Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Programma Strategische Ontwikkelvisie Huisvesting UMC Utrecht

Opdracht OchtendMensen Programma Strategische Ontwikkelvisie Huisvesting UMC Utrecht

Het UMC Utrecht maakt zich klaar voor de toekomst met een grootschalige, 10 jaar durende vernieuwing van de huisvesting. Om grip te houden op dit grote project is de Strategische Ontwikkelvisie Huisvesting (SOH) opgesteld, waarin de geplande ontwikkeling in een zestal programma’s is ondergebracht. Vanuit de Raad van Bestuur is er echter een grote behoefte aan meer overzicht en inzicht in de voortgang van de verschillende programma’s.

Marcel is ingezet als programmasecretaris om een dashboardmonitor te ontwikkelen en implementeren die de voortgang van alle programma’s onder het SOH bewaakt. De uitdaging hierin is om de juiste samenwerking te vinden met de Raad van Bestuur en de programmamanagers om zo de benodigde informatie te verzamelen tijdens de verschillende programmacycli. Hierdoor kan de monitor worden opgesteld waarmee in één overzicht een beeld kon worden geschetst over tijd, geld, organisatie, scope en kwaliteit met aansluitende issues en maatregelen.

Daarnaast heeft Marcel een uniforme en geautomatiseerde voortgangsrapportage opgesteld om de programma exploitatiekosten te monitoren. Hierdoor is een goede programmabeheersing mogelijk gemaakt en verloopt de vernieuwing volgens plan.

Programma­secretaris Innovatielab Maastricht UMC+

Opdracht OchtendMensen Programma­secretaris Innovatielab Maastricht UMC+

In het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ staat innovatie in de zorg centraal. Hierdoor zijn in de afgelopen jaren talloze initiatieven ontstaan. Om hierin meer overzicht te scheppen, heeft het MUMC+ behoefte aan het structuren en monitoren van de verschillende lopende programma’s.

Bijdragen aan samenhang en voortgang innovaties MUMC+zorginnovatielab

OchtendMensen-adviseur Fenna Reuvers maakt als programmasecretaris twee dagen in de week deel uit van het team Poli en Kliniek op Maat. Vanuit haar enthousiasme en hands-on mentaliteit ontlast ze dit team in planning en organisatie, structureren en monitoren van lopende programma’s, de financiën en het schrijven van maandelijkse rapportages. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor het monitoren van initiatieven en het verzamelen en registreren van innovatieve ideeën in de e-omgeving.

Op deze manier draagt Fenna bij aan het aanbrengen van structuur en het behouden van overzicht op de samenhang en voortgang van de verschillende innovaties binnen het MUMC+ zorginnovatielab.

Meer over digitale innovaties in de zorg lees je op de themapagina op onze website. En wij vertellen je graag wat OchtendMensen nog meer doet in de Zorg & Gezondheid.

Mobiliseren van samenwerking in de zorg in regio Noord-Holland

OchtendMensen Mobiliseren van samenwerking in de zorg in regio Noord-Holland

Het bieden van toegankelijke en samenhangende zorg die dichtbij de patiënt staat is een grote uitdaging van deze tijd. ZONH zet zich hiervoor in door zich als implementatie en adviesbureau in de regio Noord-Holland te focussen op het organiseren van samenhang tussen de verschillende zorgverleners.

Binnen ZONH vult Noëlle vanuit haar rol als junior adviseur de behoefte aan extra capaciteit in. Als rechterhand van de senior projectmanager houdt ze zich bezig met de voorbereiding en uitvoering van diverse projecten. Denk hierbij aan het verkennen van samenwerking in het Sociaal Domein tussen gemeenten en huisartsen, het organiseren van kennismakingsgesprekken tussen Huisartsen/POH-GGZ en GGZ teams, en het schrijven van een projectaanvraag voor het duurzaam organiseren en financieren van eerstelijnszorg in West-Friesland.

Hiermee draagt ze bij aan het bij elkaar brengen en het faciliteren van een goede samenwerking tussen verschillende zorgverleners, waardoor een gezamenlijk en passend zorgaanbod mogelijk wordt.

Van ambitie naar resultaat in de gehandicap­tenzorg

OchtendMensen Zideris Van ambitie naar resultaat in de gehandicaptenzorg

Zideris is een kleinschalige organisatie die professionele begeleiding en ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. De organisatie zet in op verbetering op het gebied van het aantrekken van voldoende personeel en het beantwoorden van de zorgvraag van cliënten op een zo passend mogelijke manier. Om meer structuur en focus aan te brengen, zijn onlangs twee programma’s gestart om deze ambities te helpen realiseren.

Als programmaondersteuner is adviseur Jolijn Uittenbogaard inhoudelijk en organisatorisch betrokken bij de beide programma’s. Hierbij horen taken als het organiseren van teamsessies en startups en het schrijven en bijhouden van het programmaplan. Daarnaast is Jolijn inhoudelijk betrokken bij de inspanningen voor het inrichten van de dagbesteding en het opstellen van een visie op vrije tijd. Hiervoor interviewt ze verschillende stakeholders, analyseert ze de interviews en stelt een ze een advies op.

 Als resultaat liggen er twee heldere programmaplannen en zijn beide programmateams goed opgestart.

Projectleider programma ‘Groenblauw: Excellente groene en gezonde leefomgeving’

Opdracht OchtendMensenProjectleider programma Groenblauw Gemeente Almere

Almere is een jonge snelgroeiende stad. De stad bestaat uit veel natuur en water, maar tegelijkertijd ook uit bovengemiddeld veel ongezonde inwoners. Het groen en water van Almere moeten beter worden benut door bewoners, zodat zij in dat groen gaan bewegen, recreëren en elkaar ontmoeten.

Als onderdeel van de herijking van het programma Groenblauw, ontwikkelde OchtendMens Albert Pansier het project ‘Excellente groene en gezonde leefomgeving’. Het doel van dit project is om de bossen en parken beter toegankelijk en beter bekend te maken. Daarnaast is het doel om ervoor te zorgen dat het groen vanuit die bossen en parken beter doorloopt tot in de wijk, zodat bewoners via ‘groene lopers’ worden verleid om te bewegen. Albert ontwikkelde dit project waarin preventie centraal staat, formeerde een kernteam, schreef het projectplan en verwierf de middelen voor de uitvoering.

Het resultaat is een op bestuurlijk niveau breed gedragen project met vijf miljoen euro aan middelen voor de uitvoering voor de komende vijf jaar. Zowel universiteiten, hogescholen als de GGD zijn aangehaakt bij het project. Vanuit een brede samenwerking wordt het project gerealiseerd ten behoeve van de fysieke en mentale gezondheid van de inwoners van Almere.

Bestuurs­secretaris KNGF en Expert Team Corona

Opdracht OchtendMensen Bestuurs­secretaris KNGF en Expert Team Corona

OchtendMens Roos Thijssen is interim bestuurssecretaris bij het KNGF: het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. In deze rol is zij aanspreekpunt voor de beleidscyclus en juridische zaken voor zowel de werkorganisatie als het bestuur. Een echte spilfunctie waarin het belangrijk is om goed aan te voelen waar de behoeften liggen van zowel bestuur als werkorganisatie, zodat zaken goed op de agenda komen en de voortgang in processen en beleidsvorming wordt geborgd.

Toen het coronavirus uitbrak, heeft Roos een extern crisisteam opgezet (het Expert Team Corona) en de overleggen daarvan begeleid. In dit team wordt met verschillende stakeholders gesproken over de corona-actualiteiten en de uitwerking daarvan op de beroepsgroep fysiotherapeuten. De ontwikkelingen rond het coronavirus gaan snel. Fysiotherapeuten moeten daarvan op de hoogte zijn en weten hoe zij moeten handelen en onder welke voorwaarden.

Het resultaat van het Expert Team Corona van het KNGF is dat de actualiteiten snel besproken kunnen worden met stakeholders in de beroepsgroep en dat de input daaruit door het KNGF gebruikt wordt bij het maken van coronagerelateerde richtlijnen en stappenplannen.

Programma­secretaris VIPP Programma OPEN

Opdracht OchtendMensen Programma­secretaris VIPP Programma OPEN

Overal in de zorg wordt gewerkt aan informatie-uitwisseling tussen patiënt en zorgprofessional. Vanaf 1 juli 2020 kunnen patiënten online hun medische gegevens inzien bij hun huisarts.

OPEN is het landelijke vierjarig versnellingsprogramma (VIPP) van InEen, LHV en NHG om huisartsen te ondersteunen bij het veilig online inzage bieden aan hun patiënten. Het programma wordt gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het programmabureau van OPEN werkt samen met regionale coalities, huisartsen en HIS-leveranciers om online inzage voor patiënten realiteit te maken.

Als programmasecretaris van OPEN helpt OchtendMens Anne Goossens bij het programmamanagement. Hierbij organiseert zij diverse (bestuurlijke) overleggen en bereidt deze inhoudelijk voor. Ook zorgt zij voor adequate informatie voor de programmamanagers, houdt overzicht op acties en planningen, en maakt verslagen en rapportages. Op deze manier draagt zij bij aan het plannen en beheersen van het programma OPEN, zodat de tactisch-strategische doelstellingen van OPEN worden behaald.

Meer over digitale innovaties in de zorg lees je op de themapagina op onze website. En wij vertellen je graag wat OchtendMensen nog meer doet in de Zorg & Gezondheid.

Junior-adviseurs Samenwerken

Junior adviseurs Samenwerken OchtendMensen bij Common Eye

Common Eye is een organisatieadviesbureau dat zich volledig richt op het vak samenwerken. Common Eye heeft een eigen samenwerkingsmodel ontwikkeld dat wordt ingezet in opdrachten, waarbij ambitie, belangen, relatie, organisatie en proces centraal staan.

OchtendMensen Marlou Kerssens en Jolijn Uittenbogaard zijn bij Common Eye gestart om hun adviseurs te ondersteunen in hun opdrachten. Zij gaan met deze adviseurs mee in opdrachten waarbij zij het samenwerkingsmodel van Common Eye actief toepassen, om zo te leren over het vak samenwerken. Dit doen zij beiden vooral in het werkveld van de zorg met opdrachten variërend van het helpen ontwikkelen van een missie, visie en strategie in een oncologisch centrum van een UMC, het begeleiden van een fusie tussen twee huisartsenorganisaties en het begeleiden van het samenwerkingsproces rondom een regionale samenwerking tussen ziekenhuis, ouderenzorg en huisartsenzorg rondom juiste zorg op de juiste plek.

Jolijn en Marlou zijn hands-on en hebben in Common Eye-projecten concrete activiteiten opgepakt. Tegelijkertijd zijn zij in staat om Common Eye en haar klanten te verrassen met goede analyses en scherpe reflecties op processen en structuren. Zoals Ruben van Wendel de Joode van Common Eye zegt: ‘Samenwerken met beide talenten en met OchtendMensen heeft ons veel gebracht. Het smaakt naar meer.

Adviseur Publieke gezondheid GGD IJsselland

Opdracht OchtendMensen Adviseur Publieke gezondheid GGD IJsselland

GGD IJsselland zet zich in voor de gezondheid van de inwoners in de elf gemeenten in de regio IJsselland. In het team Beleidsadvies en Onderzoek draagt OchtendMensen Marlou Kerssens hier – in haar rol van adviseur Publieke gezondheid – aan bij.

Marlou heeft onder meer succesvol een ondersteuningsaanvraag geschreven voor de regionale coördinatie van de Rookvrije Omgeving, onderdeel van het landelijke project ‘De Rookvrije Generatie’. Ook schrijft Marlou een advies namens de GGD aan de gemeente Zwolle over de doorontwikkeling van het netwerk ‘Zwolle Gezonde Stad’. Dit netwerk is onderdeel van het lokale gezondheidsbeleid van de gemeente en bestaat al meer dan tien jaar. In haar advies maakt Marlou gebruik van een integrale aanpak, waarbij ze onder andere kijkt naar de link tussen armoede, fysieke leefomgeving en gezondheid.

In haar werk betrekt Marlou de adviseurs en projectleiders van de GGD. In haar aanpak zoekt zij naar een balans tussen leren van wat er al bekend is binnen de GGD en hier gebruik van maken, en zelf op zoek gaan naar nieuwe informatie. Hierbij beperkt zij zich niet tot wat er is in de regio, maar kijkt ze juist ook naar GGD’s in andere regio’s, landelijke ontwikkelingen en kennis bij andere partners zoals gemeenten en zorgorganisaties.

Marlou is van toegevoegde waarde voor de GGD door een frisse en kritische blik en nieuwe perspectieven op zaken in te brengen. Ze deelt haar verwondering en vraagt door in gesprekken. Door deze frisse blik en het samenbrengen en analyseren van alle verschillende informatie, helpt ze de GGD om onderbouwde en bruikbare adviezen op te leveren. Mede door de inzet van Marlou worden er de komende jaren extra rookvrije omgevingen gerealiseerd in de regio en wordt de focus van het netwerk ‘Zwolle Gezonde Stad’ aangescherpt, waardoor gezond leven nog aantrekkelijker en gemakkelijker wordt voor Zwollenaren.

Junior-directiesecretaris / Secretaris Coronabestrijding RDOG

Opdracht OchtendMensen Junior-directiesecretaris / Secretaris Coronabestrijding RDOG

OchtendMensen-adviseur Fenna Reuvers is werkzaam als junior-directiesecretaris binnen het directieteam van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden. De RDOG bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden, in zowel reguliere als crisisomstandigheden.

Twee dagen in de week ondersteunt Fenna het directieteam, met name op werkzaamheden rondom de bedrijfsvoering van de organisatie. Werkzaamheden binnen deze rol bestaan onder meer uit de organisatie van bestuurlijke overleggen, het organiseren van werkbezoeken voor gemeenteraden en bijdragen aan de werkzaamheden rondom de organisatieontwikkeling.

Daarnaast is Fenna twee dagen per week werkzaam voor de nieuwe afdeling Coronabestrijding. Hier fungeert zij ook als secretaris. Zij houdt zich bezig met het inventariseren en structuren van de informatiestromen, capaciteitsvraagstukken en de organisatie van de afdeling Coronabestrijding voor de langere termijn.

Een interessante, leerzame en actuele opdracht waar Fenna met haar inzet een bijdrage kan leveren aan het zo goed mogelijk doorkomen van de huidige pandemie!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief