Menu

Onderwijs

Kansengelijkheid

Kansengelijkheid is een belangrijk thema in het onderwijs van nu. Ongelijkheid in het onderwijs is een complex probleem dat wordt veroorzaakt door meerdere factoren. In het Nederlandse onderwijs zouden alle leerlingen in theorie dezelfde kans moeten krijgen om hun talent te ontdekken en ontwikkelen. In het huidige onderwijsstelsel zijn er toch verschillen in de resultaten die leerlingen kunnen behalen, ondanks dat zij dezelfde talenten bezitten.

Dit komt onder andere door de achtergrond van het kind. Deze achtergrond, en de vooroordelen hierover, zijn bepalend voor hoe er naar het leren van het kind wordt gekeken. Klasse en kleur zijn grotendeels bepalend voor het succes van leerlingen, en in mindere mate de inzet en talent van het kind. Onder leerlingen met een taalachterstand blijkt bijvoorbeeld het opleidingsniveau van de ouders en hun financiële positie een voorspeller te zijn voor een achterstand.   

 

 

 

Maar waar begin je dan?

Er is een hele waslijst aan factoren te bedenken die invloed heeft op de kansengelijkheid in het onderwijs, waarvan veel factoren aan elkaar raken. Om meer te kunnen betekenen, neemt OchtendMensen als startpunt de vroeg- en voorschoolse educatie, sociale veiligheid en doorstroom van primair naar voortgezet onderwijs als thema’s om kansengelijkheid te bevorderen.

 

 

Wat zien we gebeuren?

Op reguliere basisscholen wordt steeds meer een scheiding gecreëerd naar schoolniveau en sociale klasse. Hiernaast zorgt de groei van het privaat en aanvullend onderwijs, waar de kosten voor ouders vele malen hoger liggen, voor een enorme kloof in het onderwijssysteem. Naast dit privaat onderwijs is er een groot aanbod in onderwijsondersteuning, zoals huiswerkbegeleiding en examentraining, waarvan de kosten vaak ook hoog liggen. 

 

De kansenongelijkheid stopt echter niet bij het primair onderwijs. Voor wie opgroeit in een achterstandswijk is het niet vanzelfsprekend om te gaan studeren. De enorme studieschuld die sommige studenten hebben opgebouwd, en niet gemakkelijk met het vermogen van hun ouders terugbetaald kan worden, is bepalend voor de toekomst van deze jongeren.  

 

Kansenongelijkheid in het onderwijs heeft de laatste jaren veel aandacht gekregen, onder andere naar aanleiding van onderzoek van de onderwijsinspectie waaruit blijkt dat de verschillen tussen leerlingen en scholen de afgelopen jaren flink zijn gegroeid. Er wordt momenteel sterk ingezet op het verminderen van deze kansenongelijkheid. Bijvoorbeeld door middel van het verbeteren van voor- en vroegschoolse educatie en het programma Gelijke Kansen Alliantie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).  

 

 

Wat kan OchtendMensen bijdragen?

Wij verdiepen ons in programma’s en trajecten die lopen om bovenstaand genoemde factoren aan te pakken. Alle plannen, rapporten, onderzoeken etc. rondom deze thema’s brengen vele acties voor onderwijsorganisaties met zich mee. Er zijn veel knoppen om aan te draaien om de opgave aan te vliegen. OchtendMensen denken graag mee over deze plannen, maar werken bijvoorbeeld ook graag mee aan pilots en/of implementatie van specifieke plannen. Met de begeleiding en opleiding van OchtendMensen en de expertise van TwynstraGudde in onder meer project- en programmamanagement, werken onze jonge professionals in verschillende organisaties en op scholen in Nederland mee aan het oplossen van de complexiteit van de kansenongelijkheid.  

Ben je benieuwd wat werken bij OchtendMensen precies inhoudt? Schrijf je dan in voor de inhousedag van OchtendMensen, of neem contact op.

Hoe zou jij de uitdagingen in het onderwijs willen aanpakken? 

Onderdeel van TwynstraGudde