Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Project­coördinator Natuur­monumenten

Natuurmonumenten OchtendMensen

Het Nederlandse landschap staat onder druk

Onder invloed van de gevolgen van klimaatverandering en de uitstoot van stikstof staat het Nederlandse landschap onder druk. Het behouden van onze Nederlandse natuurgebieden vormt daarom een serieuze uitdaging. Natuurmonumenten beheert meer dan 100.000 hectare Nederlands landschap, van De Krang in Limburg tot aan het Hoge Land in Groningen, en houdt zich hier op dagelijkse basis mee bezig. Als projectcoördinator en programmasecretaris draagt Thijs Hofman, adviseur bij OchtendMensen, hier een steentje aan bij.

Organisatieverandering voor behoud van Nederlandse natuurgebieden

De ambities vanuit zowel het Rijk als de provincies zijn hoog en het aantal subsidieregelingen neemt toe. Het groeiend aantal in te regelen projecten zet een organisatie als Natuurmonumenten onder druk. Dit vraagt om een organisatieverandering met centrale regie en duidelijke werkafspraken. Thijs ondersteunt vanuit zijn eerdere ervaring met programmamanagement bij de implementatie van deze nieuwe werkwijze.

De andere helft van de tijd houdt Thijs zich bezig met de coördinatie van twee lopende projecten. Het eerste project dat Thijs coördineert heeft de bestrijding van invasieve exoten als doel: soorten die oorspronkelijk niet in Nederland thuishoren en daardoor negatieve effecten hebben op het ecosysteem. Het tweede project dat Thijs coördineert heeft als doel om de biodiversiteit te vergroten op een akkerland van ca. tweehonderd hectare.

Voor deze projecten schakelt Thijs over de voortgang met de lokale afdelingen van Natuurmonumenten die het project uitvoeren, zorgt hij ervoor dat de doelen volgens planning worden behaald en dat de resultaten op de juiste wijze worden teruggekoppeld aan de subsidiënt.

Naar samenwerking binnen en tussen organisaties

Deze dubbelrol van Thijs is typerend voor de werkwijze binnen Natuurmonumenten en zorgt ervoor dat niemand het raakvlak met de inhoud en de uitvoering verliest. Zo behoudt iedereen – en niet alleen het managementniveau – oog voor zaken die in de gehele organisatie spelen.

Samenwerking op het gebied van groen, binnen of tussen organisaties, kan ook worden doorvertaald naar de stedelijke context. Hoe groeit groen mee met stedelijke bebouwing? Onze OchtendMensen hebben dit speelveld in kaart gebracht. De uitkomsten en inzichten hebben wij vastgelegd in een whitepaper. Vraag deze whitepaper hier op.

Groen in de gebouw­de omgeving

Groen in de stad OchtendMensen

Groen in de gebouwde omgeving groeit mee: maar hoe?

In het Regeerakkoord is de ambitie uitgesproken om groen mee te laten groeien met de gebouwde omgeving. Een mooi streven, gezien het brede scala aan sociale, economische en ecologische voordelen van groen in de publieke ruimte.

Maar dit levert lastige samenwerkingsvraagstukken op. Want wie is hiervoor verantwoordelijk? En hoe wordt deze ambitie concreet verwezenlijkt?

De adviseurs van OchtendMensen hebben met behulp van het Omgevingscanvas inzicht verkregen in dit vraagstuk en in het brede speelveld. Met waardevolle input van inhoudelijk experts. Deze inzichten zijn verwerkt in een artikel.

Leer van het Omgevingscanvas en ontvang inzichten over groen in de publieke ruimte

Ben je benieuwd welke inzichten en tips wij hebben gehaald uit gesprekken met de experts en aanvullend onderzoek? Schrijf je dan nu hieronder in om de whitepaper over groen in de gebouwde omgeving te ontvangen.

Project­secretaris Gebieds­onder­neming Laarberg

Projectsecretaris gebiedsonderneming Laarberg OchtendMensen

Wat is een gebiedsonderneming?

Nederland is continu in ontwikkeling. Eén van deze ontwikkelingen is ruimtelijk. Binnen de kaders van de schaarse ruimte die er nog is in Nederland wordt vanuit de politiek volop gezocht naar plekken waar ondernemerschap gestimuleerd kan worden. Dit creëert werkgelegenheid en ontwikkeling in de regio.

Gebiedsonderneming Laarberg is ontstaan vanuit precies zo’n ruimtelijke ambitie. De gemeente Oost Gelre en de gemeente Berkelland hebben gezamenlijk Laarberg B.V. opgericht. Deze gebiedsontwikkelaar heeft de twee gemeenten als aandeelhouder en streeft naar het ontwikkelen van een kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein in Groenlo (regio Achterhoek-Twente). Met het oprichten van Laarberg B.V. is een onderneming in het leven geroepen die zich inzet voor de ontwikkeling van een stuk grond van 80 hectare. Bedrijven kunnen zich hier vestigen; de ruime kavels op het bedrijfsterrein bieden hen de ruimte om hun werkzaamheden uit te breiden en te groeien.

Werken binnen een Gebiedsonderneming

Als je van een dynamische en leerzame werkomgeving houdt, dan zit je binnen een Gebiedsonderneming zeker op je plek. In een multidisciplinair team van stedenbouwkundigen, financieel experts, juristen en civiel techneuten wordt gewerkt aan een scala van onderwerpen. Denk hierbij onder andere aan de voorbereiding en verkoop van bedrijfskavels, aan de bredere ontwikkeling van het terrein (infrastructuur, groen) en aan nieuwe planologische kaders. Bij al deze ontwikkelingen staat kwaliteit hoog in het vaandel: Laarberg moet een terrein voor nu én voor de toekomst worden.

De bijdrage van OchtendMensen aan Gebiedsonderneming Laarberg

OchtendMensen-adviseur Carolien Veldsink krijgt met haar rol als projectsecretaris inzicht in het hele proces van gebiedsontwikkeling. Ze bewaakt het overzicht van de verschillende overleggen: van strategische overleggen om het bedrijfsterrein door te ontwikkelen tot aan de reguliere overleggen over huidige werkzaamheden op Laarberg. Ook levert Carolien een bijdrage aan het team door het jaarplan van 2022 op te stellen naar aanleiding van gesprekken met de teamleden. In een multidisciplinaire omgeving waarbij de orde van de dag en meer langdurige projecten naast elkaar lopen, is het een uitdaging om overzicht en structuur te behouden.

Wil je meer weten over wat OchtendMensen doen binnen de thema’s Stad, Natuur & Mobiliteit, lees dan verder op onze themapagina.

 

Secre­taris Pro­gramma Luchtruim­herziening Ministerie I&W

Programma Luchtruimherziening OchtendMensen

De huidige indeling van het luchtruim loopt tegen zijn grenzen aan

Luchtvaart is in de afgelopen decennia sterk gegroeid. De beschikbare ruimte in het Nederlandse luchtruim neemt echter niet toe. De structuur van het Nederlandse luchtruim is daarom steeds aangepast, maar die aanpak loopt nu tegen zijn grenzen aan. Daarom is besloten om de structuur van het luchtruim te herzien.

Uitdagingen bij het herzien van het luchtruim

De opgave om het luchtruim te herzien, is ondergebracht in het Programma Luchtruimherziening. In dit programma werken het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en het Ministerie van Defensie samen met de civiele en militaire luchtverkeersleidingsorganisaties in Nederland. Met deze herziening is het luchtruim klaar voor de toekomstige uitdagingen op het gebied van efficiëntie, duurzaamheid en capaciteit.

Weten wat er speelt en knelpunten signaleren

Als programmasecretaris is OchtendMensen-adviseur Kaj Swaders betrokken bij het dagelijkse werk van de programmadirectie Luchtruimherziening. Hij weet wat er speelt op verschillende lagen in het programma en signaleert knelpunten in de planning. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het voorbereiden van onder andere de Stuurgroepvergadering van het programma, het organiseren van teambuilding en hij is betrokken bij het beantwoorden van Kamervragen en de internationale afstemming vanuit het programma.

Op de website van Luchtvaart In De Toekomst lees je meer over de Luchtruimherziening.

Wil je weten hoe OchtendMensen bijdragen aan Mobiliteitsvraagstukken, lees dan verder op onze themapagina Stad, Natuur & Mobiliteit.

Projec­tleider Green Park Aalsmeer Gebieds­ontwikkeling

Green Park Aalsmeer OchtendMensen TwynstraGudde

Kassengebied omvormen tot hoogwaardig bedrijvenpark

In Aalsmeer wordt het voormalige kassengebied rond de bloemenveiling omgevormd tot een hoogwaardig bedrijvenpark voor bedrijven uit de sierteeltsector en de logistieke sector. De gebiedsontwikkelaar is Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV,; een onderneming met als aandeelhouders de gemeente Aalsmeer en de gemeente Uithoorn. Het gebied van Green Park Aalsmeer beslaat 111 hectare. Hier wordt gewerkt aan het beschikbaar stellen voor bebouwing van bedrijfskavels, nieuwe infrastructuur, nieuwe planologische kaders en hoogwaardige openbare ruimte.

Verschillende gebruikers met verschillende belangen

In de gebiedsontwikkeling Green Park Aalsmeer komen veel verschillende gebruikers bij elkaar. De deelgebieden voor de bedrijven liggen tussen historische lintbebouwing met woningen. Het gebied ligt rondom de nieuwe N201 en naast de bestaande bloemenveiling. Én het gebied verbindt het dorp Aalsmeer met de wijk Aalsmeer Oosteinde. Deze diversiteit aan activiteit in het gebied betekent dat Green Park ook met veel verschillende belangen te maken heeft.

De bijdrage van OchtendMensen in de gebiedsontwikkeling Green Park Aalsmeer

OchtendMensen-adviseur Jeroen Ubels is als projectleider bij Green Park verantwoordelijk voor het organiseren en coördineren van alle activiteit in een aantal deelgebieden. Aan de ene kant gaat dat over het bereiken van overeenkomsten met afnemers van de kavels en het beoordelen van de gemaakte plannen. Aan de andere kant gaat het over het scheppen van de juiste randvoorwaarden door het opstellen van nieuwe planologische kaders en realiseren van de juiste openbare ruimte en infrastructuur.

In zijn rol als projectleider werkt Jeroen nauw samen met andere projectleiders, de ontwikkelaars en de gemeente. Het is dan ook continu zoeken naar de juiste balans tussen alle belangen om te zorgen er uiteindelijk een gebied van hoge kwaliteit ontstaat.

De balans tussen harde fysieke plannen en de onderlinge relaties

De rol van projectleider vraagt dan ook van Jeroen om een goede combinatie te maken tussen het werken met de harde fysieke plannen en tegelijkertijd te werken op het ‘zachte’ vlak. De relaties met samenwerkingspartners, omwonenden en andere belanghebbenden zijn minstens zo belangrijk om uiteindelijk een hoogwaardig gebied te realiseren. Een mooie uitdaging voor Jeroen om verder in te kunnen groeien!

Wil je meer weten over de opdrachten die OchtendMensen doen rondom de thema’s ‘Stad, Natuur & Mobiliteit’, dan kun je hier meer van onze projecten bekijken.

Programma­secretaris Zuid-Holland Bereikbaar

Zuid-Holland Bereikbaar OchtendMensen

De bereikbaarheid van de Provincie Zuid-Holland staat onder druk

Met meer dan drie miljoen inwoners, 16.000 kilometer aan weg, 4.800 kilometer aan fietspaden, meerdere belangrijke belangrijke vaarwegen, 4.400 vervoersbedrijven en economisch belangrijke zones zoals de Rotterdamse haven en de Greenport Westland, is de Provincie Zuid-Holland één van de drukst bereisde provincies van Nederland. Maar de bereikbaarheid, en daarmee de leefbaarheid, van Zuid-Holland staat onder druk. Veel van de infrastructuur – aangelegd in de tweede helft van de 20e eeuw – is verouderd en kwetsbaar.

Een recent voorbeeld van de gevolgen die dit kan hebben, is de discussie die speelt rondom het gedeeltelijk afsluiten van de Haringvlietbrug. Naast de verouderde infrastructuur ligt er een enorme bouwopgave met de ambitie om de komende 20 jaar zo’n 200.000 nieuwe woningen te bouwen. Verder zal de energietransitie onvermijdelijk effect hebben op de manier waarop we ons de komende decennia door de provincie Zuid-Holland bewegen.

OchtendMensen ondersteunt bij de oprichting van een nieuw samenwerkingsverband: Zuid-Holland Bereikbaar

Deze bereikbaarheidsopgave vraagt om een dieper niveau van samenwerking tussen verschillende betrokken partijen, met meer aandacht voor data, gedrag en communicatie. Deze rol gaat vervuld worden door een nieuwe organisatie in oprichting die Zuid-Holland Bereikbaar zal gaan heten: een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de Provincie Zuid-Holland, ProRail, het Havenbedrijf Rotterdam, het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en de gemeentes Rotterdam en Den Haag.

OchtendMensen-adviseur Thijs Hofman ondersteunt bij de oprichting van Zuid-Holland Bereikbaar. Zo zorgt hij onder andere voor het correct functioneren van de verschillende governance-lagen van Zuid-Holland Bereikbaar. Hij is verantwoordelijk voor de planning, communicatie en verslaglegging, en zorgt ervoor dat iedereen op tijd beschikt over de juiste stukken. Ook is hij verantwoordelijk voor de uitwerking van het thema ‘Gedrag binnen mobiliteit’, waarbij relevante kennis wordt verzameld en geclusterd. Door middel van documentstudie en het afnemen van interviews zoekt Thijs uit wat op het gebied van gedrag de relevante ontwikkelingen in het werkveld zijn, en hoe de groeiagenda van de nieuwe organisatie er de komende jaren uit moet gaan zien.

Wil je op de hoogte blijven van Zuid-Holland Bereikbaar? Volg dan programmadirecteur René Vrugt op LinkedIn.

En wil je meer weten over wat OchtendMensen doen binnen het thema mobiliteit; check dan vooral onze themapagina ‘Innovatieve mobiliteit’.

Programma­medewerker Klimaat­akkoord Landbouw en Land­gebruik VNG

Klimaatakkoord Landbouw en Landgebruik

Het nationaal Klimaatakkoord

In 2019 is in Den Haag het nationaal Klimaatakkoord getekend. Hierin zijn afspraken vastgesteld over hoe Nederland in 2030 de uitstoot van broeikasgassen teruggebracht kan hebben met 49%. Om dit te bereiken, is het akkoord opgedeeld in vijf thema’s, waarvan Landbouw en Landgebruik er één is. Hoewel er voor domeinen als Elektriciteit en Mobiliteit al vrij concrete plannen en rolverdelingen liggen voor de uitwerking van de opgeschreven afspraken, is dit voor Landbouw en Landgebruik (nog) niet het geval.

Deze onduidelijkheid maakt dat de uitvoering van de afspraken nog op zich laat wachten. Dat is jammer, zeker omdat de tijd hiervoor dringt. Om een stukje van deze puzzel te verhelderen, is de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een onderzoek gestart naar de rol van de gemeenten in het kader van Landbouw en Landgebruik. Samen met TwynstraGudde-adviseur Michiel Cappendijk werkt OchtendMensen-adviseur Carolien Veldsink als programmamedewerker mee op dit onderzoek.

Landbouw en Landgebruik: twee uitdagende thema’s

Het thema Landbouw en Landgebruik blijkt een echte hersenkraker. Dit komt voornamelijk omdat er verschillende klimaatuitdagingen in samenkomen. Binnen de landbouw heb je niet alleen te maken met CO2- en methaanuitstoot; ook de stikstofproblematiek en de energietransitie komen om de hoek kijken. Daarnaast vragen alle grote thema’s van dit moment om ruimte en grondbeslag: extra bomen plaatsen om te compenseren voor je uitstoot is niet per se de eerste keuze wanneer we meer woningen nodig hebben.

Wat is de rol van gemeenten bij Landbouw en Landgebruik

Eén van deze partijen die betrokken is in de uitwerking van de afspraken van Landbouw en Landgebruik zijn de gemeenten. De rol van gemeenten in deze uitwerking is echter nog niet helemaal duidelijk. Daarom focust het onderzoek van de VNG zich hierop. Belangrijke vragen om te beantwoorden zijn bijvoorbeeld: Wat zijn de verwachtingen richting gemeenten in het kader van de transitie? Met welke partijen in het speelveld dienen gemeenten rekening te houden? En beschikken gemeenten over de juiste middelen om aan hun verantwoordelijkheden op dit thema te kunnen voldoen?

Om antwoord op deze vragen te krijgen, neemt Carolien samen met Michiel interviews af bij partijen die betrokken zijn bij Landbouw en Landgebruik, zoals overheden (gemeenten, provincies, ministeries) en organisaties als de LTO of Glastuinbouw NL. Naast deze gesprekken leest zij zich in op beleidsstukken en -strategieën. De opgehaalde informatie wordt gebundeld in een beleidsadvies en een aantal te ontwikkelen instrumenten, waarmee ondersteuning geboden kan worden aan gemeenten op de weg naar de klimaatdoelen van 2030.

Wat is de bijdrage van OchtendMensen

Michiel Cappendijk, senior-adviseur van TwynstraGudde en samenwerkingspartner op het project: “Carolien is een enthousiaste slimme jonge professional die werkt vanuit een open en geïnteresseerde houding. In ons project richt zij zich zowel op de inhoud als op het contact met de externe partners. Hierdoor kan zij in korte tijd het beleid grondig analyseren en tegelijkertijd toetsen aan de praktijk.”

Wil je weten wat OchtendMensen-adviseurs nog meer doen op het thema Stad, Natuur & Mobiliteit, bekijk dan onze marktpagina.

Programma­secretaris Almere 2.0

Marktgroep Stad Natuur Mobiiliteit van OchtendMensen TwynstraGudde

De Nederlandse woningbouwopgave vindt ruimte in Almere

Het woningbouwtekort is één van meest urgente vraagstukken waar Nederland momenteel voor staat. In de komende 30 jaar is er in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) alleen al behoefte aan ruim 350.000 woningen. Almere heeft tot 2050 ruimte voor zo’n 60.000 tot 85.000 woningen. Daarmee biedt deze stad straks plek aan zo’n 400.000 inwoners. Dat is bijna een verdubbeling van het huidige aantal inwoners.

Om deze opgave tot het realiseren van woningen te realiseren op een kwalitatief hoogwaardige manier waar de stad beter van wordt, is er meer nodig dan alleen huizen bouwen. Almere wilt vasthouden aan de huidige kwaliteiten van de stad, aan de groene en blauwe structuren en aan diverse woonmilieus. Daarnaast moet er ook geïnvesteerd worden in bereikbaarheid, werkgelegenheid, onderwijs en voorzieningen.

Om deze kwaliteitseisen te bereiken, is het samenwerkingsverband Almere 2.0 ingericht. Dit is een samenwerkingsverband tussen Rijk, regio, provincie en gemeente Almere.

Totstandkoming van een gezamenlijke uitvoeringsagenda om het toekomstperspectief van de woningbouwopgave te realiseren

Als programmasecretaris is OchtendMensen-adviseur Steffie Bes verantwoordelijk voor het organiseren van overleggen, bijeenkomsten met de partners en de stad, het proces bewaken en bijsturen waar nodig. De eerste zes maanden van haar opdracht was ze betrokken bij het opstellen van de uitvoeringsagenda voor verschillende thema’s, zoals onderwijs, economie en de doorontwikkeling van de oudere wijken. Daardoor hield ze goed zicht op de integraliteit van de verschillende programma-onderdelen en zorgde ze voor verbinding tussen de betrokken partners. In de tweede zes maanden heeft Steffie een ondersteunde rol in de afstemming en onderhandeling rondom de besluitvorming van de uitvoeringsovereenkomst tussen de betrokken partijen zoals het Rijk, de regio, de provincie en de gemeente.

“Het is de kunst om met alle creativiteit, kennis en goede processen op een duurzame manier met kwaliteit en vanuit integraliteit een stad verder te ontwikkelen. Dat is niet vanzelfsprekend. Daarom is het goed dat OchtendMensen zich inzet voor deze opgave vanuit hun marktgroep Stad, Natuur & Mobiliteit. Want de jonge professionals van OchtendMensen kunnen ervoor zorgen dat  het combineren van duurzaamheid met kwaliteit en vanuit integraliteit vanzelfsprekender wordt op verschillende plekken.”, aldus Projectdirecteur Almere 2.0 Ivonne de Nood.

Wil je meer weten over de opdrachten die OchtendMensen doen rondom de thema’s ‘Stad, Natuur & Mobiliteit’, dan kun je hier meer van onze projecten bekijken.

Innovatieve mobiliteit

Innovatieve mobiliteit OchtendMensen TwynstraGudde

OchtendMensen draagt bij aan de ontwikkeling van veilige, duurzame en innovatieve mobiliteit via weg, water, spoor en lucht.

Op deze themapagina over innovatieve mobiliteit laten wij door middel van blogs, interviews en projectbeschrijvingen meer zien van wie wij zijn, wat wij doen en welke ontwikkelingen volgens ons van belang zijn.

Deze themapagina zal zich in de loop van het jaar 2021 verder gaan vullen.

Wil je actief op de hoogte worden gehouden, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief Stad, Natuur & Mobiliteit van OchtendMensen of volg onze LinkedIn-pagina.

Natuur en landelijk gebied

Natuur en landelijk gebied OchtendMensen TwynstraGudde

Duurzame en groene gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening, het vergroten van de biodiversiteit, natuurbeheer en -compensatie en de stikstofaanpak: dit zijn onderwerpen die ons bezig houden.

Op deze themapagina over natuur en landelijk gebied laten wij door middel van blogs, interviews en projectbeschrijvingen meer zien van wie wij zijn, wat wij doen en welke ontwikkelingen volgens ons van belang zijn.

Deze themapagina zal zich in de loop van het jaar 2021 verder gaan vullen.

Wil je actief op de hoogte worden gehouden, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief Stad, Natuur & Mobiliteit van OchtendMensen of volg onze LinkedIn-pagina.

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven