen taken als structuur aanbrengen, interviews afnemen, data analyseren,  het inrichten van een platform, en het organiseren en begeleiden van brainstorm- en werksessies. Het is daarbij belangrijk goed aan te voelen waar de verschillende partijen behoefte aan hebben. Vervolgens is het de taak van Romy al die informatie te vertalen naar een overzichtelijke ‘tool’ en werkbare samenwerkingsvormen. Een echte verbindingsfunctie dus, waarbij ze ook praktisch bezig is aan de uitvoeringskant.

Het resultaat is dat de waterschappen op een laagdrempelige manier van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren. Ze kunnen succesvolle ideeën kopiëren, bestaand materiaal evalueren of gezamenlijk nieuw aanbod ontwikkelen. Op die manier wordt de kennis over water(beheer) nog sterker geïntegreerd in het onderwijssysteem. Concluderend draagt dit interessante project bij aan de belangrijke missie om jongeren waterbewust te maken.

Projectleider CSR Implementation Scan Boskalis

Boskalis baggerschip Queen of the Netherlands

Succesvol ondernemen is duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Voor baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis vormt duurzaamheid in de breedste zin van het woord een belangrijk onderdeel van zijn bedrijfsstrategie. Boskalis wil internationaal toonaangevend zijn op het gebied van duurzaamheid en Corporate Social Responsibility (CSR), en op die manier bijdragen aan de United Nations Sustainable Development Goals.

Om écht verandering teweeg te brengen, moet de hele ‘supply chain’ verduurzamen

Een organisatie staat niet op zichzelf, maar is altijd onderdeel van een grotere keten. Boskalis wil ervoor zorgen dat ook haar leveranciers zich aan de hoogste standaarden committeren en hanteert daarvoor een Gedragscode voor Toeleveranciers. Jaarlijks wordt een deel van de leveranciers gescand op naleving van deze gedragscode. Dit gebeurt in dialoog met de leveranciers, waarbij gezocht wordt naar verbeterpunten en waarbij zowel Boskalis als de leverancier van elkaar leren. Op die manier probeert Boskalis de gehele keten te verduurzamen.

OchtendMensen helpt Boskalis met het uitvoeren van de CSR Implementation Scan

Sinds 2012 voert OchtendMensen de jaarlijkse CSR Implementation Scan uit, die naleving van de Gedragscode voor Toeleveranciers controleert. Inmiddels zijn er wereldwijd meer dan 120 bedrijven bezocht. OchtendMensen-adviseur Marlies Pol was in 2020 als projectleider verantwoordelijk voor de uitvoering van deze scan. Zij bereidde de audit voor, verzamelde gegevens en heeft gesprekken gevoerd met twintig (internationale) leveranciers. De focus van deze interviews lag met name op de bedrijfsvoering, organisatiestructuur en management van CSR. Op basis van deze input heeft Marlies een analyse opgesteld met potentiële verbeterpunten voor elke bezochte leverancier. De uitkomsten van de scan heeft ze gepresenteerd aan het betrokken team van Boskalis. De resultaten zijn daarnaast op hoofdlijnen gepubliceerd in het jaarlijkse Sustainability Report.

Ben je benieuwd wat voor projecten OchtendMensen nog meer doen, lees dan hier verder.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief