Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Advi­seur Duur­zaam­heid Natio­nale Politie

Opdrachtgever Politie
Specialisatie Project- en programmamanagement
Adviseur Frederieke Sedee

Advi­seur Duur­zaam­heid Natio­nale Politie

De voorbeeldfunctie van de politie op het gebied van duurzaamheid

Als grootste werkgever van Nederland vindt de Nationale Politie dat zij een voorbeeldfunctie heeft in de maatschappij op het gebied van duurzaamheid. Het team Knooppunt Duurzaamheid binnen de Nationale Politie verdiept zich in de mogelijkheden om de politie stap voor stap te verduurzamen. Denk bijvoorbeeld aan de overstap naar elektrisch vervoer, het hergebruik van oude politiekleding en geweldsuitrusting en het vergroten van de aandacht en inzet van de politie op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen. OchtendMensen-adviseur Frederieke Sedee maakt onderdeel uit van het Knooppunt Duurzaamheid en richt zich op het thema maatschappelijk verantwoord inkopen.

De politie koopt in met impact

De politie koopt jaarlijks voor veel geld spullen in. Deze inkoop kan worden benut voor het realiseren van sociale, innovatieve en duurzame doelstellingen. Dit wordt ook wel maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) genoemd. Onder MVI vallen diverse thema’s, namelijk: biobased en circulair inkopen, social return, MKB-vriendelijk inkopen en aandacht voor internationale sociale voorwaarden.

Frederieke verdiept zich voor de politie in de mogelijkheden om meer aandacht te besteden aan MVI tijdens het verwervingsproces. Dit doet zij door de huidige stand van zaken in kaart te brengen. Zij analyseert wat er nodig is om de aandacht voor MVI te vergroten. Zo voegt zij duurzaamheid toe aan huidige formats en instrumentarium die worden gebruikt tijdens het verwervingsproces en levert zij input voor het inkoopbeleid van de politie. Daarnaast voert zij gesprekken met diverse betrokkenen uit de Dienst Verwerving. Op basis van deze input brengt zij in kaart welke aanvullende kennis nodig is en legt zij vast waar hindernissen worden ervaren. Vervolgens identificeert Frederieke mogelijkheden om deze hindernissen te overbruggen.

Door te starten vanuit de praktijk en vanuit de beleving van de medewerkers die MVI moeten gaan toepassen in hun werk, wordt draagvlak gecreëerd en kunnen echte stappen worden gemaakt.

“Frederieke heeft het traject ‘Verwerven met impact’ getrokken. Zij heeft aandachtspunten voor het verwervingsbeleid in beeld gebracht. Door deze bevindingen met verschillende stakeholders met verschillende belangen te bespreken, is het toch een gezamenlijk traject geworden. Het resultaat is een actielijst met een prioritering voor 2022 en als bijvangst al de eerste stappen in de bewustwording. De zorgvuldige manier waarop Frederieke dit heeft gedaan, zorgde ervoor dat de bevindingen niet als kritiek maar als verbeterkansen werden gezien.”, aldus opdrachtgever Ingelou Sybrandij (coördinator Duurzaamheid bij Politie Nederland).

Gevolgen van de nieuwe stikstofwetgeving op de huisvesting van de politie

Naast het vergroten van de inzet op MVI, brengt Frederieke ook in kaart wat de impact is van de nieuwe stikstofwetgeving op de huisvestingsportefeuille van de politie. De politie heeft heel veel panden, zoals kantoorpanden, cellencomplexen, trainingslocaties en politiebureaus. Zodoende krijgt zij ook te maken met de stikstofeisen.

Frederieke analyseert in hoeverre huidige en toekomstige onderhoudswerkzaamheden aan de politiepanden beïnvloed worden door deze nieuwe wet. Hierbij verkent zij ook wat de praktische en financiële opties zijn om de stikstofdepositie te verminderen. Mogelijkheden zijn onder andere het gebruik van elektrisch vervoer en de overstap naar gasloze ruimteverwarming.

Lees hier meer over waar OchtendMensen aan werken op het gebied van Energie & Duurzaamheid.

"Frederieke heeft aandachtspunten voor het verwervingsbeleid van de politie in beeld gebracht. Ze heeft deze bevindingen met verschillende stakeholders met verschillende belangen besproken. De zorgvuldige manier waarop Frederieke dit heeft gedaan, zorgde ervoor dat de bevindingen niet als kritiek maar als verbeterkansen werden gezien."

Ingelou Sybrandij - Coördinator Duurzaamheid Politie Nederland

Meld je aan voor één van onze thema-nieuwsbrieven