Menu

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bij de uitvoering van opdrachten door OchtendMensen B.V., gevestigd te Amersfoort 

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, opdracht en overeenkomst tussen OchtendMensen B.V. (hierna te noemen: ‘OchtendMensen’), of aan haar gelieerde ondernemingen enerzijds, en een opdrachtgever anderzijds, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk door partijen is afgeweken. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door OchtendMensen schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.

1.2 Indien enig beding in deze algemene voorwaarden of in de te sluiten opdrachtovereenkomst nietig is, blijven deze algemene voorwaarden en de gesloten Opdrachtovereenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk zal benaderen.

1.3 OchtendMensen is te allen tijde bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen.

Deze wijzigingen treden in op de datum dat OchtendMensen dit wenselijk acht. OchtendMensen zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. De wijzigingen treden in werking op de datum dat gewijzigde algemene voorwaarden aan de opdrachtgever zijn toegezonden. 

Artikel 2 Offertes; opdrachten; totstandkoming overeenkomst

2.1 De door OchtendMensen uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en zijn, tenzij anders aangegeven, geldig gedurende dertig (30) dagen.

2.2 Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief de kosten die OchtendMensen in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3 Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat de opdracht door een bevoegde vertegenwoordiger van OchtendMensen is aanvaard en op de datum waarop de door beide partijen ondertekende opdrachtovereenkomst c.q. opdrachtbevestiging door OchtendMensen is ontvangen.

2.4 OchtendMensen heeft het recht om bij of na het sluiten van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van opdrachtgever zekerheid of betaling van een voorschot te verlangen. 

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

3.1 OchtendMensen zal de overeenkomst, die voor OchtendMensen kwalificeert als een inspanningsverbintenis, naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.2 OchtendMensen kan – in overleg met de opdrachtgever – de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laten uitvoeren door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten. 3.3 Opdrachtgever draagt er op zijn kosten zorg voor dat alle zaken en gegevens, waarvan OchtendMensen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan OchtendMensen worden verstrekt.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken en gegevens niet tijdig aan OchtendMensen zijn verstrekt, heeft zij het recht niet met uitvoering van de overeenkomst aan te vangen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

3.4 Opdrachtgever zal kosteloos meewerken aan een optimale uitvoering van de opdracht, evenals, indien aan de orde, een eigen werkruimte met telefoon-, e-mail, en internetaansluiting.

3.5 OchtendMensen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of ondeugdelijke materialen.

3.6 In geval van (langdurige) ziekte van (een van) de adviseurs van OchtendMensen, heeft OchtendMensen het recht een gelijkwaardige vervanger aan te bieden. Opdrachtgever zal deze vervanger slechts op redelijke gronden kunnen weigeren en in dat geval OchtendMensen verzoeken een andere vervanger voor te dragen. 

Artikel 4 Tussentijdse beëindiging

4.1 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst tussentijds opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met redenen omkleed geschiedt. Partijen dienen een opzegtermijn van ten minste een (1) kalendermaand in acht te nemen.

4.2 In geval van tussentijdse opzegging heeft OchtendMensen , naast vergoeding van gemaakte kosten, in ieder geval recht op betaling van haar declaraties voor de tot de beëindiging van de overeenkomst verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. 

Artikel 5 Opeisbaarheid; ontbinding; opschorting

De vorderingen van OchtendMensen op opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

– indien na het sluiten van de overeenkomst aan OchtendMensen omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

– indien OchtendMensen opdrachtgever gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is;

– indien opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of zijn bedrijfsvoering staakt;

– indien opdrachtgever anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst. In genoemde gevallen is OchtendMensen bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onder gehoudenheid van opdrachtgever de hierdoor door OchtendMensen geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan OchtendMensen toekomende rechten. 

Artikel 6 Geheimhouding; non-concurrentie

6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de informatieverschaffende partij is medegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

6.2 Partijen verplichten zich om geen personeel van de andere partij in dienst te nemen zonder uitdrukkelijke toestemming van de andere partij. Ingeval dit toch plaatsvindt brengt OchtendMensen de redelijkerwijs te verwachtte gederfde omzet in rekening bij de werknemer overnemende partij. 

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. OchtendMensen is slechts aan een wijziging van de overeenkomst gebonden indien partijen deze schriftelijk overeenkomen. 

7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.

7.3 Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal OchtendMensen opdrachtgever hierover inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal zij daarbij zo mogelijk aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 

Artikel 8 Intellectuele- en industriële eigendomsrechten

8.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom voor, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, databankrechten, modelrechten, handelsnaamrechten, alsmede de rechten op know-how, berusten bij OchtendMensen.

8.2 Alle door OchtendMensen in het kader van de overeenkomst uitgebrachte adviezen en verstrekte stukken en informatie e.d. blijven, evenals bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte modellen, technieken, instrumenten, software e.d., eigendom van OchtendMensen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OchtendMensen is de opdrachtgever niet gerechtigd tot openbaarmaking en het ter kennis brengen van derden daarvan. 

Artikel 9 Honorarium

9.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.

9.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.

9.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede tijd. Het honorarium wordt berekend volgens het overeengekomen uurtarief of tarief per dag of dagdeel en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van OchtendMensen geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen. Prijzen en tarieven zijn exclusief BTW.

9.4 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

9.5 OchtendMensen is gerechtigd de bij de uitvoering van de opdrachtovereenkomst te maken kosten periodiek aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

9.6 OchtendMensen is gerechtigd tot het jaarlijks omstreeks 1 januari verhogen van het overeengekomen honorarium of tarief. Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. De ontbinding dient in dat geval onverwijld na kennisneming van de verhoging door opdrachtgever te geschieden. 

Artikel 10 Gebreken; klachttermijnen

10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of verstuurde declaraties dienen door opdrachtgever binnen twee (2) weken na het verrichten van de betreffende werkzaamheden/de datum van de verstuurde declaratie schriftelijk te worden gemeld aan OchtendMensen.

10.2 Indien een klacht over verrichte werkzaamheden gegrond is, zal OchtendMensen de dienstverlening alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal OchtendMensen slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12. 

Artikel 11 Betaling

11.1 Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van dertig (30) dagen na de factuurdatum, zonder dat volledige betaling heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is vanaf die verzuimdatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de in de onderlinge verhouding tussen OchtendMensen en opdrachtgever geldende wettelijke rente.

11.2 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

11.3 Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan één (1) maand, tussentijds in rekening worden gebracht.

11.4 Indien de opdracht aan OchtendMensen door meer dan één opdrachtgever is gegeven, is elke opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de (betalings)verplichtingen uit de met OchtendMensen gesloten overeenkomst.

11.5 Indien OchtendMensen invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten vallende op die invordering – met een minimum van 10% van de openstaande declaraties – ten laste van opdrachtgever.

11.6 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

Artikel 12 Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1 OchtendMensen zal zich naar beste vermogen inspannen om de opdracht tot een goede uitvoering te (doen laten) brengen. OchtendMensen is echter niet direct of indirect aansprakelijk te houden voor het bereiken van het resultaat dat door opdrachtgever wordt beoogd en voor welk doel (de adviseur(s) van) OchtendMensen door opdrachtgever is gecontracteerd.

12.2 Iedere aansprakelijkheid van OchtendMensen en/of haar directieleden jegens opdrachtgever is uitgesloten met betrekking tot schade, direct of indirect toegebracht aan opdrachtgever als gevolg van enig handelen of nalaten van (een adviseur van) OchtendMensen, met uitzondering van aansprakelijkheid voor grove schuld en/of opzet van (een adviseur van) OchtendMensen.

12.3 Indien de artikelen 12.1 en/of 12.2 om welke reden ook niet van toepassing zijn, is iedere aansprakelijkheid van OchtendMensen en/of haar directieleden beperkt tot het bedrag dat over de laatste zes (6) maanden als honorarium aan opdrachtgever in rekening is gebracht, waarbij aanspraken die met elkaar verband houden of uit hetzelfde handelen voortvloeien, als één (1) aanspraak worden beschouwd.

12.4 Opdrachtgever vrijwaart OchtendMensen tegen aansprakelijkheid door en vorderingen van derden die verband houden met de uitvoering door OchtendMensen van de door opdrachtgever opgedragen en goedgekeurde opdracht. Deze vrijwaring vervalt in geval van grove schuld of opzet van OchtendMensen. 

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op deze algemene voorwaarden en/of iedere tussen OchtendMensen en opdrachtgever te sluiten opdrachtovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Ieder geschil naar aanleiding van de interpretatie of de uitvoering van de tussen OchtendMensen en opdrachtgever gesloten overeenkomst, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, maar niet eerder dan nadat partijen zich tot het uiterste hebben ingespannen in onderling overleg een oplossing te bereiken. Partijen kunnen nader overeenkomen dat een geschil door mediation, arbitrage of bindend advies zal worden beslecht. 

Onderdeel van TwynstraGudde