Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Innovatie­adviseur bij AgoraSys

Technologie voor toekomstbestendige zorg

De VIGO Groep is een toonaangevende organisatie in de GGZ, jeugdzorg en forensische zorg. In VIGO’s strategie ligt de nadruk op het ontwikkelen van passende, innovatieve zorg, over financieringsschotten heen en in netwerkconstellaties. VIGO ziet de inzet van technologie als doorslaggevend voor deze toekomstbestendige zorg. Echter realiseert VIGO zich ook dat ze een zorgverlener is geen IT-bedrijf. Om die reden is  de zelfstandige  IT-organisatie AgoraSys opgezet met VIGO als launching customer.

Disruptieve verandering en focus op preventie

AgoraSys is een start-up IT-organisatie met als doel om  innovatieve IT oplossingen te ontwikkelen waarmee  disruptieve veranderingen (paradigma shifts) in de zorg kunnen worden gerealiseerd. Deels door de huidige zorgprocessen te optimaliseren en innoveren (blended care), deels door de focus te verleggen van zorg naar preventie. Als deel van deze ambitie faciliteert AgoraSys de technologische ondersteuning van GZ-Plein, het digitale platform waar je terecht kunt om met je (mentale) gezondheid aan de slag te gaan. Daarnaast bouwt AgoraSys aan een nieuw welzijn en zorg platform voor de toekomst en ondersteunt ze VIGO bij  het realiseren van haar  innovatieve ambities .

Inrichten portfoliomanagement en ondersteuning product owners

OchtendMensen-adviseurs Sofie van de Ven en Bregje Titulaer werken mee aan deze disruptieve verandering op meerdere gebieden. Zo zet Sofie zich in op het gebied van portfoliomanagement en business support. AgoraSys kent een grote diversiteit aan (IT) projecten, vanuit verschillende opdrachtgevers. Het is daarom van belang om de projectenscope te managen en bewust te kunnen prioriteren, met name binnen de continue veranderende omgeving. Sofie draagt bij door het portfoliomanagement binnen de organisatie op te zetten. Daarnaast is ze als projectleider betrokken bij een aantal implementatietrajecten van innovatieve oplossingen binnen VIGO.

Bregje ondersteunt de product owners door de vertaalslag te maken tussen de gebruikers van het platform en het technische team. De product owner beheert de backlog, waarin de precieze specificaties van de te realiseren functionaliteiten staan , door te prioriteren welke functionaliteiten, in welke volgorde en tegen welke priis aan het platform moeten worden toegevoegd. Het is van groot belang dat het platform aansluit op de wensen en werkwijze van de gebruikers. Het is Bregjes taak om de personificatie van de gebruiker goed in beeld te brengen, doelgroepen (persona’s) in kaart te brengen en waar mogelijk te mobiliseren. Op deze manier verloopt het bouwproces zoals gewenst: vanuit de (zorg)praktijk worden de functionele wensen in kaart gebracht en uiteindelijk op het platform gerealiseerd. Daarnaast houdt Bregje zich ook bezig met het opstellen van templates, tools en processen om dit proces in goede banen te leiden.

Op onze marktpagina Zorg & Gezondheid kun je lezen welke opdrachten  de adviseurs van OchtendMensen nog meer doen binnen dit thema.

Projectleider Wijk­management Dokterszorg Friesland

Dokterszorg Friesland OchtendMensen

Je ziet het steeds vaker voorbij komen: nieuwsberichten over uitdagingen in de zorgsector. Vergrijzing, personeelstekort en een groeiende zorgvraag leiden tot grote druk op het zorgpersoneel. Hoe kunnen we zorgen dat er desondanks blijvend goede kwaliteit zorg wordt geleverd?

Gelden Organisatie & Infrastructuur stimuleren versterking eerstelijnszorg

Een goed georganiseerde eerstelijnszorg kan de groeiende zorgvraag grotendeels opvangen. Betere samenwerking tussen zorgprofessionals op regionaal en wijkniveau versterkt de organisatiegraad van de eerste lijn.

Sinds 2017 zijn de Organisatie en Infrastructuur (O&I)-gelden beschikbaar. Deze gelden vormen een financiële stimulans om (multidisciplinaire) samenwerking tussen zorgverleners op verschillende niveaus te stimuleren en te organiseren.

Op wijkniveau is vanuit deze gelden de betaaltitel Wijkmanagement beschikbaar. Wijkmanagement biedt een vergoeding voor de uren die huisartsenpraktijken besteden aan het organiseren en realiseren van wijkgericht werken c.q. netwerkzorg. Hierbij kun je denken aan het opzetten van een wijknetwerk en/of het inhoudelijke zorgaanbod afstemmen op de zorgbehoefte in de wijk. Tot op heden hadden huisartspraktijken in Friesland hier geen eigen vergoeding voor beschikbaar.

Effectief inzetten van gelden voor Wijkmanagement

In Friesland zijn de O&I-gelden pas sinds dit jaar beschikbaar. Daarom bekijkt Dokterszorg Friesland samen met de Friese huisartspraktijken hoe deze gelden en het proces eromheen effectief ingezet kunnen worden.
OchtendMensen-adviseur Julia Boswinkel ondersteunt als projectleider Wijkmanagement huisartspraktijken in Friesland bij het aanvragen van Wijkmanagement. Daarbij sluit ze aan bij (regionale) praktijkmanagersoverleggen en organiseert ze informatiebijeenkomsten over Wijkmanagement. De vragen en behoeften die tijdens deze bijeenkomsten naar voren komen, gebruikt Julia om het proces rondom Wijkmanagement te verbeteren.

“Vaak houden huisartspraktijken zich al bezig met wijkgericht werken of kunnen ze makkelijk aansluiten bij bestaande initiatieven. Middels deze vergoeding willen we dit verder stimuleren zonder dat daar een lang en ingewikkeld aanvraagproces bij komt kijken.”

Op onze pagina Zorg & Gezondheid kun je lezen welke opdrachten de adviseurs van OchtendMensen nog meer doen binnen dit thema.

Samen­werken in de jeugd­zorg

Samenwerken in de jeugdzorg OchtendMensen

De jeugdzorg staat voor grote opgaven. De regeldruk is toegenomen, wachtlijsten worden groter en het personeelstekort is al jaren een nijpend probleem. Dit leidt tot schrijnende situaties en vraagt om verandering. De overheid roept op tot samenwerking in de regio, om krachten te bundelen en elkaar te versterken. Daarom hebben gemeenten 42 samenwerkingsverbanden voor de jeugdhulp ingericht, de zogeheten jeugdregio’s.

Om te onderzoeken hoe gemeenten samenwerken in de jeugdregio’s om de grote opgaven in de jeugdzorg aan te pakken, zijn jonge professionals van OchtendMensen in gesprek gegaan met verschillende regio’s. Tijdens deze gesprekken is ingegaan op de manier waarop gemeenten samenwerking in de regio vormgeven. Waar lopen zij tegenaan? Wat werkt goed? Waar liggen kansen voor verbetering?

Ontvang de inzichten uit ons onderzoek naar samenwerken in de jeugdzorg

Ben je benieuwd naar onze bevindingen en analyses? Schrijf je dan hieronder in en ontvang het whitepaper met daarin de inzichten uit ons onderzoek direct in je mailbox.

Project­ondersteuner Proteion

Schaalbare zorg OchtendMensen Proteion

Een strategische samenwerking tussen lokale ondernemers en zorgorganisatie Proteion

In 2013 voorzag Proteion, een middelgrote zorgorganisatie in Noord- en Midden-Limburg, een gedeeltelijke kanteling van grootschalige naar kleinschalige zorg- en dienstverlening passend bij de eigen leefomgeving van de cliënt. Steeds meer ondernemers met een hart voor de zorg starten hun eigen zorgonderneming, waarin zij ‘wonen met zorg’, thuiszorg en/of dagbesteding aanbieden in kleine dorpen of wijken. Deze startende (zorg)ondernemers willen vooral bezig zijn met de zorgvragers en hun medewerkers, die vaak uit hun eigen, lokale netwerk komen.

Zowel voor de zorgcontractering als ondersteuning op het gebied van kwaliteit, ICT en administratieve diensten zoeken de zorgondernemers een samenwerkingspartner die ook oog heeft voor het DNA van de zorgondernemer. In deze gevallen is Proteion de juiste partner, om zo de lokale ondernemers te helpen met hun dromen en de cliënten goede zorg te bieden in hun eigen dorp of wijk.

Proteion heeft de ambitie om meer strategische samenwerkingen aan te gaan met verschillende ondernemers. Om deze groei in strategische samenwerkingen goed te laten verlopen en ondernemers optimaal te blijven ondersteunen, zal de huidige dienstverlening van Proteion toekomstbestendig moeten worden. Daarbij speelt het schaalbaar maken van de dienstverlening een belangrijke rol.

OchtendMensen helpt bij het realiseren van schaalbare dienstverlening in de zorg

Als projectmedewerker van het project ‘Schaalbare dienstverlening’ is OchtendMensen-adviseur Tim Scherpenzeel de rechterhand van TwynstraGudde-collega en projectleider Corinna van Diepen-Knegjens. Tim bereidt bijeenkomsten voor, bewaakt de actiepunten en monitort de planning.
Daarnaast is Tim sparringpartner voor de projectleider, maakt hij werkprocessen inzichtelijk en stelt hij een nieuwe product-dienstcatalogus op met de projectleden.

Tim heeft bij dit project een intensieve samenwerking met alle projectleden en heeft daardoor met veel verschillende expertises te maken.

Ben je benieuwd wat voor projecten OchtendMensen nog meer doen binnen het thema Zorg & Gezondheid, lees dan hier verder.

Project­secretaris / Adviseur LHV

XIS-keurmerk informatiesystemen huisartsen

HIS, KIS en HAPIS

In de eerstelijns zorg wordt gewerkt met verschillende informatiesystemen, zoals het HIS (Huisarts Informatie Systeem), HAPIS (Huisartsenpost Informatie Systeem) en het KIS (Keten Informatie Systeem). HIS, KIS en HAPIS zijn software-applicaties waarin een zorgverlener die een praktijk voert (bijvoorbeeld een huisarts) de patiëntgegevens vastlegt.

Project XIS

Het dragen van het XIS-keurmerk moet eraan gaan bijdragen dat de huisarts, patiënt en de ICT-leveranciers minder zorgen hebben over de systemen die gebruikt worden en de eisen waaraan moet worden voldaan. Het keurmerk wordt toegekend aan systemen die voldoen aan de basisvereisten en zich vervolgens jaarlijks doorontwikkelen. In project XIS wordt de keurmerkorganisatie die dit moet gaan uitvoeren ontworpen en ingericht. Denk daarbij aan de governance, de werkprocessen en een reglement. Daarnaast worden de eerste versies van de basiseisen geformuleerd waaraan de informatiesystemen moeten voldoen om het keurmerk te verkrijgen.

De rol van OchtendMensen

OchtendMensen-adviseur Roos Thijssen speelt in dit project een belangrijke rol door onder meer de werkprocessen voor het keurmerkregister vorm te geven en voor afstemming te zorgen met verschillende stakeholders. Bij het bedenken van processen is belangrijk dat er draagvlak voor is bij degenen die er uiteindelijk mee gaan werken.

Als projectsecretaris zorgt Roos ervoor dat er een projectplanning is en dat er subsidieverantwoording plaatsvindt aan het ministerie van VWS. Daarnaast verzorgt ze de regelmatige afstemming met de huisartsenkoepels, Zorgverzekeraars Nederland en de patiëntenfederatie (beleidsmedewerkers én bestuurders). Tevens zorgt ze ervoor dat het team wat werkt aan de toetsbare eisen op een goede manier kan samenwerken. Daarnaast adviseert Roos in het ontwerp en de uitwerking van de totstandkoming van de systeemeisen, governance en de werkprocessen rond het keuren van de systemen.

De uitdaging en tegelijkertijd dat wat Roos energie geeft in deze opdracht is de betrokkenheid van verschillende stakeholders, zoals huisartsenkoepels NHG, LHV en InEen, Zorgverzekeraars Nederland en verschillende ICT-leveranciers. In dit grote speelveld is het zaak om alle partijen goed betrokken te krijgen en te houden voor het verbeteren van de kwaliteit en transparantie van de HIS-, KIS-, en HAPIS’en. Met als doel het verbeteren van de zorg en het verminderen van de administratieve lasten voor huisartsen.

“Voor het slagen van project XIS moesten nog veel zaken ontworpen, afgestemd en vastgelegd worden. Roos wist deze zaken goed in kaart te brengen. Met een duidelijke planning van te nemen stappen, wist iedereen waar we naar toe werkten en dat er besluiten nodig waren. Door haar heldere visualisaties van processen of overwegingen, konden partijen beter inzien welke gevolgen bepaalde keuzes hadden. Daardoor konden we sneller van discussie tot besluit komen. De heldere planning, agendering, goede inhoudelijke besluitstukken en fijne overzichtelijke presentaties van Roos geven mij en de betrokken partijen overzicht, inzicht, rust en vertrouwen dat het project succesvol wordt afgerond.”, aldus Martina Bartelink, directeur Stichting LEGIO.

Meer over digitale innovaties in de zorg lees je op de themapagina op onze website. En wij vertellen je graag wat OchtendMensen nog meer doet in de Zorg & Gezondheid.

Programma­secretaris Landelijke Coördinatie COVID-19-bestrijding

Programmasecretaris Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding

Pandemische paraatheid tijdens COVID-19

Een samenleving met COVID-19. We raken er steeds meer aan gewend. Sinds 2019 zijn we bezig met deze pandemie en de bestrijding daarvan. Miljoenen PCR-testen, bron- en contactonderzoeken en het opzetten van een vaccinatieprogramma. Het moet de mensen in onze samenleving die kwetsbaar zijn voor het virus beschermen en de continuïteit in de zorg behouden. Maar de ontwikkeling van het virus en de gevolgen daarvan voor de samenleving waren en zijn nog steeds moeilijk te voorspellen. Deze onzekerheid vraagt om groot organisatievermogen, flexibiliteit, wendbaarheid, zorgvuldigheid en creativiteit in de uitvoering. De Landelijke Coördinatie COVID-19-bestrijding (LCCB), opgezet binnen de GGD GHOR Nederland, is één van de organisaties die zich inzet om de COVID-19-crisis te beheersen.

De drijvende kracht achter testen, bron- en contactonderzoek, vaccineren en zorgcontinuïteit

De Landelijke Coördinatie COVID-19-bestrijding (LCCB) is een belangrijke schakel tussen de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD-en) en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR-bureaus). De LCCB ondersteunt en coördineert in hun opgave om testen, bron- en contactonderzoek, vaccinatie en zorgcontinuïteit buiten het ziekenhuis te realiseren.

De activiteiten van de LCCB variëren van een zeer snelle opschaling, gevolgd door afschaling en mogelijk weer opschaling en het zoeken naar verantwoorde capaciteitsbenutting in de tussenfasen. De LCCB is een tijdelijke organisatie. Wanneer COVID-19 zodanig afneemt dat (grootschalige) bestrijding niet meer nodig is, stopt de LCCB haar werkzaamheden. De borging en overdracht van kennis, ervaring, informatie en systemen dient dan zorgvuldig te gebeuren.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden werkt de LCCB samen met verschillende partijen. Hiertoe behoren onder andere het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS); het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD-en. Meer dan 300 mensen zetten zich in om de taken van de LCCB uit te voeren.

Hoe OchtendMensen helpt in de COVID-19-bestrijding

OchtendMensen-adviseur Marjolein Wesselo werkt als programmasecretaris bij de LCCB. In deze functie ondersteunt zij de directeur/bestuurder Jaap Eikelboom en adviseert zij de programmadirectie. Marjolein is het eerste aanspreekpunt bij vragen, bereidt diverse overleggen voor – zoals de overleggen met VWS en de directie – óf vervult hierin een voorzittersrol. Zij let op de consistentie in besluiten en ondersteunt in het omzetten van deze besluiten in concrete acties. Vanuit haar rol kan Marjolein ook gevraagd worden mee te denken in strategische vraagstukken van het team Strategie en Beleid. Door het adequaat invullen van haar taken draagt Marjolein zorg voor een logisch samenspel binnen de organisatie en voor oog op de doelen van morgen in de hectiek van de dag.

In het halfjaarplan van de LCCB kun je meer lezen over de ontwikkelingen, uitgangspunten en doelstellingen tot en met juni 2022 voor de activiteiten van GGD’en en GHOR-bureaus.

Meer over publieke gezondheid lees je op de themapagina op onze website. En wij vertellen je graag wat OchtendMensen nog meer doet in de Zorg & Gezondheid.

Pre­ventie

Het Nationaal Preventieakkoord: van de beleidstafel naar verandering in de praktijk 

In 2018 is het Nationaal Preventieakkoord gesloten. Dit akkoord bevat afspraken over de aanpak van verreweg de grootste oorzaken van ziektelast in Nederland: roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Met dit akkoord wordt preventie een gedeelde verantwoordelijkheid van vele partijen, onder andere van gemeenten en GGD’en.  

Om te onderzoeken hoe het Nationale Preventieakkoord vier jaar later wordt aangepakt, zijn de jonge professionals van OchtendMensen in gesprek gegaan met drie gemeenten en één GGD. Tijdens deze gesprekken is onder andere gefocust op de totstandkoming van het Preventieakkoord en de gekozen aanpak. Hierbij was speciaal aandacht voor de implementatie: hoe zorg je ervoor dat de opgeschreven plannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd in de praktijk? 

Ben je benieuwd wat er uit deze gesprekken is gekomen? Hoe implementeren gemeenten de opgeschreven plannen? Waar lopen zij tegen aan en wat zijn succesfactoren?  

Ontvang de inzichten uit ons onderzoek naar de implementatie van preventieakkoorden  

Schrijf je nu hieronder in voor het artikel met inzichten en tips die voortkwamen uit de gesprekken. Je ontvangt deze dan direct in je mailbox. 

Project­secretaris ‘Acute mentale hulp jeugd’

OchtendMensen acute mentale hulp jeugd

Crisiszorg voor jeugd: tijdig, goed en passend

De crisiszorg in de jeugd-ggz is overbelast. Vanaf het najaar van 2020 is de druk op de (jeugd)crisisopname-afdelingen, crisisdiensten, spoedposten, poli’s en intensieve ambulante teams verder opgelopen ten gevolge van Covid-19. Meer kinderen en jongeren met ernstige problematiek – zoals eetstoornissen en suïcidaliteit – doen een beroep doen op acute mentale hulp. De verwachting is dat deze druk aanhoudt. Zorgaanbieders maken op dit moment opschalingsplannen.

Acute mentale hulp: niet alleen capaciteit, maar ook toegang en kwaliteit

Iedereen wil dat zo min mogelijk kinderen acuut mentale hulp nodig hebben. Als deze acute hulp toch nodig is, dan moet deze snel, goed en passend zijn. Naast beschikbaarheid gaat het dan ook over toegang en kwaliteit.

Parallel aan de opschaling legt daarom het project ‘Acute mentale hulp jeugd’ een basis voor tijdige, goede en passende acute mentale hulp voor kinderen. Binnen dit project wordt gewerkt aan drie elementen van deze basis:

  1. Een overzicht van de knelpunten in de acute mentale zorg voor kinderen en jongeren en een beeld hoe men in de praktijk werkt aan oplossingen voor deze knelpunten.
  2. Een inventarisatie van monitoring- en stuurinformatie die voorhanden is en nodig is voor een goede monitoring.
  3. Een verkenning van wat professionals van en met elkaar, landelijk en regionaal, willen leren om de acute mentale hulp verder te ontwikkelen en een fundament te leggen voor een lerend netwerk.

De verkenning rondom knelpunten en oplossingsrichtingen biedt zicht op wat nodig en gewenst is.  De opzet van het lerend netwerk rondom acute zorg voor jeugd past in de bredere ontwikkeling van een professionele netwerksamenwerking.

OchtendMensen helpt bij de vormgeving en uitvoering van het project ‘Acute mentale hulp jeugd’

OchtendMensen-adviseur Sofie van de Ven-Weerd is – in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Nederlandse ggz en het kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie – als projectsecretaris betrokken bij de uitvoering van het project. Ze coördineert daarbij de projectorganisatie, door het houden van overzicht, informeren van betrokken partijen en overige communicatie. Daarnaast denkt Sofie inhoudelijk mee over de verkenning en voert ze gesprekken met zorgverleners uit het veld om de juiste informatie op te halen. In samenwerking met de overige projectteamleden, de stuurgroep en experts in het veld wordt zo de koers van het project bepaald.

“Het jeugdhulpveld, waaronder de acute mentale hulp, kent grote regionale verschillen. Het is belangrijk dat professionals die in verschillende domeinen van zorg werkzaam zijn elkaar snel weten te vinden en snel kunnen schakelen. Ik vind het waardevol om met dit project een aanzet te geven tot verbeteringen en een lerende cultuur binnen dit veld.”, aldus Sofie vanuit haar rol als projectsecretaris.

De verkenning die binnen dit project is gedaan, heeft geleid tot een rapport met infographic over acute mentale zorg aan de jeugd. Dit rapport is inmiddels aangeboden aan de Tweede Kamer. Meer hierover lees je in deze nieuwsberichten: Verbeter de acute mentale hulp voor jeugd en Acute mentale hulp jeugd.

Wil je weten in welke projecten OchtendMensen nog meer bijdragen aan Publieke Gezondheid, lees dan verder.

Adviseur Gezonde Omgeving JOGG

Gezonde jeugd gezonde toekomst JOGG OchtendMensen

Een gezonde toekomst voor de jeugd

JOGG Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst maakt de fysieke en sociale leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder. JOGG vormt samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven een netwerk. Samen werken zij aan een onderbouwde methode: de JOGG-aanpak. Hierdoor groeit de jeugd op tot een gezonde generatie. Om dit voor elkaar te krijgen zet JOGG zich in op de omgevingen rondom het kind, zoals school, buurt en sport.

JOGG-Teamfit is een werkwijze van JOGG waarbij stappen worden gezet naar een gezondere sportomgeving, door het voedingsaanbod in sportkantines en de horeca van sportaccommodaties gezonder te maken. JOGG-Teamfit is ontstaan met focus op de sportomgeving, maar richt zich inmiddels ook op de buurtomgeving: kinderboerderijen, speeltuinen en buurthuizen kunnen namelijk ook gezonder worden.

Aanvalsplan gezonde buurtomgeving voor gezonder voedingsaanbod

OchtendMensen is gevraagd een “Aanvalsplan buurtomgeving” te schrijven voor de JOGG-regisseurs: (beleids)medewerkers die vanuit de gemeente zijn betrokken bij het benaderen en gezonder maken van verschillende locaties.

OchtendMensen-adviseur Anne-Marij Lock heeft hiervoor gesprekken gevoerd met belangrijke stakeholders. Op basis van de uitkomsten van deze gesprekken heeft zij in kaart gebracht wat de behoefte is van de JOGG-regisseurs die de buurtomgeving gezonder gaan maken.

Ook heeft Anne-Marij een sociaal marketingonderzoek geanalyseerd en daaruit opgemaakt wat de bijzonderheden zijn per buurtlocatie, omdat deze  locaties onderling van elkaar verschillen. Het definitieve plan is gepubliceerd op de online omgeving van JOGG, zodat JOGG-regisseurs van aangesloten gemeenten in Nederland weten welke stappen zij kunnen zetten naar een gezonder voedingsaanbod.

Ben jij benieuwd wat JOGG nog meer doet om gezond gewoon te maken? Klik dan hier.

Wil je weten in welke projecten OchtendMensen nog meer bijdragen aan Publieke Gezondheid, lees dan verder.

Adviseur Digi­talisering Medrie

OchtendMensen Adviseurs Zorg & Gezondheid

Digitalisering van de zorg

Digitalisering van de zorg is een hot topic en heeft mede door de Coronacrisis een flinke duw in de rug gekregen. We kunnen ongelofelijk veel, maar er zijn ook veel uitdagingen. Om de ICT binnen de zorgpraktijk goed te regelen, ben je als huisarts relatief veel tijd kwijt. En het leidt niet altijd tot een bevredigende oplossing.

Praktijkautomatisering in kaart in de Medrie-regio

Medrie is een regio-organisatie voor huisartsen in de regio’s Flevoland, Hardenberg en Zwolle. Ze faciliteren, ondersteunen, organiseren en vernieuwen de huisartsenzorg. Vanuit de Regiotafel kwam het verzoek om een beeld te schetsen van het huidige ICT-landschap bij huisartsen in de regio. Dit heeft geleid tot het onderzoek “Praktijkautomatisering in kaart in de Medrie-regio”. Met dit onderzoek wordt geïnventariseerd wat de stand van zaken en de ambitie is rondom ICT bij huisartsenpraktijken in de Medrie-regio, worden de lessons learned opgehaald en aanbevelingen gedaan over de rol die Medrie kan spelen bij digitalisering.

Dit onderzoek is een co-productie van Medrie, TwynstraGudde, OchtendMensen en de regionale huisartsen.

Hoe draagt OchtendMensen bij aan het inventarisatie-onderzoek van Medrie?

OchtendMensen-adviseur Anne Goossens geeft onder leiding van Rob Poels uitvoering aan het onderzoek “Praktijkautomatisering in kaart”. Voor dit onderzoek hebben zij een Huisartsen-eigen Referentie Architectuur ontwikkeld om het ICT-landschap mee in kaart te brengen. Anne heeft voor het onderzoek een uitgebreide enquête ontwikkeld voor alle huisartsenpraktijken in de regio en heeft diverse interviews afgenomen. Vervolgens heeft ze deze resultaten gebundeld en geanalyseerd. Dit heeft geleid tot een eindpresentatie en een rapport met een duidelijk beeld van de huidige praktijkautomatisering in de regio en een concreet advies voor Medrie.

Julius Ypma, ICT- en Datastrateeg van Medrie zegt: “Samen met TwynstraGudde doen we een inventarisatieonderzoek in de Medrie-regio’s om te kijken naar de stand van zaken op het gebied van ICT. Welke systemen worden gebruikt, welke toekomstplannen heeft de praktijk en waar is nog ondersteuning bij nodig. Met het resultaat van dit onderzoek kunnen we het gesprek rondom het digitaliseringsvraagstuk goed aangaan in de regio.”

Wil je meer weten over deze opdracht, lees dan ook: Inzet referentiearchitectuur voor efficiencyslag huisartsenpraktijken | Medrie.nl

Meer over wat OchtendMensen doen binnen het thema Zorg & Gezondheid lees je op onze marktpagina.

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven