Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Gedeelde ruimte, samen aan de slag

Strijd om de ruimte

De woningbouwopgave, de stikstofaanpak, de omslag van de landbouw en maatregelen voor het klimaat; dit is slechts een greep uit de uitdagende opgaven binnen het ruimtelijk domein. De keuze over waar een ontwikkeling wel of juist niet gaat plaatsvinden heeft een effect op de beschikbare ruimte in Nederland. Overheid en maatschappij staan gezamenlijk aan de lat om deze complexe opgaven in hun eigen gebied op te pakken. Vanwege de beperkte tijdspan zullen we in de praktijk moeten leren, kiezen en creatief omgaan met de beschikbare ruimte. Inpassing alleen is immers niet meer genoeg. Dat vraagt om een hechte samenwerking tussen alle betrokken partijen maar juist dat blijkt niet vanzelfsprekend te zijn.

Mini-podcasts en interview met Pieter van Geel

Om te onderzoeken welke uitdagingen er zijn in het ruimtelijk domein, wat de rol van samenwerken is en op welke manier je hier op kan sturen heeft een groep adviseurs van OchtendMensen vanuit de marktgroep Stad, Natuur en Mobiliteit zich verdiept in het onderwerp.

Ben jij benieuwd waarom het inrichten van het ruimtelijk domein in Nederland vaak makkelijker gezegd dan gedaan is? Wil je weten wat de visie van oud-staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Pieter van Geel is op samenwerken? Of wil je vooral weten hoe je in de praktijk een samenwerking zo goed mogelijk kan organiseren?

Download dan nu de poster ‘Gedeelde ruimte, samen aan de slag’ en lees onder andere het interview met Pieter van Geel, beluister de mini-podcasts en maak kennis met de ruimtelijke gereedschapskist van OchtendMensen.

Schrijf je hieronder in en ontvang de poster inclusief mini-podcasts in je mailbox.

De gezonde stad van de toekomst

Bijna driekwart van de Nederlandse bevolking woont in stedelijke gebieden. Niet verrassend, gezien de nabijheid van vele voorzieningen zoals werk, sociale contacten en horeca. Wonen in de stad brengt naast vele voordelen ook uitdagingen met zich mee die een grote impact hebben op de gezondheid van de inwoners. Overheidspartijen zijn dan ook al geruime tijd bezig met het vinden van oplossingen voor deze uitdagingen binnen het stedelijk gebied. 

 

Om te onderzoeken welke maatregelen oplossingen kunnen bieden voor gezondheidsuitdagingen binnen het stedelijk gebied, is een groep jonge professionals van OchtendMensen met een achtergrond in zorg, klimaat of duurzaamheid in gesprek gegaan met vier experts over de gezonde stad. 

 

Ben jij benieuwd wat er volgens deze experts (on)gezond is aan het wonen in een stad? Wat de grootste gezondheidsuitdagingen in de stad zijn? En hoe we de stad zo kunnen inrichten dat bewoners zich er prettig voelen en worden gestimuleerd tot gezond gedrag? 


Lees de inzichten uit onze gesprekken met vier experts 

 

Schrijf je dan nu hieronder in voor de interactieve poster met daarin de uitkomsten uit ons onderzoek. Je ontvangt deze binnenkort in je mailbox. 

 

Assistent-omgevings­manager Gemeente Amsterdam

Omgevingsmanagement Watergraafsmeer

Groot onderhoud in Amsterdam

Met een inwonersaantal dat oploopt richting de 900.000 is het belangrijk om Amsterdam goed te onderhouden. Naast relatief kleinere onderhoudswerkzaamheden zijn ook grotere voorzieningen om de zoveel jaar aan vervanging toe.

In de Watergraafsmeer speelt op dit moment een dergelijke vervangingsopgave: de ondergrondse infrastructuur is aan vervanging toe. Van die gelegenheid wordt gebruikt gemaakt om in de wijk direct een warmtenet aan te leggen in het kader van de energietransitie. De openbare ruimte wordt opnieuw ingericht, onder andere met meer groen, minder auto’s en rainproof-maatregelen.

De werkzaamheden in en herinrichting van de wijk hebben impact op de leefomgeving. Voor een dergelijk groot onderhoudsproject speelt omgevingsmanagement dan ook een belangrijke rol. OchtendMensen-adviseur Carolien Veldsink is de assistent van de omgevingsmanager in dit projectteam van de gemeente Amsterdam.

Wat is omgevingsmanagement?

Wanneer een onderhoudsproject in een stad gepland staat, is het bijna onvermijdelijk dat veel verschillende partijen ermee te maken krijgen. Al deze partijen hebben een belang.  Als omgevingsmanager heb je de taak om het contact met de verschillende betrokkenen te onderhouden en om hun belangen in zicht te houden. Het doel hiervan is om te werken aan vertrouwen van de omgeving in het project en in de projectaanpak, en dit vertrouwen te behouden gedurende het project.

In de praktijk betekent dat dat in de voorbereidende fase van werkzaamheden wensen en eisen uit de buurt worden opgehaald, zodat deze meegenomen kunnen worden in de projectplanning. In de uitvoerende fase, waar het project Watergraafsmeer nu inzit, ligt de nadruk vooral op lopend contact met de omgeving. Hierbij gaat het onder andere over afstemming van de werkzaamheden, maar bijvoorbeeld ook het beantwoorden van vragen die gesteld worden vanuit de omgeving over het project.

Wat doet een assistent-omgevingsmanager?

Het onderhouden van contact met de omgeving valt binnen het takenpakket van Carolien. Als assistent-omgevingsmanager borgt zij de verschillende communicatielijnen. Ook zorgt ze dat gestelde vragen bij de juiste partij terecht komen. Daarnaast fungeert zij als sparringpartner voor de omgevingsmanager en denkt ze mee over een aantal communicatieafwegingen en lopende issues binnen de omgevingsoverleggen. Bij afwezigheid van de omgevingsmanager vult zij in bij het Integraal Projectmanagement(IPM)-overleg; binnen het project wordt samengewerkt conform het IPM-model. Carolien heeft een uitdagende en leerzame rol met een divers takenpakket, waarbij ze als jonge professional zowel op sociaal als organisatorisch vlak wordt uitgedaagd.

Wil je meer weten over wat OchtendMensen doen binnen de thema’s Stad, Natuur & Mobiliteit, lees dan verder op onze themapagina.

Project­secretaris Gemeente Almere Kustzone Poort

Kustzone Poort Almere 2.0 OchtendMensen

Almere 2.0

Almere groeit uit tot één van de grootste steden van Nederland. Samen met het Rijk en de provincie Flevoland investeert de gemeente Almere structureel en grootschalig in de kwaliteiten van de stad, zodat Almere een steeds mooiere en fijnere plek wordt om te wonen.

De ambities van Almere komen samen in het programma Almere 2.0. De programmastructuur van Almere 2.0 is opgebouwd uit zes programmalijnen, elk gericht op een eigen thema. Denk hierbij aan duurzaamheid, vernieuwend wonen en cultuur, toerisme en sport. Elke programmalijn bestaat uit een aantal ‘sleutelprojecten’: concretere projecten die de stad een kwaliteitsimpuls geven.

Sleutelproject Kustzone Poort

De programmalijn gericht op cultuur, toerisme en sport kent, naast sleutelprojecten op het gebied van sport en toerisme, twee culturele sleutelprojecten.

Sleutelproject Kustzone Poort richt zich op het gebied rondom gebiedsontwikkeling DUIN en het Almeerderstrand, nabij de Hollandse brug richting Amsterdam. De kernambitie voor dit gebied is om een jaarrond aantrekkelijke en bruisende plek te realiseren met een onderscheidend programma op het gebied van kunst, cultuur, recreatie en beleving. Cultureel programmerende partners in het gebied, zoals buitenlaboratorium voor cultuur StrandLAB en spektakeltheater Vis-a-Vis, worden gefaciliteerd en nieuwe concepten worden uitgerold.

Voor het gehele gebied is het gebiedsconcept Stadsduin voor actieve cultuur ontwikkeld. Dit gebiedsconcept schetst het toekomstbeeld voor het gebied, zowel op het gebied van inspirerende en verrassende ruimte die beleving en actieve cultuur stimuleert als op groot- en kleinschalige programmering die jaarrond een divers publiek trekt.

OchtendMensen helpt bij het invulling geven aan en uitvoeren van het gebiedsconcept

OchtendMensen-adviseur Thijs Huiberts is bij het sleutelproject Kustzone Poort betrokken als projectsecretaris. Samen met de gebiedsprogrammeur en de projectleider Fysiek werkt hij aan de uitrol en realisatie van het gebiedsconcept. Hiervoor is het belangrijk om de ruimtelijke en organisatorische context van het gebied goed te kennen, en in gesprek te gaan met de omgeving, partners, interne collega’s en ondernemers. Bij de realisatie van fysieke en programmatische projecten in het gebied zijn immers veel interne en externe actoren betrokken. De politiek-bestuurlijke context van het Almere 2.0 programma is hierbij belangrijk om te doorgronden. Thijs ondersteunt hierin voornamelijk de gebiedsprogrammeur, denkt strategisch mee en coördineert zelf een aantal (deel)projecten.

“Thijs doorgrondt snel de essentie van vraagstukken en zorgt dat in deze startfase de basisstructuur van het project opgezet wordt. Hij schakelt snel en communiceert op een prettige manier met interne en externe partners. Hij heeft zich in korte tijd onmisbaar gemaakt.”, aldus Erica Haffmans, Gebiedsprogrammeur Kustzone Poort.

Wil je weten in welke projecten OchtendMensen nog meer bijdragen aan placemaking en gebiedsontwikkeling, lees dan verder op onze themapagina Stad, Natuur & Mobiliteit.

Project­coördinator Natuur­monumenten

Natuurmonumenten OchtendMensen

Het Nederlandse landschap staat onder druk

Onder invloed van de gevolgen van klimaatverandering en de uitstoot van stikstof staat het Nederlandse landschap onder druk. Het behouden van onze Nederlandse natuurgebieden vormt daarom een serieuze uitdaging. Natuurmonumenten beheert meer dan 100.000 hectare Nederlands landschap, van De Krang in Limburg tot aan het Hoge Land in Groningen, en houdt zich hier op dagelijkse basis mee bezig. Als projectcoördinator en programmasecretaris draagt Thijs Hofman, adviseur bij OchtendMensen, hier een steentje aan bij.

Organisatieverandering voor behoud van Nederlandse natuurgebieden

De ambities vanuit zowel het Rijk als de provincies zijn hoog en het aantal subsidieregelingen neemt toe. Het groeiend aantal in te regelen projecten zet een organisatie als Natuurmonumenten onder druk. Dit vraagt om een organisatieverandering met centrale regie en duidelijke werkafspraken. Thijs ondersteunt vanuit zijn eerdere ervaring met programmamanagement bij de implementatie van deze nieuwe werkwijze.

De andere helft van de tijd houdt Thijs zich bezig met de coördinatie van twee lopende projecten. Het eerste project dat Thijs coördineert heeft de bestrijding van invasieve exoten als doel: soorten die oorspronkelijk niet in Nederland thuishoren en daardoor negatieve effecten hebben op het ecosysteem. Het tweede project dat Thijs coördineert heeft als doel om de biodiversiteit te vergroten op een akkerland van ca. tweehonderd hectare.

Voor deze projecten schakelt Thijs over de voortgang met de lokale afdelingen van Natuurmonumenten die het project uitvoeren, zorgt hij ervoor dat de doelen volgens planning worden behaald en dat de resultaten op de juiste wijze worden teruggekoppeld aan de subsidiënt.

Naar samenwerking binnen en tussen organisaties

Deze dubbelrol van Thijs is typerend voor de werkwijze binnen Natuurmonumenten en zorgt ervoor dat niemand het raakvlak met de inhoud en de uitvoering verliest. Zo behoudt iedereen – en niet alleen het managementniveau – oog voor zaken die in de gehele organisatie spelen.

Samenwerking op het gebied van groen, binnen of tussen organisaties, kan ook worden doorvertaald naar de stedelijke context. Hoe groeit groen mee met stedelijke bebouwing? Onze OchtendMensen hebben dit speelveld in kaart gebracht. De uitkomsten en inzichten hebben wij vastgelegd in een whitepaper. Vraag deze whitepaper hier op.

Groen in de gebouw­de omgeving

Groen in de stad OchtendMensen

Groen in de gebouwde omgeving groeit mee: maar hoe?

In het Regeerakkoord is de ambitie uitgesproken om groen mee te laten groeien met de gebouwde omgeving. Een mooi streven, gezien het brede scala aan sociale, economische en ecologische voordelen van groen in de publieke ruimte.

Maar dit levert lastige samenwerkingsvraagstukken op. Want wie is hiervoor verantwoordelijk? En hoe wordt deze ambitie concreet verwezenlijkt?

De adviseurs van OchtendMensen hebben met behulp van het Omgevingscanvas inzicht verkregen in dit vraagstuk en in het brede speelveld. Met waardevolle input van inhoudelijk experts. Deze inzichten zijn verwerkt in een artikel.

Leer van het Omgevingscanvas en ontvang inzichten over groen in de publieke ruimte

Ben je benieuwd welke inzichten en tips wij hebben gehaald uit gesprekken met de experts en aanvullend onderzoek? Schrijf je dan nu hieronder in om het whitepaper over groen in de gebouwde omgeving te ontvangen.

Project­secretaris Gebieds­onder­neming Laarberg

Projectsecretaris gebiedsonderneming Laarberg OchtendMensen

Wat is een gebiedsonderneming?

Nederland is continu in ontwikkeling. Eén van deze ontwikkelingen is ruimtelijk. Binnen de kaders van de schaarse ruimte die er nog is in Nederland wordt vanuit de politiek volop gezocht naar plekken waar ondernemerschap gestimuleerd kan worden. Dit creëert werkgelegenheid en ontwikkeling in de regio.

Gebiedsonderneming Laarberg is ontstaan vanuit precies zo’n ruimtelijke ambitie. De gemeente Oost Gelre en de gemeente Berkelland hebben gezamenlijk Laarberg B.V. opgericht. Deze gebiedsontwikkelaar heeft de twee gemeenten als aandeelhouder en streeft naar het ontwikkelen van een kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein in Groenlo (regio Achterhoek-Twente). Met het oprichten van Laarberg B.V. is een onderneming in het leven geroepen die zich inzet voor de ontwikkeling van een stuk grond van 80 hectare. Bedrijven kunnen zich hier vestigen; de ruime kavels op het bedrijfsterrein bieden hen de ruimte om hun werkzaamheden uit te breiden en te groeien.

Werken binnen een Gebiedsonderneming

Als je van een dynamische en leerzame werkomgeving houdt, dan zit je binnen een Gebiedsonderneming zeker op je plek. In een multidisciplinair team van stedenbouwkundigen, financieel experts, juristen en civiel techneuten wordt gewerkt aan een scala van onderwerpen. Denk hierbij onder andere aan de voorbereiding en verkoop van bedrijfskavels, aan de bredere ontwikkeling van het terrein (infrastructuur, groen) en aan nieuwe planologische kaders. Bij al deze ontwikkelingen staat kwaliteit hoog in het vaandel: Laarberg moet een terrein voor nu én voor de toekomst worden.

De bijdrage van OchtendMensen aan Gebiedsonderneming Laarberg

OchtendMensen-adviseur Carolien Veldsink krijgt met haar rol als projectsecretaris inzicht in het hele proces van gebiedsontwikkeling. Ze bewaakt het overzicht van de verschillende overleggen: van strategische overleggen om het bedrijfsterrein door te ontwikkelen tot aan de reguliere overleggen over huidige werkzaamheden op Laarberg. Ook levert Carolien een bijdrage aan het team door het jaarplan van 2022 op te stellen naar aanleiding van gesprekken met de teamleden. In een multidisciplinaire omgeving waarbij de orde van de dag en meer langdurige projecten naast elkaar lopen, is het een uitdaging om overzicht en structuur te behouden.

Wil je meer weten over wat OchtendMensen doen binnen de thema’s Stad, Natuur & Mobiliteit, lees dan verder op onze themapagina.

 

Secre­taris Pro­gramma Luchtruim­herziening Ministerie I&W

Programma Luchtruimherziening OchtendMensen

De huidige indeling van het luchtruim loopt tegen zijn grenzen aan

Luchtvaart is in de afgelopen decennia sterk gegroeid. De beschikbare ruimte in het Nederlandse luchtruim neemt echter niet toe. De structuur van het Nederlandse luchtruim is daarom steeds aangepast, maar die aanpak loopt nu tegen zijn grenzen aan. Daarom is besloten om de structuur van het luchtruim te herzien.

Uitdagingen bij het herzien van het luchtruim

De opgave om het luchtruim te herzien, is ondergebracht in het Programma Luchtruimherziening. In dit programma werken het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en het Ministerie van Defensie samen met de civiele en militaire luchtverkeersleidingsorganisaties in Nederland. Met deze herziening is het luchtruim klaar voor de toekomstige uitdagingen op het gebied van efficiëntie, duurzaamheid en capaciteit.

Weten wat er speelt en knelpunten signaleren

Als programmasecretaris is OchtendMensen-adviseur Kaj Swaders betrokken bij het dagelijkse werk van de programmadirectie Luchtruimherziening. Hij weet wat er speelt op verschillende lagen in het programma en signaleert knelpunten in de planning. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het voorbereiden van onder andere de Stuurgroepvergadering van het programma, het organiseren van teambuilding en hij is betrokken bij het beantwoorden van Kamervragen en de internationale afstemming vanuit het programma.

Op de website van Luchtvaart In De Toekomst lees je meer over de Luchtruimherziening.

Wil je weten hoe OchtendMensen bijdragen aan Mobiliteitsvraagstukken, lees dan verder op onze themapagina Stad, Natuur & Mobiliteit.

Projec­tleider Green Park Aalsmeer Gebieds­ontwikkeling

Green Park Aalsmeer OchtendMensen TwynstraGudde

Kassengebied omvormen tot hoogwaardig bedrijvenpark

In Aalsmeer wordt het voormalige kassengebied rond de bloemenveiling omgevormd tot een hoogwaardig bedrijvenpark voor bedrijven uit de sierteeltsector en de logistieke sector. De gebiedsontwikkelaar is Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV,; een onderneming met als aandeelhouders de gemeente Aalsmeer en de gemeente Uithoorn. Het gebied van Green Park Aalsmeer beslaat 111 hectare. Hier wordt gewerkt aan het beschikbaar stellen voor bebouwing van bedrijfskavels, nieuwe infrastructuur, nieuwe planologische kaders en hoogwaardige openbare ruimte.

Verschillende gebruikers met verschillende belangen

In de gebiedsontwikkeling Green Park Aalsmeer komen veel verschillende gebruikers bij elkaar. De deelgebieden voor de bedrijven liggen tussen historische lintbebouwing met woningen. Het gebied ligt rondom de nieuwe N201 en naast de bestaande bloemenveiling. Én het gebied verbindt het dorp Aalsmeer met de wijk Aalsmeer Oosteinde. Deze diversiteit aan activiteit in het gebied betekent dat Green Park ook met veel verschillende belangen te maken heeft.

De bijdrage van OchtendMensen in de gebiedsontwikkeling Green Park Aalsmeer

OchtendMensen-adviseur Jeroen Ubels is als projectleider bij Green Park verantwoordelijk voor het organiseren en coördineren van alle activiteit in een aantal deelgebieden. Aan de ene kant gaat dat over het bereiken van overeenkomsten met afnemers van de kavels en het beoordelen van de gemaakte plannen. Aan de andere kant gaat het over het scheppen van de juiste randvoorwaarden door het opstellen van nieuwe planologische kaders en realiseren van de juiste openbare ruimte en infrastructuur.

In zijn rol als projectleider werkt Jeroen nauw samen met andere projectleiders, de ontwikkelaars en de gemeente. Het is dan ook continu zoeken naar de juiste balans tussen alle belangen om te zorgen er uiteindelijk een gebied van hoge kwaliteit ontstaat.

De balans tussen harde fysieke plannen en de onderlinge relaties

De rol van projectleider vraagt dan ook van Jeroen om een goede combinatie te maken tussen het werken met de harde fysieke plannen en tegelijkertijd te werken op het ‘zachte’ vlak. De relaties met samenwerkingspartners, omwonenden en andere belanghebbenden zijn minstens zo belangrijk om uiteindelijk een hoogwaardig gebied te realiseren. Een mooie uitdaging voor Jeroen om verder in te kunnen groeien!

Wil je meer weten over de opdrachten die OchtendMensen doen rondom de thema’s ‘Stad, Natuur & Mobiliteit’, dan kun je hier meer van onze projecten bekijken.

Programma­secretaris Zuid-Holland Bereikbaar

Zuid-Holland Bereikbaar OchtendMensen

De bereikbaarheid van de Provincie Zuid-Holland staat onder druk

Met meer dan drie miljoen inwoners, 16.000 kilometer aan weg, 4.800 kilometer aan fietspaden, meerdere belangrijke belangrijke vaarwegen, 4.400 vervoersbedrijven en economisch belangrijke zones zoals de Rotterdamse haven en de Greenport Westland, is de Provincie Zuid-Holland één van de drukst bereisde provincies van Nederland. Maar de bereikbaarheid, en daarmee de leefbaarheid, van Zuid-Holland staat onder druk. Veel van de infrastructuur – aangelegd in de tweede helft van de 20e eeuw – is verouderd en kwetsbaar.

Een recent voorbeeld van de gevolgen die dit kan hebben, is de discussie die speelt rondom het gedeeltelijk afsluiten van de Haringvlietbrug. Naast de verouderde infrastructuur ligt er een enorme bouwopgave met de ambitie om de komende 20 jaar zo’n 200.000 nieuwe woningen te bouwen. Verder zal de energietransitie onvermijdelijk effect hebben op de manier waarop we ons de komende decennia door de provincie Zuid-Holland bewegen.

OchtendMensen ondersteunt bij de oprichting van een nieuw samenwerkingsverband: Zuid-Holland Bereikbaar

Deze bereikbaarheidsopgave vraagt om een dieper niveau van samenwerking tussen verschillende betrokken partijen, met meer aandacht voor data, gedrag en communicatie. Deze rol gaat vervuld worden door een nieuwe organisatie in oprichting die Zuid-Holland Bereikbaar zal gaan heten: een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de Provincie Zuid-Holland, ProRail, het Havenbedrijf Rotterdam, het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en de gemeentes Rotterdam en Den Haag.

OchtendMensen-adviseur Thijs Hofman ondersteunt bij de oprichting van Zuid-Holland Bereikbaar. Zo zorgt hij onder andere voor het correct functioneren van de verschillende governance-lagen van Zuid-Holland Bereikbaar. Hij is verantwoordelijk voor de planning, communicatie en verslaglegging, en zorgt ervoor dat iedereen op tijd beschikt over de juiste stukken. Ook is hij verantwoordelijk voor de uitwerking van het thema ‘Gedrag binnen mobiliteit’, waarbij relevante kennis wordt verzameld en geclusterd. Door middel van documentstudie en het afnemen van interviews zoekt Thijs uit wat op het gebied van gedrag de relevante ontwikkelingen in het werkveld zijn, en hoe de groeiagenda van de nieuwe organisatie er de komende jaren uit moet gaan zien.

Wil je op de hoogte blijven van Zuid-Holland Bereikbaar? Volg dan programmadirecteur René Vrugt op LinkedIn.

En wil je meer weten over wat OchtendMensen doen binnen het thema mobiliteit; check dan vooral onze themapagina ‘Innovatieve mobiliteit’.

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven