Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Nieuw digitaal systeem voor Persoons­gebonden Budget

Eigen regie over je leven houden, ook als je door ziekte, ouderdom of handicap zorg nodig hebt. Dat is waar het persoonsgebonden budget voor in het leven geroepen is. Dit budget stelt mensen in staat om zelf de zorg in te kopen die bij hen past. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is verantwoordelijk voor het beheer van deze budgetten. Samen met alle betrokken ketenpartijen werkt de SVB hard aan de ontwikkeling en implementatie van een nieuw digitaal systeem. Dit systeem ondersteunt budgethouders en zorgverleners met de administratie rondom het persoonsgebonden budget.

Als project management officer van de directeur houdt Charlotte van Woerden de voortgang van het project in de gaten. Ze houdt de projectplanning bij, inventariseert mogelijke knelpunten en stelt de MT-agenda op. Hierbij vormt ze een schakel tussen het management en de mensen in de uitvoering. Daarnaast is ze betrokken bij allerlei praktische zaken die bij een dergelijk project komen kijken, zoals het organiseren van evaluaties om de projectvoortgang te bewaken.

Datakoers voor het DG Bodem en Water

Ons land digitaliseert in een hoog tempo. Dat biedt mooie kansen om zaken sneller, slimmer of anders te doen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ziet het belang van de digitalisering en dataficering. Daarom heeft het ministerie het programma Anders Omgaan met Data ingesteld. Om voor het Directoraat-generaal Water en Bodem (DGWB) de data(technologie)ontwikkelingen te duiden en richting te geven aan de betekenis voor DGWB is een datastrategie of datakoers ontwikkeld.

Als adviseur en analist van Anders Omgaan met Data werkte Reijer Aarnoudse mee aan de datakoers voor DGWB. Op basis van interviews, gesprekken en deskresearch heeft hij informatie opgehaald, geanalyseerd en verwerkt in de datakoers. Hierbij legde hij verband tussen de beleidsopgaves en de ontwikkelingen, de positie van het ministerie t.o.v. de ontwikkelingen en de meerwaarde voor het ministerie zelf. Naast de inhoudelijke bijdrage heeft hij ook de vormgeving van het document gedaan. De datakoers is een mooie stap in de transitie naar datagedreven werken binnen DGWB en het ministerie.

Markt-onderzoek: trends en ontwikke­lingen in burger­participatie

Al decennia wordt burgerparticipatie door de overheid ingezet om burgers en organisaties te betrekken in beslissingen en om ze zelf de ruimte te geven om met initiatieven te komen. Met de komst van de Omgevingswet en toenemende onrust in de maatschappij is de verwachting dat burgerparticipatie alleen nog maar een grotere rol zal gaan spelen in onze maatschappij.

OchtendMens Marlou Kerssens kreeg de opdracht van het Kennisknooppunt Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om in kaart te brengen wat er al gebeurt op het gebied van burgerparticipatie in de (fysieke) leefomgeving in Nederland. In een korte tijd heeft zij bijna 500 documenten van o.a. gemeenten, provincies en bedrijven over dit onderwerp in kaart gebracht. Met de gevonden documenten heeft Marlou onder meer de trends in burgerparticipatie door de jaren heen geïdentificeerd, ze heeft gekeken hoe specifieke doelgroepen betrokken kunnen worden bij burgerparticipatie en heeft advies gegeven aan het ministerie over de toekomst van burgerparticipatie. In de gevonden documenten kwamen verschillende adviezen opvallend vaak naar voren: leg afspraken over burgerparticipatie goed vast; ondersteuning van bewoners bij burgerparticipatie is essentieel; vergeet niet om een terugkoppeling te geven als overheid over de uitkomsten van burgerparticipatie; en betrek burgers van het begin van het traject en niet pas halverwege.

Met het onderzoek dat Marlou heeft gedaan, bestaat nu een goed beeld van de ervaringen die er zijn rond burgerparticipatie en van de vraagstukken waar participatieprofessionals in de praktijk tegen aan lopen. De bevindingen van Marlou zijn input voor verdere programmering van het Kennisknooppunt Participatie.

Directie­secretaris P&O Defensie Materieel Organisatie

Eén van de hoofdtaken van Defensie is om bijstand te leveren bij rampen en crises. Ook tijdens de coronacrisis is dat het geval. De Defensie Materieel Organisatie (DMO) zorgt dat haar 60.000 werknemers (voornamelijk militairen) kunnen werken met modern, robuust en veilig materieel, en is betrokken bij de aankoop, instandhouding en verkoop van dat materieel. Daarbij gaat het niet alleen om groot materieel, zoals een F-35 of onderzeeër, maar ook om al het andere materieel dat Defensie nodig heeft, zoals de pakken van militairen en de soft- en hardware.

Als directiesecretaris P&O van DMO is OchtendMens Elske Rotteveel de sparringpartner van de directeur P&O en houdt zich onder andere bezig met de coördinatie van de verschillende overlegstructuren, de voorbereiding van besluitvorming en de interne communicatie. Daarnaast is zij inhoudelijk dossierhouder Diversiteit & Inclusie.

In de coronacrisis – waarin thuiswerken van de een op de andere dag de norm is geworden – heeft de interne communicatie in het takenpakket van Elske een zwaarder accent gekregen. Het MT van de afdeling P&O voorziet de P&O-adviseurs en de directeuren van de DMO van richtlijnen op het gebied van personeelsbeleid in deze tijd. Om dat in een tijd van razendsnelle ontwikkelingen op een heldere en transparante manier te doen, heeft Elske een centrale rol in het vertalen van de resultaten, richtlijnen en afspraken die uit verschillende overleggen komen naar centrale berichtgeving. Ook in het hervatten van de reguliere werkzaamheden in deze periode levert Elske als directiesecretaris een bijdrage. Op die manier zorgt Elske als adviseur voor duidelijkheid in een onduidelijke tijd.

Project­coördinatoren Ontwikkel­spoor Nabijheid FMHaaglanden

Binnen het directoraat-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk (DGVBR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn de diverse shared service organisaties ondergebracht die departement-overstijgende taken uitvoeren op het gebied van de Rijksbedrijfsvoering.  Onder DGVBR valt ook Facilitair Management Haaglanden (FMH): de facilitaire dienstverlener van en voor het Rijk binnen de Haagse regio. Naast FMH hebben ook het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de ICT-dienstverlener SSC-ICT hun eigen positie binnen DGVBR.

Iedere dienstverlener heeft zijn eigen expertise. Het kan zijn dat er voor een klantvraag meerdere dienstverleners nodig zijn. Om de klantvraag beter en sneller gezamenlijk op te lossen, is Ontwikkelspoor Nabijheid gestart. Hiermee wil DGVBR zijn meerwaarde versterken door domeinoverstijgende vraagstukken ook gezamenlijk en integraal aan te pakken in de nabijheid van de klant, waarmee ook de pro-activiteit vergroot wordt. Het is namelijk voor de toekomst van DGVBR van belang en relevant om samen te werken voor verdere doorontwikkeling. In de deelprojecten  worden processen gezamenlijk opgepakt, geanalyseerd en geoptimaliseerd door de verschillende dienstverleners. Naast de procesmatige kant, is het Ontwikkelspoor ook een zoektocht naar een gezamenlijk beeld van de dienstverlening. Deze zoektocht heeft ook met cultuur en gedrag te maken.

OchtendMensen Chris van der Sluijs en Bloys Sebregts kregen de vraag om het project Ontwikkelspoor Nabijheid te ondersteunen. Als projectcoördinatoren ondersteunden zij door bijeenkomsten te organiseren, vergaderingen voor te zitten en te notuleren. Tot slot adviseerden ze over de vorm en inhoud van dit project. Zo stelden zij jaarplanningen, actielijsten en doelen voor de toekomst op. Chris en Bloys zorgden er mede voor dat deze doelen behaald werden en hielden de voortgang bij van de doelen.

De toegevoegde waarde van Chris en Bloys was te vinden in een aantal onderdelen. Ten eerste hebben zij meegeholpen om een totaaloverzicht te houden van het gehele project. Daarnaast hebben ze gezorgd voor de organisatie en planning van alle bijeenkomsten. Tot slot hebben zij met hun kritische blik meegedacht in alle inhoudelijke stukken en het concreter maken van het project.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geef je interesse op, dan krijg je alleen het nieuws dat voor jou relevant is.

* indicates required
Nieuwsbrieven